AHE24 230 волтов електронен стаен климатик за отопление/охлаждане

СТАЯ
КЛИМАТИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . .3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИКАТА ЗА ВЪЗДУХ
Контроли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Дистанционно управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . .7
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
прозорец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 През стената – по избор . . . . . . . . . . . 14
СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ. . . . . . 15
ПОДДРЪЖКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Гаранция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Поддръжка на потребителите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

РЪКОВОДСТВО И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
AHE18 AHE24

Напишете модела и серийния номер тук: Модел # _________________ Сериен # _________________ Можете да намерите етикета с рейтинг отстрани на климатика.
GE е търговска марка на General Electric Company. Произведено под лиценз за търговска марка. 49-5000624 Rev. 0 10-21 GEA

БЛАГОДАРЯ, ЧЕ ПРАВИХТЕ GE УРЕДИТЕ ЧАСТ ОТ ДОМА ВИ.
Независимо дали сте израснали с GE Appliances, или това е първото ви, ние се радваме, че сте в семейството.
Гордеем се с майсторството, иновациите и дизайна, които влизат във всеки продукт на GE Appliances, и смятаме, че и вие ще го направите. Освен всичко друго, регистрацията на вашия уред гарантира, че ние
може да достави важна информация за продукта и подробности за гаранцията, когато имате нужда от тях.
Регистрирайте вашия GE уред сега онлайн. Полезно webсайтове и телефонни номера са достъпни в раздела за поддръжка на потребители в това Ръководство за собственика. Можете също да изпратите по пощата предварително отпечатаната регистрация
карта, включена в опаковъчния материал.

2

49-5000624 Ред. 0

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За вашата безопасност информацията в това ръководство трябва да се спазва при пожар, токов удар или нараняване.

да се

сведе до минимум риска от

8VHWKLVDSSOLDQFHRQOIRULWVLQWHQGHGSXUSRVHDV, описани в това Ръководство за собственика.
Климатикът му трябва да бъде правилно инсталиран в съответствие с Инструкциите за монтаж, преди да бъде използван.
Никога не изключвайте климатика си от контакта, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и го издърпвайте направо от контакта.
Сменете незабавно всички електрически сервизни кабели, които са се протрили или повредени по друг начин. Повреден захранващ кабел трябва да бъде заменен с нов захранващ кабел, получен от производителя и да не се ремонтира. Не използвайте кабел, който показва пукнатини или износване по дължината си или в края на щепсела или конектора.
Изключете уреда и изключете климатика от контакта преди почистване.

GE Appliances не поддържа никакво обслужване на климатика. Горещо препоръчваме да не се опитвате сами да обслужвате климатика.
За вашата безопасност...не съхранявайте и не използвайте запалими материали, бензин или други запалими пари или течности в близост до този или друг уред.
Всички климатици съдържат хладилни агенти, които съгласно федералния закон трябва да бъдат отстранени преди изхвърлянето на продукта. Ако се отървете от стар продукт с хладилни агенти, консултирайте се с фирмата, която се занимава с изхвърляне, какво да правите.
Ако гнездото не съвпада с щепсела, гнездото трябва да се смени от квалифициран електротехник.
Тези климатични системи R410A изискват от изпълнители и техници да използват инструменти, оборудване и стандарти за безопасност, одобрени за използване с този хладилен агент. НЕ използвайте оборудване, сертифицирано само за хладилен агент R22.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УДЪЛЖИТЕЛНИ КАВЕТИ
РИСК НА ПОЖАР. Може да причини сериозно нараняване или смърт.
'2127XVHDQH[WHQVLRQFRUGZLWKWKLV:LQGRZ$LU Балсам.

'2127XVHVXUJHSURWHFWRUVRUPXOWLRXWOHWDGDSWRUV с този прозоречен климатик.

КАК ДА СВЪРЗВАМЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕЛ
При никакви обстоятелства не изрязвайте и не отстранявайте третия (заземен) зъб от захранващия кабел. За лична безопасност този уред трябва да бъде правилно заземен.
НЕ използвайте щепсел за адаптер с този уред.
Захранващият кабел на този уред е снабден с 3-зъбен (заземяващ) щепсел, който се свързва със стандартен 3-зъбен (заземяващ) стенен контакт, за да сведе до минимум възможността от електрически удар от този уред.
Захранващият кабел включва устройство за прекъсване на тока. На кутията на щепсела има бутон за тестване и нулиране. Устройството трябва да се тества периодично, като първо натиснете бутона TEST и след това бутона RESET, докато е включен в контакта. Ако бутонът TEST не задейства или ако бутонът RESET не остане натиснат, прекратете използването на климатика и се свържете с квалифициран сервизен техник.

Помолете стенния контакт и веригата да бъдат проверени от квалифициран електротехник, за да се уверите, че контактът е правилно заземен.
Когато се срещне 2-зъбен контакт, ваша лична отговорност и задължение е да го замените с правилно заземен 3-зъбен контакт.
Климатикът трябва винаги да бъде включен в собствен индивидуален електрически контакт, който има voltagрейтинг, който съответства на табелката с данни.
Това осигурява най-добрата производителност и също така предотвратява претоварването на електрическите вериги на къщата, което може да причини опасност от пожар от прегряване на проводниците. Вижте Инструкции за монтаж, раздел Електрически изисквания за специфични изисквания за електрическо свързване.

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

49-5000624 Ред. 0

3

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИКАТА ЗА ВЪЗДУХ

Контроли

Характеристиките и външният вид ще варират.
Светлините до тъчпадовете на контролния панел на климатика показват избраните настройки.

1

2

3

4

8

7

+_

М ода

Охладен вентилатор Eco Heat

Speed ​​Auto o Low M ed High

Нулиране на филтъра
закъснение

Спящ режим

1

Захранване

5

Скорост

3

4

вид

Еко

закъснение

6

5

6

Управление на климатика

Дистанционно управление

1. Power Pad Включва и изключва климатика. Когато е включен, дисплеят ще показва стайната температура.
2. Дисплей Показва стайната температура в режим Вентилатор. Показва зададената температура, докато настройвате температурата в режими Cool, ECO или Heat.
7HPSDQG'HOD,QFUHDVH'HFUHDVHподложки 8VHWRVHWWHPSHUDWXUHRUGHODWLPH7HPSHUDWXUHFDQ да бъдат зададени в режим Cool, ECO или Heat.
4. Подложка за режими 8VHWRVHWWKHDLUFRQGLWLRQHUWR Режим Cool, Fan, Eco или Heat.
5. Подложка за скорост на вентилатора In Cool, ECO или Heat PRGH8VHWRVHWWKHIDQVSHHG на Auto, High, Med или Low на уреда. Във вентилатора PRGH8VHWRVHWWKHIDQVSHHGWR Високо, Средно или Ниско на устройството.
6. Delay Pad Delay ON–Когато климатикът е изключен, той може да бъде настроен да се включва автоматично след 1 до 24 часа в предишния си режим и настройки на вентилатора. Отложено ИЗКЛЮЧВАНЕ–Когато климатикът е включен, той може да бъде настроен да се изключва автоматично след 1 до 24 часа. Как да настроите: Натиснете бутона Delay. Всяко докосване на бутоните за увеличаване 'HFUHDVH ще настрои таймера на интервали от 1 час.
За повторноview оставащото време на таймера за забавяне, натиснете WKH'HOD8VHWKH,QFUHDVH'HFUHDVH подложки, за да зададете ново време, ако желаете.
За да отмените таймера, натиснете 'HFUHDVHpad, докато зададеното време стане –.

7. 6OHHS3DGVHWEDLUFRQGLWLRQHUFRQWUROVRQO Режимът на заспиване настройва уреда постепенно да променя настройките за период от 8 часа, за да позволи известна повишена енергийна ефективност по време на сън. Режимът на заспиване е наличен само в настройките за охлаждане, отопление и само вентилатор.
Натиснете бутона за режим на заспиване и неговата светлина ще светне. Индикаторът на вентилатора ще остане на същата настройка, но климатикът автоматично ще промени скоростта на вентилатора на ниска в режим Охлаждане, Отопление или Само вентилатор.
В режим Само вентилатор вентилаторът ще остане в настройката за ниска скорост за 8 часа. След 8 часа климатикът ще се изключи.
В режим Cool, вентилаторът ще остане в настройката за ниска скорост в продължение на 8 часа от момента, в който е натиснат бутонът за режим Sleep. Климатикът също ще повиши зададената точка с 2°F за 30 минути и с още 2°F за още 30 минути, където ще остане за изключване на QH[WKRXUV$IWHUKRXUVWKHDLUFRQGLWLRQHUZLOO.
В режим на отопление вентилаторът ще остане в настройката за ниска скорост в продължение на 8 часа от момента, в който е натиснат бутонът за режим на заспиване. Климатикът също така ще намали зададената точка с 2°F за 30 минути и с още 2°F за още 30 минути, където ще остане за изключване на QH[WKRXUV$IWHUKRXUVWKHDLUFRQGLWLRQHUZLOO.
Докато устройството е в режим на заспиване, натискането на който и да е бутон ще го върне към настройките, които са били на мястото си преди натискането на бутона за режим на заспиване.
8. Подложка за нулиране на филтъра
Тази функция автоматично ви уведомява, че въздушният филтър трябва да бъде почистен. Светлинният индикатор ще светне след 250 часа работа. Почистете въздушния филтър (вижте страница 6), поставете го обратно в предния панел и натиснете бутона за нулиране на филтъра. Лампата ще изгасне.

4

49-5000624 Ред. 0

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИКАТА ЗА ВЪЗДУХ

Използване на климатика

Функция за включване/изключване на контролния панел
Този климатик има функция за включване/изключване на светлините на контролния панел, при която светлините му ще се изключват, когато няма активност с контролите за повече от една минута. За да събудите контролите, натиснете произволна подложка на контролите и светлините ще светнат, за да покажат предишните настройки.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте бутона за заспиване на устройството за 5 секунди. Устройството ще издаде звуков сигнал, за да сигнализира успешното включване и изключване на функцията.

Дистанционно управление
За да осигурите правилна работа, насочете дистанционното управление към приемника на сигнала на климатика.
Сигналът за дистанционно управление има обхват до 20 фута.

Уверете се, че между климатика и дистанционното управление няма нищо, което може да блокира сигнала.
Уверете се, че батериите са свежи и поставени правилно, както е посочено на дистанционното управление.

Режим Cool
8VHWKH&RROPRGHDWLow, Medi, High или Speed ​​за FRROLQJ8VHWKHTemperature ,QFUHDVH'HFUHDVH подложки за задаване на желаната температура между 64°F и 86°F на стъпки от 1°F.
За поддържане на стайната температура се използва електронен термостат. Компресорът ще се включва и изключва, за да поддържа стаята на зададеното ниво на комфорт. Настройте термостата на по-ниско число и въздухът в помещението ще стане по-хладен. Настройте термостата на по-високо число и въздухът в помещението ще стане по-топъл.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не работете при студени външни условия. Функцията за режим на охлаждане на този климатик не е проектирана за студени външни условия. Не трябва да се използва, когато външната температура е под нулата (32°F).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако климатикът е изключен и след това е включен, докато е зададен на настройка за охлаждане или ако е включен от настройка за вентилатор на CoolVHWWLQJLWPDWDNHDSSUR[LPDWHOPLQXWHVIRU, компресорът се стартира и охлаждането започва.
Описания на охлаждане За нормално охлаждане – Изберете режим Cool и висок или среден вентилатор със средна зададена температура. За максимално охлаждане – изберете режим Cool и High fan с по-ниска зададена температура. За по-тихо и нощно охлаждане – изберете режим Cool и нисък вентилатор със средна зададена температура.

Еко режим
Управлява вентилатора.
ON – Вентилаторът ще се включва и изключва с компресора. Това може да доведе до по-големи вариации на стайната температура и влажност. ЗАБЕЛЕЖКА: вентилаторът може да продължи да работи за кратко време или може да пулсира периодично, след като компресорът се изключи до sampоставете въздуха в стаята.
OFF – Вентилаторът работи през цялото време, докато компресорът се включва и изключва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не работете при студени външни условия. Функцията еко режим на този климатик не е проектирана за студени външни условия. Не трябва да се използва, когато външната температура е под нулата (32°F).

Режим само за вентилатор

8VHWKH)DQ2QORGHDW/RZ0HGRU+LJKIDQVSHHG за осигуряване на циркулация на въздуха и филтриране без охлаждане.
Тъй като настройките само за вентилатор не осигуряват охлаждане, комплект

температурата не може да бъде въведена. Стайната температура ще се появи на дисплея.

Автоматичен режим на вентилатора
Задайте на Авто, за да може скоростта на вентилатора автоматично да се настрои на необходимата скорост, за да осигури оптимални настройки за комфорт с зададената температура.

Ако стаята се нуждае от повече охлаждане или отопление, скоростта на вентилатора ще се увеличи автоматично. Ако стаята се нуждае от по-малко охлаждане или отопление, скоростта на вентилатора автоматично ще се намали.

Режим на загряване

8VHWKH+HDWPRGHDW/RZ0HG+LJKRU$XWR)DQ6SHHG IRUKHDWLQJ8VHWKH7HPSHUDWXUH,QFUHDVH'HFUHDVH подложки за задаване на желаната температура между 64°F и 86°F на стъпки от 1°F.

За поддържане на стайната температура се използва електронен термостат. Нагревателят ще се включва и изключва, за да поддържа стаята на зададеното ниво на комфорт.

49-5000624 Ред. 0

5

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

Използване на климатика
Въздушна посока
8VHWKHOHYHUWRDGMXVWWKHDLUGLUHFWLRQOHIWDQGULJKW Натиснете горната или долната страна на изходящия въздуховод, за да насочите въздуха нагоре или надолу.

Грижи и почистване

Решетка и калъф
Изключете климатика и извадете щепсела от контакта преди почистване.

За почистване използвайте вода и мек почистващ препарат. Не използвайте белина или абразиви.

Въздушен филтър
Въздушният филтър зад предната решетка трябва да се проверява и почиства поне на всеки 30 дни или по-често, ако е необходимо.
Да премахна:
Отворете входната решетка, като издърпате надолу зъбците в горните горни ъгли на входната решетка, докато решетката е в позиция 45º. Извадете филтъра.
Почистете филтъра с топла сапунена вода. Изплакнете и оставете филтъра да изсъхне, преди да го смените. Не почиствайте филтъра в съдомиялна машина.

ВНИМАНИЕ
НЕ използвайте климатика без филтър, защото замърсяванията и мъхът ще го запушат и ще намалят производителността.

Външни бобини
Намотките от външната страна на климатика трябва да се проверяват редовно. Ако са запушени с мръсотия или сажди, те могат да бъдат почистени професионално.

Как да поставите батериите в дистанционното управление

1. Свалете капака на батерията, като го плъзнете според посоката на стрелката.
2. Поставете нови батерии, като се уверите, че (+) и () на батерията са поставени правилно.
3. Поставете отново капака, като го плъзнете обратно на място.

БЕЛЕЖКИ: 8VH³$$$´YROWEDWWHULHV'RQRWXVH
презареждащи се батерии.
Системата 5HPRYHWKHEDWWHULHVIURPWKHUHPRWHFRQWUROLIWKH няма да се използва дълго време.
'RQRWPL[ROGDQGQHZEDWWHULHV'RQRWPL[VWDQGDUG (въглерод-цинкови) или акумулаторни (ni-cad, ni-mh и др.) батерии.

6

49-5000624 Ред. 0

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

Инструкции за инсталиране

Въпроси? Посетете нашия Webсайт на адрес: GEAppliances.com

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ
Прочетете тези инструкции изцяло и внимателно.
· ВАЖНО Запазете тези инструкции за използване от местния инспектор.
· ВАЖНО Спазвайте всички ръководни кодекси и наредби. · Бележка към инсталатора Не ​​забравяйте да ги оставите
инструкции с Потребителя. · Бележка за потребителя Запазете тези инструкции за
бъдеща справка. · Ниво на умения Инсталирането на този уред изисква
основни механични умения. · Време за завършване ±$SSUR[LPDWHOKRXU
· Препоръчваме двама души да инсталират този продукт.
· Правилната инсталация е отговорност на инсталатора.
· Неизправността на продукта поради неправилна инсталация не е предмет на гаранцията.
<RX0867XVHDOOVXSSOLHGSDUWVDQGXVHSURSHU installation procedures as described in these instructions when installing this air conditioner.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ (ПРОДЪЛЖ
ВНИМАНИЕ
При никакви обстоятелства не отрязвайте и не отстранявайте третия (заземен) зъб от захранващия кабел. Не сменяйте щепсела на захранващия кабел на този климатик. Алуминиевото окабеляване на къщата може да създаде специални проблеми - консултирайте се с квалифициран електротехник.
Захранващият кабел включва устройство за прекъсване на тока. На кутията на щепсела има бутон за тестване и нулиране. Устройството трябва да се тества периодично, като първо натиснете бутона TEST и след това бутона RESET, докато е включен в контакта. Ако бутонът TEST не задейства или ако бутонът RESET не остане натиснат, прекратете използването на климатика и се свържете с квалифициран сервизен техник.
ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ЩЕ ТРЯБВАТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3-зъбният заземяващ щепсел минимизира възможността от токов удар. Ако стенният контакт, който планирате да използвате, е само 2-зъбен контакт, ваша отговорност е да го смените с правилно заземен 3-зъбен контакт.
Тези модели изискват 230/208 волта AC, защитени с предпазител с забавяне на времето или прекъсвач. Тези модели трябва да бъдат инсталирани на собствена верига с един клон за най-добра производителност и за предотвратяване на претоварване на електрически вериги в къщи или апартаменти, което може да причини възможна опасност от пожар от прегряване на проводниците.

Отвертка с глава на Филипс

'ULOODQG´GULOOELW

Молив

Линийка или рулетка

ниво

Ножици или нож

49-5000624 Ред. 0

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Инструкции за инсталиране
ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ
$SSHDUDQFHPDYDU

Горна монтажна шина (може да бъде инсталирана
вече)

Пяна печат
Странична завеса (2)

Странична завеса

Рамка

Left

прав

Климатик

Долно уплътнение и странични уплътнения (6)

ON / OFF
PowMeOrDE
SPEED
Скорост
ЗАБАВЯНЕ
вид
TEMP / TIME
Еко TEMDPe/TlIaMyE

Монтажна скоба (2)

Скоба за заключване на прозорци

Дистанционно управление

A

B

C

D

´6HOIWDSSLQJ винтове (12)

´%UDFNHW винтове (6)

´: RRG винтове (8)

´)ODW+HDG%ROWDQG Стопорна гайка (2)

8

49-5000624 Ред. 0

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Инструкции за инсталиране

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЗОР
· Тези инструкции са за стандартен прозорец с двойно окачване. Ще трябва да ги модифицирате за други типове прозорци.
· Климатикът може да се монтира без страничните завеси, ако е необходимо, за да се побере в тесен прозорец. Вижте размерите на отвора на прозореца.
· Всички носещи части трябва да бъдат закрепени към твърдо дърво, зидария или метал.
· Електрическият контакт трябва да е в обсега на захранващия кабел.
· Следвайте размерите в таблицата и илюстрацията за вашия модел.

Модели
AHE18 AHE24

A´PLQ

Б ´´

A
B (Със странични панели за завеси)

3. ПОДГОТВЕТЕ КЛИМАТИКА
A. Отстранете три винта от всяка страна на кутията. Запазете винтовете за използване по-късно.
Запазете тези винтове за по-късна употреба.
B. Поставете плоска отвертка между предната решетка и металния корпус по протежение на страните. Внимателно извадете решетката от кутията. ЗАБЕЛЕЖКА: Покрийте отвертката с плоска глава с лента, за да предотвратите надраскване на кутията.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯ ЗА БУРЯ

Рамката на прозореца с буря няма да позволи на климатика да се наклони навън и ще NHHSLWIURPGUDLQLQJSURSHUO7RDGMXVWIRU това, прикрепете парче дърво към перваза.

БРОЙКИ ДЪРВА

ШИРИНА: 2 ДЪЛЖИНА: Достатъчно дълга, за да се побере в рамката на прозореца.

ДЕБЕЛИНА: За да определите дебелината, SODFHDSLHFHRIZRRGRQWKHVLOOWRPDNHLW по-висока от горната част на рамката на прозореца или виниловата рамка.

Закрепете стабилно с предоставени пирони или винтове

от инсталатора.

KLJKHU от винилова рамка

(на някои прозорци)

KLJKHU от буря
прозорец
рамка

Дървен праг

Рамка на прозорец Storm

Винилова рамка

49-5000624 Ред. 0

Климатик

Случай

Преден панел или решетка
C. Предният панел на климатика е свързан с кабел към климатика. Те не могат да бъдат разделени.
D. Докато един човек държи предния панел, накарайте втори човек да извади климатика от кутията, като използва дръжката в долната предна част на климатика.
E. Климатикът е много тежък, така че се уверете, че ще лежи върху здрава повърхност.

9

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Инструкции за инсталиране
4. ПОДГОТВЕТЕ КЕЙСА
ЗАБЕЛЕЖКА: Прикрепете завеси към климатика, преди да поставите климатика на прозореца. A. Монтирайте горната монтажна шина (ако вече не е инсталирана) с четири винта тип А.

5. ПОДГОТВЕТЕ ПРОЗОРА ЗА МОНТАЖ
A. Измерете ширината на отвора на прозореца. B. Маркирайте средната линия на вътрешния перваз на прозореца.
A

´6HOI7DSSLQJ Винтове
B. Плъзнете лявата завеса в левия край на горната и долната монтажна шина. Повторете за монтажа на дясната завеса.
C. Затегнете задържащите ленти за завеси към страните на външния корпус с четири винта тип A от всяка страна. KROHV8VHWSH%VFUHZVWRVHFXUHWKHVLGH панели на място.
Топ канал

B
A. Ширина на отвора на прозореца B. Централна линия
C. Поставете предоставените уплътнения за атмосферни влияния отдолу, отгоре и отстрани на прозореца към уплътнението около периметъра на климатика.

Изрежете и поставете мека лента към предния и долния ръб на рамката на прозореца.
Изрежете и поставете мека лента към задния ръб на перваза на прозореца.

Изрежете и нанесете метеорологична лента отстрани на рамката на завесата (по една от всяка страна).

Странични завеси

´6HOI7DSSLQJ Винтове

10

49-5000624 Ред. 0

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Инструкции за инсталиране

6 ИНСТАЛИРАЙТЕ ВЪНШНАТА КЪСИЯ В ПРОЗОРА

A. Поставете външната кутия в прозореца. Спуснете крилото, докато опре зад предния фланец на горната монтажна шина. Долната монтажна шина трябва да лежи зад перваза на прозореца.

Горна релса

Прозоречно крило

Относно ÛÛ

6 ИНСТАЛИРАЙТЕ ВЪНШНАТА КЪСИЯ В ПРОЗОРА
D. Завийте гайката върху болта, след това завийте болта в триъгълната скоба, както е показано на фигурата по-долу.

СИЛ

Долна релса

B.([SDQGWKHFXUWDLQSDQHOVWRILOOWKHZLQGRZ Осигурете с винт за дърво тип C отгоре и ERWWRPFRUQHUV,IQHHGHGXVHGULOODQG´ELW за пробиване на пилотни отвори за винтовете.
C. 8VHWKUHHWSH&VFUHZVWRVHFXUHWKHFDVHWR перваза на прозореца. Пробийте пилотни отвори, ако е необходимо.
´:RRG6FUHZV

E. Прикрепете триъгълна скоба към дъното на кутията, като използвате три винта тип B за всяка скоба. Уверете се, че скобата е достатъчно близо до болта WKHRXWVLGHZDOOWKDWWKHEROWFDQWRXFK$GMXVW, така че да приляга плътно към външната стена.

´: RRG винтове

ЗАБЕЛЕЖКА: Между болта и външната стена може да се постави дървен блок, ако болтът лежи между шпилки.

49-5000624 Ред. 0

11

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Инструкции за инсталиране

7. ПЪЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
A. Поставете уплътнението от пяна зад горната част на долното крило на прозореца и срещу стъклото на горния прозорец.

A

B

8. ВЪРНЕТЕ ШАСИЯТА ВЪВ ВЪНШНИЯ КОРПУС
A. След като кутията е здраво закрепена към прозореца, инсталирайте отново климатика. Накарайте двама души да вдигнат климатика и да го плъзнат в кутията. Уверете се, че предният панел с кабел е разположен така, че да не пречи на плъзгането на климатика в кутията.

A. Горна част на долното крило на прозореца B. Уплътнение от пяна
B3ODFHWKHZLQGRZORFNEUDFNHWDVVKRZQ8VHD ´GULOOELWWRGULOODVWDUWHUKROHWKURXJKWKHKROH в скобата за заключване на прозореца и в горния прозорец.
ВНИМАНИЕ
За да предотвратите счупване на стъкло или повреда на прозорци, на винилови или други подобно конструирани прозорци, прикрепете скобата за заключване на прозореца към прозореца VLGHMDEPEZLWKRQH7SH%VFUHZ
C. Прикрепете скобата за заключване на прозореца към горния прозорец с винт тип C, за да фиксирате прозореца на място.

B. Щракнете предната решетка обратно върху въздуха FRQGLWLRQHU8VHWKHVFUHZVUHPRYHGDWWKH началото на монтажа, за да закрепите решетката. Използвайте повторно винтовете от Стъпка 3 на страница 9.
C. Включете в заземен контакт с 3 щифта.

Винил

дърво

D. Натиснете RESET на захранващия кабел. Вижте Електрически изисквания.

12

49-5000624 Ред. 0

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Съвети за отстраняване на неизправности…Преди да се обадите в сервиз

Спестете време и пари! Review първо графиките на следващите страници и може да не се наложи да се обаждате за сервиз.

Проблем Климатикът не стартира

Възможни причини Климатикът е изключен от контакта Предпазителят е изгорял/прекъсвачът е задействан Прекъсване на захранването
Текущото прекъсващо устройство е задействано

Какво да правя
· Уверете се, че щепселът на климатика е пъхнат изцяло в контакта.
·&KHFNWKHKRXVHIXVHFLUFXLWEUHDNHUER[DQGUHSODFH предпазителя или нулирайте прекъсвача.
· Уредът автоматично ще се рестартира в последно използваните настройки след възстановяване на захранването.
·7KHUHLVDSURWHFWLYHWLPHGHODDSSUR[LPDWHO 3 минути), за да се предотврати изключване на компресора при претоварване. Поради тази причина уредът може да не започне нормално охлаждане или отопление в продължение на 3 минути след повторното му включване.
· Натиснете бутона RESET, който се намира на щепсела на захранващия кабел. · Ако бутонът RESET не остане включен, прекратете
използване на климатика и се свържете с квалифициран сервизен техник.

Климатикът замръзва

Ледът блокира въздушния поток

· Задайте управлението на режима на Само вентилатор или Hi Cool с

и спира контрола на температурата на климатика при по-топла настройка.

от охлаждане на помещението

Климатикът не се охлажда както трябва

Въздушният поток е ограничен Контролът на температурата може да не е настроен правилно Въздушният филтър е замърсен Стаята може да е гореща Излиза студен въздух
Охлаждащите бобини са заледени

· Уверете се, че няма завеси, щори или мебели, които да блокират предната част на климатика.
· В режим Cool, натиснете бутона за намаляване.
· Почиствайте филтъра поне на всеки 30 дни. Вижте раздела Инструкции за работа.
· Когато климатикът е включен за първи път, трябва да оставите стаята да изстине.
· Проверете за отворени подови регистри на пещта и връщане на студен въздух.
· Поставете вентилационния отвор на климатика в затворено положение. · Вижте „Климатикът замръзва“ по-горе.

Климатикът не затопля както трябва Дистанционното управление не работи

Въздушният поток е ограничен

· Уверете се, че няма завеси, щори или мебели, които да блокират предната част на климатика.

Контролът на температурата може да не е настроен достатъчно ниско

· В режим Heat натиснете бутона за увеличаване.

Въздушният филтър е замърсен

· Почиствайте филтъра поне на всеки 30 дни. Вижте раздела Инструкции за работа.

Стаята може да е била студена · Когато климатикът е включен за първи път, трябва да оставите стаята да се затопли.

Топлият въздух излиза

· Проверете за отворени подови регистри на пещта и връщане на студен въздух.

Батериите са поставени неправилно.

· Проверете позицията на батериите. Те трябва да бъдат поставени в обратна посока (+) и ().

Батериите може да са изтощени. · Сменете батериите.

49-5000624 Ред. 0

13

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Съвети за отстраняване на неизправности…Преди да се обадите в сервиз

Спестете време и пари! Review първо графиките на следващите страници и може да не се наложи да се обаждате за сервиз.

Проблем Отвън капе вода
Водата капе на закрито
Водата се събира в основния съд

Възможни причини Прекалено горещо и влажно време Климатикът не е наклонен навън Влагата се отстранява от вътрешния въздух и се оттича в задната част на шкафа, където вентилатор я издухва срещу външната кондензаторна намотка

Какво да направите · Това е нормално.
· За правилно изхвърляне на вода, уверете се, че климатикът е леко наклонен от предната към задната част на корпуса.
· Това е нормално за кратък период в райони с ниска влажност; нормално за по -дълъг период в много влажни райони.

Нормални работни звуци
<RXPDKHDUDSLQJLQJQRLVHFDXVHGEZDWHUEHLQJSLFNHGXSDQG thrown against the condenser on rainy days or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and improve efficiency.
<RXPDKHDUWKHWKHUPRVWDWFOLFNZKHQWKHFRPSUHVVRUFFOHVRQDQG off.
:DWHUZLOOFROOHFWLQWKHEDVHSDQGXULQJKLJKKXPLGLWRURQUDLQGDV Водата може да прелее и да капе от външната страна на модула.
7KHIDQPDUXQHYHQZKHQWKHFRPSUHVVRUGRHVQRW :DWHUGURSOHWVEHLQJWKURZQDJDLQVWWKHRXWVLGHFRLOVFDQPDNHD
звънене. Това помага за охлаждане на кондензатора. Можете да намалите този шум, като премахнете щепсела за вода на основата. Премахването на този щепсел ще намали енергийната ефективност на вашия до. ЗАБЕЛЕЖКА: Не пробивайте дупка в основата.

14

49-5000624 Ред. 0

ГАРАНЦИЯ

GE Appliances Климатик2QH

Всички гаранционни услуги се предоставят от нашите фабрични сервизни центрове или от оторизиран техник от Customer Care®. За да планирате обслужване, посетете ни онлайн на GEAppliances.comRUFDOO*($SSOLDQFHVDW*(&$5(6)
Имайте на разположение сериен номер и номер на модела, когато се обаждате за сервиз.

За периода на: GE Appliances ще заменят:

Една година от датата на първоначалната покупка

Всяка част от климатика, която се повреди поради дефект в материалите или изработката. По време на това OLPLWHGRQHHDUZDUUDQWGE Appliances също така ще осигури безплатно целия труд и свързани услуги за подмяна на дефектната част.

Какво GE уреди няма да покрият:

6HUYLFHWULSVWRRXUKRPHWRWHDFKRXKRZWRXVH продукта.
,PSURSHULQVWDOODWLRQGHOLYHURUPDLQWHQDQFH,IRX имат проблем с инсталацията или ако климатикът е с неподходящ охладителен капацитет за предвидената употреба, свържете се с вашия търговец или монтажник. Вие носите отговорност за осигуряването на подходящи електрически свързващи съоръжения.
)DLOXUHRIWKHSURGXFWUHVXOWLQJIURPPRGLILFDWLRQV към продукта или поради неразумна употреба, включително непредоставяне на разумна и необходима поддръжка.
,QFRPPHUFLDOORFDWLRQVODERUQHFHVVDUWRPRYHWKH модул на място, където е достъпен за обслужване от отделен техник.

5HSODFHPHQWRIKRXVHIXVHVRUUHVHWWLQJRIFLUFXLW прекъсвачи.
)DLOXUHGXHWRFRUURVLRQRQPRGHOVQRWFRUURVLRQ защитени.
'DPDJHWRWKHSURGXFWFDXVHGELPSURSHUSRZHU доставка об.tagд, злополука, пожар, наводнения или действия на Бог.
,QFLGHQWDORUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHFDXVHGE възможни дефекти с този климатик.
„DPDJHFDXVHGDIWHUGHOLYHU

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗНАЧЕНИ ГАРАНЦИИ – Вашето единствено и изключително средство за защита е ремонтът на продукта, както е предвидено в тази ограничена гаранция. Всички косвени гаранции, включително косвените гаранции за продаваемост или годност за конкретна цел, са ограничени до една година или най-краткия период, разрешен от закона.

7KLVZDUUDQWLVH[WHQGHGWRWKHRULJLQDOSXUFKDVHUDQGDQVXFFHHGLQJRZQHUIRUSURGXFWVSXUFKDVHGIRUKRPHXVH ZLWKLQWKH86$,IWKHSURGXFWLVORFDWHGLQDQDUHDZKHUHVHUYLFHED*($SSOLDQFHV$XWKRUL]HG6HUYLFHULVQRW available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE $SSOLDQFHV6HUYLFHORFDWLRQIRUVHUYLFH,Q$ODVNDWKHZDUUDQWH[FOXGHVWKHFRVWRIVKLSSLQJRUVHUYLFHFDOOVWRRXU home.
6RPHVWDWHVGRQRWDOORZWKHH[FOXVLRQRUOLPLWDWLRQRILQFLGHQWDORUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHV7KLVZDUUDQWJLYHV вашите специфични законови права и може да имате и други права, които варират в различните държави. За да разберете какви са вашите законни права, консултирайте се с местната или щатската служба по въпросите на потребителите или с главния прокурор на щата.
Гарант: GE Appliances, компания на Haier

Свържете касовата си бележка тук. За да получите сервиз по гаранцията, е необходимо доказателство за първоначалната дата на покупка.

49-5000624 Ред. 0

15

ПОДДРЪЖКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителска поддръжка
GE уреди Webуебсайт
Имате въпрос или имате нужда от помощ с вашия уред? Опитайте GE Appliances Webсайт 24 часа в денонощието, всеки ден от годината! Можете също така да пазарувате за още страхотни продукти на GE Appliances и да вземете advantage от цялата ни онлайн поддръжка VHUYLFHVGHVLJQHGIRURXUFRQYHQLHQFH, QWKH86GEAppliances.com
Регистрирайте своя уред
Регистрирайте своя нов уред онлайн, когато ви е удобно! Навременната регистрация на продукта ще даде възможност за подобрена комуникация и бързо обслужване съгласно условията на вашата гаранция, ако възникне необходимост. Можете също да изпратите по пощата на WKHSUHSULQWHGUHJLVWUDWLRQFDUGLQFOXGHGLQWKHSDFNLQJPDWHULDO, QWKH86GEAppliances.com / регистрация
График на услугата
([SHUW*($SSOLDQFHVUHSDLUVHUYLFHLVRQORQHVWHSDZDIURPRXUGRRU*HWRQOLQHDQGVFKHGXOHRXUVHUYLFHDW RXUFRQYHQLHQFHDQGDRIWKHHDU,QWKH86*($SSOLDQFHVFRPJHVHUYLFHDOKOHWYPSSRUWV JQRUPDOEXVLQHVVKRXUV
Разширени гаранции
3XUFKDVHD*($SSOLDQFHVH[WHQGHGZDUUDQWDQGOHDUQDERXWVSHFLDOGLVFRXQWVWKDWDUHDYDLODEOHZKLOHRXU warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime. GE Appliances Services will still be there after your ZDUUDQWH[SLUHV,QWKH86*($SSOLDQFHVFRPJHVHUYLFHDQGVXSSRUWVKRSIRUH[WHQGHGVHUYLFHSODQVKWP or call 800.626.2224 during normal business часа.
Отдалечено свързване
За помощ при свързване с безжична мрежа (за модели с дистанционно активиране), посетете нашия webсайт на *($SSOLDQFHVFRPJHFRQQHFWHGDSSOLDQFHVRUFDOOLQWKH86
Части и аксесоари
Лицата, квалифицирани да обслужват собствените си уреди, могат да получат части или аксесоари директно до домовете им (приемат се карти VISA, MasterCard и Discover). Поръчайте онлайн днес 24 часа всеки ден. ,QWKH86GEApplianceparts.comRUESKRQHDWGXULQJQRUPDOEXVLQHVVKRXUV Инструкциите, съдържащи се в това ръководство, обхващат процедурите, които трябва да се изпълняват от всеки потребител. Другото обслужване обикновено трябва да се отнася към квалифициран сервизен персонал. Трябва да се внимава, тъй като неправилното обслужване може да причини опасна работа.
Свържи се с нас
Ако не сте доволни от услугата, която получавате от GE Appliances, свържете се с нас на нашия Webсайт с всички подробности, включително вашия телефонен номер, или пишете на: ,QWKH86*HQHUDO0DQDJHU&XVWRPHU5HODWLRQV_*($SSOLDQFHV$SSOLDQFH3DUN_/RXLVYLOOH.< *($SSOLDQFHVFRPJHVHUYLFHDQGVXSSRUWFRQWDFWKWP

Отпечатано в Китай

16

49-5000624 Ред. 0

ACCONDICIONADORES DE AIRE PARA SALA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
USO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Controle Romoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CUIDADO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . .6
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
РЕШИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ. . . . . 13
СЕРВИЗИОНЕН КОНСУМИДОР
Гаранция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Soporte al Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОПИЕТАРИО И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА
AHE18 AHE24

Опишете номера на моделите и серията: # de Modelo _____________ # de Serie _______________ Puede encontrar estos números en una etiqueta en el costado del acondicionador de aire.
GE е регистрирана от General Electric Company. Fabricado bajo licencia de marca. 49-5000624 Rev. 0 10-21 GEA

GRACIAS POR HACER QUE GE АПАРАТИ МОРСКА ЧАСТ DE SU HOGAR.
Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos pritoce tenerlo en la familia.
Sentimos orgullo por el nivel de arte, inovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electromoméstico
asegura que podamos entregarle información importante del producto y подробности de la garantía cuando los necesite.
Регистрирайте се в GD на електротехника и посетете интернет. Разположения Web y numeros telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.

2

49-5000624 Ред. 0

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕГУРИДАД

ИНФОРМАЦИОННО ВАЖНО ДЕ СЕГУРИДАД LEA TODAS LAS ИНСТРУКЦИИ ANTES DE USAR

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се гарантира, че наръчника на инструкциите за минимизиране на riesgos de incendio, изтегляне на електрически или лични данни.

8VHHVWHHOHFWURGRPpVWLFRVyORSDUDVXSURSyVLWRRULJLQDO, за да опишете в ръководството на Propietario.
(VWHDFRQGLFLRQDGRUGHDLUHVHGHEHLQVWDODUGHIRUPD apropiada de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usado.
1XQFDGHVHQFKXIHVXDFRQGLFLRQDGRUGHDLUHHPSXMDQGR кориентен кабел. Siempre tome su enchufe de manera firm y empuje el mismo hacia afuera del receptáculo.
5HHPSODFHGHLQPHGLDWRWRGRVORVFDEOHVGHOVHUYLFLR GHHOHFWULFLGDGSHODGRVRFRQFXDOTXLHUWLSRGHGDxR8Q cable del servicio de corriente que esté dañado deberá ser reemplazado por uno nuevo provisto por el fabricante, yFRHEXHUSDiVHURUR RUWDGXUDV o abrasión sobre su extensión o en cualquiera de sus enchufes o extremos.
&RORTXHODXQLGDGHQ2))$SDJDGRGHVHQFKXIHHO съобразено с въздуха преди използването на мисмо.

*($SSOLDQFHVQRVXPLQLVWUDVHUYLFLRWpFQLFRSDUDHO condicionador de aire. Recomendamos enfáticamente que no intente reparar el condicionador de aire usted mismo.
3DUDVXVHJXULGDGQRDFXPXOHQLXVHPDWHULDOHV горими вещества, бензин и други изпарения или течности възпламеняеми материали за други електродома.
7RGRVORVDFRQGLFLRQDGRUHVGHDLUHFRQWLHQHQUHIULJHUDQWHV los cuales de acuerdo con la ley federal se deben quitar antes de deshacerse del producto. Si se deshará de un producto antiguo con refrigerantes, consulte a la compañía a cargo sobre cómo deshacerse del mismo.
6LHOUHFHSWiFXORQRFRLQFLGHFRQHOHQFKXIHHOFDPELRGHO mismo deberá ser realizado por un electricista calificado.
(VWRVVLVWHPDVGHDFRQGLFLRQDGRUHVGHDLUH5$ requieren que los contratistas y técnicos utilicen herramientas, equipamiento y estándares de seguridad DSUREDGRVSDUDVXXVRFRQHVWHUHIULJHUDQWH12XVH equipamimento certficado sólo para refrigerante R22.

ADVERTENCIA USO DE PROLONGADORES
РИЕСГО ДЕ ИНСЕНДИО. Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
12XVHXQSURORQJDGRUFRQHVWH$FRQGLFLRQDGRUGH$LUHGH Вентана.

12XVHSURWHFWRUHVFRQWUDSLFRVGHFRUULHQWHQL адаптори за множество tomacorrientes con este
Acondicionador de Aire de Ventana.

CÓMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD
1XQFDEDMRQLQJXQDFLUFXQVWDQFLDFRUWHRHOLPLQHHOWHUFHU FDEOHWLHUUDGHOFDEOHGHFRUULHQWH3DUDVXVHJXULGDG personal, este electrodoméstico debe estar adecuadamente conectado a tierra.
НЕ използвайте un enchufe adaptador con este electrodoméstico.
El corriente de este electrodoméstico contiene un HQFKXIHGHFDEOHVFRQH[LyQDWLHUUDTXHVHFRQHFWDDXQ WRPDFRUULHQWHGHSDUHGHVWiQGDUGHFDEOHVFRQH[LyQD WLPLHUUDDUDPLGHé delHQD WLPLHUUDDUDPLGHé delHQDWLHUUDDUDPLGHé delHQDWLHUUDDUDPLGhEporLyQDWLPLHUUDDUDPLGhErLyQD WLPLHUUDDUDPLGQEm.
Кориентният кабел включва и кориентния прекъсвач. Se brinda un botón de evaluación y reinicio en la caja del enchufe. El dispositivo deberá Ser evaluado ен проформа periódica, presionando Primero El Boton ТЕСТ (YDOXDUOXHJRRESET5HLQLFLR mientras себе encuentre enchufado ал tomacorriente. Si El Boton ТЕСТ (YDOXDUQRVHDFWLYDRHOERWyQRESET5HLQLFLRQR permanece ен н posición, deje де usar ел acondicionador де Aire у comuníquese CON ООН Técnico calificado дел Servicio.

Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico para asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.
Свързването на 2 кабела е свързано с 3 кабела, като това е отговорно и задължението за възстановяване на томакориентите на XNUMX кабела, които са свързани с XNUMX кабела.
El acondicionador de aire debería estar siempre conectado a un enchufe específico con un índice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de características técnicas.
Това гарантира el mejor funcionamiento y además previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podría ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.
Para conocer los requisitos específicos de la conexión eléctrica, консултирайте се с Las Instrucciones de Instalación, Requisitos Eléctricos.

LEA Y GUARDE ESTAS ИНСТРУКЦИИ

49-5000624 Ред. 0

3

USO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

контроли

Las funciones y el aspecto pueden variar.

Las luces al lado de las teclas de toque en el panel de control del acondicionador de aire indicarán los ajustes seleccionados.

1

2

3

4

8

7

+_

М ода

Охладен вентилатор Eco Heat

Speed ​​Auto o Low M ed High

Нулиране на филтъра
закъснение

Спящ режим

1

Захранване

5

Скорост

3

4

вид

Еко

закъснение

6

5

6

управление на климатика

Дистанционно

контроли
1. Tecla de Power (Encendido) Apaga y prende el acondicionador de aire. Al encenderse, la pantalla mostrará la temperatura ambiente.
2. Pantalla Muestra la temperatura ambiente en modo Ventilador. Muestra la temperature Definida al configurar la temperature en los modos Cool (Frío), de ECO (Ahorro de energía), o Heat (Calor).
3. Teclas de Temp Aumento /Reducción 8VDGRSDUDDMXVWDUODWHPSHUDWXUDFXDQGRVHHQFXHQWUHHQ el modo Cool (Frío), de ECO (Ahorro de energía), o Heat (Calor).
4. Tecla de MODO 8VDGRSDUDDMXVWDUHODFRQGLFLRQDGRUGHDLUHDOPRGRCool (Frío), Fan (Ventilador), de ECO (Ahorro de energía), o Heat (Calor).
5. Teclas de Fan Speed ​​(Velocidad del ventilador) En modo Cool (Frío), de ECO (Ahorro de energía), o Heat (Calor).8VHODVPLVPDVSDUDFRQILJXUDUODYHORFLGDG del ventilator en Auto, High (Alto), Средно (Medio), o Low (Bajo) en la unidad. En modo Teclas de Fan Speed ​​(Velocidad del ventilador): 8VHODVPLVPDVSDUDFRQILJXUDUODYHORFLGDGGHOYHQWLODGRU en High (Alto), Medio (Medio), o Low (Bajo) en la unidad.
6. Tecla de Retraso Delay ON (Retraso Encendido)–Cuando el acondicionador de aire se encuentre apagado, se podrá configurar para que se encienda encienda omáticamente en un SHUtRGRGHHQWUHKRUDVHQHOPRGRFRQILJXUDFLRQHV del previas на вентилатора. Delay OFF (Retraso del Apagado)–Cuando el condicionador de aire se encuentre encendido, se podrá configurar avtomáticamente para que se apague en un un SHUtRGRGHHQWUHKRUDV Cómo configurar: Presione la tecla Delay 5HWUDVRHQODXQLGDG&DGDYH) que presione las tecrclas Increase (Increase)/ ( de la unidad se ajustará el WHPSRUL]DGRUSRULQWHUYDORVGHKRUD Para revisar el tiempo restante en el temporizador de Delay (Retraso), presione la tecla Delay 1hr (Retraso) de ODXQLGDG24VHODVWHFODV Increase (Incrementar) / Decrease (Reducir) de figura unidadem para configure si así lo desea.
3DUDFDQFHODUHOWHPSRUL]DGRUSUHVLRQHODWHFOD'HFUHDVH 5HGXFLUKDVWDTXHHOWLHPSRFRQILJXUDGRVHD

7. Tecla de Sleep (Dormir) (establecido solo por los controles del acondicionador de aire) El modo Sleep'RUPLUFRQILJXUDODXQLGDGSDUDTXH gradualmente cambie las configuraciones en un período de 8 horas, a fin de permitir cierto incremento de eficiencia energética durante las horas de inactividad. El modo Sleep'RUPLUHVWiGLVSRQLEOHVyORHQODV configuraciones Cool)UtRHeat &DORU y Fan 9HQWLODGRU Presione la tecla del modo Sleep'RUPLUODOX]VH encenderá. El indicador del ventilador permanecerá en la misma configuración, pero el acondicionador de aire cambiará automáticamente la velocidad del ventilador a Low%DMRDVHDHQHOPRGRCool)UtRHeat &DORU y Fan9HQWLODGRU En el modo Fan9HQWLODGRU~QLFDPHQWHHOYHQWLODGRU permanecerá en la configuración de velocidad Low %DMRGXUDQWHKRUDV'HVSXpVGHKRUDVHODLUH acondicionadose apagará. En el modo Cool)UtRHOYHQWLODGRUSHUPDQHFHUi en la configuración de velocidad Low%DMRGXUDQWH 8 horas desde el momento en que la tecla del modo Sleep'RUPLUVHDSUHVLRQDGD(ODFRQGLFLRQDGRUGH aire también elevará el punto de configuración 2°F HQPLQXWRV)PiVHQRWURVPLQXWRVGRQGH permanecerá durante las siguientes 7 horas. Después de 8 horas, el aire acondicionadose apagará. En el modo Heat &DORUHOYHQWLODGRUSHUPDQHFHUi HQODFRQILJXUDFLyQGHYHORFLGDG/RZ%DMDGXUDQWH 8 horas desde el momento en que la tecla del modo 6OHHS,QDFWLYRVHDSUHVLRQDGD(ODFRQGLFLRQDGRUGH aire también reducirá el punto de configuración 2°F HQPLQXWRV)PiVHQRWURVPLQXWRVGRQGH permanecerá durante las siguientes 7 horas. Después de 8 horas, el aire acondicionadose apagará.
Mientras la unidad se encuentre en el modo Sleep 'RUPLUSUHVLRQDUFXDOTXLHUWHFODKDUiTXHUHJUHVHDODV configuraciones que fueron ajustadas antes de que se presionara la tecla del modo Sleep'RUPLU
8. Tecla de Reinicio del Filtro
Esta función Автоматика ле ноти Ке ел filtro де Aire Дебе VHUOLPSLDGR / DOX] LQGLFDGRUDVHHQFHQGHUiOXHJRGH KRUDVGHIXQFLRQDPLHQWR / LPSLHHOILOWURGHDLUHFRQVXOWHOD SiJLQDYXHOYDDFRORFDUORHQHOSDQHOIURQWDOSUHVLRQH ла Текла Филтър Reset5HLQLFLRGHO) LOWUR / DOX] VHDSDJDUi

49-5000624 Ред. 0

USO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

контроли

Función de Luces Encendidas/ Apagadas del Panel de Control

Este acondicionador de aire cuenta con una función de panel de control de luces encendidas/ apagadas, donde dichas luces se apagarán cuando no haya actividad en los controles por más de un minute. Para reactivar los controles, presione cualquier tecla de los controles y las luces se iluminarán para mostrar las configuraciones previas.

За деактивиране на тази функция, mantenga presionada la tecla Sleep'RUPLUVREUHODXQLGDGGXUDQWHVHJXQGRV/D unidad emitirá un pitido para señalizar que la función fue encendida o apagada con éxito.

Дистанционно
3DUDDVHJXUDUXQXVRDSURSLDGRDSXQWHHOFRQWUROUHPRWRDO рецептор на сигнала на въздуха.
/DVHxDOGHOFRQWUROUHPRWRFXHQWDFRQXQDOFDQFHGHKDVWD SLHV

$VHJ~UHVHGHTXHQRKDDREVWUXFFLRQHVHQWUHHO acondicionador de aire y el control remoto que pudieran bloquear la señal.
$ VHJ~UHVHGHTXHODVSLODVVHDQQXHYDVTXHHVWpQLQVWDODGDV коригиране, което се показва и дистанционното управление.

Modo Cool (Frío)
8VHHOPRGRCool (Frío) a Low (Bajo), Medio (Medio), High (Alto) o Auto Fan Speed ​​(Velocidad de ventilador automatica) SDUDHQIULDU8VHODVWHFODVGHTemperature (Temperatura) Aumento / Reducción para ajustar DODWHPSHUDWXUDGHVHDGDHQWUH))HQLQFUHPHQWRV GH)
Se usa un termostato electrónico para mantener la temperature ambiente. El compresor hará ciclo entre apagado y encendido para mantener la habitación a la temperature deseada. Настройте термостата на един брой менор y el aire interno se enfriará más. Si lo ajusta a un número kmet, la temperatura del aire interno se calentará más.
ЗАБЕЛЕЖКА: 1RORXWLOLFHFRQFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVH[WHUQDVGH congelación. El modo frío de este acondicionador de aire no fue diseñado para uso en condiciones climáticas externas de congelación. Deberá ser usado cuando la temperatura externa VHDLQIHULRUDODGHFRQJHODFLyQ)

NOTA: Si el acondicionador de aire está apagado y luego se HQFLHQGHPLHQWUDVVHDMXVWDHQODFRQILJXUDFLyQ&RRO)UtRRVLVH pasa de una configuración de ventilación a una configuración de &RRO)UtRHVSRVLEOHTXHDOFRPSUHVRUOHWRPHDSUR[LPDGDPHQWH 3 minutos comenzar y que comience la refrigeración.
Descripciones de enfriamiento Para enfriamiento normal–Seleccione el modo Cool (Frío) y ventilador High (Alto) o Med (Medio) con una temperature de ajuste media. Para enfriamiento máximo–Seleccione el modo Cool (Frío) y ventilador High (Alto) con una temperatura de ajuste menor. Para enfriamiento silencioso y enfriamiento nocturno– Select modo Cool (Frío) y ventilador Low (Bajo) con una temperature de ajuste media.

Еко (Modo de ahorro de energía)
Контрол на вентилатора.
ON (ENCENDIDO) – Вентилаторът има циклично движение и компресор. Este resulta en variaciones mayores en la temperatura de la habitación y en la humedad. ЗАБЕЛЕЖКА: es posible que el ventilador continúe funcionando durante un período de tiempo corto o que titile de forma intermitente cuando el compresor finalice su ciclo para probar el aire de la sala.
Modo de Fan Only (Соло вентилатор)
8VH)DQ2QORGH0RGRGH6yOR9HQWLODGRUHQODYHORFLGDG GHYHQWLODGRU/RZ%DMD0HG0HGLDR+LJK$OWDDILQ de brindar una circulación de aire y filtrado sin enfriamiento. Debido a que las configuraciones de sólo ventilador no

ИЗКЛЮЧЕНО (APAGADO) – Функцията на вентилатора е тодо ел тиемпо, миентрас куе ел компресор паса por los ciclos de encendido y apagado.
ЗАБЕЛЕЖКА: 1RORXWLOLFHFRQFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVH[WHUQDVGH congelación. El modo frío de este acondicionador de aire no fue diseñado para uso en condiciones climáticas externas de congelación. Deberá ser usado cuando la temperatura externa VHDLQIHULRUDODGHFRQJHODFLyQ)
brindan enfriamiento, no se podrá ingresar una temperature configurada. La temperatura del ambiente aparecerá en la pantalla.

Скорост на автоматична вентилация
Configure en Auto (Automática), за да конфигурирате скоростта на вентилатора, за да конфигурирате автоматичната форма на скоростта, необходима за настройка на комфорта за оптимално конфигуриране на температурата.

Si se necesita más frío en la habitación, la velocidad del ventilador se incrementará de forma Automatica. Si se necesita más frío en la habitación, la velocidad del ventilador se reducirá de forma Automatica.

Modo Heat (Calor)

8VHHOPRGR+HDW&DORUHQ/RZ%DMR0HG0HGLR+LJK $OWRR$XWR)DQ6SHHG9HORFLGDGGH9HQWLODGRU$XWRPiWLFR SDUDFDOHQWDU8VHODVWHFODV7HPSHUDWXUH,QFUHDVH ,QFUHPHQWRGH7HPSHUDWXUD'HFUHDVH5HGXFFLyQ SDUDFRQILJXUDUODWHPSHUDWXUDGHVHDGDHQWUH)) HQLQFUHPHQWRVGH)

El termostato de temperatura se usa para mantener la temperatura del ambiente. El calentador realizará el ciclo de encendido y apagado para mantener la habitación en el nivel de confort configurado.

49-5000624 Ред. 0

5

КУИДАДО И ЛИМПИЕЗА

Uso del Acondicionador de Aire
Направление дел Айре
8VHODSDODQFDSDUDDMXVWDUODGLUHFFLyQGHODLUHKDFLDOD izquierda y la derecha.
Presione el lado superior o inferior del conducto de la salida de aire para direccionar el aire hacia arriba o abajo.

грижи и почистване

Парила и Каха
Apague el acondicionador de aire y retire el enchufe del tomacorriente antes de limpiar.

3DUDOLPSLDUXVHDJXDXQGHWHUJHQWHVXDYH1RXVH бланката не е абразивна.

Въздушен филтър

El filtro de aire que se encuentra detrás de la rejilla frontal se GHEHUHYLVDUOLPSLDUSRUORPHQRVFDGDGtDVRFRQXQD frecuencia mayor, si fuera necesario.
За оттегляне:
Abra la rejilla de entrada empujando hacia abajo las lengüetas en las esquinas superiores de la rejilla de entrada, hasta que ODUHMLOODVHHQFXHQWUHHQXQDSRVLFLyQGH5HWLUHHOILOWUR
Limpie el filtro con agua caliente y jabón. Enjuague y deje VHFDUHOILOWURDQWHVGHVXUHHPSOD]R1ROLPSLHHOILOWURHQXQ lavavajillas.

ВНИМАНИЕ
12XWLOLFHHODFRQGLFLRQDGRUGHDLUH sin un filtro, ya que la suciedad y las pelusas producirán
atascamientos y reducirán su funcionamiento.

Bobinas Exteriores
Las bobinas del lado exterior del acondicionador de aire se deberán controlar de forma regular. Si se encuentran atascadas con tierra u hollín, deberán ser limpiadas por un profesional.

Cómo insertar las pilas en el control remoto

5HWLUHODFXELHUWDGHODSLODGHVOL] iQGRODGHDFXHUGRFRQOD дирекция de la flecha.
2. Вмъкнете pilas nuevas cerciorándose de que los polos SRVLWLYRVQHJDWLYRV ± HVWiQRULHQWDGRVFRUUHFWDPHQWH
3. Coloque la cubierta otra vez deslizándola en su lugar.

БЕЛЕЖКИ: 8VHSLODV³$$$´GHYROWLRV1RXVHSLODVUHFDUJDEOHV
5HWLUHODVSLODVGHOFRQWUROUHPRWRVLQRYDDXVDUHOVLVWHPD за удължен период.
1RPH]FOHEDWHUtDVQXHYDVYLHMDV1RPH]FOHEDWHUtDV HVWiQGDUFDUERQRFLQFRUHFDUJDEOHVQLFDGQLPKHWF

6

49-5000624 Ред. 0

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Инструкции за инсталация
¿Preguntas? Посетете новата страница на страницата на: GEAppliances.com

ANTES DE INICIAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

· ВАЖНО Guarde estas

ВАЖНИ инструкции за използване на местния инспектор.

·

2EVHUYHWRGRVORV

códigos y órdenes de ley.

· Забележка за инструкциите за инсталиране на ±$VHJ~UHVHGHGHMDUHVWDV с потребителя.

· Забележка за потребителя ±&RQVHUYHHVWDVLQVWUXFFLRQHV за бъдеща справка..

· Nivel de destreza±/DLQVWDODFLyQGHHVWHDSDUDWR requiere de destrezas mecánicas básicas.

· Време на изхвърляне Прибл. 1 час

· Препоръчваме дос персони за инсталирането на този продукт.
· La instalación apropiada es la responsabilidad del instalador.
· La falla del producto debido a una instalación inadecuada no está cubierta por la garantía.
&XDQGRLQVWDOHHVWHDFRQGLFLRQDGRUGHDLUH'(%(XVDU това да лас пиеза за управление и да използвате процедурите за адекуадос за инсталиране.

НЕОБХОДИМИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАЯВКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
ВНИМАНИЕ
%DMRQLQJXQDFLUFXQVWDQFLDFRUWHRUHPXHYDODWHUFHUD S~DFRQH[LyQDWLHUUDGHOFDEOHHopFWULFR 1RFDPELHHOHQFKXIHHQHOFDEOHHOpFWULFRGHHVWH климатик за въздух. Los cables caseros de aluminio podrían presentar problemas especiales. Consulte a un técnico electricista calificado.
El cable de alimentación incluye un dispositivo para interrupción de corriente. Se incluye un botón de prueba y de reinicio en el dispositivo. El dispositivo debe ponerse a prueba periódicamente: primero se presiona el botón de TESTSUXHEDOXHJRRESETUHLQLFLRPLHQWUDVVH encuentra enchufado al tomacorriente. Si el botón TEST no se dispara o si el botón RESET no queda enganchado, deje de utilizar el acondicionador de aire y comuníquese con un técnico calificado.
HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ

REQUISITOS ELECTRICOS

El enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas reduce la posibilidad de una descarga eléctrica. Свързването на 2 кабела е свързано с 3 кабела, като това е отговорно и задължението за възстановяване на томакориентите на XNUMX кабела, които са свързани с XNUMX кабела.
$OJXQRVPRGHORVUHTXLHUHQYROWLRVGHFRUULHQWH алтернативни, защитени за разтопяема дилатация на време или кортациркуити. Estos modelos deberían instalarse en un ramal exclusivo del circuito para un rendimiento más notable y para prevenir sobrecargas en los circuitos de cableados de su casa o apartamento, lo cual podría representar un riesgo de incendio por el sobrecalentamiento de los alambres.

8QGHVWRUQLOODGRUGHHVWUHOOD

7DODGUREURFDGH´

молив

8QDUHJODRLFLQWDPpWULFD

49-5000624 Ред. 0

1ЛИХО

Tijeras или cuchilla
7

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Инструкции за инсталация
ЧАСТИ ВКЛЮЧВАТ
(La apariencia puede variar)

Riel de Montaje Superior HVSRVLEOHTXHDHVWp
LQVWDODGR
Acondicionador de aire

Селадор де Гомеспума
Cortinas Laterales

Странично Маркос де ла Кортина

наляво

derecho

Sellado Inferior y Sellados /DWHUDOHV

ON / OFF
PowMeOrDE
SPEED
Скорост
ЗАБАВЯНЕ
вид
TEMP / TIME
Еко TEMDPe/TlIaMyE

Поддържаме ,QVWDODFlyQ

Съпорт на %ORTXHRSDUD
Прозорец

A

%

Странична кортина на *RPDHVSXPD

Дистанционно

C

D

Tornillos autorroscantes de
´

Tornillos de Soporte de
´

Торнилос де Мадера де
´

Tornillo de Cabeza Plana de ´&RQWUDWXHUFD

8

49-5000624 Ред. 0

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Инструкции за инсталация

1. REQUISITOS PARA LA VENTANA
· Инструкции за въвеждане на GHGRVSOLHJXHV8VWHGQHFHVLWDUiPRGLILFDUHO процес за други типове на вентана.
· El acondicionador de aire puede instalarse sin los paneles de acordeón para ajustarse a una ventana más estrecha. Ver las dimensiones de la abertura de la ventana.
· Todas las partes de apoyo deben quedar totalmente aseguradas a algún metal, mampostería oa la madera.
· El tomacorriente eléctrico debe estar alcance del cable eléctrico del acondicionador de aire.
· Siga las dimensiones de la tabla y la ilustración según según su modelo.

Модели $+( $+(

A´PLQ

Б ´´

A
B FRQSDQHOHVGHDFRUGHyQ

3. ГОТВЕТЕ EL ACONDICIONADOR DE AIRE
A. Retire los 3 tornillos que se encuentran a cada lado de la caja. Guarde los mismos para su uso posterior.
Запазете тези винтове за по-късна употреба.
B. Inserte un tornillo de cabeza plana entre la parrilla frontal y la caja de metal sobre los costados. Suavemente levante la parrilla de la caja. ЗАБЕЛЕЖКА: Cubra el destornillador de cabeza plana con cinta, a fin de evitar rayones sobre la caja.

2. REQUISITOS DE UNA VENTANA DE TORMENTAS

8QPDUFRGHYHQWDQDGHWRUPHQWDVQRSHUPLWLUiTXH el acondicionador de aire se incline hacia el exterior y evitará que drene apropiadamente. Para solucionar este problem, adhiera un pedazo de madera a el umbral.
ПЕДАСО ДЕ МАДЕРА

$1&+2 ДЪЛЖИНА: Lo suficientemente largo como para ajustar en el interior del marco de la ventana.
GRUESO: Para determinar el grueso, coloque un SHGD]RGHPDGHUDHQHOXPEUDOSDUDKDFHUOD más alta que la parte superior del marco de la ventana de tormentas o del marco vinilo.

Péguelo firmmente con clavos o con tornillos proporcionados por el instalador.

PiVDOWR que el marco
де вентана де
бури

PDVDOWRTXHHOPDUFR YLQLORHQDOJXQDVYHQWDQDV
дърво
8ПЕУДО

Acondicionador de aire

Caja

Панел отпред или Rejilla
C. Челният панел на кондиционера на въздуха е отделен от FDEOHDGRKDFLDHODFRQGLFLRQDGRUGHDLUH1RSXHGHQ.
D. Mientras una persona sostiene el panel frontal, solicite a una segunda persona que empuje el mismo hacia afuera de la caja usando la manija que se encuentra en la parte frontal inferior del acondicionador de aire.
E. El acondicionador de aire es muy pesado, a fin de asegurar que quedará apoyado sobre una superficie resistente.

49-5000624 Ред. 0

9

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Инструкции за инсталация

4. ГОТВЕТЕ LA CAJA
ЗАБЕЛЕЖКА: Coloque las cortinas en el acondicionador de aire antes de colocar el acondicionador de aire en la ventana.
A. ,QVWDOHHOULHOGHPRQWDMHVXSHULRUVLD~QQRHVWi LQVWDODGRFRQFXDWURWRUQLOORVWLSR$

5. ПОДГОТВЕТЕ LA VENTANA PARA LA INSTALACIÓN
A. Mida el ancho de la abertura de la ventana. B. Marque la línea central del alféizar interno.
A

Tornillos autorroscantes de
´
B. Deslice la junta de la cortina del lado izquierdo en el extremo izquierdo del riel de montaje superior e inferior. Repita este proceso en la junta de la cortina del lado derecho.
C. Регулирайте задържането на кортината и външния край на външния вид на $HQORVDJXMHURVDFDGDODGR8VHWRUQLOORVWLSR% за резервиране на страничните панели и кореспондентите на кореспондентите.
Канал Superior

B
А. Анчао. Wdeidltahaobfewrtinudraowdeolpaevneinngtana B. LíneBa. cCeennttrearl линия
C. Coloque el burlete provisto para la parte inferior, superior y laterales de la ventana sobre el selado alrededor del perímetro del acondicionador de aire.

Recorte y aplique la tira de protección climática al extremo frontal e inferior del marco de la ventana.
Recorte y aplique la tira de protección climática al extremo inferior del alféizar de la ventana.

Запишете y aplique la tira de protección climática al lateral del marco de la FRUWLQDXQDD FDGDODGR

Кортинас Латералеса

Торнилос DXWRUURVFDQWHVGH´

49-5000624 Ред. 0

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Инструкции за инсталация

6 ИНСТАЛИРАНЕ НА LA CAJA EXTERNA EN LA VENTANA

A. &RORTXHODFDMDH[WHUQDHQODYHQWDQD%DMHHOPDUFR hasta que se apoye detrás de la pestaña frontal del

Riel de montaje superior. El riel de montaje inferior se

deberá apoyar detrás del alféizar de la ventana.

Riel suTpoperiaoilr

MWianrdcoowdseaslha ventana

AproxAibmouatdamente 5 градуса 5°s

6 ИНСТАЛИРАНЕ НА LA CAJA EXTERNA EN LA VENTANA
D. Enrosque la tuerca en el tornillo, luego enrosque el tornillo en el soporte триъгълна, como se muestra en la siguiente figura.

SAILLfLéizar

BRoitetol minfrearilior

B. Expanda los paneles de la cortina para llenar la ventana. Asegure con un tornillo de madera tipo C en los extremos superior e inferior. De ser necesario, XVHXQWDODGUREURFDGH´SDUDKDFHUDJXMHURV piloto para los tornillos.
C.8VHWUHVWRUQLOORVWLSR&SDUDDVHJXUDUODFDMDDO alféizar de la ventana. Si es necesario, haga agujeros piloto.
7RUQLOORVGH0DGHUDGH´

E. Adhiera el soporte triangular a la parte inferior de la FDMDXVDQGRWUHVWRUQLOORVWLSR%SDUDFDGDVRSRUWH Asegúrese de que el soporte esté lo suficientemente cerca de la pared externa donde el tornillo tenga contacto. Ajuste el tornillo de modo que quede bien colocado contra la pared externa.

Торнилос от 0DGHUDGH´

ЗАБЕЛЕЖКА: 8QEORTXHGHPDGHUDSXHGHVHUFRORFDGR entre el tornillo y la pared externa, si el tornillo se
apoya entre los montantes.

49-5000624 Ред. 0

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Инструкции за инсталация

7. ПЪЛЕН ИНСТАЛАЦИЯ

A. Inserte el sello de gomaespuma detrás de la parte superior del marco de la ventana y contra el vidrio de la ventana superior.

A

%

8. REGRESE EL CHASIS A LA CAJA EXTERNA
A. 8QDYH]TXHODFDMDHVWpDGKHULGDGHIRUPDVHJXUD a la ventana, vuelva a instalar el condicionador de aire. Dos personas deben levantar el acondicionador de aire y deslizar el mismo sobre la caja. Asegúrese de que el panel frontal cableado esté posicionado de modo que no interfiera con el deslizamiento del acondicionador de aire sobre la caja.

A. Parte superior del marco inferior de la ventana %6HOODGRUGHJRPDHVSXPD
B. Coloque el soporte de bloqueo de la ventana като VHPXHVWUD8VHXQDEURFDGH´SDUDWDODGUDUXQ agujero inicial a través del agujero del soporte de bloqueo de la ventana y en la ventana superior.
ВНИМАНИЕ
Para evitar la rotura de vidrios o daños sobre las ventanas, en ventanas de vinilo u otras ventanas construidas de forma similar, adhiera el soporte de bloqueo de la ventana a la jamba lateral de la ventana FRQXQWRUQLOORWLSR%
C. Adhiera el soporte de bloqueo de la ventana a la ventana superior con un tornillo tipo C, a fin de asegurar la ventana en su posición.

B. 8QDYH]TXHODFDMDHVWpDGKHULGDGHIRUPDVHJXUDD la ventana, vuelva a instalar el condicionador de aire. Dos personas deben levantar el acondicionador de aire y deslizar el mismo sobre la caja. Възползвайте се от los tornillos del Paso 3, en la página 9.
D. Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 кабела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винило

дърво

Riesgo de Descarga Electric No retire el cable a tierra. Не използвайте адаптора. Не използвайте пролонгадор. Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendio o descargas eléctricas.
E.3UHVLRQH5(6(75HLQLFLDUHQHOFDEOHGHVXPLQLVWUR
de corriente. Консултирайте се с реквизитос електрически.

49-5000624 Ред. 0

СОЛУЦИОНАРНИ ПРОБЛЕМИ

отстраняване на неизправности

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema El acondicionador de aire no enciende

Causas posibles El acondicionador de aire está desconectado. El fusible se disparó / el cortacircuitos se disparó. Interrupción en el suministro eléctrico.

Какво да направя
Cerciórese de que el acondicionador de aire está enchufado totalmente en el tomacorriente.
Проверете стопяемите устройства / прекъсвачите на къщата и преместете този стопяем или настройте прекъсвача.
La unidad se reiniciará automáticamente con la configuración utilizada por última vez luego de reestablecer la electricidad.

El acondicionador de aire se está congelando El acondicionador de aire no enfría como debería
El acondicionador de aire no calienta como debería
El control remoto no funciona Hay agua goteando afuera Hay agua goteando en el interior de la habitación Se acumula agua en la bandeja

El dispositivo de interrupción de corriente se ha activado.

([LVWHXQUHWUDVRGHWLHPSRSRUSURWHFFLyQGHDSUR[LPDGDPHQWH PLQXWRVSDUDHYLWDUODGHVFRQH[LyQSRUVREUHFDUJDGHO компресор. По този начин, е възможно, ако единичният елемент не е уреден за ел. зареждане или нормален calentamiento durante 3 minutes de encenderloés.
Поставяне на бутона RESET на всеки и на кабела за хранене.
Si el botón RESET no se mantiene en su lugar, no utilice más el acondicionador de aire y comuníquese con un técnico calificado.

El hielo bloquea el flujo de aire hacia el acondicionador de aire evitando que se enfríe la habitación.

Colo que los controles en Fan (Ventilador solamente) ó High Cool (Frío Alto) y ajuste el termostato una temperature más alta.

El flujo de aire está restringido.

Cerciórese de que no existe ninguna cortina, persiana o mueble bloqueando el frente del acondicionador de aire.

El control de temperature no está ajustado En el modo Cool (Frío), presione la tecla Reducción . apropiadamente.

El filtro de aire está sucio.

/LPSLHHOILOWURFDGDGtDVSRUORPHQRV9HUODVHFFLyQGH Cuidado y limpieza.

La habitación podría haber estado caliente. Cuando el acondicionador de aire se enciende, usted necesita darle tiempo para que enfrié la habitación.

El aire frío se está escapando.

Cerciórese de que los registros de la calefacción no están abiertos y se encuentran retornando el aire frío.

Las bobinas de enfriamiento se congelaron. 9HU³Acondicionador de aire congelándose´PiVDGHODQWH

El flujo de aire está restringido.

Cerciórese de que no existe ninguna cortina, persiana o mueble bloqueando el frente del acondicionador de aire.

El control de temperature no está ajustado En el modo Heat (Calor), presione la tecla Aumento +. apropiadamente.

El filtro de aire está sucio.

/LPSLHHOILOWURFDGDGtDVSRUORPHQRV9HUODVHFFLyQGH Cuidado y limpieza.

La habitación podría haber estado fría.

Cuando recién se enciende el acondicionador de aire, debe pasar un tiempo hasta que la habitación se caliente.

El aire caliente se escapa.

Cerciórese de que los registros de la calefacción no están abiertos y se encuentran retornando el aire frío.

Las baterías están insertadas incorrectamente.

Inspectione la posición de las baterías. Deben estar insertadas HQODSRVLFLyQLQGLFDGD±

Las baterías están agotadas.

Сменете las baterías.

Tiempo húmedo y caliente.

Есто е нормално.

El acondicionador de aire no está inclinado Para drenar el agua apropiadamente, cercíorese de que el

навън.

acondicionador de aire está inclinado ligeramente desde el frente

назад.

La humedad removida del aire y se drena hasta la bandeja.

Esto es normal por un corto período en áreas con poca humedad; normal por un periodo de tiempo más postergado en áreas más húmedas.

49-5000624 Ред. 0

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Sonidos de operación normales
4XL]iVHVFXFKHXQVRQLGRPHWiOLFRFDXVDGRSRUHODJXDWRPDGDWLUDGDFRQWUDHOFRQGHQVDGRUHQORVGtDVOOXYLRVRVRFXDQGR la humedad es alta. Esta característica de diseño ayuda a remover la humedad y mejora la eficiencia.
4XL]iVHVFXFKHTXHHOWHUPRVWDWRKDFHFOLFFXDQGRHOFRPSUHVRUKDFHFLFORHQWUHHQFHQGLGRDSDJDGR (ODJXDVHDFXPXODHQODEDQGHMDGXUDQWHGtDVOOXYLRVRVRFRQPXFKDKXPHGDG(ODJXDSRGUtDGHUUDPDUGHVHOJRWH
lado externo de la unidad.
(OYHQWLODGRUSRGUtDIXQFLRQDUDXQVLHOFRPSUHVRUQRORKDFH /DVJRWLWDVGHDJXDTXHFDHQFRQWUDODVERELQDVH[WHUQDVSXHGHQKDFHUXQUXLGRGH³SLQJ´(VWRDXGDDHQIULDUHO
FRQGHQVDGRU3XHGHUHGXFLUHVWHUXLGRUHWLUDQGRHOHQFKXIHGHDJXDGHODVXEEDVH El retiro del enchufe reducirá la Eficiencia Energética de la unidad. ЗАБЕЛЕЖКА: 1RKDJDXQDJXMHURHQODROODGHODEDVH

49-5000624 Ред. 0

ГАРАНЦИЯ

Garantía de su acondicionador de aire–garantía limitada de un año

Todos los servicios de garantía los proporcionan nuestros Centros de Reparación de Fábrica o nuestros técnicos Customer Care® DXWRUL]DGRV3DUDFRQFHUWDUXQDFLWDGHUHSDUDFLyQHQOtQHDKRUDVDOGtDYLVtWHQRVDOGEAppliances.com, o llame GE Appliances DO*(&$5(6&XDQGROODPHSDUDVROLFLWDUVHUYLFLRSRUIDYRUWHQJDDPDQRHOQ~PHURGHVHULHHOQ~PHURGH modelo.

По el periodo de:
Un año A partir de la fecha de la compra оригинал

GE Appliances reemplazará:
Cualquier parte del acondicionador de aire que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta garantía limitada de un año, GE también proporcionará, sin costo alguno, toda la mano de obra y el servicio relacionado–para reemplazar partes defectuosas.

Lo que no está cubierto:

9LDMHVGHVHUYLFLRDVXFDVDSDUDPRVWUDUOHFyPRIXQFLRQD el equipo.
,QVWDODFLyQRHQWUHJDLQDSURSLDGDRPDQWHQLPLHQWR impropio. Si usted tiene un problem durante la instalación, o si su acondicionador de aire no tiene la capacidad de enfriamiento que usted necesita, póngase en contacto con nuestro distribuidor o instalador. Usted es responsable de proporcionar las facilidades de conexión eléctrica necesarias.
)DOORGHOSURGXFWRUHVXOWDQWHGHPRGLILFDFLRQHVDOSURGXFWR o debido a uso irrazonable incluyendo no proporcionar mantenimiento razonable y necesario.
(QORFDOHVFRPHUFLDOHVODPDQRGHREUDQHFHVDULDSDUD retirar la unidad hacia un lugar para revisión por parte de un técnico individual.

5HHPSOD]RGHIXVLEOHVGHODFDVDRUHDMXVWHGHOVLVWHPDGH вериги.
)DOORVGHELGRDODFRUURVLyQHQPRGHORVTXHQRHVWiQ protegidos contra la corrosión.
„DxRDOSURGXFWRFDXVDGRSRUYROWDMHLQDSURSLDGRKDFLDHO оборудване, злополуки, пожари, наводнения или действия на природния кмет на Fuerza.
„DxRVLQFLGHQWDOHVRFRQVHFXHQFLDOHVFDXVDGRVSRU Възможни дефекти с този въздушен вентилатор.
'DxRVGHVSXpVGHODHQWUHJD

(;&/86,Ï1′(*$5$17Ë$6,03/Ë&,7$6²6X~QLFRH[FOXVLYRGHUHFKRHVODUHSDUDFLyQGHOSURGXFWRWDOFRPRVHLQGLFD en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciacuabilidadón
para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía себе extiende ал компадор оригинални у cualquier компадор задната де Productos comprados ал USO UHVLGHQFLDOGHQWURGH (VWDGRV8QLGRV6LHOSURGXFWRHVWiVLWXDGRHQXQiUHDTXHQRGLVSRQHGHVHUYLFLRSRUSDUWH де ООН proveedor де Servicio autorizado де GE Техника, podría посо- Ке hacerse товари де лос Costes де envío о Bien podría solicitársele Ке lleve ел Producto на Una Centro сервизът на GE Appliances е авторизиран за реализация на ремонта. В Аляска, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.
Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, консултирайте се с местната служба на asuntos del consumidor или la oficina del General Attorney в местната област.
Гарантия: GE Appliances, компания на Haier

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

49-5000624 Ред. 0

ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ

Сопорт ал Клиент
Сайт на GE Appliances Web
¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su elektrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de Electrodomésticos GH*($SSOLDQFHVODVKRUDVGHOGtDFXDOTXLHUGtDGHODxR8VWHGWDPELpQSXHGHFRPSUDUPiVJUDQGLRVRVSURGXFWRVGH *($SSOLDQFHVVDFDUYHQWDMDGHWRGRVQXHVWURVVHUYLFLRVDWUDYpVGH,QWHUQQDHQLRVGLV FLD(Q((88 GEAppliances.com
Регистрирайте се в Electrodoméstico
£5HJLVWUHVXHOHFWURGRPpVWLFRQXHYRDWUDYpVGH,QWHUQHWVHJ~QVXFRQYHQLHQFLD8QUHJLVWURSXQWXDOGHVXSURGXFWRSHUPLWLUi una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los surminos, ned caso surminos 7DPELpQSXHGHHQYLDUXQDFDUWDHQODWDUMHWDGHLQVFULSFLyQSUHLPSUHVDTXHVHLQFOXHFRQHOPDWHULDOHPEDODGR(Q((88 GEAppliances.com/register
Сервис Програмадо
El servicio de reparación de expertos de GE Appliances está a sólo un paso de su puerta. ¡Conéctese a través de Internet y SURJUDPHVXVHUYLFLRDVXFRQYHQLHQFLDFXDOTXLHUGtDGHODxR(Q((88GEAppliances.com/ge/service-and-support/service. htmROODPHDOGXUDQWHHOKRUDULRFRPHUFLDOKDELWXDO
Garantías Extendidas
Adquiera una garancija extendida de GE Appliances y aprenda sobre descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. La puede adquirir en cualquier momento a través de Internet. Los Servicios de GE Appliances aún HVWDUiQDOOtFXDQGRVXJDUDQWtDFDGXTXH(Q((88GEAppliances.com/ge/service-and-support/shop-for-extended-serviceplans.htmROODPHDOGXUDQWHHOKRUDULRFRPHUFLDOKDELWXDO
Conectividad Remota
3DUDVROLFLWDUDVLVWHQFLDFRQODFRQHFWLYLGDGGHUHGLQDOiPEULFDSDUDPRGHORVFRQDFWLYDFLyQUHPRWDYLVLWHQXHVWURVLWLR:HEHQ GEAppliances.com/ge/connected-appliances/ROODPHDOHQ((88
Piezas y Accesorios
Individuos calificados ал realizar ел Servicio Técnico де SUS propios Electrodomesticos podrán solicitar ел envío де piezas о DFFHVRULRVGLUHFWDPHQWHDVXVKRJDUHVVHDFHSWDQODVWDUMHWDV9,6 $ 0DVWHU & DUG'LVFRYHU2UGHQHDWUDYpVGH, QWHUQHWKR GXUDQWHODVKRUDVGHOGtD (Q ((88GEApplianceparts.com о Por Telefono ал 877.959.8688 Durante ел Horario Търговски обичайно. Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deberían ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener cuidado del servicio. Se deberá tener cuidado del servicio.
Свържете се с нас
Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de GE Appliances, communíquese con nosotros a través de nuestro sitio Web с всички подробности, включително номер на телефона или запис на: (Q((88*HQHUDO0DQDJHU&XVWRPHU5HODWLRQV_*($SSOLDQFHV$SSOLDQFH3DUN_/RXLVYLOOH.<5 GEAppliances.com/ ge/service-and-support/contact.htm)

Импресо в Китай

49-5000624 Ред. 0

Документи / Ресурси

GE Appliances AHE24 230 волтов електронен стаен климатик за отопление/охлаждане [pdf] Ръководство на собственика
AHE18, AHE24, климатик, 230 волтов електронен променлив ток, отопление, хладна стая

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *