съдържание крия

ХИЛТИ-ЛОГО

HILTI SID 2A12 Акумулаторен ударен винтоверт

HILTI-SID-2A12-Акумулаторен-ударен-винтоверт-ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Информация за документацията

Относно тази документация

 • Прочетете тази документация преди първоначална работа или употреба. Това е предпоставка за безопасно, безпроблемно боравене и използване на продукта.
 • Спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията в тази документация и на продукта.
 • Винаги съхранявайте инструкциите за експлоатация с продукта и се уверете, че инструкциите за експлоатация са с продукта, когато се предоставя на други лица.

Обяснение на използваните символи
Предупреждения
Предупрежденията предупреждават хората за опасности, които възникват при работа или използване на продукта. Използват се следните сигнални думи:

ОПАСНОСТ

 • Обръща внимание на непосредствена опасност, която ще доведе до сериозни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Привлича вниманието към потенциална заплаха от опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

 • Привлича вниманието към потенциално опасна ситуация, която може да доведе до нараняване или повреда на оборудването или друго имущество.

Символи в документацията
В този документ се използват следните символи:

HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 01 Преди употреба прочетете инструкциите за експлоатация.
HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 02 Инструкции за употреба и друга полезна информация
HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 03 Справяне с рециклируеми материали
HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 04 Не изхвърляйте електрическото оборудване и батериите като битови отпадъци

Символи в илюстрациите
В илюстрациите се използват следните символи:

HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 05 Тези цифри се отнасят до съответните илюстрации, намиращи се в началото на това ръководство за експлоатация
HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 06 Номерацията отразява последователността на операциите, показани на илюстрациите, и може да се отклонява от стъпките, описани в текста
HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 07 Референтните номера на артикули се използват в надview илюстрации и се обърнете към номерата, използвани в продукта надview раздел
HILTI SPN 6A22 Акумулаторни ножици и ножици 08 Този символ има за цел да привлече специално внимание към определени точки при работа с продукта.
Символи, зависими от продукта

Символи върху продукта
Върху продукта могат да се използват следните символи:

HILTI-NCT-85-C-22-Медна-Алуминиева-акумулаторна-резачка за кабели -Хидравлични-Резачки-04 Електрическият инструмент поддържа технология за комуникация в близко поле (NFC), която е съвместима с платформи iOS и Android.
HILTI-NCT-85-C-22-Медна-Алуминиева-акумулаторна-резачка за кабели -Хидравлични-Резачки-07 Литиево-йонна батерия
HILTI-NCT-85-C-22-Медна-Алуминиева-акумулаторна-резачка за кабели -Хидравлични-Резачки-06 Използвана серия тип литиево-йонни батерии на Hilti. Спазвайте информацията, дадена в раздела, озаглавен Употреба по предназначение.
HILTI-NCT-85-C-22-Медна-Алуминиева-акумулаторна-резачка за кабели -Хидравлични-Резачки-08 Никога не използвайте батерията като ударен инструмент.
HILTI-NCT-85-C-22-Медна-Алуминиева-акумулаторна-резачка за кабели -Хидравлични-Резачки-09 Не изпускайте батерията. Никога не използвайте батерия, която е претърпяла удар или е повредена по друг начин.
HILTI-NCT-85-C-22-Медна-Алуминиева-акумулаторна-резачка за кабели -Хидравлични-Резачки-05 Постоянен ток (DC)

n

Измерена скорост
HILTI-SID-2A12-Акумулаторен-ударен-винтоверт-04 Завъртане напред
HILTI-SID-2A12-Акумулаторен-ударен-винтоверт-05 Обратно въртене
Информация за продукта

Продуктите на Hilti са предназначени за професионални потребители и само обучен, упълномощен персонал има право да работи, обслужва и поддържа продуктите. Този персонал трябва да бъде специално информиран за възможните опасности. Продуктът и спомагателното му оборудване могат да представляват опасност, ако се използват неправилно от необучен персонал или ако се използват не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отпечатани на табелката с данни.

 • Запишете серийния номер в таблицата по-долу. Ще трябва да посочите подробностите за продукта, когато се свържете с Hilti Service или местната организация на Hilti, за да получите запитване за продукта.
  Информация за продукта
  Тип: SID 2-A12
  Поколение: 02
  Сериен номер.:
Декларация за съответствие

Ние декларираме, на наша лична отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимите директиви и стандарти. Копие от декларацията за съответствие можете да намерите в края на тази документация.

Техническата документация е fileг тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Сертифициране на инструменти | Хилтищрасе 6 | 86916 Кауферинг, Германия

Безопасност

Общи предупреждения за безопасност на електроинструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
Терминът „електроинструмент“ в предупрежденията се отнася до вашия електроинструмент, управляван от мрежата (с кабел) или от акумулатор (безжичен) инструмент.

Безопасност на работното място

 • Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните или тъмни места привличат инциденти.
 • Не използвайте електроинструментите във взривоопасна атмосфера, например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
 • Дръжте децата и страничните наблюдатели далеч, докато работите с електрически инструмент. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

Електрическа безопасност

 • Щепселите на електрическите инструменти трябва да съответстват на контакта. Никога не модифицирайте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени (заземени) електрически инструменти. Немодифицираните щепсели и съвпадащите контакти ще намалят риска от токов удар.
 • Избягвайте контакт с тялото със заземени или заземени повърхности, като тръби, радиатори, конвектори и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено или заземено.
 • Не излагайте електроинструментите на дъжд или мокра среда. Попадането на вода в електрически инструмент ще увеличи риска от токов удар.
 • Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. Пазете кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за използване на открито, намалява риска от токов удар.
 • Ако работите с електроинструмент в рекламаamp местоположението е неизбежно, използвайте защитено захранване с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

Лична безопасност

 • Бъдете нащрек, следете какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електроинструменти може да доведе до сериозно нараняване.
 • Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, предпазни обувки, неплъзгащи се, твърда шапка или защита на слуха, използвани за подходящи условия, ще намалят нараняванията.
 • Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете към източника на захранване и / или батерията, да вземете или носите инструмента. Носенето на електрически инструменти с пръст върху превключвателя или активиране на електрически инструменти, които имат включен превключвател, предизвиква произшествия.
 • Преди да включите електроинструмента, извадете всеки регулиращ ключ или ключ. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
 • Не прекалявайте. Поддържайте правилни стъпки и баланс през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.
 • Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещи се части. Широки дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат уловени в движещи се части.
 •  Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и правилно използвани. Използването на прахоуловител може да намали свързаните с праха опасности.
 • Не позволявайте познаването, придобито от честото използване на инструменти, да ви позволи да станете самодоволни и да игнорирате принципите за безопасност на инструментите. Небрежното действие може да причини сериозно нараняване в рамките на част от секундата.

Използване и грижа за електроинструмента

 • Не насилвайте електрическия инструмент. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.
 • Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.
 • Изключете щепсела от източника на захранване и / или извадете батерията, ако се отделя, от електроинструмента, преди да извършите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или съхранение на електроинструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електроинструмента.
 • Съхранявайте празните електрически инструменти на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 • Поддържайте електрически инструменти и аксесоари. Проверете за неправилно подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на електрическия инструмент. Ако е повреден, поправете електроинструмента преди употреба. Много аварии са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
 • Дръжте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни да се свързват и са по-лесни за управление.
 • Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и др. В съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електрическия инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.
 • Дръжте дръжките и захващащите повърхности сухи, чисти и без масло и мазнини. Хлъзгавите дръжки и захващащите повърхности не позволяват безопасно боравене и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.

Използване и грижи за инструмента за батерии

 • Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя. Зарядното устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия.
 • Използвайте електрически инструменти само със специално предназначени батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
 • Когато батерията не се използва, пазете я далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал към друг. Съкращаването на клемите на батерията заедно може да причини изгаряния или пожар.
 • При обидни условия от батерията може да се изхвърли течност; избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.
 • Не използвайте батерия или инструмент, който е повреден или модифициран. Повредените или модифицирани батерии могат да проявяват непредсказуемо поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 • Не излагайте комплект батерии или инструмент на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130°C (265°F) може да причини експлозия.
 • Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

обслужване

 • Нека вашият електроинструмент се обслужва от квалифициран сервиз, като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на електроинструмента.
 • Никога не обслужвайте повредени батерии. Обслужването на батериите трябва да се извършва само от производителя или оторизирани доставчици на услуги.
Предупреждения за безопасност на бормашина/задвижващ механизъм
 • Дръжте електроинструмента за изолирани захващащи повърхности, когато извършвате операция, при която крепежният елемент може да влезе в контакт със скрито окабеляване. Крепежните елементи, които се допират до „жив” проводник, могат да направят откритите метални части на електроинструмента „под напрежение” и могат да причинят токов удар на оператора.
Допълнителни инструкции за безопасност

Лична безопасност

 • Използвайте продукта само когато е в перфектно работно състояние.
 • Никога tamper с или модифицирайте инструмента по някакъв начин.
 • Не гледайте директно в източника на светлина (светодиоди), интегриран в бормашината/винтоверта, и не насочвайте светлината към лицата на други хора. Това представлява риск от заслепяване или увреждане на очите.
 • Избягвайте да докосвате въртящи се части. Включете електроинструмента само след като го поставите на място при обработвания детайл. Докосването на въртящи се части, особено въртящи се аксесоари, може да доведе до нараняване.
 • Носете защитни ръкавици и когато сменяте допълнителния инструмент. Докосването на допълнителния инструмент крие риск от нараняване (порязване или изгаряне).
 • Винаги дръжте инструмента здраво за ръкохватката. Ако спомагателният инструмент (напр. свредлото) залепне и блокира, електроинструментът, поради високия си въртящ момент, може да има тенденция да се върти около собствената си ос в посока, обратна на тази на спомагателния инструмент.
 • Уверете се, че работното място е добре проветрено и, когато е необходимо, носете респиратор, подходящ за вида генериран прах. Контактът или вдишването на праха може да причини алергични реакции и/или респираторни или други заболявания на оператора или минувачите. Някои видове прах се класифицират като канцерогенни като прах от дъб и бук, особено във връзка с добавки за кондициониране на дърво (хромат, консервант за дърво). Материалите, съдържащи азбест, могат да се обработват само от специалисти.
 • Правете почивки и упражнявайте пръстите си, за да подобрите кръвообращението. Излагането на вибрации по време на продължителна работа може да доведе до нарушения на кръвоносните съдове и нервната система на пръстите, ръцете и китките.

Електрическа безопасност

 • Преди да започнете работа, проверете работната зона за скрити електрически кабели или тръби за газ и вода. Външните метални части на електроинструмента могат да ви причинят токов удар, ако случайно повредите електрически кабел.

Използване и грижа за електроинструмента

 • Закрепете детайла. Използвайте клamps или менгеме за задържане на детайла на място. По този начин детайлът се държи по-сигурно, отколкото с ръка и двете ръце остават свободни за работа с електроинструмента.
 • Незабавно изключете електроинструмента, ако аксесоарът блокира. Електрическият инструмент може да се усуче извън мрежата.
 • Изчакайте, докато електроинструментът спре напълно, преди да го оставите.

Използване и грижи за батерията

 • Спазвайте специалните разпоредби и инструкции, приложими за транспортиране, съхранение и използване на литиево-йонни батерии.
 • Не излагайте батериите на високи температури, пряка слънчева светлина или огън.
 • Не разглобявайте, мачкайте или изгаряйте батериите и не ги излагайте на температури над 80 °C.
 • Не използвайте и не зареждайте батерии, които са претърпели механичен удар, изпускани са от високо или показват признаци на повреда. В този случай винаги се обръщайте към вашия сервиз на Hilti.
 • Ако батерията е твърде гореща, за да я докоснете, тя може да е дефектна. В този случай поставете продукта на незапалимо място, далече от запалими материали, където може да се държи под наблюдение и да се остави да изстине. В този случай винаги се обръщайте към вашия сервиз на Hilti.

Описание

Продуктът свършиview 1

HILTI-SID-2A12-Акумулаторен-ударен-винтоверт-01

 1.  Превключвател напред/назад
 2. хващане
 3. Инфраред Осветление
 4. Кука за колан (по избор)
 5. Индикатор за състоянието на батерията
 6. Бутон за освобождаване на батерията
 7. Превключвател за управление
 8. шестнадесетичен гнездо
Предназначение

Описаният продукт е ръчен акумулаторен ударен винтоверт. Предназначен е за затягане и освобождаване на гайки, болтове, анкери и винтове за дърво. Използвайте акумулаторната отвертка само за приложения, които не изискват точен/определен въртящ момент.

 • Използвайте само LiIon батерии Hilti от серия B 12 с този продукт.
 • Използвайте само зарядни устройства на Hilti от серията C4/12 за зареждане на тези батерии.
Дисплей за състоянието на заряда

Състоянието на зареждане на Liion батерията се показва след леко натискане на един от бутоните за освобождаване (натискайте само докато усетите леко съпротивление).

Статус Значение
4 светодиода светлина. Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светлина. Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светлина. Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 LED светлини. Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига. Състояние на зареждане: < 10 %

Състоянието на зареждане на батерията не може да се покаже, докато контролният ключ е натиснат и до 5 секунди след освобождаване на контролния ключ.

Доставени артикули

Ударна отвертка/гаечен ключ, инструкция за експлоатация.

Резервни части, консумативи и аксесоари, одобрени от Hilti за използване с продукта, могат да бъдат намерени в местния магазин на Hilti или онлайн на: www.hilti.group

Технически данни

Технически данни
SID 2A12
Номинален обемtage 10.8 V
Тегло в съответствие с EPTA процедура 01 1.1 кг
Номинална скорост без натоварване 0/мин...
2,750 / мин
Температура на околната среда за работа −17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение −20 ℃ … 70 ℃
Батерия
Работен обем на батериятаtage 10.8 V
Температура на околната среда за работа −17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение −20 ℃ … 40 ℃
Начална температура на зареждане на батерията −10 ℃ … 45 ℃
Информация за шума и стойностите на вибрациите в съответствие с EN 62841

Стойностите на звуковото налягане и вибрациите, дадени в тези инструкции, са измерени в съответствие със стандартизиран тест и могат да се използват за сравняване на един електроинструмент с друг. Те могат да се използват и за предварителна оценка на експозицията.
Данните представят основните приложения на електроинструмента. Въпреки това, ако електроинструментът се използва за различни приложения, с различни аксесоари или е лошо поддържан, данните могат да варират. Това може значително да увеличи експозицията през целия работен период.
Точната оценка на експозицията трябва също така да вземе предвид времето, когато инструментът е изключен или когато работи, но всъщност не се използва за работа. Това може значително да намали експозицията през целия работен период. Идентифицирайте допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора от въздействието на шум и/или вибрации, напрample: поддръжка на електроинструмента и аксесоарите, поддържане на ръцете топли, организация на работните модели.

Стойности на шумовите емисии

SID 2A12
Ниво на емисионно звуково налягане (LpA) 94 dB (A)
Несигурност за нивото на звуково налягане (KpA) 3 dB (A)
Ниво на звукова мощност, LWA 105 db
Несигурност за нивото на звукова мощност (KWA) 3 dB (A)

Обща вибрация

SID 2A12
Стойност на емисиите на вибрации при затягане на винтове/болтове и гайки с максималния разрешен размер (ah) 9.9 m / s²
Несигурност при затягане на винтове/болтове и гайки с максималния разрешен размер 1.5 m / s²

Подготовка на работното място

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване при неволно стартиране!

 • Преди да поставите батерията, уверете се, че продуктът е изключен.
 • Отстранете батерията, преди да правите каквито и да било настройки на електроинструмента или преди да смените аксесоарите.

Спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията в тази документация и на продукта.

Зареждане на тестото
 1. Преди да заредите батерията, прочетете инструкциите за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на батерията и контактите на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Използвайте одобрено зарядно устройство за зареждане на батерията.
Поставяне на батерията

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падаща батерия!

 • Преди да поставите батерията, се уверете, че контактите на батерията и контактите на продукта нямат чужди тела.
 • Уверете се, че батерията винаги се включва правилно.
 1. Заредете батерията напълно, преди да я използвате за първи път.
 2. Натиснете батерията в държача на батерията, докато се зацепи със звуково щракване.
 3. Проверете дали батерията е поставена здраво.
Изваждане на батерията
 1. Натиснете бутоните за освобождаване на батерията.
 2. Извадете батерията от инструмента.
Поставяне на куката за колан (по избор) 2

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване от падащи електрически инструменти!

 • Проверете дали куката на колана е здраво закрепена преди да започнете работа.

Куката за колан ви позволява да закрепите подходящи електроинструменти към колана си, когато са близо до тялото ви. Може да се монтира, за да позволи закрепване от лявата или дясната страна на тялото.

 1. Извадете батерията от електроинструмента.
 2. Закрепете куката за колана с 2 винта към основата на електроинструмента.
 3. Проверете дали куката за колан и електроинструментът са здраво закрепени.

HILTI-SID-2A12-Акумулаторен-ударен-винтоверт-02

Видове работа

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда при неправилно боравене!

 • Не работете с превключвателите за посока на въртене и/или избор на функция по време на работа.

Спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията в тази документация и на продукта.

Монтиране на допълнителния инструмент 4
 1. Поставете превключвателя за движение напред/назад в средна позиция или извадете батерията от електроинструмента.
 2. Поставете аксесоара в патронника.
 3. Проверете дали аксесоарът се държи здраво.
Настройка на въртене напред или назад 3

Блокировката предотвратява превключването, докато двигателят работи.
Превключвателят за управление е заключен, когато превключвателят за движение напред/назад е в средно положение (предпазно заключване).

 • Поставете превключвателя напред/назад в желаната посока на въртене.
Включване
 • Натиснете контролния превключвател.
  ➥ Скоростта на въртене се регулира от разстоянието, на което е натиснат контролният ключ.
Изключвам
 • Освободете контролния ключ.
Премахване на аксесоарния инструмент 5
 1. Поставете превключвателя за движение напред/назад в средна позиция или извадете батерията от електроинструмента.
 2. Издърпайте допълнителния инструмент от патронника.

HILTI-SID-2A12-Акумулаторен-ударен-винтоверт-03

Грижи и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставена батерия!

 • Винаги отстранявайте батерията, преди да извършвате грижи и поддръжка!

Грижа и поддръжка на инструмента

 • Внимателно отстранете упоритите замърсявания.
 • Почистете внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Използвайте само леко damp кърпа за почистване на корпуса. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да атакуват пластмасовите части.

Грижа за Liion батериите

 • Пазете батерията чиста от масло и грес.
 • Използвайте само леко damp кърпа за почистване на корпуса. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да повредят пластмасовите части.
 • Избягвайте навлизането на влага.

поддръжка

 • Проверявайте редовно всички видими части и органи за управление за признаци на повреда и се уверете, че всички функционират правилно.
 • Не работете с продукта, ако се открият признаци на повреда или ако частите не функционират. Незабавно го поправете в сервиз на Hilti.
 • След почистване и поддръжка монтирайте всички предпазители или защитни устройства и проверете дали функционират правилно.

За да осигурите безопасна и надеждна работа, използвайте само оригинални резервни части и консумативи на Hilti. Резервни части, консумативи и аксесоари, одобрени от Hilti за употреба с продукта, могат да бъдат намерени в местния магазин на Hilti или онлайн на адрес: www.hilti.group.

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти

транспорт

ВНИМАНИЕ
Случайно стартиране по време на транспортиране!

 • Винаги транспортирайте вашите продукти с извадени батерии!
 • Извадете батерията.
 • Никога не транспортирайте батерии в насипно състояние (разхлабени, незащитени).
 • Проверете инструмента и батериите за повреди преди употреба след дълги периоди на транспортиране.
Съхранение

ВНИМАНИЕ
Случайна повреда, причинена от дефектни или изтичащи батерии!

 • Винаги съхранявайте вашите продукти с извадени батерии!
 • Съхранявайте инструмента и батериите на място, което е възможно най-хладно и сухо.
 • Никога не съхранявайте батериите на пряка слънчева светлина, върху нагреватели или зад прозорец.
 • Съхранявайте инструмента и батериите на място, където не са достъпни за деца или неоторизирани лица.
 • Проверете инструмента и батериите за повреди преди употреба след дълги периоди на съхранение.

Отстраняване на проблеми

Ако проблемът, който изпитвате, не е посочен в тази таблица или не можете да отстраните проблема сами, моля, свържете се със сервиз на Hilti.

Проблем или грешка Възможна причина Действия, които трябва да бъдат предприети
Електрическият инструмент не работи. Батерията не е поставена напълно. Поставете батерията.
Контролният превключвател не може да се натисне или е блокирал. Превключвателят за избор напред/назад е в средно положение. Поставете превключвателя за напред/назад в желаната позиция.
Скоростта на движение изведнъж спада значително. Изтощена батерия. Заредете батерията.
Батерията се изтощава по-бързо от обикновено. Много ниска температура на околната среда. Оставете батерията да се затопли бавно до стайна температура.
Батерията не се включва със звуково щракване. Задържащите уши на батерията са замърсени. Почистете задържащите уши и вкарайте батерията в работата

позиция.

Електрическият инструмент или батерията се загряват много. Електрическа неизправност. Незабавно изключете електроинструмента, извадете батерията, дръжте го под наблюдение, оставете го да изстине и контакт

Хилти Сервиз.

Инструментът е претоварен (ограниченията на приложението са надвишени). Изберете подходящ електроинструмент за приложението.

RoHS (ограничение на опасни вещества)

Кликнете върху връзката, за да отидете на таблицата с опасни вещества: qr.hilti.com/r9940037.
В края на този документ има връзка към таблицата RoHS под формата на QR код.

Изхвърляне

Повечето от материалите, от които са произведени инструментите и уредите на Hilti, могат да бъдат рециклирани. Материалите трябва да бъдат правилно разделени, преди да могат да бъдат рециклирани. В много страни вашите стари инструменти, машини или уреди могат да бъдат върнати на Hilti за рециклиране. Попитайте Hilti Service или вашия представител на Hilti за допълнителна информация.

 • Не изхвърляйте електрически инструменти, електронно оборудване или батерии като битови отпадъци!

Гаранция на производителя

 • Моля, свържете се с местния представител на Hilti, ако имате въпроси относно гаранционните условия.

Документи / Ресурси

HILTI SID 2A12 Акумулаторен ударен винтоверт [pdf] Инструкция за употреба
SID 2 A12 акумулаторен ударен винтоверт, SID 2 A12, безжичен ударен винтоверт, ударен винтоверт, винтоверт

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *