лого на falmecАспиратор Virgola Evolution
Приготвяне
FALMEC SINCE 1981
ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИЯ
falmec Virgola Evolution Range HoodДизайн
Еволюция на Виргола

Аспиратор Virgola Evolution

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig1

Алтернативен заден изход

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig2

ДОПЪЛНИТЕЛНО

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig3

Спецификация на шкафа

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig4

Measurements for installation. Hood fastening.

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig5

Remove grease-trapping filters (1). Hood wall mounting (2,3).

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig6

Installation of check valve (4). Fastening of rear brackets (5).

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig7falmec Virgola Evolution Range Hood - fig8

Fastening of rear brackets (4), Assembly of the suction pipe (6).
Assembly of the duct cover and electrical connections (7).falmec Virgola Evolution Range Hood - fig9falmec Virgola Evolution Range Hood - fig10Installation with rear outlet:
Output air movement (8), installation of check valve (9).falmec Virgola Evolution Range Hood - fig11falmec Virgola Evolution Range Hood - fig12Adjustment of force required to open/close glass panel.falmec Virgola Evolution Range Hood - fig13falmec Virgola Evolution Range Hood - homeДОПЪЛНИТЕЛНО
KACL.960
KACL.961
Installing the active carbon filters (KACL.960 as standard on some models), or carbon-zeolite filter (KACL.961), (optional)

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig14

УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

предупредителна икона 1Installation operations are to be carried out by skilled and qualified installers in accordance with the instructions in this booklet and in compliance with the regulations in
сила.
DO NOT use the hood if the power supply cable or other components are damaged: disconnect the hood from the electrical power supply and contact the Dealer or an authorised Servicing Dealer for repairs.
Не модифицирайте електрическата, механичната или функционалната структура на оборудването.
Do not personally try to carry out  repairs orreplacements.
Interventions carried out  byincompetent and unauthorised persons can cause serious damage to the unit or physical and personal harm, not covered by the Manufacturer’s warranty.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ИНСТАЛИРА
ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

предупредителна икона 1Before installing the hood, check the integrity and function of each part. Should anomalies be noted, do not proceed with installation and contact the Dealer. Do NOT install the hood if an aesthetic (or cosmetic) defect has been detected. Put it back into its original package and contact the dealer. No claim can be made for aesthetic (or cosmetic) defects once it has been installed.

По време на монтажа винаги използвайте лични предпазни средства (напр. предпазни обувки) и действайте разумно и правилно.
Монтажният комплект (винтове и дюбели), доставен с аспиратора, трябва да се използва само върху зидани стени: в случай на монтаж на стени от различен материал, преценете други опции за монтаж, като имате предвид вида на повърхността на стената и теглото на аспиратора (посочено на стр. 2).
Имайте предвид, че инсталации с различни видове системи за закрепване от доставените или които не са съвместими, могат да причинят опасност от електрическо и механично уплътнение.
Не монтирайте аспиратора на открито и не го излагайте на атмосферни влияния (дъжд, вятър и др.).

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
предупредителна икона 1The electrical system to which the hood is to be connected must be in accordance with local standards and supplied with earthed connection in compliance with safety
regulations in the country of use. It must also comply with European standards regarding radio antistatic properties.
Преди да монтирате аспиратора, проверете дали електрическото захранване отговаря на това, което е посочено на идентификационната табела, разположена вътре в аспиратора.
The socket used to connect the installed equipment to the electrical power supply must be within reach:
otherwise, install a mains switch to disconnect the hood when required.
Всякакви промени в електрическата система трябва да се извършват от квалифициран електротехник.
Максималната дължина на винтовете за закрепване на димоотвода (доставени от производителя) трябва да бъде 13 mm. Използването на винтове, които не отговарят на тези инструкции, може да доведе до опасност от електрическо естество.
Не се опитвайте сами да разрешите проблема в случай на неизправност на оборудването, а се свържете с дилъра или оторизиран сервизен отдел за ремонт.

предупредителна икона 1Когато монтирате аспиратора, изключете оборудването, като извадите щепсела или изключите главния превключвател.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПУСКАНЕ НА ИЗПАРЕНИЯ
предупредителна икона 1Не свързвайте оборудването към изпускателни тръби за изпарения, получени от горене (напрampкотли, камини и др.).

Преди да монтирате аспиратора, уверете се, че са спазени всички действащи стандарти по отношение на изпускането на въздух извън помещението.
Отклонение за Австралия и Нова Зеландия: Аспиратори и други аспиратори за готвене могат да повлияят неблагоприятно на безопасната работа на уреди, работещи с газ или други горива (включително тези в други помещения) поради обратен поток на газове от горенето. Тези газове могат потенциално да доведат до отравяне с въглероден окис.
After installation of a range hood or other cooking fume extractor, the operation of flued gas appliances should be tested by a competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur.
(AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
предупредителна икона 1Тези предупреждения са съставени за вашата лична безопасност и тази на другите.
Ето защо ви молим да прочетете внимателно брошурата в нейната цялост, преди да използвате или почистите оборудването.
Производителят отхвърля всякаква отговорност за щети, причинени пряко или косвено на хора, вещи и домашни любимци в резултат на неспазване на предупрежденията за безопасност, посочени в тази брошура.
Наложително е тази книжка с инструкции да се съхранява заедно с оборудването за всякакви бъдещи консултации.
Ако оборудването се продава или прехвърля на друго лице, уверете се, че брошурата също е доставена, така че новият потребител да може да бъде запознат с работата на аспиратора и съответните предупреждения. След като аспираторът от неръждаема стомана е монтиран, той ще трябва да се почисти, за да се отстранят всички остатъци, останали от защитното лепило, както и петна от грес и масло, които, ако не бъдат отстранени, могат да причинят необратима повреда на повърхността на аспиратора. За правилно почистване на уреда, производителят препоръчва използването на предоставените влажни кърпички, които също се предлагат и продават се отделно. Настоявайте за оригинални резервни части.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Оборудването е предназначено единствено за използване за извличане на изпарения, генерирани от готвене на храна в непрофесионални домашни кухни: всяка друга употреба е неподходяща. Неправилната употреба може да причини щети на хора, вещи, домашни любимци и освобождава производителя от всякаква отговорност.
Оборудването може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни и умствени способности или без опит или познания, стига да го правят под наблюдение или след като са получили съответни инструкции относно безопасната употреба на уреда оборудване и разбиране на опасностите, свързани с него. Децата не трябва да си играят с оборудването. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

предупредителна икона 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ
Before cleaning or carrying out mainte- nance operations, disconnect the equipment by removing the plug or switching off the main switch.
Не използвайте аспиратора с мокри ръце или боси крака.
Винаги проверявайте дали всички електрически части (светлини, аспиратор) са изключени, когато оборудването не се използва.
Максималното общо тегло на всички предмети, поставени или окачени (ако е приложимо) върху аспиратора, не трябва да надвишава 1.5 кг.
Винаги наблюдавайте процеса на готвене по време на използване на фритюрници: Прегрятото масло може да се запали.
Не оставяйте открит пламък без надзор под капака.
Не приготвяйте храна на открит пламък под капака.
Никога не използвайте аспиратора без метални филтри против мазнини: в този случай мазнините и мръсотията ще се отложат в оборудването и ще компрометират работата му.
Достъпните части на аспиратора могат да бъдат горещи, когато се използват едновременно с уредите за готвене.
Не извършвайте никакви операции по почистване, когато частите на аспиратора са все още горещи.
Може да има риск от пожар, ако почистването не се извършва съгласно инструкциите и продуктите, посочени в тази брошура.
Изключете главния прекъсвач, когато оборудването не се използва за дълги периоди от време.

предупредителна икона 1Ако в същото време се използват други уреди, които използват газ или друго гориво (бойлер, печка, камина и т.н.), уверете се, че помещението, където се отделят изпаренията, е добре вентилирано, в съответствие с местните разпоредби.

ИНСТАЛАЦИЯ

предназначени само за квалифициран персонал

предупредителна икона 1Before installing the hood, carefully read the chapter
„ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническите спецификации са изложени на етикетите, разположени вътре в аспиратора.
ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Минималното разстояние между най-високата част на уреда за готвене и най-ниската част на аспиратора е посочено в инструкциите за монтаж.
Обикновено, когато аспираторът е поставен върху газови печки, разстоянието трябва да бъде най-малко 65 см (25.6”). Въпреки това, съгласно стандарт EN60335-2-31, минималното разстояние между готварската печка и долната част на аспиратора може да бъде намалено до квотата, посочена в инструкциите за монтаж.
Ако в инструкциите за газовата готварска печка е указано по-голямо разстояние, това трябва да се има предвид. Не монтирайте аспиратора на открито и не го излагайте на външна среда (дъжд, вятър и др.).

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА
(предназначен само за квалифициран персонал)
предупредителна икона 1Изключете оборудването от електрическата мрежа, преди да извършвате каквито и да е операции по аспиратора.
Уверете се, че кабелите вътре в аспиратора не са разкачени или срязани: в случай на повреда се свържете с най-близкия сервизен отдел.
Обърнете се към квалифициран персонал за електрическите връзки.
Свързването трябва да се извърши в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Преди да свържете аспиратора към електрическата мрежа, проверете дали:

 • томtagдоставката съответства на това, което е посочено на табелката с данни, разположена вътре в аспиратора;
 • електрическата система е съвместима и може да издържи натоварването (виж техническите спецификации, разположени вътре в аспиратора);
 • захранващият щепсел и кабел да не влизат в контакт с температури над 70 °C;
 • захранващата система е ефективно и правилно свързана към земята в съответствие с действащите разпоредби;
 • гнездото, използвано за свързване на аспиратора, е наблизо.

В случай на:

 • devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a ”standardised” one.
  The wires must be connected as follows:
  yellow-green for earthing, blue for neutral and brown for the phase.
  The plug must be connected to an adequate safety socket.
 • стационарно оборудване, което не е снабдено със захранващ кабел и щепсел, или друго устройство, което осигурява изключване от електрическата мрежа, с отворена междина на контактите, която позволява пълно изключване при пренапрежениеtagд условия от категория III.
  Споменатите изключващи устройства трябва да бъдат осигурени в електрическата мрежа в съответствие с разпоредбите за монтаж.

Жълтият/зелен заземяващ кабел не трябва да се прекъсва от превключвателя.
Производителят отхвърля всякаква отговорност за неспазване на правилата за безопасност.

ИЗПУСКАНЕ НА ИЗПАРЕНИЯ
ВЪНШЕН ИЗПУСКАТЕЛЕН КАПАК (СМУКАТЕЛЕН)

falmec Virgola Evolution Range Hood - home2В тази версия димът и изпаренията се изхвърлят навън през изпускателната тръба.
За тази цел изходният фитинг на аспиратора трябва да бъде свързан чрез тръба към външен изход.

Изходната тръба трябва да има:

 • диаметър не по-малък от този на фитинга на капака.
 • лек наклон надолу (спад) в хоризонталните секции, за да се предотврати обратното изтичане на конденз в двигателя.
 • минимално необходимия брой завои.
 • минималната необходима дължина, за да се избегнат вибрации и да се намали ефективността на засмукване на аспиратора.

От вас се изисква да изолирате тръбите, ако преминава през студена среда.
При наличие на двигатели с 800 m3/h или по-високи има възвратен клапан, за да се предотврати връщането на външен въздух обратно.

Отклонение за Германия:
когато кухненският аспиратор се използва едновременно с уреди, които се захранват с енергия, различна от електричество, отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава 4 Pa ​​(4 x 10-5 bar).
Аспиратор С ВЪТРЕШНА РЕЦИРКУЛАЦИЯ (ФИЛТРИРАНЕ) (ОПЦИЯ)

falmec Virgola Evolution Range Hood - homeIn this model, air passes through the active carbon filters (optional) to be purified and is then recycled into the environment.
Ensure that the active carbon filters are assembled into the hood, if not, install them as indicated in the assembly instructions.

предупредителна икона 1В тази версия възвратният клапан не трябва да се сглобява: отстранете го, ако е на фитинга за изпускане на въздух на двигателя.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ
предназначени само за квалифициран персонал
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че окаченият елемент има достъп отпред.
предупредителна икона 1Качулката може да се монтира в различни конфигурации.
Общите стъпки за сглобяване се прилагат за всички инсталации; за всеки случай следвайте конкретните стъпки, предвидени за необходимата инсталация.

РАБОТА

КОГА ДА ВКЛЮЧИТЕ АПАРАТА?
Включете аспиратора поне една минута преди да започнете да готвите, за да насочите дима и изпаренията към смукателната повърхност.
След готвене оставете аспиратора да работи до пълното отстраняване на всички изпарения и миризми. С помощта на функцията Timer е възможно да се зададе функция за автоматично изключване, която ще позволи на аспиратора да се изключи автоматично след 15 минути работа.
КОЯ СКОРОСТ ДА СЕ ИЗБЕРЕ?
1-ва скорост: поддържа циркулацията на чист въздух с ниска консумация на електроенергия.
2-ра скорост: нормални условия на употреба.
3-та скорост: наличие на силни миризми и изпарения.
4-та скорост: бързо отстраняване на миризми и изпарения.
КОГА ФИЛТРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ МИЮТ ИЛИ СМЕНЯТ?
Металните филтри трябва да се почистват на всеки 30 часа работа.
За повече подробности вижте глава „ПОДДРЪЖКА“.
ЕЛЕКТРОННО БУТОНЕНО ТАБЛО

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig15

falmec Virgola Evolution Range Hood - fig16 Включване/изключване на двигателя
+ Увеличете скоростта от 1 на 3 The speeds are indicated by the
LEDs on the keys:falmec Virgola Evolution Range Hood - fig19
- Намалете скоростта от 3 на 1
falmec Virgola Evolution Range Hood - fig17 Включване / изключване на светлината
Кратък импулс: turn light on and off
Дълъг импулс: промяна на светлинния тон от 2700K на 5600K
falmec Virgola Evolution Range Hood - fig18 TIMER (red LED flashing)
Автоматично изключване след 15 мин.
Функцията се деактивира (червеният светодиод е изключен), ако:
– The TIMER key falmec Virgola Evolution Range Hood - fig20 се натиска отново.
– Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. (falmec Virgola Evolution Range Hood - fig16) е натиснат.

предупредителна икона 1If the pushbutton panel is completely inactive, before contacting the Technical assistance service, disconnect power temporarily to the appliance (about 5“), possibly by acting on the main swi- tch, to restore normal operation.
Ако тази мярка няма ефект, свържете се със службата за техническа помощ.

ПОДДРЪЖКА

предупредителна икона 1Преди почистване или извършване на операции по поддръжка, изключете оборудването, като извадите щепсела или изключите главния превключвател.
Не използвайте почистващи препарати, съдържащи абразивни, киселинни или корозивни вещества или абразивни кърпи.
Редовната поддръжка гарантира правилна работа и производителност във времето.
Специално внимание трябва да се обърне на металните филтри против мазнини: честото почистване на филтрите и техните опори гарантира, че няма да се натрупат запалими мазнини.
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
Препоръчително е да почиствате външните повърхности на аспиратора поне веднъж на всеки 15 дни, за да предотвратите полепването на мазни вещества и мазнини по тях. За почистване на аспиратора от полирана неръждаема стомана, производителят препоръчва използването на кърпички “Magic Steel”.
Като алтернатива и за всички останали видове повърхности може да се почиства с adamp cloth, slightly moistened with mild, liquid detergent or with any detergent supplied with the appliance.
Завършете почистването, като изплакнете добре и подсушите с мека кърпа.
предупредителна икона 1Не използвайте твърде много влага или вода около панела за управление с бутони и осветителните устройства, за да предотвратите навлизането на влага в електронните части.
Стъклените панели могат да се почистват само със специфични, некорозивни или неабразивни препарати, като се използва мека кърпа.
Производителят отхвърля всякаква отговорност за неспазване на тези инструкции.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ

предупредителна икона 1Не почиствайте електрически части или части, свързани с двигателя вътре в аспиратора, с течности или разтворители.
За вътрешните метални части вижте предишния параграф.

МЕТАЛНИ ФИЛТРИ ПРОТИВ МАЗНИНИ
Препоръчително е металните филтри да се мият често (поне веднъж месечно), като се оставят да се накиснат във вряща вода и почистващ разтвор за 1 час, като се внимава да не се огънат.
Не използвайте корозивни, киселинни или алкални почистващи препарати.
Изплакнете ги добре и изчакайте да изсъхнат напълно, преди да ги сглобите отново.
Washing in a dishwasher is permitted, however, it may cause the filter material to darken: to reduce the possibility of this problem from happening, use low-temperature washes (55°C max.).
За да извадите и поставите металните филтри против мазнини, вижте инструкциите за монтаж.

ACTIVE CARBON FILTERS (KACL. 960)
Тези филтри задържат миризмите във въздуха, който преминава през тях. Пречистеният въздух се рециркулира в околната среда.
Филтрите с активен въглен трябва да се сменят средно на всеки 3-4 месеца при нормални условия на употреба.
Вижте инструкциите за сглобяване, за да смените филтрите с активен въглен.
предупредителна икона 1 Plastic structure: not regenerable!

CARBON AND ZEOLITE FILTERS (KACL.961)
In normal use conditions, we recommend regenerating the zeolite-carbon filter every 18 months and replacing it after 3 years. Simply place it in a domestic oven at a temperature of 200°C for approximately 1 hour to regenerate it.
Wait until the filter cools before reassembling it.

предупредителна икона 1Метална конструкция

ОСВЕТЛЕНИЕ
Аспираторът е оборудван с високоефективни LED прожектори с ниска консумация на енергия с изключително дълъг живот при нормални условия на употреба.
Ако LED прожекторът трябва да бъде сменен, продължете както е показано на фигурата.falmec Virgola Evolution Range Hood - fig21

ИЗХВЪРЛЯНЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЕЗЕН ЖИВОТ

РАЗГЛЕДАЙТЕ SCIENTIFIC RPW3009 Часовник за прогнозиране на времето - икона 22The crossed-out trash or refuse bin symbol on the appliance means that the product is WEEE, i.e. “Waste electrical and electronic equipment”, accordingly it must not be disposed of with regular unsort- ed waste (i.e. with ”mixed household waste”), but it must be disposed of separately so that it can undergo specific processing for its re-use, or a specific treatment, to remove and safely dispose of any substances that may be harmful to the environment and remove the raw materials that can be recycled. Proper disposal of these products contributes to saving valuable resources and avoid potential negative effects on personal health and the environment, which may be caused by inappropriate disposal of waste. You are kindly asked to contact your local authorities for further information regarding the designated waste collection points nearest to you. Penalties for improper disposal of such waste can be applied in compliance with national regulations.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accordingly, if you wish to dispose of this appliance we suggest contacting your local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ В СТРАНИТЕ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Символът със зачеркнат боклук или кофа за боклук е валиден само в Европейския съюз: ако искате да изхвърлите този уред в други страни, предлагаме да се свържете с местните власти или търговец, за да разберете какъв е правилният метод за изхвърляне.

предупредителна икона 1 ВНИМАНИЕ!
Производителят си запазва правото да прави промени в оборудването по всяко време и без предизвестие. Отпечатването, преводът и възпроизвеждането, дори частично, на това ръководство са обвързани с разрешението на производителя. Техническата информация, графичните изображения и спецификациите в това ръководство са с информационна цел и не могат да бъдат разкривани. Това ръководство е написано на италиански език. Производителят не носи отговорност за грешки в транскрипцията или превода.

NOTES ……..

лого на falmecLife inspired
Falmec SpA
през dell'Artigianato, 42 zi
31029 Виторио Венето
Тревизо — Италия
info@falmec.com
falmec.com
Codice / Code
Matricola / Сериен номер
Код 110031166 Изд. 02/2022 г

Документи / Ресурси

falmec Virgola Evolution Range Hood [pdf] Инструкции
Virgola Evolution, Range Hood, Virgola Evolution Range Hood

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *