CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station logo

CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station

CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station product

Предназначение

The product is a soldering station that can be used to create soldered connections through soft-soldering. The appliance is designed for private use. This product is not intended for com-mercial use.
It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bath-rooms, must be avoided under all circumstances.
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In
addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read
the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.
Този продукт отговаря на законовите и европейските изисквания. Всички имена на компании и имена на продукти са търговски марки на съответните им собственици. Всички права запазени.

Съдържание за доставка

 • Станция за запояване
 • Стойка за запояване
 • 3x spare tips
 • Гъба
 • 1x ø1 mm solder roll
 • 1x ø1.5 mm solder roll
 • Инструкции за работа

Актуални инструкции за експлоатация
Изтеглете най-новата информация за продукта на адрес www.conrad.com/downloads или сканирайте показания QR код. Следвайте инструкциите на webсайт.

Обяснение на символите

 • Символът с мълнията в триъгълника се използва, ако съществува риск за вашето здраве, например поради токов удар.CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station 01
 • Символът с удивителен знак в триъгълника се използва за обозначаване на важна информация в тези инструкции за експлоатация. Винаги четете внимателно тази информация.CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station 02
 • Ensure proper ventilation during soldering. Solder and flux vapours can be harmful to your health.CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station 03
 • Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и особено спазвайте информацията за безопасност.CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station 03
 • Символът със стрелка показва специална информация и съвети за работа.CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station 06

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и особено спазвайте информацията за безопасност. Ако не спазвате инструкциите за безопасност и информацията за правилното боравене в това ръководство, ние не поемаме отговорност за произтичащи от това лични наранявания или материални щети. Такива случаи ще обезсилят гаранцията / гаранцията.

Важна информация за безопасност

 • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Децата не трябва да играят с уреда.
 • Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – This tool must be placed on the stand when not in use.

Обща информация

 • Устройството не е играчка. Пазете го на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
 • Не оставяйте опаковъчния материал да лежи небрежно. Това може да се превърне в опасен материал за игра за децата.
 • Защитете уреда от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни удари, висока влажност, влага, запалими газове, пара и разтворители.
 • Не поставяйте продукта под механично напрежение.
 • Ако вече не е възможно да работите безопасно с продукта, извадете го от експлоатация и го предпазете от случайна употреба. Безопасната работа вече не може да бъде гарантирана, ако продуктът:
  • е видимо повреден,
  • вече не работи правилно,
  • е съхраняван продължително време при лоши условия на околната среда или
  • е бил подложен на сериозни натоварвания, свързани с транспорта.
 • Моля, боравете внимателно с продукта. Удари, удари или падане дори от ниска височина могат да повредят продукта.
 • Консултирайте се с експерт, когато се съмнявате в работата, безопасността или свързването на уреда.
 • Поддръжката, модификациите и ремонтите трябва да се извършват само от техник или упълномощен сервизен център.
 • Ако имате въпроси, които остават без отговор от настоящите инструкции за експлоатация, свържете се с нашата служба за техническа поддръжка или друг технически персонал.
 • In schools, educational facilities, hobby and DIY workshops, the product must be operated under the supervision of qualified personnel.
 • Електрическа безопасност
 • The product is built according to protection class I. It must be powered by a stand-ard earthed mains socket.
 • The mains socket that you use to connect the power cable must be easily accessible.
 • Преди да свържете продукта, уверете се, че мрежовият обемtage in your region meets the specifications on the name plate. Only connect the product to the mains socket when it is switched off.
 • Do not pull the mains plug from the mains socket by pulling on the cable.
 • Do not touch the mains cable or the workstation if there are any signs of damage, as this may cause a fatal electric shock!
 • If the mains cable is damaged, it must be replaced by a new mains cable with the same specifications. Stop using the damaged mains cable and dispose of it in an
 • environmentally friendly manner. Do not attempt to repair the damaged mains cable.
 • Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. This may generate condensation, which can cause the product to malfunction or damage the interior components. Moisture on the workstation, mains cable or power adapter may also cause a fatal electric shock!
 • Never work on or solder live electrical components or parts. Always disconnect these components from the power supply beforehand.
  Внимание!
 • If liquid does enter the workstation, switch off the mains voltage to the socket containing the mains plug (switch off at the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse and then switch off at the corresponding RCD protective switch). You can then unplug the power adapter from the mains socket.
 • Discontinue use immediately and take the product to a specialist repair shop or dispose of it in an environmentally friendly manner.

операция

 • Never touch the element or tip of the soldering iron. Risk of burns!
 • Hold wires to be heated with tweezers or clamps.
 • Никога не използвайте поялника за нагряване на течности.
 • Never solder live electrical components or parts. Always switch off the power before-hand.
 • Do not cover or fasten any items to the soldering iron. Otherwise there is a risk of fire.
 • Докосването или запояването на кондензатори (или подобни компоненти) или проводници/кабели, които са свързани към кондензатори, може да причини фатален токов удар! Кондензаторите могат да останат заредени няколко часа след като изключите захранването!
 • Винаги запоявайте върху незапалими повърхности. Защитете другите материали наблизо от повреда чрез топлина.
 • During breaks, set it down on an even and heat/fire resistant surface to cool down; make sure that it cannot roll or fall.
 • Risk of fire or explosion! Do not use around or near explosive or flammable ma-terials.
 • Turn off the power while taking breaks or finishing using.

Безопасност на труда

 • Уверете се, че има достатъчно осветление.
 • Ensure proper ventilation during soldering. Solder and flux vapours can be harmful to your health.
 • Wash your hands thoroughly after working with solder. This is particularly impor-tant when using lead-based solder.
 • Не поставяйте спояващи сплави в устата си. Не яжте и не пийте по време на запояване.
 • Носете подходящо защитно облекло и предпазни очила, когато запоявате. Течността/пръскащата спойка може да причини сериозни изгаряния или увреждане на очите.

Работни елементи

 1. 450 ºC preset button
 2. 300 ºC preset button
 3. 200 ºC preset button
 4. LCD дисплей
 5. Tip holders
 6. Spare tips
 7. Solder spools
 8. Превключвател на захранване
  I/O (ON/OFF)
 9. + button (increase working temp.)
 10. – button (decrease working temp.)
 11. Щепсел
 12. Накрайник за запояване
 13. Дръжка
 14. Soldering iron holder
 15. Tray for sponge
 16. ГъбаCONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station 07

Настройвам

Накрайници за поялник

Опасност от изгаряния! Allow the tip to cool down before attempting to replace it. Do not overtighten the tip.

 • Pointed tip: Used for point soldering and thin wires.
 • Flat tip: Used for light electrical work.
 • Store any unused tips in the tip holder (5).CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station 08
Preparing the sponge

Place the sponge (16) into the tray (15) and moisten it slightly before use.

операция

Винаги дръжте накрайника консервиран, преди да го изключите или съхранявате за определен период от време.
Do not keep the iron on for an extended period of time as this will break down the surface of the tip.

 • Connect the power plug (11) to a mains power outlet.
 • Turn the power ON: Flip the power switch (8) to the [ I ] position.
  The LCD display (4) shows the preset target temperature for a few seconds, followed by the actual working temperature of the soldering tip (12).
 • Select the required working temperature by:
  • Pressing one of the preset buttons (1), (2), or (3).
  • Pressing the temperature increase [+] (9) or decrease button [-] (10).
   The temperature can be adjusted in 10 °C increments. The working temperature range is 200 to 450 °C.
 • Turn the power OFF: Flip the power switch to the [O] position.
 • Disconnect the power plug (11) from the mains power outlet, and allow the soldering iron to completely cool down before storing away.

Отстраняване на проблеми

Поддръжка и обслужване

 • Никога не почиствайте върха с груби, абразивни материали като files.
 • If oxide forms on the tip, lightly rub with abrasive paper, wipe clean, then immediately reheat and re-tin the tip to prevent oxidation of the wettable surface.
 • Не използвайте никакви агресивни почистващи препарати, спирт или други химически разтвори, тъй като те могат да причинят повреда на корпуса и неизправност.

Изхвърляне

Този символ трябва да се появи на всяко електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара на ЕС. Този символ показва, че това устройство не трябва да се изхвърля като несортиран битов отпадък в края на експлоатационния му живот.
Собствениците на ОЕЕО (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) трябва да ги изхвърлят отделно от несортираните битови отпадъци. Изтощени батерии и акумулатори, които не са обхванати от ИУЕЕО, както и лampкоито могат да бъдат отстранени от ОЕЕО по неразрушителен начин, трябва да бъдат отстранени от крайните потребители от ОЕЕО по неразрушителен начин, преди да бъдат предадени на пункт за събиране.
Дистрибуторите на електрическо и електронно оборудване са законово задължени да предоставят безплатно обратно приемане на отпадъци. Conrad предоставя следните опции за връщане безплатно (повече подробности на нашия webсайт):

 • в нашите офиси на Conrad
 • в пунктовете за събиране на Conrad
 • в пунктовете за събиране на публичните органи за управление на отпадъците или пунктовете за събиране, създадени от производители или дистрибутори по смисъла на ElektroG

Крайните потребители са отговорни за изтриването на лични данни от ОЕЕО, които трябва да бъдат изхвърлени.
Трябва да се отбележи, че различни задължения за връщане или рециклиране на ОЕЕО може да се прилагат в страни извън Германия.

Технически данни

 • Входен обемtage / current ………………. 230 V/AC 50 Hz,
 • Консумация на енергия …………………. 60 W
 • Temperature range ………………….. 200 – 450 ºC
 • Temperature adjust ………………….. 10 ºC increments
 • Solder ……………………………………. ø1 mm 10 g (lead-free flux core)
  ø1.5 mm 10 g (lead-free flux core)
 • Клас на защита ………………………. аз
 • Operating conditions ………………… 0 to +45 ºC, 35 – 80 % RH (non-condensing)
 • Storage conditions …………………… +10 to +30 ºC, 35 – 80 % RH (non-condensing)
 • Dimensions …………………………….. Main unit: 125 x 95 x 150 mm (W x H x D)
  Stand: 215 x 90 x 95 mm (W x H x D) Soldering iron: ø36 x 200 mm
 • Weight …………………………………… 1.1 kg (net)

Посетете Конрад website and search Item No.: 2613254 for information about any optional accessories, spares, or replacement parts.
Това е публикация от Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Всички права, включително превод, са запазени. Възпроизвеждането по какъвто и да е метод, например фотокопиране, микрофилмиране или заснемане в системи за електронна обработка на данни, изисква предварително писмено одобрение от редактора. Препечатката, също отчасти, е забранена. Тази публикация представлява техническото състояние към момента на печат.

Документи / Ресурси

CONRAD 2613254 60 W Digital Soldering Station [pdf] Ръководство на потребителя
2613254 60 W Digital Soldering Station, 2613254, 60 W Digital Soldering Station, Digital Soldering Station

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *