LED TV

БЪЛГАРСКИ _index

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА
Безопасност и препоръки
LED телевизор*
* LED телевизорът на LG прилага LCD екран с LED подсветка. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашия комплект и го запазете за бъдещи справки.

* MFL71753516 *
(2106-REV02)

www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

Заглавие
Внимание! Инструкции за безопасност
Подготовка
- Повдигане и преместване на телевизора - Монтиране на масата - Монтиране към стената - Антена/Кабел - Сателитна антена
Стартиране на телевизия
- Включване на телевизора - Регистриране на Magic Remote Control
Използване на дистанционно управление
- Използване на Magic Remote Control

Връзки
Отстраняване на проблеми
Характеристики
- Информация за известия за софтуер с отворен код - Лицензи
Регулаторен

Преди да прочетете това ръководство

· Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате телевизора си и го запазете за бъдещи справки. · На webсайт, където можете да изтеглите ръководството, включително инсталиране, използване, отстраняване на неизправности, спецификации, лиценз и т.н. и view си
съдържание на вашия компютър или мобилно устройство.

Ръководство на потребителя

За повече информация относно този телевизор прочетете РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, вградено в продукта. (В зависимост от модела) · За да отворите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ [Поддръжка] [Ръководство за потребителя]

Отделна покупка

· Отделни артикули за покупка могат да бъдат променяни или модифицирани за подобряване на качеството без никакво известие. Свържете се с вашия дилър, за да ги закупите
елементи. Тези устройства работят само с определени модели. · Името на модела или дизайнът могат да бъдат променени в зависимост от надстройката на функциите на продукта, обстоятелствата или политиките на производителя. · Кабел за свързване на антени и външни устройства трябва да се закупи отделно.

Забележка

· Спецификациите на продукта или съдържанието на това ръководство могат да бъдат променени без предизвестие поради надграждане на

функции на продукта.

· Елементите, доставени с вашия продукт, могат да варират в зависимост от модела.

· Показаното изображение може да се различава от телевизора ви.

2

Внимание! Инструкции за безопасност
ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
НЕ ОТВОРЯВАЙТЕ ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗТЕГЛАЙТЕ КРИКАТА (ИЛИ НАЗАД). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОТНОСНО КАЧЕСТВЕН ОБСЛУЖВАН ПЕРСОНАЛ.
Този символ е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолиран „опасен томtagд ”в кутията на продукта, които могат да бъдат с достатъчна величина, за да представляват риск от токов удар за хората. Този символ е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в литературата, придружаваща уреда. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар и токов удар, НЕ излагайте този продукт на дъжд или влага.

· ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОГЪН, ПАЗЕТЕ СВЕЩИ ИЛИ ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С ОТВОРЕНИ ПЛАМЕНИ ВЪВ ВСЕКИ ПЪТ.
· Не поставяйте телевизора и / или дистанционното управление в следните среди: - Пазете продукта далеч от пряка слънчева светлина. - Зона с висока влажност като баня. - Близо до всеки източник на топлина като печки и други устройства, които произвеждат топлина. - Близо до кухненски плотове или овлажнители, където лесно могат да бъдат изложени на пара или масло. - Район, изложен на дъжд или вятър. - Не излагайте на капене или пръски и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и др. Върху или над уреда (напр. Върху рафтовете над уреда). - В близост до запалими предмети като бензин или свещи или изложете телевизора на директен климатик. - Не инсталирайте на прекалено прашни места.
В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, изгаряне / експлозия, неизправност или деформация на продукта.

· Вентилация - Инсталирайте телевизора си там, където има подходяща вентилация. Не инсталирайте в затворено пространство, като например библиотека. - Не инсталирайте продукта върху килим или възглавница. - Не блокирайте и не покривайте продукта с кърпа или други материали, докато устройството е включено.
· Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато гледате телевизора за дълъг период, вентилационните отвори
може да стане горещо. · Защитете захранващия кабел от физически или механични злоупотреби,
като усукване, извиване, прищипване, затваряне във врата или
ходеше по. Обърнете специално внимание на щепселите, стенните контакти,
и точката, където кабелът излиза от устройството. · Не премествайте телевизора, докато захранващият кабел е включен. · Не използвайте повреден или свободно монтиран захранващ кабел. · Не забравяйте да хванете щепсела, когато изключвате захранващия кабел.
Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите телевизора. · Не свързвайте твърде много устройства към едно и също променливотоково захранване
контакт, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.

3

· Изключване на устройството от основното захранване - щепселът е разединяващото устройство. В случай на авария щепселът трябва да остане лесно достъпен.
· Не позволявайте на децата ви да се катерят или да се вкопчват в телевизора. В противен случай телевизорът може да падне, което може да причини сериозни наранявания.
· Заземяване на външна антена (може да се различава според държавата): - Ако е инсталирана външна антена, следвайте предпазните мерки по -долу.
Външна антенна система не трябва да се намира в близост до въздушни електропроводи или други електрически светлинни или захранващи вериги, или там, където тя може да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да настъпи смърт или сериозно нараняване. · Заземяване (С изключение на устройства, които не са заземени.)-Телевизорът с трижилен заземен променливотоков щепсел трябва да бъде свързан към трижилен заземен променливотоков контакт. Уверете се, че сте свързали заземяващия проводник, за да предотвратите евентуален токов удар. · Никога не докосвайте този апарат или антена по време на гръмотевична буря. Може да получите токов удар. · Уверете се, че захранващият кабел е свързан здраво към телевизора и стенния контакт, ако не е осигурено повреда на щепсела и контакта и в екстремни случаи може да избухне пожар. · Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако чужд предмет е изпуснат в продукта, изключете захранващия кабел и се свържете с обслужването на клиенти. · Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен. Може да получите токов удар.

· Ако се случи нещо от изброеното, незабавно изключете продукта и се свържете с местното обслужване на клиенти. - Продуктът е повреден. - Ако в продукта попадне вода или друго вещество (като адаптер за променлив ток, захранващ кабел или телевизор). - Ако усетите миризма на дим или други миризми, идващи от телевизора. - При гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
Дори телевизорът да е изключен чрез дистанционно управление или бутон, източникът на променливотоково захранване е свързан към устройството, ако не е изключен. · Не използвайте високtagЕлектрическо оборудване в близост до телевизора (напр. буболечка). Това може да доведе до неизправност на продукта. · Не се опитвайте да променяте този продукт по никакъв начин без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне инцидентен пожар или токов удар. Свържете се с местното обслужване на клиенти за сервиз или ремонт. Неразрешената промяна може да анулира правото на потребителя да работи с този продукт. · Използвайте само одобрени приставки / аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта. · Никога не разглобявайте променливотоковия адаптер или захранващия кабел. Това може да доведе до пожар или токов удар. · Внимателно боравете с адаптера, за да избегнете падане или удар. Ударът може да повреди адаптера. · За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте телевизора с мокри ръце. Ако зъбите на захранващия кабел са мокри или покрити с прах, изсушете напълно щепсела или избършете праха.

4

· Батерии - Съхранявайте аксесоарите (батерията и др.) На безопасно място, недостъпно за деца. - Не късайте, не разглобявайте и не позволявайте на батериите да прегреят. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина. - Внимание: Риск от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена от неправилен тип.
· Преместване - Когато се движите, уверете се, че продуктът е изключен, изключен и всички кабели са отстранени. Носенето на по-големи телевизори може да отнеме 2 или повече души. Не натискайте и не натискайте предния панел на телевизора. В противен случай това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
· Пазете опаковъчния материал против влага или виниловата опаковка на място, недостъпно за деца.
· Не допускайте ударни удари, никакви предмети да попаднат в продукта и не изпускайте нищо на екрана.
· Не натискайте силно панела с ръка или остър предмет, като гвоздей, молив или писалка, и не правете драскотина по него. Това може да причини повреда на екрана.
· Почистване - При почистване изключете захранващия кабел и избършете внимателно с мека / суха кърпа. Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Не почиствайте телевизора си с химикали, включително почистващ препарат за стъкло, всякакъв вид освежител за въздух, инсектициди, смазочни материали, восък (автомобилен, индустриален), абразив, разредител, бензен, алкохол и др., Които могат да повредят продукта и / или панела му. В противен случай това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.
5

Подготовка
Повдигане и преместване на телевизора
Моля, обърнете внимание на следните съвети, за да предотвратите надраскване или повреда на телевизора и за безопасно транспортиране, независимо от вида и размера му. · Препоръчително е да преместите телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил телевизорът. · Преди да преместите или повдигнете телевизора, изключете захранващия кабел и всички кабели. · Когато държите телевизора, екранът трябва да е обърнат от вас, за да се избегнат повреди.
· Дръжте здраво горната и долната част на телевизионната рамка. Уверете се, че не държите прозрачната част, високоговорителя или зоната на решетката за високоговорители.
· Когато транспортирате голям телевизор, трябва да има поне 2 души. · Когато транспортирате телевизора на ръка, дръжте телевизора, както е показано на следващата илюстрация. · Когато транспортирате телевизора, не излагайте телевизора на сътресения или прекомерни вибрации. · Когато транспортирате телевизора, дръжте телевизора изправен, никога не го завъртайте настрани или накланяйте наляво или надясно. · Не прилагайте прекомерен натиск, за да предизвикате огъване / огъване на шасито на рамката, тъй като това може да повреди екрана. · Когато боравите с телевизора, внимавайте да не повредите изпъкналите бутони.
· Избягвайте да докосвате екрана през цялото време, тъй като това може да доведе до повреда на екрана. · Когато прикрепяте стойката към телевизора, поставете екрана с лице надолу върху подплатена маса или равна повърхност, за да предпазите екрана от
драскотини.
6

Монтиране на масата
1 Повдигнете и наклонете телевизора в изправено положение на маса. · Оставете 10 см (минимум) пространство от стената за правилна вентилация.
2 Свържете захранващия кабел към контакта.

10 см 10 см
10 см

(В зависимост от модела)
· Не нанасяйте чужди вещества (масла, смазочни материали и др.) Върху винтовите части, когато сглобявате продукта. (Това може да повреди продукта.)
· Ако инсталирате телевизора на стойка, трябва да предприемете действия, за да предотвратите преобръщане на продукта. В противен случай продуктът може да падне, което може да причини нараняване.
· Не използвайте неодобрени предмети, за да гарантирате безопасността и продължителността на живота на продукта. · Всякакви повреди или наранявания, причинени от използване на неодобрени артикули, не се покриват от гаранцията на производителя. · Уверете се, че винтовете са поставени правилно и здраво закрепени. (Ако не са закрепени достатъчно сигурно, телевизорът може да се наклони
напред, след като сте монтирани.) Не използвайте прекалено много сила и прекалено затегнете винтовете; в противен случай винтът може да се повреди и да не се затегне правилно.
· Ако телевизорът не е поставен на достатъчно стабилно място, той може да бъде потенциално опасен поради падане. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки като: - Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора. - Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора. - Уверете се, че телевизорът не надвишава ръба на поддържащите мебели. - Не поставяйте телевизора върху високи мебели (напрamp, шкафове или библиотеки), без да закрепвате както мебелите, така и телевизора към подходяща опора. - Не стойте телевизорите върху плат или други материали, поставени между телевизора и поддържащите мебели. - Обучение на децата относно опасностите от качването на мебели, за да достигнат до телевизора или неговите контроли.

7

Осигуряване на телевизия до стената

1 Поставете и затегнете винтовите болтове или скобите и болтовете на телевизора на гърба на телевизора. · Ако има болтове, поставени в положението на болтовете, първо отстранете болтовете.
2 Монтирайте стенните скоби с болтовете към стената. Съпоставете местоположението на стенната скоба и болтовете на задната част на телевизора.
3 Свържете здраво болтовете и скобите за стена със здраво въже. Уверете се, че държите въжето хоризонтално с плоската повърхност.
· Използвайте платформа или шкаф, които са достатъчно здрави и големи, за да поддържат телевизора сигурно. · Скоби, болтове и въжета не са предоставени. Можете да получите допълнителни аксесоари от вашия местен регион
дилър.

(В зависимост от модела)

Монтиране към стената
Прикрепете внимателно допълнителна скоба за монтиране на стена отзад на телевизора и монтирайте скобата за стена на плътна стена, перпендикулярна на пода. Когато прикрепяте телевизора към други строителни материали, моля, свържете се с квалифициран персонал. LG препоръчва монтажът на стена да се извършва от квалифициран професионален монтажник. Препоръчваме използването на скобата за стенен монтаж на LG. Скобата за стенен монтаж на LG е лесна за преместване с свързани кабели. Когато не използвате скоба за стенен монтаж на LG, моля, използвайте скоба за стенен монтаж, където устройството е адекватно закрепено към стената с достатъчно място, за да позволи свързване с външни устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели, преди да инсталирате фиксирани стенни стойки.

10 см 10 см
10 см 10 см
(В зависимост от модела)

8

· Извадете стойката, преди да монтирате телевизора на стенен монтаж, като извършите закрепването на стойката в обратен ред. · За повече информация относно винтовете и конзолата за монтиране на стена, вижте Отделна покупка. · Ако възнамерявате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартния интерфейс за монтаж VESA (допълнителни части) към гърба на продукта.
Когато инсталирате комплекта, за да използвате конзолата за стенен монтаж (допълнителни части), фиксирайте го внимателно, за да не падне.
· Когато монтирате телевизор на стената, внимавайте да не инсталирате телевизора, като окачите захранващите и сигналните кабели на гърба на телевизора. · Не инсталирайте този продукт на стена, ако може да бъде изложен на масло или маслена мъгла. Това може да повреди продукта и да причини падането му. · Не използвайте остри предмети, когато сте сваляли капака на кабела. Това може да повреди кабела или корпуса. Това може да причини и лично
вреда. (В зависимост от модела)

(Only 75/86NANO86*, 75/86NANO91*)

(Only 50/55/65NANO86*, 55/65NANO91*)

(В зависимост от модела)

· Когато инсталирате скобата за стенен монтаж, се препоръчва да покриете отвора на стойката с помощта на лента, за да предотвратите притока на прах и насекоми. (В зависимост от модела)

Отвор за стойка

(В зависимост от модела)

9

Стенна скоба за монтаж

(В зависимост от модела) Уверете се, че използвате винтове и скоба за монтиране на стена, които отговарят на стандарта VESA. Стандартните размери на комплектите за монтиране на стена са описани в следващата таблица.

A

A

B

Модел

43NANO73* 43/50NANO75* 43/50NANO77* 50NANO80* 50NANO85* 50NANO86*

55/65NANO73* 55/65NANO75* 55/65NANO77* 55/65NANO80* 55/65NANO83* 55/65NANO86* 55NANO90* 55NANO91*

65NANO90* 65NANO91*

Разстояние на винтовете (A) (mm)

200

300

400

Стандартен винт
Брой винтове Конзола за стенен монтаж

M6 2 WB21LMB

M6 2 WB21LMB

M6 2 WB21LMB

Модел

75NANO80* 75NANO85* 75NANO86* 75NANO90* 75NANO91*

Разстояние на винтовете (A x B) (mm)
Стандартен винт
Брой винтове Конзола за стенен монтаж

1,281 x 125 M8 4 WB21LGB

86NANO85* 86NANO86* 86NANO90* 86NANO91*
1,586 x 125 M8 4 WB21LGB

10

AB

Модел
VESA (A x B) (mm) Стандартен винт Брой винтове Конзола за стенен монтаж

43NANO73* 43/50NANO75* 43/50NANO77* 50NANO80* 50NANO85* 50NANO86*
200 x 200 M6 4 LSW240B MSW240

55NANO73* 55NANO75* 55NANO77* 55NANO80* 55NANO83* 55NANO86* 55NANO90* 55NANO91* 300 x 300 M6 4 OLW480B MSW240

65NANO73* 65NANO75* 65NANO77* 65NANO80* 65NANO83* 65NANO86*
300 x 300 M6 4
OLW480B

70/75NANO75* 75NANO80* 75NANO85* 75NANO86* 65/75NANO90* 65/75NANO91*
400 x 400 M6 4
LSW440B

86NANO75* 86NANO85* 86NANO86* 86NANO90* 86NANO91*
600 x 400 M8 4
LSW640B

Антена / кабел
Свържете телевизора към гнездо за стена за антена с RF кабел (75). · Използвайте разделител на сигнали, за да използвате повече от 2 телевизора. · Ако качеството на изображението е лошо, инсталирайте сигнал ampза подобряване качеството на изображението. · Ако качеството на изображението е лошо със свързана антена, опитайте да подредите антената в правилната посока. · Антенният кабел и преобразувателят не се доставят. · За местоположение, което не се поддържа с Ultra HD излъчване, този телевизор не може да приема директно Ultra HD излъчвания.
Сателитна чиния
Свържете телевизора към сателитна антена към сателитна розетка със сателитен RF кабел (75). (В зависимост от модела)

11

Стартиране на телевизия
Включване на телевизора
Можете просто да управлявате функциите на телевизора, като използвате бутона.

Използване на бутон

Включване (Натиснете) Изключване на захранването 1) (Натиснете и задръжте) Контрол на менюто (Натиснете 2)) Избор на меню (Натиснете и задръжте 3))

1) Всички работещи приложения ще се затворят и всяко текущо записване ще спре. (В зависимост от държавата)
2) Можете да получите достъп и да коригирате менюто, като натиснете бутона, когато телевизорът е включен. 3) Можете да използвате функцията, когато влизате в менюто за управление.

Забележка

· Ако телевизорът е включен за първи път, след като е бил доставен от фабриката, инициализацията на телевизора може да отнеме няколко

минути.

Регулиране на менюто
Когато телевизорът е включен, натиснете бутона веднъж. Можете да регулирате елементите от менюто с помощта на бутона.

Изключва захранването. Регулира нивото на звука.

Променя източника на вход. Превъртане през записаните програми.

Забележка

· Екранното меню на вашия телевизор (на екрана) може да се различава леко от показаното в това ръководство.

· Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на продукта, който използвате.

· В бъдеще към този телевизор може да се добавят нови функции.

· Устройството трябва да бъде лесно достъпно до локален изход близо до достъпа. Някои устройства не се правят чрез включване / изключване на бутона, изключване на устройството и изключване на захранващия кабел.

· Трябва да разрешите лесен достъп за свързване и изключване на електрически кабели, захранвани от електрическата мрежа.

12

Поставяне на батерията
Когато се появи съобщението [Батерията на Magic Remote е изтощена. Моля, сменете батерията.] Се показва, сменете батерията. За да смените батериите, отворете капака на батерията, сменете батериите (1.5 V AA), съответстващи на и краищата на етикета в отделението, и затворете капака на батерията.
· Не смесвайте нови батерии със стари батерии. Това може да доведе до прегряване и изтичане на батериите. · Неспазването на правилните полярности на батерията може да доведе до спукване или изтичане на батерията, което да доведе до пожар, нараняване или околна среда
замърсяване. · Този апарат използва батерии. Във вашата общност може да има разпоредби, които изискват да изхвърлите правилно тези батерии
по екологични съображения. Моля, свържете се с местните власти за информация за изхвърляне или рециклиране. · Батериите вътре или вътре в продукта не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.
Регистриране на Magic Remote Control
Как да регистрирам Magic Remote Control
За да използвате Magic Remote, първо го сдвоете с вашия телевизор. 1 Поставете батерии в Magic Remote и включете телевизора. 2 Насочете дистанционното Magic Magic към вашия телевизор и натиснете колелото (OK) на дистанционното управление. * Ако телевизорът не успее да регистрира Magic Remote, опитайте отново след изключване и включване на телевизора.
Как да отменим регистрацията на дистанционното управление Magic
Натиснете едновременно бутоните (Назад) и (Начало) за пет секунди, за да прекратите сдвояването на дистанционното управление Magic с вашия телевизор. * Натиснете и задръжте бутоните (Начало) и (Q. Настройки) за повече от 5 секунди, за да изключите и пререгистрирате Magic Remote на
същото време. · Препоръчително е точка за достъп (AP) да се намира на повече от 0.2 м от телевизора. Ако AP е инсталиран по-близо от 0.2 м, дистанционното управление Magic може да не работи както се очаква поради честотни смущения.
13

Използване на дистанционно управление

Използване на Magic Remote Control

(В зависимост от модела) Описанията в това ръководство се основават на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте телевизора правилно.

1,

Захранване Включва или изключва телевизора.
(Тире) Вмъква а между числа като 2-1 и 2-2.
Осъществява достъп до списъка със запазени програми.
Осъществява достъп до [Ръководство].
Достъпва до [Редактиране на бърз достъп]. - [Редактиране на бърз достъп] е функция, която
ви позволява да влезете в определено приложение или телевизия на живо, като натиснете и задържите бутоните с цифри.
Бутони за сила на звука Регулира нивото на силата на звука.
Бутони за програми Превъртане през записаните програми.
Начало Достъп до началното меню.
Начало Стартира последните използвани приложения.
Вход Променя източника на вход.
Входът осъществява достъп до [Начално табло за управление].
Колело (OK) Натиснете центъра на бутона, за да изберете меню. Можете да променяте канали с помощта на бутон.
Колело (OK) Достъп до [Magic Explorer]. Можете да стартирате функцията [Magic Explorer], когато цветът на показалеца е променен на лилав. Ако гледате програма, натиснете и задръжте показалеца върху видеото. Когато използвате [TV Guide], [Settings], [Sports Alert] или [Art Gallery], натиснете и задръжте текста.
Назад Връща на предишното ниво.
Назад Изчиства екранните дисплеи и се връща към последното въвеждане viewING.

Микрофон
1 2
33 33 33

Цифрови бутони Въвежда цифри.

Достъп до [Бърза помощ].

Още действия Показва още функции за дистанционно управление.

2

Функцията за аудио описания ще бъде активирана.

Без звук Изключва всички звуци.

Без звук Достъп до менюто [Достъпност].

Гласово разпознаване Необходима е мрежова връзка, за да се използва функцията за гласово разпознаване.
Проверете за препоръчано съдържание. (Някои препоръчани услуги може да не са налични в някои държави.)

Гласово разпознаване Говорете, като натиснете и задържите бутона, за да използвате функцията за разпознаване на глас.

Нагоре/надолу/наляво/надясно Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите менюто. Ако натиснете бутони, докато показалецът се използва, показалецът ще изчезне от екрана и Magic Remote ще работи като общо дистанционно управление. За да покажете показалеца на екрана отново, разклатете Magic Remote наляво и надясно.

В. Настройки Достъп до бързите настройки.

В. Настройки Показва менюто [Всички настройки].

Те имат достъп до специални функции в някои менюта.

Червен бутон Изпълнява функцията за запис.

3

Бутони за поточно обслужване Свързва се с

услугата за видео стрийминг.

3

Начално табло за управление Достъп до [Начало

Табло].

3

Ръководство за потребителя Осъществява достъп до [Ръководство за потребителя].

3

Достъп до списъка с любимите ви програми.

3,

Бутони за управление Управлява медийното съдържание.

(Някои бутони и услуги може да не се предоставят в зависимост от моделите или регионите.)

Забележка 14

За да използвате бутона, натиснете и задръжте за повече от 1 секунда. · В Аналогова телевизия и някои държави някои бутони за дистанционно управление може да не работят.

Връзки
Свържете различни външни устройства към телевизора и превключете режимите на вход, за да изберете външно устройство. За повече информация относно връзката на външно устройство вижте ръководството, предоставено с всяко устройство.

HDMI

· Когато свързвате HDMI кабела, продуктът и външните устройства трябва да бъдат изключени и изключени от контакта.

Забележка
USB

· Поддържан HDMI аудио формат (в зависимост от модела): True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
· Ако устройството, свързано към входния порт, също поддържа HDMI Deep Color, картината ви може да е по -ясна. Ако обаче устройството не го поддържа, може да не работи правилно. В този случай променете настройката [HDMI Deep Color] на телевизора на изключена.
· [Общи] [Устройства] [HDMI настройки] [HDMI дълбок цвят] (Само 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO90*, NANO91*) - Включено: Поддържа 4K при 50/60 Hz (4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0),
<Само 3,4 порта> 4K при 100/120 Hz (4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0) - Изключено: Поддържа 4K при 50/60 Hz (4: 2: 0)
(С изключение на 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO90*, NANO91*) - Включено: Поддръжка на 4K при 50/60 Hz (4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0) - Изключено: Поддържа 4K при 50/60 Hz (4: 2: 0) · Използвайте сертифициран кабел с прикрепено лого HDMI. · Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, екранът може да не се покаже или да възникне грешка при свързване. · Препоръчителни типове HDMI кабели - Ultra High Speed ​​HDMI®/TM кабел (3 м или по -малко)
Някои USB концентратори може да не работят. Ако USB устройство, свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно към USB порта на телевизора.

Забележка

· За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да имат рамки с дебелина по -малка от 10 mm, 18 mm

ширина и 8 мм диаметър на жицата. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB кабела или USB

Memory Stick не се вписва в USB порта на вашия телевизор. (В зависимост от модела)

CB

B

* 10 мм

A

A

* B 18 мм

* C 8 мм

15

CI модул View шифрованите (платени) услуги в режим на цифрова телевизия. (В зависимост от модела)

Забележка
Външни устройства
Забележка

· Проверете дали CI модулът е вмъкнат в

в правилната посока. Ако модулът не е

поставен правилно, това може да причини повреда на телевизора и устройството

.

· Ако телевизорът не показва видео и аудио, когато е свързан CI + CAM, моля свържете се с

Оператор на наземни / кабелни / сателитни услуги.

Наличните външни устройства са: Blu-ray плейър, HD приемници, DVD плейъри, видеорекордери, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютър, игрални устройства и други външни устройства.

· Външната връзка на устройството може да се различава от модела. · Свържете външни устройства към телевизора, независимо от реда на телевизионния порт. · Ако записвате телевизионна програма на Blu-ray / DVD рекордер или видеорекордер, не забравяйте да свържете входа на телевизионния сигнал
кабел към телевизора чрез DVD рекордер или видеорекордер. За повече информация относно записа вижте ръководството
предоставени със свързаното устройство. · Вижте ръководството за външно оборудване за инструкции за работа. · Ако свържете игрално устройство към телевизора, използвайте кабела, доставен с игралното устройство. · В режим PC може да има шум, свързан с разделителната способност, вертикалния модел, контраста или яркостта. Ако
има шум, променете изхода на компютъра на друга разделителна способност, променете честотата на опресняване на друга честота или
регулирайте яркостта и контраста в менюто [Картина], докато картината стане ясна. · В режим PC някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта. · Ако ULTRA HD съдържание се възпроизвежда на вашия компютър, видео или аудио може да се прекъсва периодично в зависимост от това
на производителността на вашия компютър. (В зависимост от модела) · При свързване чрез кабелна LAN се препоръчва използването на кабел CAT 7. (Само когато портът е
предвидено.)

16

Отстраняване на проблеми

Не можете да управлявате телевизора с дистанционното управление. Не се показва изображение и не се издава звук. Телевизорът се изключва внезапно. При свързване към компютър (HDMI) не се открива сигнал. Ненормално показване
Генериран звук

· Проверете сензора за дистанционно управление на продукта и опитайте отново. · Проверете дали има някакви препятствия между продукта и дистанционното управление. · Проверете дали батериите все още работят и правилно инсталирани (към, до).
· Проверете дали продуктът е включен. · Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрически контакт. · Проверете дали има проблем в контакта, като свържете други продукти.
· Проверете настройките за управление на мощността. Захранването може да бъде прекъснато. · Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана във времето, свързано с настройките. · Ако няма сигнал, докато телевизорът е включен, телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути бездействие.
· Изключете / включете телевизора с помощта на дистанционното управление. · Свържете отново HDMI кабела. · Рестартирайте компютъра с включен телевизор.
· Ако продуктът се чувства студен на допир, може да има малко „трептене“, когато е включен. Това е нормално, няма нищо лошо в продукта.
· Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа милиони пиксели. Може да видите малки черни точки и/ или ярко оцветени точки (червени, сини или зелени) с размер 1 ppm на панела. Това не показва неизправност и не влияе върху работата и надеждността на продукта. Това явление се среща и в продукти на трети страни и не подлежи на замяна или възстановяване.
· Може да откриете различна яркост и цвят на панела в зависимост от вашия viewположение на ляво (ляво/дясно/отгоре/надолу).
Това явление възниква поради характеристиката на панела.
Това не е свързано с работата на продукта и не е неизправност. · Показването на неподвижно изображение за продължителен период от време може да причини залепване на изображението. Избягвайте показването на фиксирано
изображение на телевизионния екран за дълъг период от време.
· „Напукващ“ шум: Напукващият шум, който се появява при гледане или изключване на телевизора, се генерира от пластично термично свиване поради температура и влажност. Този шум е често срещан за продукти, при които се изисква термична деформация.
· Бръмчене на електрическата верига/бръмчене на панела: Ниско ниво на шум се генерира от високоскоростна комутационна верига, която доставя голямо количество ток за работа на продукта. Тя варира в зависимост от продукта. Този генериран звук не влияе върху производителността и надеждността на продукта.

· Когато почиствате продукта, внимавайте да не позволите никакви течности или чужди предмети да навлязат в пролуката между горната, лявата или дясната страна на панела и направляващия панел. (В зависимост от модела)

· Не забравяйте да изцедите излишната вода или почистващ препарат от кърпата. · Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизионния екран. · Не забравяйте да напръскате достатъчно вода или почистващ препарат върху суха кърпа, за да избършете екрана.

17

Характеристики

(В зависимост от държавата)

Телевизионна система
Обхват на програмата Максимален брой за съхранение
програми Външен импеданс на антената
CI модул3) (Ш x В x Д)

Спецификации за излъчване

Цифрова телевизия

Аналогова телевизия

DVB-T/T21) DVB-T/T2/C/S/S22)

PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M

VHF, UHF C-Band2), Ku-Band2)

VHF, UHF, CATV

DVB-T/T2 и аналогова телевизия: 3000 2 DVB-S/S6000: XNUMX XNUMX

75

100.0 mm х 55.0 mm х 5.0 mm

1) Само модели за поддръжка на DVB-T2. (Въпреки модела DVB-T2, функцията DVB-T/T2 не се прилага във Филипините.) 2) Само модели за поддръжка на DVB-T2/C/S2. 3) В зависимост от модела.

(Само 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO90*, NANO91*)

Безжичен модул (LGSBWAC95) Спецификации

Безжична LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Честотният диапазон

Изходна мощност (макс.)

2,400 да 2,483.5 MHz

19 dBm

5,150 да 5,725 MHz

18 dBm

5,725 да 5,850 MHz

13.5 dBm

Bluetooth

Честотният диапазон

Изходна мощност (макс.)

2,400 да 2,483.5 MHz

9 dBm

Тъй като обхватните канали могат да варират в зависимост от държавата, потребителят не може да променя или регулира работната честота. Този продукт е конфигуриран за регионалната честотна таблица. За преценка на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние от 20 см между устройството и тялото.

18

(С изключение на 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO90*, NANO91*)

Спецификации на безжичния модул (LGSBWAC03)

Безжична LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Честотният диапазон

Изходна мощност (макс.)

2,400 да 2,483.5 MHz

18.5 dBm

5,150 да 5,725 MHz

19.5 dBm

5,725 да 5,850 MHz

11.5 dBm

Bluetooth

Честотният диапазон

Изходна мощност (макс.)

2,400 да 2,483.5 MHz

9 dBm

Тъй като обхватните канали могат да варират в зависимост от държавата, потребителят не може да променя или регулира работната честота. Този продукт е конфигуриран за регионалната честотна таблица. За преценка на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние от 20 см между устройството и тялото.

Работна температура Работна влажност Температура на съхранение Влажност на съхранение

Environment състояние

0 ° C до 40 ° C По-малко от 80% -20 ° C до 60 ° C По-малко от 85%

· Информацията за енергията, предоставена с продукта, е посочена в съответствие с разпоредбите на всяка държава. (В зависимост от държавата) - Потреблението на енергия се измерва в съответствие с IEC 62087.
· Действителното потребление на енергия може да варира в зависимост от фактори като вида на възпроизвежданото видео съдържание и настройките на телевизора. · За информация относно захранването и консумацията на енергия, вижте етикета, прикрепен към продукта. (В зависимост от държавата)
- Типичната консумация на енергия се измерва в съответствие с IEC 62087 или енергийните разпоредби на всяка държава.
* При някои модели етикетът е вътре в капака на терминала за свързване на външно устройство.
* В зависимост от модела или държавата, типичната консумация на енергия може да не е на етикета.

19

Информация за известия за софтуер с отворен код
За да получите изходния код под лицензите GPL, LGPL, MPL и други с отворен код, който се съдържа в този продукт, моля, посетете https: //opensource.lge. com. В допълнение към изходния код, всички посочени лицензионни условия, отказ от гаранция и съобщения за авторски права са достъпни за изтегляне. LG Electronics също ще ви предостави код с отворен код на CD-ROM срещу такса, покриваща разходите за извършване на такова разпространение (като разходите за медии, доставка и обработка) при заявка по имейл до opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни пратка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация.
Лицензи
(Само за поддържани модели Magic Remote)
20

Регулаторен

ВНИМАНИЕ! (ОПАСНОСТ ЗА СТАБИЛНОСТ)
Телевизорът може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки като:
- ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора. - ВИНАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора. - ВИНАГИ се уверете, че телевизорът не надвишава ръба на поддържащите мебели. - ВИНАГИ обучавайте децата за опасностите от катеренето върху мебели, за да достигнете до телевизора или неговите контроли. - ВИНАГИ прокарвайте кабели и кабели, свързани към вашия телевизор, така че да не могат да бъдат препънати, издърпани или грабнати. - НИКОГА не поставяйте телевизор на нестабилно място. - НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (напрamp(шкафове или шкафове за книги), без да закотвяте както мебелите, така и телевизора
настроен на подходяща опора. - НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащите мебели. - НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или мебелите, върху които
е поставен телевизор. Ако съществуващият телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, както по -горе.
Символи

Отнася се до променлив ток (AC). Отнася се за постоянен ток (DC). Отнася се за оборудване от клас II.

Отнася се за режим на готовност. Вижте “ON” (захранване). Отнася се до опасно обtage.

21

Моделът и серийният номер на продукта са разположени на гърба и от едната страна на продукта. Запишете ги по-долу, в случай че някога се нуждаете от услуга.
Модел
Сериен номер.

Документи / Ресурси

LG LED телевизор [pdf] Ръководство на собственика
LED TV

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *