GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови вградени компактори Ръководство за експлоатация

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови вградени компактори Ръководство за експлоатация

GEAppliances.com.
www.geappliances.ca

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ Прочетете тези инструкции изцяло и внимателно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност информацията в това ръководство трябва да се спазва, за да се сведе до минимум рискът от пожар, експлозия, токов удар и да се предотврати имуществена повреда, нараняване или смърт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За лична безопасност отстранете домашния предпазител или отворения прекъсвач, преди да започнете монтажа, за да избегнете тежко или фатално нараняване от удар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не позволявайте предмети да падат или да се събират зад компактора. Неспазването на тази инструкция може да доведе до пожар.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете и спазвайте всички ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, показани в тези инструкции.
При извършване на инсталации, описани в тази брошура, трябва да се носят ръкавици, предпазни очила или очила.
ВАЖНО Спазвайте всички ръководни кодекси и наредби.

 • Бележка към монтажника Не забравяйте да оставите тези инструкции за употреба от потребителя и местния инспектор.
 • Забележка към потребителя Съхранявайте тези инструкции с вашето Ръководство на собственика за бъдещи справки.
 • Ниво на умения Инсталирането на този уред изисква основни механични и електрически умения.
 • Време за изпълнение от 1 до 3 часа. Новите инсталации изискват повече време от инсталациите за подмяна.
 • Правилното инсталиране е отговорност на инсталатора.
 • Повреда на продукта поради неправилна инсталация не се покрива от гаранцията на GE Appliances. Вижте гаранционната информация.
  ВАЖНО
 • Този компактор е само за домашна употреба.
 • Използвайте този компактор само по предназначение.
 •  Този компактор е предназначен САМО за ВГРАДЕНИ инсталации.
 • Трябва да се внимава, когато уредът се монтира или демонтира, за да се намали вероятността от повреда на захранващия кабел.
 • Ако сте получили повреден компактор, трябва незабавно да се свържете с вашия търговец или строител.

Информация за дизайна

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА И ЯСНИ

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА И ОТСТАВКИ

 • Оставете 23" (58.4 см) свободно пространство отпред за пълно отваряне на чекмеджето.
 • Оставете 6" (15.2 см) свободно пространство от дясната страна до най-близката вертикална стена или шкаф за изваждане на чантата.
 • Забележка: Този компактор е предназначен само за вградени приложения.
ИЗИСКВАНИ ИНСТРУМЕНТИ

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

Всички части са разположени в пакет вътре в чекмеджето. За да поръчате допълнителни части, обадете се на 800.626.2002 или посетете GEAppliances.com в Съединените щати. В Канада се обадете на 1.800.561.3344 или посетете www.GEAppliances.ca.

ДОСТАВЯНИ ЧАСТИ

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - ДОСТАВЯНИ ЧАСТИ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ

разрешения за достъп
 • Трябва да можете да отворите напълно чекмеджето на компактора. Необходими са шест инча (15.2 см) от дясната страна на компактора за отстраняване на торбата.
 • Оставете 23 инча (58.4 см) пред компактора, за да извадите чекмеджето.
 • Този компактор е проектиран само като уред за вграждане. Може да се постави във всяко удобно място под плот. НЕ РАБОТЕТЕ СВОБОДНО СТОЯЩИ.
 • Компакторът може да се монтира под плотове от камък или други материали, които не приемат винтове. Не е необходим комплект за подстригване.

Компакторът трябва да бъде надеждно монтиран в шкаф, който е здраво закрепен към конструкцията на къщата. Тежестта върху чекмеджето на компактора може да доведе до преобръщане на компактора и до нараняване. Никога не позволявайте на никого да се катери, сяда или виси върху чекмеджето на компактора.

МОДЕЛ С ЧЕКМЕДЖЕ ПО ПОРЪЧКА
ПАНЕЛ – UCG1650LII

Персонализираният панел на чекмеджето и персонализираната дръжка по ваш избор трябва да бъдат закрепени към компактора преди да започне инсталирането. Към този модел се предоставя шаблон с инструкции и монтажен хардуер.

За целите на планирането можете да поръчате шаблона предварително, като се обадите на GE Appliances на 1.800.GE.CARES (1.800.423.2737) или като посетите нашия webсайт на GEAppliances.com в Съединените щати. В Канада се обадете на 1.800.561.3344 или посетете GEAppliances.ca.

Поръчай Pub. No 31-31582. Пълните инструкции за монтаж на панела са включени в шаблона.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАН РАЗМЕР НА ПАНЕЛИТЕ:
Максималното тегло на панела е 12 LBS (5.4 kg).

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИЯ ПАНЕЛ

Подготовка за инсталиране

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар
За лична безопасност отстранете домашния предпазител или отворения прекъсвач, преди да започнете монтажа, за да избегнете тежки или фатални наранявания с ток. Не използвайте удължителен кабел или адаптерен щепсел с този уред.
Уверете се, че електрическата връзка и размерът на проводника са подходящи и в съответствие с Националния електрически кодекс, ANSI/NFPA 70 – най-новото издание и всички местни кодекси и наредби. Този уред трябва да има:

 • 120V, 60Hz, само AC, 15-ampпреди или 20-ampето, електрическо захранване с предпазители.
 • Правилно заземен разклонителен кръг.
 • Изходната кутия трябва да се намира в обсега на захранващия кабел 36″ (91.4).
 • Ако електрическото захранване не отговаря на горните изисквания, обадете се на лицензиран електротехник, преди да продължите. Препоръчително е да имате:
 • Автоматичен прекъсвач или предпазител със закъснение.
 • Специална или индивидуална разклонена верига.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилното свързване на заземителния проводник на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен представител, ако се съмнявате, че уредът е правилно заземен.

 • Електрическото заземяване е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за този компактор.
 • НЕ заземявайте към газова тръба.
 • НЕ сменяйте щепсела на захранващия кабел.
  Ако той не отговаря на контакта, инсталирайте подходящ контакт от квалифициран електротехник.
 • НЕ разполагайте с предпазител в неутралната или заземителната верига. Предпазител в неутралната или заземителната верига може да доведе до токов удар.
 • НЕ използвайте удължителен кабел с този компактор. Неспазването на тези инструкции може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Инструкции за заземяване:
За вашата лична безопасност този уред трябва да бъде заземен, докато се използва, за да се намали рискът от токов удар. Уредът е снабден със захранващ кабел с три проводника и щепсел със заземяване с три щифта, за да пасне на подходящия контакт със заземяване. Зеленият (или зелено-жълт) проводник в кабела е заземителният проводник. Никога не свързвайте зеления (или зелено-жълтия) проводник към клема под напрежение.
Този уред е за използване в номинална верига от 120 волта и има щепсел за заземяване, както е показано на фигурата по-долу. Уверете се, че уредът е свързан към контакт със същата конфигурация като щепсела. Не трябва да се използва адаптер с този уред.
GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - Инструкции за заземяване

За да се сведе до минимум възможната опасност от токов удар, кабелът трябва да бъде включен в подходящ стенен контакт със заземяване с три щифта, заземен в съответствие с Националния електрически кодекс ANSI/NFPA70–последно издание* и всички местни кодекси и наредби.

Ако не е наличен свързващ стенен контакт, лична отговорност и задължение на клиента е правилно заземен стенен контакт с три щифта да бъде монтиран от квалифициран електротехник.

Подготовка за инсталиране

1 РАЗОПАКОВАНЕ НА КОМПАКТОРА
 • Преместете компактора близо до мястото на монтаж.
 • Използвайте част от картонената кутия, за да защитите готовия под.
 • Отстранете всички защитни опаковъчни материали като тиксо или подложки за транспортиране. Отстранете восъчните остатъци, причинени от транспортирания материал, с мек разтвор от течен домакински почистващ препарат и вода.
 • Проверете дали захранващият кабел е прикрепен към щипката на кабела от задната страна на компактора.

GE APPLIANCES UCG1500 Серия 15-инчови компактори за вграждане Ръководство за експлоатация - Проверете дали захранващият кабел

ВАЖНО: Използвайте транспортната кутия като подложка. Не плъзгайте компактора по завършен под. Ще настъпят щети.

 • Отворете чекмеджето на компактора и отстранете всички транспортни материали или други предмети, изпратени в чекмеджето.
 • Не отстранявайте торбата на компактора (ако е поставена).
 • Хванете страните на чекмеджето и го извадете от компактора. Поставете чекмеджето върху защитена повърхност. Чекмеджето може да надраска готовия под.

GE APPLIANCES UCG1500 Серия 15-инчови компактори за вграждане Ръководство за употреба - Хванете страните на чекмеджето и го повдигнете

2 НИВЕЛИРАНЕ НА КОМПАКТОРА
 • Горната част на компактора трябва да бъде най-малко Можете да регулирате височината на компактора, като завъртите винтовете на предните нивелиращи крака и задните колела.

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство за употреба - НИВЕЛИРАНЕ НА КОМПАКТОРА

3 РЕГУЛИРАЙТЕ ЗАПИСВАЩА СКОЛА
 • Определете дълбочината на монтаж на компактора под плота.
 • Регулирайте позицията на задържащите скоби, така че винтовете да могат да докоснат долната страна на плота.
 • Осигурени са монтажни скоби за каменни или други твърди плотове, които не приемат винтове.

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство за експлоатация - РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАДЪРЖАЩА СКОБА

4 РЕГУЛИРАНЕ НА ОСНОВАТА TOEKIK

Доставено е удължение за удар с пръсти. Може да се използва за покриване на всякакви празнини от дъното на компактора до пода. (Вижте раздела ОПЦИОНАЛЕН МОНТАЖ НА ПЪЦИТЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА след тази стъпка за налични аксесоари.)

 • Отстранете винтовете, както е показано. Повдигнете парчето на крака.
 • Разхлабете винтовете на регулируемия панел, регулирайте така, че да докосват пода и затегнете винтовете.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако подменяте с монтажни аксесоари от неръждаема стомана, отстранете винтовете и ги повдигнете. Инсталирайте новите аксесоари за сглобяване на пръсти от неръждаема стомана.
 • Поставете отново частта с оригиналните винтове.

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - РЕГУЛИРАНЕ НА ОСНОВНИЯ УДАР

ОПЦИОНАЛЕН МОНТАЖ НА ПЪЦИТЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Поръчайте онлайн на GEApplianceParts.com, 24 часа в денонощието или по телефона на 877.959.8688 през нормалното работно време. За да замените включения черен комплект за пръсти с комплект от неръждаема стомана, поръчайте следните три части:

Аксесоар за номер на част
WC17X10019 Подложка – неръждаема стомана
WC17X10011 Регулируем панел – неръждаема стомана
WC17X10006 Toekick – неръждаема стомана

КОМПАКТОР С 5 ПОЗИЦИИ ПОД ПЛОТ

⚠ ВНИМАНИЕ
Когато местите компактора, използвайте ръкавици, за да защитите и омекотите ръцете си. За да защитите завършената подова настилка, използвайте количка, за да преместите компактора близо до мястото на монтаж. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

 • Включете захранващия кабел в правилно заземен контакт.
 • Внимателно повдигнете леко предната част на компактора и претърколете устройството в отвора на шкафа.

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - ПОЗИЦИОНЕРИТЕ НА КОМПАКТОРА ПОД ПЛОТА

6 ПРИКРЕПЕТЕ КОМПАКТОРА КЪМ ПЛОТА
 • Използвайте дълги монтажни винтове #8 * 11/16″ (1.8 см), за да закрепите всяка задържаща скоба в горната част на компактора към долната страна на плота.
 • GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - Използвайте двеАко скобите не могат да бъдат прикрепени към долната страна на плота, прикрепете монтажните скоби към скобата. Закрепете компактора към предната част на шкафа с монтажни винтове през монтажните скоби.

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане Ръководство за експлоатация - Ако скобите не могат да бъдат прикрепени

7 ПРЕСТАНОВЕТЕ ЧЕКМЕДЖЕТО НА КОМПАКТОРА
 • Хванете страните на чекмеджето. Внимателно плъзнете чекмеджето в компактора.

GE APPLIANCES UCG1500 Серия 15-инчови компактори за вграждане Ръководство за употреба - Хванете страните на чекмеджето и го повдигнете

8 МОНТИРАНЕ НА ЧУБА ЗА БОКЛУК CADDY (при някои модели)
 • Поставете дръжката на чантата в чекмеджето и закачете дупките на препуциума в дръжката на копчетата за закрепване на чантата.
 • Поставете торбата за боклук в кутията и я сгънете.
 • Закачете дупките в чантата върху копчетата за закрепване на чантата.
  GE APPLIANCES UCG1500 Серия 15-инчови компактори за вграждане Ръководство с инструкции - ИНСТАЛАЦИЯ НА ЧУБА ЗА БОКЛУК CADDY
9 ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА
 • Включете захранването при източника.
 • Завъртете копчето на ON.
 • Уверете се, че чекмеджето е напълно затворено.
 • Повдигнете крачния педал, за да стартирате цикъла.
 • Овенът ще се движи надолу, ще се върне назад и ще се върне в изходна позиция.
 • Компакторът ще се изключи автоматично.
 • Цикълът трябва да отнеме по-малко от 30 секунди.
 • Обърнете се към ръководството на собственика за инструкции за работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подобряването на продукта е непрекъснато усилие на GE Appliances. Поради това материалите, външният вид и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Лого на GE APPLIANCESОтпечатано в Китай

Документи / Ресурси

GE APPLIANCES Серия UCG1500 15-инчови компактори за вграждане [pdf] Инструкция за употреба
Серия UCG1500, серия UCG1600, серия UCG1500 15-инчови вградени компактори, серия UCG1500, 15-инчови вградени компактори, вградени компактори, компактори

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *