Amica KFT 4021 Инструкция за употреба на чайник
Чайник Amica KFT 4021

ИКОНА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

важно! За да сведете до минимум риска от пожар, токов удар или нараняване: Прочетете внимателно тази инструкция, преди да използвате уреда. Ако вода се разлее върху външните електрически компоненти или основата на чайника, подсушете го старателно, преди да го включите отново. Не използвайте уреда, ако има признаци на повреда на захранващия кабел или ако уредът е бил изпуснат на пода. След употреба винаги изваждайте щепсела от контакта, както и в случай на неизправност или преди почистване. Когато изваждате щепсела от контакта, никога не дърпайте за кабела, а само за щепсела. Чайникът е уред за защита от удар от клас I и следователно електрическият контакт, към който е свързан, трябва да бъде оборудван със заземителен щифт. Децата не осъзнават опасностите, които могат да възникнат при използване на електрически уреди; затова дръжте чайника далеч от деца. Не се опитвайте да отстранявате каквито и да било части от корпуса или да поставяте предмети в уреда. За да предотвратите повреда на захранващия кабел, не го поставяйте върху остри ръбове или близо до горещи повърхности. Не излагайте уреда на дъжд или влага и не го използвайте на открито. Не работете с уреда с мокри ръце. Използвайте само чиста студена вода и пълнете чайника бавно (за около 2 минути) – силната водна струя причинява пръскане на вода. Никога не пълнете чайника с повече вода от посоченото максимално ниво на водата. Този уред генерира топлина. Никога не поставяйте уреда върху горещи повърхности. Предупреждение: изтичащата вода или пара създава риск от изгаряния. Когато използвате уреда, не докосвайте никоя част от чайника освен дръжката и се уверете, че капакът е добре затворен. Този уред е подходящ само за нагряване на вода. Никога не наливайте други течности в каната.

Чайникът се изключва автоматично, когато водата заври. Можете да изключите чайника, преди водата да заври, като използвате превключвател. Когато чайникът се изключи автоматично (или когато е бил изключен ръчно), може да отнеме известно време (приблизително 15 – 20 секунди за охлаждане), за да бъде готов за повторна употреба. Чайникът трябва да се използва само с предоставената основа. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от професионален сервиз, за ​​да се избегне опасност. Изключете чайника от контакта и изчакайте, докато се охлади, преди да го почистите. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с физически, умствени или сетивни увреждания, или от лица без опит или незапознати с уреда, освен ако не е под наблюдение или в съответствие с инструкциите, които са им съобщени от лица, отговорни за тяхната безопасност. Децата не трябва да си играят с уреда. При кипене на водата частите на чайника, изработени от неръждаема стомана, стават много горещи*. Не включвайте чайника без достатъчно количество вода (ниво, отбелязано с „min“ на скалата). Не оставяйте чайника без надзор и когато не е напълно охладен. Използвайте само дръжката, за да преместите чайника, други външни части може да са горещи. Използвайте уреда върху равна и стабилна повърхност. Децата не осъзнават опасностите, които могат да възникнат при използване на електрически уреди; затова дръжте чайника далеч от деца.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години или от лица с физически, умствени или сетивни увреждания, или от хора, които нямат опит или не са запознати с уреда, при условие че са под наблюдение или са инструктирани как да го използват безопасно използват уреда и са запознати с рисковете, свързани с използването на уреда. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и са наблюдавани от компетентно лице. Дръжте уреда далеч от деца под 8-годишна възраст, когато е горещ или не е напълно охладен. Не позволявайте на деца да участват в дейности, свързани с почистване и поддръжка на уреда без надзор. Уверете се, че voltage, посочено на фабричната табелка, съответства на параметрите на електрическата мощност у дома, мощността трябва да бъде маркирана като ~ (променлив ток).

КОГАТО ЧАЙНИКЪТ Е ГОРЕЩ, ДОКОСВАЙТЕ САМО ПЛАСТМАСОВИТЕ МУ ЧАСТИ: ДРЪЖКА, ОСНОВА, БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА КАПАК ИЛИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ. Не докосвайте повърхността

ПРОДУКТ НАДVIEW

когато уредът е включен или след работа. Тези повърхности са горещи.

ИКОНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАР УРЕД

В съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС и местното законодателство по отношение на използвани електрически и електронни стоки, този уред е маркиран със символа на зачеркнатия контейнер за отпадъци. Тази маркировка показва, че уредът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци, след като е бил използван. Потребителят е длъжен да го предаде в център за събиране на използвани електрически и електронни стоки. Колекторите, включително местни пунктове за събиране, магазини и отдели на местните власти, предоставят схеми за рециклиране. Правилното боравене с използвани електрически и електронни стоки помага да се избегнат опасности за околната среда и здравето, произтичащи от наличието на опасни компоненти и неподходящото съхранение и обработка на такива стоки.

РАЗПАКОВАНЕ

ИКОНА РЕЦИКЛИРАНЕ По време на транспортиране е използвана защитна опаковка, за да предпази уреда от всякакви повреди. След разопаковането изхвърлете всички елементи на опаковката по начин, който няма да навреди на околната среда. Всички материали, използвани за опаковката на уреда, са екологични; те са 100% рециклируеми и са маркирани със съответния символ. важно! Опаковъчните материали (торби, полиетилен, полистирен и др.) трябва да се пазят от деца по време на разопаковането.

КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРЕДА

ПРОДУКТ НАДVIEW

Части на уреда

 1. Корпус на чайника
 2. Индикатор за нивото на водата
 3. Дръжка
 4. Бутон за отваряне на капака
 5. Капак
 6. Включване / изключване
 7. база
 8. Захранващ кабел

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди употреба:
Изплакнете чайника и кипнете вода в него няколко пъти, като използвате чиста вода при всеки цикъл на кипене и напълнете\ чайника до максимално ниво. Водата ще заври за около 5 минути и чайникът ще се изключи автоматично.

Използвайте:
Поставете основата върху здрава и равна повърхност. Ако уредът се изключи преди водата да заври, това означава, че е необходимо отстраняване на котления камък. Можете да използвате стандартни препарати за отстраняване на накип, при условие че следвате съответните инструкции. Не пълнете чайника до горната маркировка, за да предотвратите разливане, ако препаратът за отстраняване на котления камък причинява разпенване на вода. За да отстраните старателно всякакви отлагания след отстраняване на котления камък, сварете чиста вода няколко пъти, след което изплакнете чайника с чиста вода. Налейте необходимото количество чиста вода в чайника. Когато уредът се използва (или веднага след употреба), не докосвайте никоя част от чайника освен дръжката и се уверете, че капакът е добре затворен. Количеството вода може да се провери на индикатора за ниво от външната страна на чайника. Винаги обръщайте внимание на минималните и максималните нива, уверете се, че капакът е правилно и здраво затворен. Поставете чайника върху основата, така че долната част на чайника да приляга плътно към основата. Свържете щепсела към електрически контакт. В зависимост от модела преместете превключвателя за включване/изключване надолу (вкл.), за да стартирате процеса на нагряване, светлинният индикатор светва или използвайте бутона в дръжката. Когато водата заври, превключвателят за включване/изключване автоматично се връща в първоначалното си положение и светлинният индикатор изгасва. Можете също така да изключите чайника ръчно, като преместите превключвателя за включване/изключване нагоре. Вече е безопасно да налеете гореща вода в друг съд през изходния отвор. Чайникът е оборудван с автоматичен предпазен превключвател. За да предотвратите повреда в случай на неправилна употреба или ако уредът бъде включен случайно без вода или ако водата се изпари – тогава автоматичният предпазен ключ автоматично изключва нагревателния елемент. В този случай незабавно извадете щепсела от контакта и напълнете чайника само след достатъчно време, за да се охлади, т.е. след приблизително 15-20 минути.

Отстраняване на котления камък:
Ако уредът се изключи преди водата да заври, това означава, че е необходимо отстраняване на котления камък. Можете да използвате стандартни препарати за отстраняване на накип, при условие че следвате съответните инструкции. Не пълнете чайника до горната маркировка, за да предотвратите разливане, ако препаратът за отстраняване на котления камък причинява разпенване на вода. За да отстраните старателно всякакви отлагания след отстраняване на котления камък, сварете чиста вода няколко пъти, след което изплакнете чайника с чиста вода.

Почистване:
Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от източника на захранване. Освен това трябва да се охлади напълно. Не използвайте абразивни или груби почистващи препарати. Не потапяйте основата или каната в течност. Използвайте леко damp, кърпа без мъх, за да почистите вътрешността на чайника. Препоръчително е редовно да отстранявате варовиковите отлагания от каната.

Отстраняване на котления камък:
Напълнете чайника наполовина с чешмяна вода и добавете лимонов сок от един лимон.
Оставете да заври и изчакайте 15 минути. Оставете да заври отново и изчакайте още 15 минути. Оставете да заври за трети път, изпразнете чайника и изплакнете добре.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип KFT 4021
Номинален обемtage 220V – 240V ~50Hz Номинална мощност 1850-2200 W Капацитет 1,7 l

ГАРАНЦИОННО И СЛЕДПЪЛНИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранция
Гаранционно обслужване, както е посочено в гаранционната карта Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта. ГАРАНЦИОННО И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ Врящата вода в чайника е съпроводена с шум. Това е нормално при бързо нагряване на течността и не представлява основание за оплакване.

Декларация на производителя
С настоящото производителят декларира, че този продукт отговаря на изискванията на следните европейски директиви:

 • Нисък обемtagд Директива 2014/35/ЕО
 • Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EC
 • ErP Директива 2009/125/EC
 • Директива RoHS 2011/65/EC и по този начин е маркиран със символа и е издаден с декларация за съответствие, предоставена на пазарните регулатори.

Amica SA
ул.Мицкевича 52
64-510 Вронки
тел. 67 25 46 100
факс 67 25 40 320
www.amica.p

Документи / Ресурси

Чайник Amica KFT 4021 [pdf] Инструкция за употреба
KFT 4021, Чайник, KFT 4021 Чайник

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *