anko AD-HJ33 Електрически уок
anko AD-HJ33 Електрически уок

ВАЖНА ЗАЩИТА

Вашата безопасност е от първостепенно значение. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали тази брошура с инструкции, преди да опитате да използвате уреда.

 1. Този уред е предназначен само за битова употреба, а не за търговска или промишлена употреба.
 2. Използвайте уреда само върху чиста, суха и равна повърхност.
 3. Не работете с този уред под или в близост до запалими или горими материали като завеси.
 4. Повдигнете устройството само с дръжка.
 5. Трябва да се внимава при работа с горещ уред, тъй като може да причини сериозни изгаряния. Също така внимавайте, когато сваляте капака по време на готвене, тъй като парата може да излезе и да причини изгаряния.
 6. Уредът е предназначен да се използва в домакинството и подобни приложения като:
  • персонал кухненски площи в магазини, офиси и други работни среди
  • селски къщи
  • от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди.
  • среди със тип закуска и закуска.
 7. Използвайте само аксесоари, препоръчани или доставени от дилъра. Използването на аксесоари, които не са предназначени за използване с този уред, може да причини наранявания на потребителя или да повреди уреда.
 8. Пазете този уред от деца, особено по време на употреба, и го охладете.
 9. Уверете се, че уредът е свързан към захранваща точка със заземен контакт. Ако не сте сигурни, консултирайте се с квалифициран електротехник.
 10. Не работете с уреда с повреден щепсел.
 11. Ако уредът е неизправен, повреден или е изпуснат, потърсете квалифициран електротехник за ремонт.
 12. Поставете захранващия кабел така, че да е безопасно отдалечен и да не може да се спъне.
 13. За да се предпазите от риск от токов удар, не потапяйте сондата за контрол на температурата, кабела или щепсела във вода или други течности.
 14. Никога не посягайте към уред, който е паднал във вода, незабавно изключете прекъсвача на вашата къща и след това извадете щепсела.
 15. Не местете уреда, докато го използвате или горещ
 16. Този уред винаги трябва да се изключва, преди да се включи или изключи от контакта.
 17. Никога не изваждайте щепсела от електрическия контакт, като дърпате гъвкавата част на кабела – винаги хващайте щепсела.
 18. Винаги изключвайте щепсела от контакта, преди да местите, почиствате или изпразвате храна. Конекторът трябва да се отстрани, преди уредът да бъде почистен, а входът на уреда трябва да се изсуши, преди уредът да се използва отново.
 19. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на работната повърхност или да влиза в контакт с нагорещени повърхности по време на работа.
 20. Никога не усуквайте, прегъвайте или увивайте кабела около уреда, тъй като това може да доведе до отслабване и разцепване на изолацията.
 21. Дръжте този уред далеч от обсега на деца и се уверете, че те не могат да дърпат захранващия кабел.
 22. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
 23. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
 24. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифициран електротехник, за да се избегне опасност.
 25. Всякакъв вид обслужване, освен стандартното почистване, трябва да се извършва само от квалифициран електротехник. В този уред няма части, които да се обслужват от потребителя.
 26. Този уред не трябва да се използва на открито, да се поставя близо до гореща газова или електрическа горелка или да се поставя в електрическа фурна.
 27. Не работете с този уред в същата верига като всеки друг с висока мощностtagуреда, тъй като това може да причини претоварване на електрическата система на дома.
 28. Използвайте само подходящи прибори за незалепващи повърхности, за да избегнете надраскване на повърхността.
 29. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дървени въглища или подобни запалими горива не трябва да се използват с този уред.
 30. Не оставяйте уреда без надзор, докато се използва.
 31. Внимавайте, когато премахвате модула за контрол на температурата, тъй като сондата може да е гореща.
 32. Сондата за контрол на температурата трябва да се отстрани, преди уредът да бъде почистен, а захранващият вход на уреда трябва да се изсуши, преди уредът да се използва отново.
 33. Използвайте само сондата за контрол на температурата, доставена с този уред.
 34. Прикрепете сондата за контрол на температурата към уреда, преди да го свържете към електрическия контакт
 35. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате.
 36. Не се препоръчва използването на този уред с удължителен кабел.
 37. Може да се използва само подходящата сонда за контрол на температурата CTW-300, доставена с уреда.
 38. Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
 39. За почистване, моля, вижте раздел „Почистете вашия уок“.
 • Само за домашна употреба и употреба на сухо място
  ИКОНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Пазете устройството далеч от деца
  ИКОНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Не докосвайте уреда с мокри ръце
  ИКОНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Не използвайте уреда близо до завеси или щори.
 • Поставете продукта върху равна и топлоустойчива повърхност по време на употреба.
  ИКОНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Никога не го свързвайте към система за управление на таймера
  ИКОНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване
  ИКОНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 • Не използвайте уреда под шкафове, горни шкафове или други предмети, които могат да се повредят поради топлина.

ПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ WOK

 1. Дръжка на капака
 2. Стъклен капак
 3. Уок дръжка
 4. Гнездо за контролер на температурата
  ПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ WOK

ВАЖНО! когато сглобявате дръжката на стъкления капак, не затягайте прекалено много винта, тъй като това може да спука стъклото.

Сонда за контрол на температурата със захранващ кабел
Номер на модела: CTW-300
ПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ WOK

ПРЕДИ ПЪРВО УПОТРЕБА

 1. Изхвърлете опаковката по подходящ начин и дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца.
 2. Проверете дали аксесоарите са в добро състояние.
 3. Уверете се, че сондата за контрол на температурата не е свързана към уок съда.
 4. Почистете външната страна и дъното на уока с мека damp кърпа.
 5. Измийте капака в топла сапунена вода, изплакнете с чиста вода и подсушете.
 6. Ще трябва да „кондиционирате“ уока, преди да го използвате за първи път. Обърнете се към втората точка в „ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЖА“ по-долу.
 7. След кондициониране вашият нов уок е готов за употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

 1. Свържете уреда към контролера. Регулирайте температурата според вашите изисквания, индикаторът за захранване светва в червено и уредът започва да загрява предварително. Когато предварително зададената температура бъде достигната, червеният индикатор ще изгасне.
  Забележка: Използвайте само сонда за контрол на температурата, доставена с продукта.
  ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
 2. Обикновено достигането на предварително зададената температура ще отнеме около 10 минути. Сега можете да поставите храната и пълнежа в уока.
 3. След като процесът на готвене приключи, извадете печената храна с пластмасова или дървена шпатула.
  Никога не използвайте метални прибори, тъй като това ще навреди на незалепващото покритие.
 4. Завъртете контролера на "0". Извадете щепсела след приготвяне на храната (Забележка: ако електрическият контакт има ключ, първо го изключете)
  Регулируема настройка на температурата температура ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
  0 0
  1 180 ° C
  2 200 ° C
  3 210 ° C
  4 220 ° C
  5 240 ° C

Забележка:

 • Този електрически уок е подходящ за готвене. НЕ става за печене.
 • Маркировката на контролера „0“ не означава „ИЗКЛЮЧЕНО“, това само показва най-ниската настройка на контролера.
 • Светлинният индикатор на контролера ще светне, докато уокът се нагрява и ще се изключи, когато уокът достигне зададената температура.
 • Ще забележите, че по време на готвене светлинният индикатор ще светва и изгасва на различни интервали, което показва, че настройката на температурата се поддържа. Това е нормално.
 • Не използвайте метални прибори, остри предмети и не режете храна вътре в уока.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЖА

 • Важно е да се грижите за незалепващото покритие на вашия уок, за да осигурите безпроблемна работа. Използването на незалепваща повърхност ви позволява да готвите без мазнини или масла.
 • Измийте, изплакнете и подсушете както уока, така и капака и „кондиционирайте“ повърхността за готвене, като нанесете тънък слой масло върху основата и страните и внимателно го втриете с хартиена кърпа. Включете контрола на пълно положение и оставете да работи 2-3 минути, ако не планирате да готвите нищо. Изключете управлението и извадете щепсела на устройството.
 • Ако за нуждите ви от готвене са необходими високи температури, най-добре е да поставите топлината бавно, като предварително загреете уока на средна настройка за няколко минути, преди да увеличите котлона още повече.
 • Използването на пластмасови или дървени прибори ще удължи живота на металните прибори с незалепващо покритие и ще повреди повърхността.
 • Повдигайте уреда само с дръжката.

Почистете вашия уок

 • Извадете щепсела и контролера от контакта преди почистване.
 • За да почистите незалепващата повърхност, завъртете регулатора на температурата на настройка „0“, изключете захранването от контакта, извадете щепсела и извадете регулатора на температурата от уока.
  ВНИМАНИЕ: контролерът може да е горещ след употреба, особено металната сонда, внимавайте, когато я отстранявате.
 • Оставете уреда да се охлади напълно преди почистване или съхранение.
 • НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ СТУДЕНА ВОДА В ГОРЕЩ УОК, тъй като това може да доведе до прегъване на тялото поради внезапна промяна в температурата.
 • За електрическа безопасност никога не ПОТАПЯЙТЕ СОНДАТА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА, КАБЕЛА ИЛИ ЩЕКЛА ВЪВ ВОДА ИЛИ ТЕЧНОСТ.
 • Почистването трябва да се извършва след всяко готвене.
 • Измивайте незалепващата повърхност с чиста топла вода и мек почистващ препарат след всяка употреба.
 • Ако не почистите уока след употреба, това ще доведе до натрупване на остатъци от храна, което ще затрудни почистването по-късно. Натрупването също ще причини повреда на незалепващата повърхност.
 • Не използвайте продукти от стоманена вата или подложки за почистване върху незалепващата повърхност.
 • За да премахнете упоритите остатъци от храна, използвайте пластмасова мрежеста подложка или други налични продукти, които заявяват, че са безопасни за използване върху незалепващи повърхности.
 • За да почистите стъкления капак, измийте го в топла сапунена вода, изплакнете с чиста вода и подсушете. Не използвайте метални (или други абразивни) почистващи препарати.
 • Не оставяйте пластмасови или дървени съдове в уока, докато е горещ.
 • Не поставяйте уреда, контролера или капака в съдомиялната машина.

Съхранявайте уреда

 • Съхранявайте сондата за контрол на температурата внимателно. Не го удряйте и не изпускайте, защото сондата може да се повреди.
 • За удобно съхранение покрийте купата Wok с два листа суха кърпа и поставете сондата върху кърпите. Това ще гарантира, че сондата и щепселът няма да надраскат незалепващото покритие.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz
Мощност: 1500W

Месечна гаранция 12

Благодарим ви за покупката от Kmart.
Kmart Australia Ltd гарантира, че вашият нов продукт няма дефекти в материалите и изработката за периода, посочен по-горе, от датата на покупката, при условие че продуктът се използва в съответствие с придружаващите препоръки или инструкции, когато е предвидено. Тази гаранция допълва вашите права съгласно австралийския закон за потребителите.

Kmart ще ви предостави избор на възстановяване, ремонт или замяна (където е възможно) за този продукт, ако стане дефектен в рамките на гаранционния период. Kmart ще поеме разумните разходи за заявяване на гаранцията. Тази гаранция вече няма да се прилага, когато дефектът е резултат от изменение, злополука, злоупотреба, злоупотреба или пренебрегване.

Моля, запазете касовата си бележка като доказателство за покупка и се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти на 1800 124 125 (Австралия) или 0800 945 995 (Нова Зеландия) или, чрез Помощ за клиенти на Kmart.com.au, за всякакви трудности с вашия продукт. Гаранционни претенции и претенции за разходи, направени при връщане на този продукт, могат да бъдат адресирани до нашия Център за обслужване на клиенти на адрес 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Нашите стоки идват с гаранции, които не могат да бъдат изключени съгласно австралийския закон за потребителите. Имате право на замяна или възстановяване на сума за голяма неизправност и обезщетение за всяка друга разумно предвидима загуба или повреда. Също така имате право да ремонтирате или подмените стоките, ако стоките не са с приемливо качество и повредата не означава голяма повреда.

За клиенти от Нова Зеландия тази гаранция е в допълнение към законовите права, спазени съгласно законодателството на Нова Зеландия.

Анко

Документи / Ресурси

anko AD-HJ33 Електрически уок [pdf] Ръководство на потребителя
AD-HJ33 Електрически уок, AD-HJ33, Електрически уок, Уок

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *