лого на greenworks proSTB409 Струнен тример
Ръководство за собственикаgreenworks pro STB409 Струнен тример

ОПИСАНИЕ

1.1 ЦЕЛ
Тази машина се използва за косене на трева, леки плевели и друга подобна растителност на или около нивото на земята. Режещата равнина трябва да бъде приблизително успоредна на повърхността на земята. Не можете да използвате машината за изрязване или нарязване на жив плет, храсти, храсти, цветя и компост.
1.2 НАДVIEW
greenworks pro STB409 String Trimmer - Надview

 1. Бутон за освобождаване на батерията
 2. Задна дръжка
 3. Бутон за заключване
 4. Тригер
 5. Превключвател на скоростта
 6. Горна шахта
 7. Спомагателна дръжка
 8. Разклонител
 9. Долен вал
 10. Корпус на мотора
 11. Тримерна глава
 12. Охрана
 13. Алън ключ

1.3 ОПАКОВЕН СПИСЪК

 1. Гол инструмент за подстригване на струни
 2. Спомагателна дръжка
 3. Охрана
 4. Алън ключ
 5. наръчник
 6. Раменна каишка

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ (ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ ЗА МОЩНОСТ)
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате този продукт. Неспазването на всички инструкции, изброени по -долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

 • Използвайте само идентични резервни части и аксесоари на производителя. Използването на други части може да създаде опасност или да причини повреда на продукта.
 • Винаги носете предпазни очила със странични щитове, обозначени за съответствие с ANSI Z87.1. Ежедневните очила имат само удароустойчиви стъкла. НЕ са предпазни очила. Спазването на това правило ще намали риска от нараняване на очите. Използвайте маска за лице, ако работите в прашни работни места.
 • Избягвайте опасна среда — Не излагайте електроинструментите на damp или мокри условия. Влизането на вода в електрически инструмент ще увеличи риска от токов удар.
 • Не използвайте при дъжд.
 • Дръжте всички странични наблюдатели, деца и домашни любимци на разстояние поне 50 фута.
 • Обличайте се правилно — Не носете широки дрехи или бижута. Те могат да бъдат хванати в движещи се части. При работа на открито се препоръчва използването на гумени ръкавици и здрави обувки. Носете защитно покривало за коса, за да ограничите дългата коса.
 • Използвайте правилния уред. Не използвайте уреда за каквато и да е работа, освен тази, за която е предназначен.
 • Избягвайте неволно стартиране — Не носете уреда с включен пръст. Уверете се, че превключвателят е изключен, когато батерията е включена.
 • Не насилвайте уреда — той ще свърши работата по-добре и с по-малка вероятност от риск от нараняване при скоростта, за която е проектиран.
 • Не прекалявайте — поддържайте правилна основа и баланс по всяко време.
 • Бъдете нащрек – внимавайте какво правите. Използвайте здравия разум. Не работете с този уред, когато сте уморени, болни или под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.
 • Винаги съхранявайте неизползваните електроинструменти на закрито — Когато не се използват, електроинструментите трябва да се съхраняват на закрито на сухо и високо или заключено място, извън обсега на деца.
 • Поддържайте уреда внимателно — Сменете главата на връвта, ако е напукана, начупена или повредена по някакъв начин. Уверете се, че главата на нишката е правилно монтирана и здраво закрепена. Поддържайте режещия ръб остър и чист за най-добро представяне и за намаляване на риска от нараняване. Следвайте инструкциите за смазване и смяна на аксесоари. Проверявайте периодично кабела на уреда и ако е повреден, го занесете за ремонт в оторизиран сервиз. Периодично проверявайте удължителните кабели и ги сменете, ако са повредени. Дръжте дръжките сухи, чисти и без масло и грес. Неспазването на това може да причини сериозни наранявания.
 • Проверете повредените части преди да използвате уреда, предпазителят или друга повредена част трябва да бъдат внимателно проверени, за да се установи дали той ще работи правилно и ще изпълнява предвидената функция. Проверете за подравняване на движещи се части, свързване на движещи се части, счупване на части, повредени опори и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата му. Защита или друга част, която е повредена, трябва да бъде поправена правилно или заменена от оторизиран сервизен център, освен ако не е посочено другаде в това ръководство.
 • Извадете или разкачете батерията преди сервиз, почистване или отстраняване на материали от градинския уред.
 • Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията (според случая), освен както е посочено в инструкциите за употреба и грижа. Използвайте уреди само със специално предназначени батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар. Използвайте само с батерия Greenworks BAB727/BAB726 или друга серия BAB.
 • Зареждайте само със зарядното устройство, указано от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия. Използвайте само със зарядно устройство Greenworks GCH8020/2901402 или друга серия CAB.
 • Когато батерията не се използва, пазете я далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал към друг. Съкращаването на клемите на батерията заедно може да причини пожар.
 • При обидни условия от батерията може да се изхвърли течност; избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.
 • Не използвайте батерия или уред, които са повредени или модифицирани. Повредените или модифицирани батерии могат да проявяват непредсказуемо поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 • Не излагайте батерия или уред на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 265 ° F (130 ° C) може да причини експлозия.
 • Не изхвърляйте батериите в огън. Клетките могат да експлодират. Проверете с местните кодове за възможни специални инструкции за изхвърляне.
 • Не отваряйте и не осакатявайте батериите. Освободеният електролит е корозивен и може да причини увреждане на очите или кожата. Може да бъде токсичен при поглъщане.
 • Бъдете внимателни при боравене с батериите, за да не накъсите батерията с проводящи материали като пръстени, гривни и ключове. Батерията или проводникът могат да прегреят и да причинят удари.
 • Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
 • Обслужването да се извършва от квалифицирано лице за ремонт, като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на продукта се поддържа.
 • Поддържайте охраната на място и в работно състояние.
 • Дръжте ръцете и краката далеч от зоната на рязане.
 • Изключете батерията от уреда, преди да правите настройки, да сменяте аксесоарите или да съхранявате уреда. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на уреда.
 • Използвайте само с найлонова линия за рязане с диаметър 0.095″ / 0.080″ (2.4 mm / 2.0 mm). Не използвайте по-тежки въжета от препоръчаните от производителя и други видове въжета — напрample, метална тел, въже и други подобни.
  ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

СИМВОЛИ НА МАШИНАТА

Някои от следните символи могат да се използват на тази машина. Моля, проучете ги и научете тяхната дефиниция. Правилното тълкуване на тези символи ще ви позволи да работите с инструмента по-добре и по-безопасно.

символ Обяснение
V Voltage
A АКТУАЛНО
Hz Честота (цикли в секунда)
W Захранване
мин Време
/ мин Обороти, удари, повърхностна скорост, ор-битове и т.н., в минута
Постоянен ток
Предупреждение-icon.png Предпазни мерки, които включват вашата безопасност.
Икона за опасност Прочетете и разберете всички инструкции преди да работите с машината и следвайте всички предупреждения и инструкции за безопасност.
greenworks pro STB409 Струнен тример - символ 1 Винаги носете предпазни очила със странични екрани, маркирани в съответствие с ANSI Z87.1, когато работите с тази машина.
greenworks pro STB409 Струнен тример - символ 2 Не излагайте машината на дъжд или влажни условия.
greenworks pro STB409 Струнен тример - символ 3 Дръжте всички минувачи на поне 15 rn разстояние.
greenworks pro STB409 Струнен тример - символ 4 Не инсталирайте и не използвайте никакъв тип ножчета на машината или показващи този символ.
greenworks pro STB409 Струнен тример - символ 5 Хвърлените предмети могат да рикошират и да доведат до нараняване или имуществени щети.

НИВА НА РИСК

Следните сигнални думи и значения са предназначени да обяснят нивата на риск, свързани с този продукт.

СИМВОЛ СИГНАЛ ЗНАЧЕНИЕ
предупреждение 2 ОПАСНОСТ Показва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.
предупреждение 2 ВНИМАНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.
ВНИМАНИЕ (Без символ за предупреждение за безопасност) Показва ситуация, която може да доведе до повреда на имуществото.

SERVICE

Обслужването изисква изключително внимание и знания и трябва да се извършва само от квалифициран сервизен техник. За сервиз ви предлагаме да върнете машината в най-близкия ОРУЖАН ОТСЛУЖИТЕЛЕН ЦЕНТЪР за ремонт. Използвайте само идентични резервни части и аксесоари на производителя.

ЕКОЛОГИЧНО БЕЗОПАСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БАТЕРИИ

greenworks pro STB409 Струнен тример - символ 6Токсичните и корозивни материали по-долу са в батериите, използвани в тази машина: Литиево-йонни, токсични материали.
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изхвърлете всички токсични материали по определен начин, за да предотвратите замърсяване на околната среда. Преди да изхвърлите повредената или износена литиево-йонна батерия, свържете се с местната агенция за изхвърляне на отпадъци или с местната агенция за опазване на околната среда за информация и конкретни инструкции. Занесете батериите в местен център за рециклиране и / или изхвърляне, сертифициран за литиево-йонно изхвърляне.
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако батерията се напука или счупи, със или без течове, не я зареждайте и не използвайте. Изхвърлете го и го заменете с нов комплект батерии. НЕ ОПИТАЙТЕ ДА ГО РЕМОНТИРАТЕ! За да предотвратите нараняване и риск от пожар, експлозия или токов удар и да избегнете увреждане на околната среда:

 • Покрийте клемите на батерията с лепяща лента за тежък режим.
 • НЕ се опитвайте да премахнете или унищожите някой от компонентите на батерията.
 • НЕ се опитвайте да отворите батерията.
 • Ако се развие теч, освободените електролити са корозивни и токсични. НЕ попадайте разтвора в очите или върху кожата и не го поглъщайте.
 • НЕ поставяйте тези батерии в обичайното си битово боклук.
 • НЕ изгаряйте.
 • НЕ ги поставяйте там, където ще станат част от депо за отпадъци или поток от твърди битови отпадъци.
 • Заведете ги в сертифициран център за рециклиране или изхвърляне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65

предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт съдържа химикал, известен на щата Калифорния, който причинява рак, вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. Някои прахове, създадени при шлифоване, рязане, смилане, пробиване и други строителни дейности, съдържат химикали, за които е известно, че причиняват рак, вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. Някои бившиampПо -малко от тези химикали са:

 • Олово от бои на основата на олово;
 • Кристален силициев диоксид от тухли и цимент и други зидани изделия;
 • Арсен и хром от химически обработен дървен материал.

Рискът от излагане на тези химикали варира в зависимост от това колко често извършвате този вид работа. За да намалите излагането си на тези химикали, работете в добре проветриво помещение и работете с одобрено оборудване за безопасност, като маски за прах, които са специално проектирани за филтриране на микроскопични частици.

ИНСТАЛАЦИЯ

8.1 ОТКЛЮЧЕТЕ МАШИНАТА
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че сте сглобили правилно машината преди употреба.
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Ако частите на машината са повредени, не използвайте машината.
 • Ако не разполагате с всички части, не работете с машината.
 • Ако частите са повредени или липсват, свържете се със сервизния център.
 1. Отворете пакета.
 2. Прочетете предоставената в кутията документация.
 3. Извадете всички несглобени части от кутията.
 4. Извадете машината от кутията.
 5. Изхвърлете кутията и опаковъчния материал в съответствие с местните разпоредби.

8.2 ПРИКРЕПЕНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не докосвайте отрязаното острие.

 1. Отстранете винтовете от главата на тримера с предоставения шестостенен ключ.
 2. Поставете предпазителя на главата на тримера.
 3. Подравнете отворите за винтове на предпазителя с отворите за винтове на главата на тримера.
 4. Затегнете винтовете.

greenworks pro STB409 Струнен тример - Винтове8.3 Сглобете вала

 1. Разхлабете винта на съединителя (2).
 2. Натиснете бутона за освобождаване на долния вал (1).
 3. Подравнете бутона за освобождаване с отвора за позициониране и плъзнете двата вала заедно.greenworks pro STB409 String Trimmer - Бутон за освобождаване
 4. Завъртете долния вал, докато бутонът се заключи в отвора за позициониране.
 5. Затегнете винта с шестостенния ключ (3).greenworks pro STB409 String Trimmer - Hex serew

8.4 ПРИКРЕПЕТЕ СПОСОБНАТА ДРЪЖКА

 1. Извадете копчето (16) от дръжката.
 2. Прикрепете спомагателната дръжка и долния клamp (15) на вала.
 3. Поставете спомагателната дръжка в удобно положение.
 4. Поставете болта (14) през отворите.
 5. Затегнете спомагателната дръжка с копчето.

greenworks pro STB409 String Trimmer - спомагателна дръжка8.5 ИНСТАЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА ОПАКОВКА
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Ако батерията или зарядното устройство са повредени, сменете батерията или зарядното устройство.
 • Спрете машината и изчакайте, докато двигателят спре, преди да инсталирате или извадите батерията.
 • Прочетете и разберете инструкциите в ръководството за батерията и зарядното устройство.
 1. Подравнете ребрата за повдигане на батерията с жлебовете в отделението за батерии.
 2. Натиснете батерията в отделението за батерии, докато батерията се фиксира на мястото си.
 3. Когато чуете щракване, батерията е инсталирана.

greenworks pro STB409 String Trimmer - Батерия8.6 ИЗВАЛЕТЕ АКУМУЛАТОРНАТА ПАКЕТ

 1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията (1).
 2. Извадете батерията от устройството.

greenworks pro STB409 String Trimmer - натиснете, за да освободите

РАБОТА

greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ВАЖНО
Преди да работите с машината, прочетете и разберете правилата за безопасност и инструкциите за експлоатация.
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бъдете внимателни, когато работите с машината.
9.1 СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

 1. Натиснете бутона за блокиране (3) и дръпнете спусъка (4).greenworks pro STB409 String Trimmer - тригер
 2. Натиснете превключвателя за скорост (5) до желаната работна скорост. Натиснете превключвателя за скорост в положение 1 за ниска скорост или позиция 2 за висока скорост.

9.2 СПРЕТЕ МАШИНАТА

 1. Пуснете спусъка, за да спрете машината.

9.3 РЕГУЛИРАЙТЕ ДЪЛЖИНАТА НА ЛИНИЯТА НА РЯЖЕНЕ
Докато работите с машината, режещата линия се износва по -кратко. Можете да регулирате дължината на линията на рязане.

 1. Докато тримерът работи, ударете главата на тримера в земята.
 2. Въдицата се освобождава автоматично и режещото острие отрязва излишната дължина.greenworks pro STB409 String Trimmer - рязане с ножове

9.4 РЕГУЛИРАНЕ НА ДИАМЕТЪРА НА РЯЗАНЕ
greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ЗАБЕЛЕЖКА
Машината е настроена на 14 инча (35.6 см) диаметър на рязане. Можете да регулирате до 16 инча (40.6 см) диаметър на рязане. Задайте диаметъра на рязане на 14 инча (35.6 см) за по-дълго време на работа и 16 инча (40.6 см) за по-голяма площ на рязане.

 1. Извадете батерията.
 2. Отстранете винтовете на ножа от ножа за рязане (17).
 3. Завъртете режещото острие на 180°.
 4. Затегнете винтовете на острието.

greenworks pro STB409 String Trimmer - ножови винтове9.5 ЛИНИЯ ЗА ОТРЕЖАНЕ
Този тример е снабден с режещо острие (17) на предпазителя. Острието за отрязване на линията непрекъснато подрязва линията, за да осигури постоянен и ефективен диаметър на рязане. Предварителна линия винаги, когато чуете как двигателят работи по-бързо от нормалното или когато ефективността на подстригването намалява. Това ще поддържа най-добра производителност и ще поддържа линията достатъчно дълга, за да напредва правилно.
9.6 ПРИКРЕПЕНЕ НА МАШИНАТА КЪМ РАМЕШКАТАgreenworks pro STB409 String Trimmer - ПРЕЗРАМЕНКА

 1. Прикрепете карабинера към носещия пръстен на задвижващата тръба.greenworks pro STB409 Струнен тример - Задвижване
 2. Сложете презрамката.
 3. Регулирайте дължината на каишката така, че карабинерът да е на ширина на една ръка под дясното ви бедро.

9.7 СЪВЕТИ ЗА РАБОТА
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поддържайте разстояние между тялото и машината.
предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не работете с машината без предпазител на място.
Направете тези съвети, когато използвате машината

 • Дръжте перката с две ръце върху машината, докато главата на струната се върти.
 • Нарежете висока трева отгоре надолу.

Ако тревата се навива около главата на тримера:

 • Извадете батерията.
 • Премахнете тревата.
  greenworks pro STB409 String Trimmer - Подрязване

9.8 СЪВЕТИ ЗА РЕЖЕНЕ

 • Наклонете машината към зоната, която ще се реже. Използвайте върха на режещата линия за косене на трева.
 • Преместете машината отдясно наляво, за да предотвратите удрянето на изхвърлени отломки на оператора.
 • Не режете в опасната зона.
 • Не насилвайте главата на тримера в неокосената трева.
 • Телните огради и оградите причиняват износване и счупване на линията за рязане. Каменни и тухлени стени, бордюри и дърво могат бързо да износят линията за рязане.greenworks pro STB409 String Trimmer - Зона за рязане

ПОДДРЪЖКА

greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ВАЖНО
Прочетете и разберете правилата за безопасност и инструкциите за поддръжка, преди да почистите, поправите или извършите поддръжката на машината.
greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ВАЖНО
Уверете се, че всички гайки, болтове и винтове са здрави. Проверявайте редовно дали сте монтирали здраво дръжките.
greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ВАЖНО
Използвайте само резервните части и аксесоари на първоначалния производител.
10.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ВАЖНО
Само вашият търговец или одобрен сервизен център може да извършва поддръжка, която не е дадена в това ръководство.
Преди операциите по поддръжката:

 • Спрете машината.
 • Извадете батерията.
 • Охладете мотора.
 • Съхранявайте машината на хладно и сухо място.
 • Използвайте подходящо облекло, защитни ръкавици и предпазни очила.

10.2 ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА

 • Почиствайте машината след употреба с влажна кърпа, потопена в неутрален препарат.
 • Не използвайте агресивни препарати или разтворители за почистване на пластмасовите части или дръжки.
 • Пазете главата на тримера без трева, листа или прекомерна мазнина.
 • Поддържайте вентилационните отвори чисти и без остатъци, за да избегнете прегряване и повреда на двигателя или батерията.
 • Не пръскайте вода върху двигателя и електрическите компоненти.

10.3 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЛИНИЯ

 1. Натиснете едновременно зъбците (a) отстрани на главата на тримера.
  greenworks pro STB409 String Trimmer - тример
 2. Издърпайте и свалете капака на макарата (b).greenworks pro STB409 String Trimmer - оставаща линия
 3. Премахнете останалия ред.
 4. Почистете замърсяванията и остатъците от всички части. Сменете макарата (d), ако е износена или повредена.
 5. Подравнете зъбците на макарата (a) с отворите на дръжката в основата на макарата (e).
  greenworks pro STB409 String Trimmer - макари
 6. Натиснете капака на макарата, докато щракне на място.greenworks pro STB409 String Trimmer - капак на макарата

10.4 ИНСТАЛИРАЙТЕ ЛИНИЯТА ЗА РЯЖЕНЕ
greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ЗАБЕЛЕЖКА
Не поставяйте повече от 15 фута линия за рязане наведнъж.

 1. Отстранете останалата линия за рязане на макарата.
 2. Подравнете прорезите на капака на макарата с процепите (a) на главата на тримера.greenworks pro STB409 String Trimmer - монтажен отвор
 3. Поставете линията в монтажния отвор, който се намира вътре в отвора (b). Натиснете линията за рязане, докато излезе от противоположния отвор.greenworks pro STB409 Стринг тример - монтажен отвор 2
 4. Издърпайте линията за рязане, докато има еднакво количество линия за рязане от всяка страна.greenworks pro STB409 String Trimmer - всяка страна
 5. Завъртете капака на макарата по посока на стрелката, за да навиете режещата линия в главата на тримера. Дръжте приблизително 5 инча линия на рязане отгоре от всяка страна на главата на тримера.greenworks pro STB409 String Trimmer - капак часовник

10.5 СМЕНЕТЕ ШБУРАТА
greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако някои части от фиксатора на макарата са повредени или износени, сменете повредената част и ги сглобете отново, както е показано по-долу

 1. Разглобете главата на тримера. Издърпайте и свалете капака на макарата (b).greenworks pro STB409 String Trimmer - капак на макарата 2
 2. Почистете замърсяванията и остатъците от всички части. Сменете макарата (d), ако е износена или повредена.
 3. Разхлабете винтовете (e). Отстранете макарата (d), капака на процепа (f), корпуса за местоположение (g) от модула на макарата.
 4. Сменете с нова макара.
 5. Поставете корпуса за местоположение и капака на гнездото върху капака на макарата (b), след което поставете макарата върху капака на гнездото до желаната позиция.
 6. Затегнете с винтовете.greenworks pro STB409 Стринг тример - винтове 2

10.6 СВАЛЕТЕ ГЛАВАТА НА ТРИМЕР

 1. Поставете металния прът (a) в определения ъгъл за предаване (b), за да фиксирате главата на тримера.greenworks pro STB409 String Trimmer - по посока на часовниковата стрелка
 2. Завъртете главата на тримера по посока на часовниковата стрелка, за да я разхлабите. Не сваляйте дистанционера от вала.greenworks pro STB409 Стринг тример - по посока на часовниковата стрелка 2

10.7 СГЛОНЯНЕ НА ГЛАВАТА НА ТРИМЕР

 1. Поставете металния прът в посочения ъгъл за предаване, за да фиксирате главата на тримера.
 2. Сглобете главата на тримера.
 3. Завъртете главата на тримера обратно на часовниковата стрелка, за да я затегнете.
 4. Извадете металния прът.

greenworks pro STB409 Стрингов тример - икона 1 ВАЖНО
Трябва да инсталирате режещото острие, когато използвате главата на тримера. greenworks pro STB409 String Trimmer - тримерна глава

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

предупреждение 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Извадете батерията от машината преди транспортиране и съхранение.
11.1 ПРЕМЕСТИ МАШИНАТА
Когато премествате машината, трябва:

 • Спрете машината.
 • Извадете батерията.

11.2 СЪХРАНЯВАНЕ НА МАШИНАТА

 • Извадете батерията от устройството.
 • Уверете се, че децата не могат да се приближат до машината.
 • Пазете машината далеч от корозивни агенти като градински химикали и соли за обезледяване.
 • Осигурете машината по време на транспортиране, за да предотвратите повреда или нараняване. Почистете и проверете машината за повреди.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип Безжични, захранвани с батерии
Мотор 80V
Без скорост на натоварване 6000/5000 оборота в минута
Диаметър на линията на рязане 0.095″ / 0.080″ (2.4 мм / 2.0 мм)
Диаметър на пътя на рязане 14 инча / 16 инча (35.6 см / 40.6 см)
Тип емисия Ударно захранване
Тегло (без батерия) 7.9 фунта (3.6 кг)
модел с батерии BAB727/BAB726 и други BAB серии
Модел на зарядно устройство GCH8020/2901402 и други CAB серии

Препоръчителният температурен диапазон на околната среда:

Точка температура
Диапазон на температурата за съхранение на тример 32°F (0°C) – 113°F (45°C)
Температурен диапазон на работа на тримен тример 32°F (0°C) – 113°F (45°C)
Температурен диапазон на зареждане на батерията 39°F (4°C) – 104°F (40°C)
Температурен диапазон на работа на зарядното устройство 39°F (4°C) – 104°F (40°C)
Температурен диапазон на съхранение на батерията 32°F (0°C) – 113°F (45°C)
Температурен диапазон на разреждане на батерията 32°F (0°C) – 113°F (45°C)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем Възможна причина Решение
Машината не стартира, когато натиснете спусъка. Няма електрически контакт между машината и батерията. 1. Извадете батерията.
2. Проверете контакта и поставете отново батерията.
Батерията е изтощена. Заредете батерията.
Бутонът за заключване и спусъка не се натискат едновременно. 1. Издърпайте бутона за блокиране и го задръжте.
2. Натиснете спусъка, за да стартирате машината.
Машината спира, когато режете. Предпазителят не е прикрепен към машината. Извадете батерията и прикрепете предпазителя към машината.
Използва се тежка линия за рязане. Използвайте само с найлонова режеща линия с диаметър 0.095″ / 0.080″ (2.4 mm / 2.0 mm).
Тревата се вие ​​около вала на двигателя или главата на тримера. 1. Спрете машината.
2. Извадете батерията.
3. Отстранете тревата от вала на двигателя и главата на тримера.
Двигателят е претоварен. 1. Извадете главата на тримера от тревата.
2. Двигателят ще се възстанови за работа веднага щом товарът бъде премахнат.
3. Когато режете, преместете тримерната глава навътре и навън от тревата, която ще косите, и отстранете не повече от 8 инча дължина на тревата, която се коси на минаване.
Батерията или машината са твърде горещи. 1. Охладете батерията, докато функционирането й се върне към нормалното. Това става най-добре, като поставите батерията на сянка или на закрито.
2. Охладете машината за приблизително 10 минути. Извадете батерията от инструмента, за да помогнете на инструмента да се охлади по-бързо.
Батерията е изключена от инструмента. Инсталирайте отново батерията.
Батерията е изтощена. Заредете батерията.
Линията не напредва. Линиите са заварени за себе си. Смажете със силиконов спрей.
Няма достатъчно линия на макара. Инсталирайте още ред.
Линиите се носят твърде късо. Придвижете линията на рязане, като удряте главата на тримера.
Линиите са заплетени на макара. 1. Извадете въжетата от макарата.
2. Навийте линиите.
Линията продължава да се прекъсва. Машината се използва неправилно. 1. Режете с върха на линията, избягвайте камъни, стени и други твърди предмети.
2. Редовно напредвайте линията за рязане, за да запазите пълната ширина на рязане.
Тревата се навива около тримерната глава и корпуса на двигателя. Нарежете висока трева на нивото на земята. 1. Косете висока трева отгоре надолу.
2. Отстранете не повече от 8″ на всеки проход, за да предотвратите увиването.
Линията не се реже добре. Отрязаното острие става тъпо. Заточете отрязаното острие с a file или го заменете.
Вибрацията се увеличава очевидно. Линията е износена от едната страна и не е напреднала във времето. Уверете се, че линията от двете страни е нормална. Преминете към линията.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

greenworks pro STB409 Струнен тример - символ 7С настоящото Greenworks гарантира този продукт на оригиналния купувач с доказателство за покупка за период от четири (4) години срещу дефекти в материалите, частите или изработката. Greenworks по свое усмотрение ще поправи или замени всички и всички части, за които е установено, че са дефектни, чрез нормална употреба, безплатно за клиента. Тази гаранция е валидна само за единици, които са били използвани за лична употреба, които не са били наети или наети за промишлена / търговска употреба и които са били поддържани в съответствие с инструкциите в ръководството на собственика, предоставено с продукта от нов.
ИЗДЕЛИЯ, НЕ ПОКРИТИ ОТ ГАРАНЦИЯ:

 1. Всяка част, която е станала неработеща поради злоупотреба, търговска употреба, злоупотреба, пренебрегване, авария, неправилна поддръжка или промяна; или
 2. Уредът, ако не е бил експлоатиран и / или поддържан в съответствие с ръководството на собственика; или
 3. Нормално износване, с изключение на посоченото по-долу;
 4. Елементи за рутинна поддръжка като смазочни материали, заточване на остриета;
 5. Нормално влошаване на външното покритие поради употреба или експозиция.

ПОМОЩ:
Гаранционното обслужване е достъпно, като се обадите на нашата безплатна телефонна линия за помощ, на 1-855-345-3934.
ТРАНСПОРТНИ ТАКСИ:
Транспортните такси за движението на който и да е енергиен уред или приспособление са отговорност на купувача. Купувачът е отговорен да заплати транспортни такси за всяка част, подадена за замяна съгласно настоящата гаранция, освен ако такова връщане не е поискано в писмена форма от Greenworks.
Адрес в САЩ:
Инструменти на Greenworks
PO Box 1238
Мурсвил, Северна Каролина 28115
Канадски адрес:
Greenworks Tools Canada Inc.
пощенска кутия 93095, Нюмаркет,
Онтарио
L3Y 8K3

АКСОНОМЕТРИЧНИЯ VIEW

greenworks pro STB409 Стрингов тример - Разглобен view

Не. Част номер Количество Описание Не. Част номер Количество Описание
1 R0201836-00 1 Монтаж на спомагателна дръжка 2 R0201834-00 1 Монтаж на тримерна глава
1. R0201826-00 1 Болт 3 R0201830-00 1 Hex винт
1. R0201827-00 1 Спомагателна дръжка 4 R0201881-00 1 Монтаж на охраната
1. R0201828-00 1 Скоба 5 R0201770-00 1 Алън ключ
1. R0201833-00 1 копче 6 RB37902144 1 Презрамка

лого на greenworks pro

Документи / Ресурси

greenworks pro STB409 Струнен тример [pdf] Ръководство на собственика
2124602HD, STB409 Стрингов тример, STB409, Стрингов тример, Тример

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *