Лого на BIXOLON

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300

Информация

Това ръководство за инсталиране съдържа бърза информация, необходима за инсталирането на продукта. Вижте ръководството за потребителя в webсайт, който идва с продукта за подробни инструкции за инсталиране. В webсайт съдържа следната информация.

 1. Ръководство: потребителски, Bluetooth връзка, BXL/POS команда, кодови страници, софтуер
 2. Драйвер: Windows, OPOS, JPOS, CUPS (Linux, Mac)
 3. SDK: UPOS SDK (android, iOS), Windows SDK
 4. Помощна програма: Bixolon Utility (Android, iOS), Unified Mobile Utility

Ние от BIXOLON Co., Ltd. поддържаме непрекъснати усилия за подобряване и надграждане на функциите и качеството на всички наши продукти. По-долу спецификациите на продукта и/или съдържанието на ръководството за потребителя могат да бъдат променени без предизвестие.

 • Зареждайте батерията само след като сте изключили захранването на вашето устройство.
 • Използвайте само оригинални продукти, доставени от Bixolon.
  В противен случай продуктът може да не функционира правилно или съществува риск от нараняване.

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 6

 1. Поставете винта на щипката за колан в отвора на щипката за колан.
 2. Използвайте монета, за да затегнете винта на щипката за колан, както е показано на изображението.

Монтаж на щипка за коланМобилен принтер BIXOLON SPP-C300 1

Потвърждение на съдържанието

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 2

Имена на части на продукта

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 3

Монтаж и зареждане

 1. Поставете батерията в принтера, както е показано на снимката.
 2. Свържете куката на капака на батерията към дъното на принтера.
 3. Натиснете капака на батерията на място, докато чуете „щракване“.

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 4

Тъй като батерията е частично сменена по време на покупката, заредете я преди употреба на продукта.

 1. Натиснете бутона Отвори, за да отворите капака на медиите.
 2. Поставете носителя, както е показано на изображението. (Отстранете останалото ядро ​​от напълно използвана медийна ролка.)
 3.  Внимавайте да подравните медията правилно.
 4. Издърпайте носителя, както е показано на изображението, и затворете капака на носителя.
 5. Откъснете всички излишни носители по посока на страната на принтера.

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 5

 1. Изключете захранването на принтера.
 2. ① Отворете капачката на външния интерфейс.
 3. Свържете USB Type-C кабел ② към порта за захранване/кабел на принтера.
 4. Заредете, след като свържете USB Type-C кабел ③ към USB порта на вашето устройство (PDA, PC и т.н.).

Използване на контролния панел

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 7

 • Бутон за захранване
  Този бутон се използва за включване и изключване на принтера.
 • Бутон за подаване на медия
  За да подавате носители ръчно, натиснете този бутон.
 • ГРЕШКА LED
  Ако червеният светодиод мига, капакът на носителя е отворен или липсва или главата е прегрята. Ако червеният светодиод продължава да мига, това може да показва по-сериозен проблем с продукта.
  Обадете се на вашия оторизиран сервиз.
 • BATT LED
  Ако зеленият светодиод свети, батерията е напълно заредена.
  Ако зеленият светодиод мига, батерията е наполовина заредена.
  Ако червеният светодиод мига, батерията трябва да се зареди или смени.
 • СТАТУС LED
  Когато използвате Bluetooth, ако зеленият светодиод и индикаторът на батерията светят, принтерът е свързан към Bluetooth.

Самодиагностика
Изпълнете самотеста, за да проверите информацията за настройките, когато настройвате принтера за първи път или ако има проблем.
Ако не бъде открит проблем с принтера след извършване на самотеста, проверете другите устройства или периферни устройства и софтуер. Тази функция е независима от такива други устройства и софтуер.

Инструкции за самотест

 1. Изключете захранването на принтера и затворете капака на носителя на принтера.
 2. Натиснете и задръжте бутона за подаване на медия и бутона за захранване едновременно, за да включите принтера.
 3. След като печатането започне, отпуснете двата бутона.

Свързване на периферни устройства

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 8

 1. Bluetooth връзка
  • Принтерът може да бъде свързан към устройства, оборудвани с Bluetooth комуникационен капацитет (PDA, компютри и др.).
  • Използвайте функцията за Bluetooth връзка, поддържана от устройството, за да се свържете с принтера.
   • Обърнете се към ръководството за Bluetooth връзка за подробна информация относно връзката.
   • Можете да проверите bluetooth средата (удостоверяване, криптиране, режим на връзка) чрез страницата за самопроверка.
 2. Връзка с интерфейсен кабел
  1. ① Отворете капачката на външния интерфейс.
  2. Свържете USB Type-C кабел ② към порта за захранване/кабел на принтера.
  3. Свържете USB Type-C кабел ③ към USB порта на вашето устройство (PDA, компютър и др.).

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 9

Като интерфейсен кабел може да се използва USB Type-C кабел, който поддържа USB 2.0 или USB Type-C кабел, предоставен (продава се отделно) от Bixolon.

Спецификации на продукта

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 12

Почистване на принтер

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 10

 1. Изключете принтера и изключете всички кабели от продукта.
 2. Отворете капака на носителя и отстранете всички носители вътре.
 3. Почистете печатащата глава (A) с помощта на кърпа или памучен тампон, напоен със спирт за медицински цели.
 4. С помощта на кърпа или памучен тампон, напоен със спирт за медицински цели, отстранете праха от медията от сензора за черна маркировка (B).
  (Сензорът може да бъде разположен в средата, отляво или отдясно)
 5. Не използвайте принтера за една до две минути след почистване, докато медицинският алкохол се изпари напълно и изсъхне.
 6. Поставете носителя и затворете капака на носителя.
  • Главата е много гореща, докато принтерът работи.
   Когато почиствате главата, внимавайте да не докосвате нагряващата част на главата с ръце.
  • Главата може да се повреди от статично електричество и др.
  • Внимавайте да не надраскате главата.
  • Не забравяйте да изключите захранването, преди да продължите с почистването

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 11ОЕЕО
Тази маркировка, показана върху продукта или документацията към него, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или хората от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от който са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул за безопасно за околната среда рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Предпазни мерки за батерията

 1. Ако батерията не се зареди след времето за зареждане, спрете зареждането и се свържете с продавача.
 2. Съхранявайте и използвайте батерията на място, където няма да влезе в контакт с течност (вода, солена вода и др.).
  Може да има риск от прегряване, спукване или възпламеняване.
 3. Избягвайте да излагате батерията на високи температури над 50 ℃ и не я съхранявайте и не я използвайте на място с висока температура и влажност. Може да има риск от прегряване, разкъсване или запалване. В допълнение, това може да намали производителността и живота на батерията. Съществува риск от експлозия, особено когато батерията е поставена до огън или съхранявана в близост до нагревателно устройство (напр. нагревател и др.).
 4. Използвайте кабела USB-Type-C (A към C), предоставен от Bixolon, за да заредите батерията.
  Ако не, това може да доведе до лоша работа на батерията, да съкрати живота на батерията или повреда на продукта.
 5. Избягвайте да причинявате силен удар върху батерията или да я хвърляте. Защитното устройство вътре в батерията може да се повреди, което може да намали производителността и живота на батерията или може да има риск от прегряване, разкъсване или запалване.
 6. Не разглобявайте и не модифицирайте батерията. Батерията съдържа предпазни и защитни устройства за предотвратяване на опасност. Това може да намали производителността и живота на батерията поради повреда или може да има риск от прегряване, разкъсване или запалване.

Предпазни мерки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ
Той описва смърт, физически наранявания, сериозни финансови загуби и щети на данни и т.н., които могат да бъдат причинени на потребителя.

 • Не свързвайте няколко продукта към един единствен електрически контакт. Не свързвайте продукта към хлабав електрически контакт.
  Използвайте само електрически контакти, които отговарят на стандарта. Свържете захранващия кабел само към заземен електрически контакт. Несъответствието може да причини токов удар или пожар.
 • Използвайте само автентични продукти на BIXOLON.
  Компанията няма да предоставя поддръжка след продажбата за повреди или други проблеми с качеството, които могат да възникнат при фалшиви (ремонтирани) продукти.
 • Не огъвайте и не напрягайте захранващия кабел прекомерно.
  Пъхнете захранващия кабел докрай в контакта, за да не остане разхлабен. Уверете се, че държите кабела здраво, когато го отделяте от електрическия контакт. Не изваждайте захранващия кабел, докато продуктът се използва. Несъответствието може да причини токов удар или пожар.
 • Дръжте малки аксесоари или други опаковъчни материали далеч от малки деца. Внимавайте: децата могат да ги погълнат.
  Неправилното боравене с продукта може да доведе до наранявания. Ако дете е погълнало такова нещо, незабавно отидете на лекар
 • Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце, когато го дърпате от контакт.
  Ако щепселът или контактът са изцапани с чужди вещества, избършете ги със суха кърпа.
  Несъответствието може да причини токов удар или пожар.
 • Не позволявайте на продукта да се повреди от тежки предмети.
  Несъответствието може да причини токов удар или пожар.
 • Ако продуктът издава странен звук, мирише на изгоряло или дими, незабавно изключете захранването и извадете щепсела от контакта. Ако продуктът бъде изпуснат или външността му се повреди, незабавно изключете захранването и извадете захранващия кабел. Не подлагайте продукта на удар. Може да предизвика пожар. Това може да повреди продукта.
 • Инсталирайте продукта на добре проветриво място, като го държите на определено разстояние от стената. Продуктът е инсталиран на определени места, като например където се генерира много фин прах, където температурата е твърде висока или твърде ниска, където има много влага или вода и на летища или гари, които се използват непрекъснато за дълго време може да има сериозни проблеми с качеството поради влиянието на околната среда. Повишаването на вътрешната температура може да предизвика пожар. Не забравяйте да се свържете с мястото на закупуване, преди да инсталирате продукта
 • Инсталирайте продукта на фиксирано място, като го предпазвате от преобръщане. Когато местите продукта, изключете захранването и разкачете всички кабели, свързани към продукта, включително захранването
  шнур. Това може да повреди продукта.
 • Никога не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта по свое усмотрение. Когато е необходим ремонт, свържете се с мястото на закупуване.
 • Не позволявайте на чужди вещества да навлизат в продукта. Не поставяйте тежки предмети, течности или метали върху продукта. Може да предизвика пожар.
  Това може да повреди продукта.
 • Ако има проблем с продукта, моля, свържете се с мястото на закупуване. В допълнение, Bixolon webсайт (http://www.bixolon.com) осигурява ремонт на продукта.

BIXOLON Co., Ltd.

 • Webуебсайт http://www.bixolon.com
 • Щабквартира в Корея
  (Добавяне) 6th IDIS TOWER, 344, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Корея, 13493
  (Тел.) +82-31-218-5500
 • Офис на САЩ
  (Добавяне) BIXOLON America Inc. 13705 Cimarron Ave Gardena, CA 90249
  (Тел.) +1-858 764 4580
 • Европейски офис
  (Добавяне) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
  (Тел.) +49 (0)211 68 78 54 0
  © BIXOLON Co., Ltd. Всички права запазени.

Документи / Ресурси

Мобилен принтер BIXOLON SPP-C300 [pdf] Ръководство за потребителя
SPP-C300 мобилен принтер, SPP-C300, мобилен принтер, принтер

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *