анко-лого

anko DP352 Full Length Hollywood Mirror

anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-PRODUCT

Предупреждения
Преди да използвате този уред, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции в това ръководство, дори ако сте запознати с този продукт. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Указания за безопасност

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Препоръчително е да запазите това ръководство с инструкции за бъдещи справки.
ВАЖНО: This product must be permanently fixed to the wall to help prevent toppling.

anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-1

 • НЕ използвайте във влажна или влажна зона.
 • НЕ използвайте огледалото без монтирани всички светодиодни глобуси.
 • НЕ съхранявайте и не използвайте уреда в близост до зони с висока температура.
 • НЕ прегазвайте захранващия кабел с прахосмукачка и т.н.
 • DO NOT use if the appliance malfunctions, abnormal noise, smell, smoke, is dropped or damaged in any manner or any breakage is found during the operation.
 • За електрическа безопасност всички ремонти на продукта трябва да се извършват само от квалифицирано електрическо лице или продуктът трябва да се изхвърля.
 • НЕ използвайте неправилно захранващия кабел. Никога не дърпайте уреда за кабела и не го дърпайте, за да го изключите от контакта. Вместо това хванете захранващото тяло и дръпнете, за да изключите.
 • НЕ използвайте с повреден захранващ кабел или захранващ корпус.
 • НЕ дръжте захранването или огледалото с мокри ръце.
 • DO Дръжте захранващия кабел далеч от нагрети повърхности
 • НЕ изключвайте захранването от захранването, когато не го използвате,
 • НЕ закачайте елементи от светодиодните глобуси.
 • НЕ се опитвайте да променяте този продукт по никакъв начин.
 • ДО се уверете, че огледалото е сухо, преди да коригирате настройките.
 • НЕ използвайте само върху сухи, равни, вътрешни повърхности.
 • НЕ използвайте само както е описано в това ръководство.
 • DO use only the manufacturer’s replacement LED light Globes. Contact Customer service for spare LED Light Globes.
 • СЪХРАНЯВАЙТЕ уреда си на закрито в хладно сухо място.
 • НЕ гарантирайте, че децата и бебетата не могат да играят с найлонови торбички или опаковъчни материали.
 • НЕ задействайте захранването от източник на захранване със същия обемtagд, честота и рейтинг, както е посочено на идентификационната табелка на продукта.
 • Ако този уред се използва от трета страна, НЕ предоставете с него ръководството за употреба.
 • Не се поема отговорност за каквито и да е щети, причинени от неспазване на тези инструкции или каквато и да е друга неправилна употреба или неправилно боравене с уреда.
 • Този продукт не е проектиран за цели, различни от посочените в това ръководство.
 • САМО за домашна употреба. Промишлената или търговска употреба обезсилва гаранцията.

Прочетете и запазете тези инструкции 

Компоненти

anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-2

1 Огледало 4 Power Supply – CW1203500AU
2 LED Light 5 Мощност в
3 On / Off Switch, Light Type Selector, and dimmer control. 6 4 Wall Plugs & Screws for wall mounting

Забележка: Спецификациите и / или компонентите на този уред подлежат на промяна без предизвестие

LED Light Globe Assembly

 • Remove an LED light globe from its box and insert it into the light socket on the mirror.
 • Завъртете глобуса на LED светлината по часовниковата стрелка, за да завиете лампата. Вдигнете я нагоре, но не я затягайте прекалено.
 • Повторете за всички останали светодиодни глобуси.
  Моля, имайте предвид, че има един резервен LED светлинен глобус.

Инструкции за монтиране на стена

ВАЖНО: This product must be permanently fixed to the wall to help prevent toppling.anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-2Ensure the wall you wish to hang the mirror on is suitable and strong enough for hanging / mounting heavy objects.

ВНИМАНИЕ: The Mirror is heavy and weighs approximately 15Kg.
ВНИМАНИЕ: Before drilling into the wall, ensure there are no electrical wires or water pipes, etc. directly behind where you are to drill.
If you are unsure DO NOT DRILL and seek the services of a professional to install the mirror.
If you are unsure about the capability of the wall to hold the mirror’s weight, seek the services of a professional to assess the wall.
If the wall material is thin, flimsy, cracking or brittle, do not mount the mirror to this wall.

Необходими инструменти

Tape Measure, Electric Drill, Philips Head Driver Bit for the electric drill, 3mm or 4mm drill bit, Pencil and a Philips hand screwdriver for screwing in the mounting screws.

 • Find a suitable strong wall and your desired location for the mirror near a power point.
 • On the back of the mirror, measure the distance between the two hanging slots across the top (approximate distance is 525mm) and the distance between the two hanging slots on the right from the top to the bottom (approximate distance is 1462mm) then mark the four positions on the wall.

ВАЖНО: Use the measurements that you measure on your mirror as due to production tolerances, these distances may differ slightly.
Check that the diagonal dimensions are the same; this will ensure all four mounting screws are perfectly square to each other.
The following diagram is for reference only. 525mm Approx.anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-4

 • If you are absolutely sure that behind the wall is clear of electrical wires, water pipes etc., drill a pilot hole using the 3mm or 4mm drill bit through the wall in all four places.
  Забележка: although the wall plugs are self-drilling, meaning that they will drill their own hole through the plaster wall, it is better to pre-drill the holes first to ensure the wall plugs follow these pilot holes ensuring they are in the exact position required as, without the pilot hole, the wall anchor may wander when drilling into the wall meaning the screws will not align with the slots in the back of the mirror.
 • Using the electric drill and the Philips screwdriver bit, position the tip of the wall anchor into the pilot hole you just drilled and then slowly screw the wall anchor all the way into the paster wall until the head of the wall anchor is flush with the wall surface.anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-5ВАЖНО: Do Not attempt to screw in any further as the plaster wall will crumble and the wall anchor will be useless for hanging.
 • Repeat for the other three wall plugs.
 • Using the Phillips hand screwdriver, screw in a mounting screw into the centre hole of each wall anchor leaving a gap of approximately 3 – 4mm between the underneath of the screw head and the wall surface.
  Забележка: Do Not screw all the way in as the screw heads need to be protruding for hanging the mirror on.anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-6
 • Gently pick up the mirror and with the back of the mirror facing the wall, align the four screw heads with the centre of all four slots in the back of the mirror frame, push the mirror flush against the wall and then lower the mirror so that it hooks over the screw heads.anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-7Забележка: You may need help from another person to do this part.
 • Please confirm the mirror is hanging securely on all screws before letting go of the mirror.

Захранване

Важно: Използвайте само с захранване Модел: CW1203500AU (Изход: 12Vd.c. 3.5A)
Разплетете захранващия кабел.
Plug in the small plug on the end of the power supply cable into the power jack located in the side of the mirror.
Забележка: Depending on which way you have mounted the mirror, the power jack inlet may be on the left side of the mirror towards the top.
You can mount either way depending on your preference.
Включете захранването в точката на захранване и го включете.anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-8Забележка: Изключете и извадете захранването от точката на захранване, когато не се използва.

Използване на огледалните светлини

Вкл. / Изкл
With the power supply cable plugged into the side of the mirror and the power supply plugged into the power point and switched on, press (touch) and release the On / Off Switch button on the mirror front side.
Забележка: Depending on which way you have mounted the mirror, the On / Off Switch button may be on the left side of the mirror.
You can mount either way depending on your preference.

Тип светлина

 • There are three types of light you can choose from Cool, Warm and Natural.
 • With the lights switched on, press (touch) and release the On / Off button on the front of the mirror again to select your desired light type.
 • Each press (touch) and release will cycle the light type from Cool to Warm to Natural and back around to Cool etc.

anko-DP352-Full-Length-Hollywood-Mirror-FIG-9

Забележка: If the Warm was selected and then you turn the light off, the next time you turn it on, the light type will change to Natural. Just cycle the light type around until you reach your desired setting.
Забележка: If during use or after changing a light globe, you notice the light globe colour is not the same as other light globes, you can reset the colours by turning off all the lights or unplugging the power supply for 30 seconds, then turn the lights back on and the lights will all reset to the same colour.

Димер контрол

 • The lights can be dimmed to your desired level whether the light type is set to Cool, Warm or Natural.
 • To dim, first, turn the lights on, then Press (touch) and HOLD, the On / Off button.
 • The lights will start to dim.
 • At any point when the light is at the dimmed level, you desire, lift your finger off the On / Off button.
 • the dim level reaches the lowest light setting, Press (touch) and HOLD, the On / Off button again and the light will brighten.

Поддръжка на потребителя

ВНИМАНИЕ: Изключете и изключете захранването преди всяка поддръжка или почистване.
Смяна на LED светлина

 • Ако трябва да смените някоя от LED лампите, първо изключете и извадете захранването.
 • Внимателно хванете LED глобуса и завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да развиете светлината.
 • ВАЖНО: Не залепвайте чужди предмети или части от тялото в гнездото за LED светлина, тъй като това може да причини нараняване на вашия човек или повреда на продукта.
 • Поставете нов светлинен глобус в гнездото за светлина и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да завиете лампата. Вдигнете, но не затягайте прекалено.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Replacement LED light globes can be purchased from HEG customer service. Refer to the Warranty page for the HEG customer service phone number.

LED Light Specification

 • LED Bulb: 20 x MAX 2.5W plus 1 spare globe
 • LED Lamp Part No.: LED E14

Почистване на огледалото

 • Не почиствайте огледалото или други части с бензин, разтворители или друга запалима течност.
 • Не почиствайте с почистващи тампони, груби кърпи или други подобни, тъй като повърхността ще се повреди.
 • Използвайте само много мека суха кърпа, за да избършете внимателно огледалото и другите части.
 • Не потапяйте огледалото или други части в течност.

Съхранение

Ако искате да съхранявате огледалото, съхранявайте го на сухо и хладно място, за предпочитане в неговата кутия. Не навивайте плътно захранващия кабел. Свържете го свободно.

Гаранция срещу дефект

Месечна гаранция 12
Благодарим ви за покупката от Kmart.
Kmart Australia Ltd warrants your new product to be free from defects in materials and workmanship for the period stated above, from the date of purchase, provided that the product is used in accordance with accompanying recommendations or instructions where provided. This warranty is in addition to your rights under the Australian Consumer Law. Kmart will provide you with your choice of a refund, repair or exchange (where possible) for this product if it becomes defective within the warranty period. Kmart will bear the reasonable expense of claiming the warranty. This warranty will no longer apply where the defect is a result of alteration, accident, misuse, abuse or neglect. Please retain your receipt as proof of purchase and contact our Customer Service Centre 1800 124 125 (Australia) or 0800 945 995 (New Zealand) or alternatively, via Customer Help at Kmart.com.au for any difficulties with your product. Warranty claims and claims for expenses incurred in returning this product can be addressed to our Customer Service Centre at 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For New Zealand customers, this warranty is in addition to statutory rights observed under New Zealand legislation.

ВАЖНО!
За всички технически въпроси или трудности при експлоатацията на продукта и за резервни части, свържете се с клиентската служба на HE Group 1300 105 888 (Австралия) и 09 8870 447 (Нова Зеландия).

Документи / Ресурси

anko DP352 Full Length Hollywood Mirror [pdf] Инструкция за употреба
DP352, Full Length Hollywood Mirror, Hollywood Mirror, Full Length Mirror, Mirror, DP352 Hollywood Mirror

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *