HILTI SJD 6 D-образна дръжка орбитален прободен трион

съдържание крия

Информация за документацията

Относно тази документация
 • Прочетете тази документация преди първоначална работа или употреба. Това е предпоставка за безопасно, безпроблемно боравене и използване на продукта.
 • Спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията в тази документация и на продукта.
 • Винаги съхранявайте инструкциите за експлоатация с продукта и се уверете, че инструкциите за експлоатация са с продукта, когато се предоставя на други лица.
Обяснение на използваните символи

Предупреждения
Предупрежденията предупреждават хората за опасности, които възникват при работа или използване на продукта. Използват се следните сигнални думи:


ОПАСНОСТ !

 • Обръща внимание на непосредствена опасност, която ще доведе до сериозни наранявания или смърт.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

 • Насочва вниманието към потенциална заплаха от опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт


ВНИМАНИЕ !

 • Насочва вниманието към потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леко лично нараняване или повреда на оборудването или друго имущество.

Символи в документацията

В този документ се използват следните символи:

Преди употреба прочетете инструкциите за експлоатация.
Инструкции за употреба и друга полезна информация
Справяне с рециклируеми материали
Не изхвърляйте електрическото оборудване и батериите като битови отпадъци

Символи в илюстрациите

В илюстрациите се използват следните символи:

Тези цифри се отнасят до съответните илюстрации, намиращи се в началото на това ръководство за експлоатация

3

Номерацията отразява последователността на операциите, показани на илюстрациите, и може да се отклонява от стъпките, описани в текста
Референтните номера на артикули се използват в надview илюстрации и се обърнете към номерата, използвани в продукта надview раздел
Този символ има за цел да привлече специално внимание към определени точки при работа с продукта.
Символи, зависими от продукта

Символи върху продукта
Върху продукта се използват следните символи:

Скорост на хода без натоварване
Безжичен трансфер на данни
Информация за продукта

продуктите са предназначени за професионални потребители и само обучен, упълномощен персонал има право да работи, обслужва и поддържа продуктите. Този персонал трябва да бъде специално информиран за възможните опасности. Описаният продукт и спомагателното му оборудване могат да представляват опасност, ако се използват неправилно от необучен персонал или ако се използват не по предназначение.
Типовото обозначение и серийният номер са отпечатани върху типовата идентификационна табела.

 • Запишете серийния номер в таблицата по-долу. Винаги цитирайте тази информация, когато се свързвате с представител на Hilti или Hilti Service, за да попитате за продукта.
 • Запишете серийния номер в таблицата по-долу. Винаги цитирайте тази информация, когато се свързвате с представител на Hilti или Hilti Service, за да попитате за продукта.

Информация за продукта

Прободен трион с орбитално действие SJD 6
Поколение 01
Сериен номер.  
Декларация за съответствие

Ние декларираме, на наша лична отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимите директиви и стандарти. Копие от декларацията за съответствие можете да намерите в края на тази документация.
Техническата документация е fileг тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Сертифициране на инструменти | Хилтищрасе 6 | 86916 Кауферинг, Германия

Безопасност

Общи предупреждения за безопасност на електроинструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.
Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
Терминът „електроинструмент“ в предупрежденията се отнася до вашия електроинструмент, управляван от мрежата (с кабел) или от акумулатор (безжичен) инструмент.

Безопасност на работното място

 • Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните или тъмни места привличат инциденти.
 • Не използвайте електроинструментите във взривоопасна атмосфера, например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
 • Дръжте децата и страничните наблюдатели далеч, докато работите с електрически инструмент. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

Електрическа безопасност

 • Щепселите на електрическите инструменти трябва да съответстват на контакта. Никога не модифицирайте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени (заземени) електрически инструменти. Немодифицираните щепсели и съвпадащите контакти ще намалят риска от токов удар.
 • Избягвайте контакт с тялото със заземени или заземени повърхности, като тръби, радиатори, конвектори и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено или заземено.
 • Не излагайте електроинструментите на дъжд или мокра среда. Попадането на вода в електрически инструмент ще увеличи риска от токов удар.
 • Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. Пазете кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за използване на открито, намалява риска от токов удар.
 • Ако работите с електроинструмент в рекламаamp местоположението е неизбежно, използвайте защитено захранване с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

Лична безопасност

 • Бъдете нащрек, следете какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електроинструменти може да доведе до сериозно нараняване.
 • Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, предпазни обувки, неплъзгащи се, твърда шапка или защита на слуха, използвани за подходящи условия, ще намалят нараняванията.
 • Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете към източника на захранване и / или батерията, да вземете или носите инструмента. Носенето на електрически инструменти с пръст върху превключвателя или активиране на електрически инструменти, които имат включен превключвател, предизвиква произшествия.
 • Преди да включите електроинструмента, извадете всеки регулиращ ключ или ключ. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
 • Не прекалявайте. Поддържайте правилни стъпки и баланс през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.
 • Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещи се части. Широки дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат уловени в движещи се части.
 • Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и правилно използвани. Използването на прахоуловител може да намали свързаните с праха опасности.
 • Не позволявайте познаването, придобито от честото използване на инструменти, да ви позволи да станете самодоволни и да игнорирате принципите за безопасност на инструментите. Небрежното действие може да причини сериозно нараняване в рамките на част от секундата.

Използване и грижа за електроинструмента

 • Не насилвайте електрическия инструмент. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.
 • Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.
 • Изключете щепсела от източника на захранване и / или извадете батерията, ако се отделя, от електроинструмента, преди да извършите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или съхранение на електроинструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електроинструмента.
 • Съхранявайте празните електрически инструменти на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 • Поддържайте електрически инструменти и аксесоари. Проверете за неправилно подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на електрическия инструмент. Ако е повреден, поправете електроинструмента преди употреба. Много аварии са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
 • Дръжте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни да се свързват и са по-лесни за управление.
 • Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и др. В съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електрическия инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.
 • Дръжте дръжките и захващащите повърхности сухи, чисти и без масло и мазнини. Хлъзгавите дръжки и захващащите повърхности не позволяват безопасно боравене и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.

обслужване

 • Нека вашият електроинструмент се обслужва от квалифициран сервиз, като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на електроинструмента.
Инструкции за безопасност при бутални триони
 • Дръжте електроинструмента за изолирани захващащи повърхности, когато извършвате операция, при която режещият аксесоар може да докосне скрито окабеляване или собствения си кабел. Режещият аксесоар, който се допира до „жив” проводник, може да направи откритите метални части на електроинструмента „под напрежение” и да причини токов удар на оператора.
 • Използвайте clamps или друг практичен начин за закрепване и поддържане на детайла към стабилна платформа. Като държите детайла с ръка или срещу тялото си, той остава нестабилен и може да доведе до загуба на контрол.
Допълнителни инструкции за безопасност

Лична безопасност

 • Използвайте инструмента само когато е в технически безупречно състояние
 • Никога tamper с или модифицирайте инструмента по някакъв начин.
 • Винаги дръжте електроинструмента с две ръце за предоставените дръжки. Поддържайте дръжките чисти и сухи.
 • По време на работа с инструмента трябва да се носят подходящи защитни очила, наушници и защитни ръкавици.
 • Носете защитни ръкавици, когато сменяте допълнителния инструмент. Докосването на допълнителния инструмент крие риск от нараняване (порязване или изгаряне).
 • Носете предпазни очила. Летящите фрагменти представляват риск от нараняване на тялото и очите.
 • Преди да започнете работа, проверете класификацията на опасността на праха, който ще се произвежда. Използвайте промишлена прахосмукачка с официално одобрен клас на защита в съответствие с приложимите местни разпоредби за защита от прах.
 • Уверете се, че работното място е добре проветрено и, когато е необходимо, носете респиратор, подходящ за вида генериран прах. Контактът или вдишването на праха може да причини алергични реакции и/или респираторни или други заболявания на оператора или минувачите. Някои видове прах се класифицират като канцерогенни като прах от дъб и бук, особено във връзка с добавки за кондициониране на дърво (хромат, консервант за дърво). Материалите, съдържащи азбест, могат да се обработват само от специалисти.
 • Правете почивки между работа и правете физически упражнения, за да подобрите кръвообращението в пръстите си.
  Излагането на вибрации по време на продължителна работа може да доведе до нарушения на кръвоносните съдове и нервната система на пръстите, ръцете и китките.

Електрическа безопасност

 • Преди да започнете работа, проверете работната зона за скрити електрически кабели или тръби за газ и вода. Външните метални части на електроинструмента могат да ви причинят токов удар, ако случайно повредите електрически кабел.

Внимателно боравене и използване на електрически инструменти

 • Закрепете детайла. Детайл clamped в менгеме или осигурен от някакъв друг clampустройството е по-сигурно, отколкото когато се държи само с ръка.

Специални инструкции за безопасност за прободни триони

 • Винаги насочвайте продукта далеч от тялото си, когато работите с него.
 • Никога не поставяйте ръцете си пред или върху режещия диск.
 • Никога не режете в непознати материали и пазете линията на рязане над и под детайла свободна от препятствия.
 • Никога не достигайте и не хващайте под детайла, докато режете.

Описание

Продуктът свършиview 1

① Бутон за заключване
② Превключвател за включване/изключване
③ Хват
④ Палец на регулатора на скоростта на хода
⑤ Вентилационни отвори
⑥ Смукателен адаптер
⑦ Хващания
⑧ Основна плоча
⑨ Лост за орбитално действие
⑩ Вложка против раздробяване
⑪ Нож за трион
⑫ Предпазител за контакт
⑬ Пазач
⑭ Държач за острието
⑮ Лост за освобождаване на острието на триона

Предназначение

Описаният продукт е ръчен орбитален прободен трион с електрическо задвижване. Предназначен е за рязане на пластмасови, дървени и метални материали, гипсокартон и гипсфазер.
Продуктът е оборудван с подвижен конектор за допълнителна прахосмукачка / маркуч за отстраняване на прах. Този конектор е проектиран да пасва на стандартни смукателни маркучи. За да свържете смукателния маркуч към продукта, може да се наложи използването на подходящ адаптер.
Инструментът може да работи само когато е свързан към източник на захранване, осигуряващ обtagд и честота в съответствие с информацията, дадена на идентификационната табелка на типа.

 • Използвайте този продукт само с триони, оборудвани с Т-образна опашка.
Възможна злоупотреба
 • Използването на продукта за отрязване на клони на дървета или за рязане на ствола на дърво не е разрешено.
 • Използването на продукта за рязане на опасни материали не е разрешено.
 • Използване на продукта в рекламаamp или влажна среда не е допустимо.
Вентилатор за прах

Вентилаторът за прах насочва струя въздух към режещия диск, за да запази линията на рязане чиста от прах.

Честота на удара

Скоростта на хода може да се регулира чрез завъртане на колелото. Позиция 1 съответства на 800 удара в минута, а позиция 6 съответства на 3000 удара в минута.
В зависимост от това доколко е натиснат превключвателят за включване/изключване, честотата на ударите започва от 75 удара в минута и се увеличава до скоростта на ударите, зададена от колелцето.

4 настройки за орбитално действие

4-те настройки на орбитално действие позволяват производителността на рязане и качеството на рязане да бъдат регулирани, за да отговарят на материала, който ще се реже. Лостът за регулиране на орбиталното действие се използва за настройване на електроинструмента на една от 4-те настройки.
Колкото по-ниска е настройката за орбитално действие, толкова по-фини и чисти ще бъдат изрязаните ръбове. Оптималната настройка може да се определи чрез провеждане на практически тестове.

Статус Значение
Позиция 0 Без орбитално действие
Позиция 1 Ниско орбитално действие
Позиция 2 Средно орбитално действие
Позиция 3 Високо орбитално действие
Бутон за заключване 2

Бутонът за заключване има три позиции.

 1. Средната позиция е нормалната позиция: бутонът за заключване може да се види отляво и отдясно. На тази позиция напрample, честотата на хода може да се регулира. Превключвателят за включване/изключване може да се натиска и освобождава.
 2. Бутонът за заключване може да се види само отляво: Транспортно положение (инструментът не може да стартира) Ключът за включване/изключване е заключен и не може да се натисне.
 3. Бутонът за заключване може да се види само отдясно: След като инструментът е бил включен (превключвателят за включване/изключване е натиснат докрай), бутонът за заключване може да се натисне надясно, за да заключите превключвателя в положение „включено“. За да освободите заключването, натиснете отново бутона за включване/изключване.
Вложка против раздробяване

Продуктът може да бъде оборудван с вложка против раздробяване.
Вложката против раздробяване помага за предотвратяване на раздробяване на повърхността на дървените материали при рязане.

Доставени артикули

Орбитален прободен трион с трион, предпазител, адаптер за отстраняване на прах, вложка против раздробяване, инструкция за работа, шестограмен ключ.
Можете да намерите други системни продукти, одобрени за вашия продукт, в местния Hilti център или онлайн на: www.hilti.com

Технически данни

Прободен трион с орбитално действие

Когато се захранва от генератор или трансформатор, изходната мощност на генератора или трансформатора трябва да бъде поне два пъти по-висока от номиналната входна мощност, посочена на табелката с данни на електроинструмента. Оперативният обtage на трансформатора или генератора винаги трябва да бъде в рамките на +5% и -15% от номиналния обемtage на електроинструмента.
Дадената информация се отнася за номинален обtage от 230 V. Данните могат да варират в случай на отклонения от номиналния обемtage и за специфични за страната версии. Моля, направете справка с типовата идентификационна табела на електроинструмента за подробности относно неговия обемtage, честота, ток и номинална мощност.

  SJD 6
Номинална мощност 850 W
Тегло в съответствие с EPTA процедура 01 2.4 кг
Скорост на хода без натоварване 80 /мин … 3,000 /мин
Дължина на хода 28 мм
Максимална производителност на рязане в дърво 150 мм
Максимална производителност на рязане в алуминий 25 мм
Максимална производителност на рязане в нелегирана стомана 10 мм
Ъгъл на рязане (ляв/десен) 0 °, 15 °, 30 °, 45 °
Смукателен адаптер външен диаметър 27.5 мм
Информация за шума и стойностите на вибрациите в съответствие с EN 62841

Стойностите на звуковото налягане и вибрациите, дадени в тези инструкции, са измерени в съответствие със стандартизиран тест и могат да се използват за сравняване на един електроинструмент с друг. Те могат да се използват и за предварителна оценка на експозицията.
Данните представят основните приложения на електроинструмента. Въпреки това, ако електроинструментът се използва за различни приложения, с различни аксесоари или е лошо поддържан, данните могат да варират. Това може значително да увеличи експозицията през целия работен период.
Точната оценка на експозицията трябва също да вземе предвид моментите, когато инструментът е изключен или когато работи, но всъщност не се използва за работа. Това може значително да намали експозицията през целия работен период.
Определете допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора от въздействието на шум и/или вибрации, напрample: поддръжка на електроинструмента и аксесоарите, поддържане на ръцете топли, организация на работните модели.

Стойности на шумовите емисии

  SJD 6
Ниво на звукова мощност (LWA) 100.5 dB (A)
Несигурност за нивото на звуковата мощност (KWA) 5 dB (A)
Ниво на звуково налягане (LpA) 89.5 dB (A)
Несигурност за нивото на звуковото налягане (KpA) 5 dB (A)

Обща вибрация

  SJD 6
Стойност на емисиите на вибрации при рязане на дървени листове (ah,B) 9.7 m / s²
Стойност на емисиите на вибрации при рязане на ламарина (ah,M) 8.0 m / s²
несигурност (K) 1.5 m / s²

Използване на удължителни кабели


Повреден захранващ кабел представлява опасност! Не докосвайте захранващия или удължителния кабел, ако са повредени по време на работа. Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.

 • Проверявайте захранващия кабел на уреда на редовни интервали и го подменяйте от квалифициран специалист, ако се установи, че е повреден.
 • Използвайте само удължители от одобрен тип за приложението и с проводници с подходящо сечение (напречно сечение). В противен случай електроинструментът може да претърпи спад в производителността и удължителният кабел може да прегрее.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за повреда.
 • Сменете повредените удължителни кабели.
 • Когато работите на открито, използвайте само удължителни кабели, които са одобрени и съответно маркирани за това приложение.

Информация за препоръчителните минимални напречни сечения на проводниците и дължини на кабелите е достъпна чрез връзка под формата на QR код в края на този документ.

Подготовка на работното място


Риск от нараняване! Непреднамерено стартиране на продукта.

 • Изключете захранващия кабел преди да правите настройки на електроинструмента или преди да смените аксесоарите

Спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията в тази документация и на продукта.

Монтиране на режещия диск 3
 1. Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
 2. Натиснете острието (зъбите са насочени към посоката на рязане) в държача на острието, докато щракне.
 3. Хванете и издърпайте острието на триона, за да проверите дали се държи здраво.
Монтиране на предпазителя 4
 • Натиснете предпазителя върху продукта отпред, докато щракне на място.
Монтиране на смукателния адаптер 5
 1. Натиснете смукателния адаптер върху основната плоча хоризонтално отзад, докато двата фиксатора се захванат отстрани.
 2. Свържете маркуча на прахосмукачката към смукателния адаптер.
Настройка на орбиталното действие 6
 1. Определете правилната настройка на орбиталното действие за задачата, която трябва да се изпълни с приложимия трион.
 2. Задайте лоста за регулиране на орбиталното действие на една от четирите настройки.
Регулиране на честотата на ударите 7

Определете правилната настройка за задачата, която трябва да се изпълни с приложимия трион.

 • Задайте колелото на регулатора на честотата на хода на настройка между 1 (ниска) и 6 (висока).
Настройка на ъгъла на рязане 8
 1. Отстранете смукателния адаптер.
 2. Завъртете clampзавъртете лоста на 90° назад (към задната част на инструмента).
 3. Задайте желания ъгъл на рязане (0°, 15°, 30° или 45°).
 4. Завъртете clampлоста на 90° напред (към предната част на инструмента).
  ▶ Основната плоча е клampредактиран сигурно.
 5. Поставете смукателния адаптер.
Монтиране на вложката против разцепване 9

Вложката против нацепване може да се използва само с остриетата, за които е предназначена.

 1. Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
 2. Натиснете вложката против разцепване в основната плоча отдолу.

Видове работа


Повредените захранващи кабели представляват опасност за безопасността! Ако захранващият или удължителният кабел се повреди по време на работа, незабавно изключете уреда и кабела от електрическото захранване. Не докосвайте повредената част на кабела.

 • Редовно проверявайте всички захранващи кабели. Сменете дефектните удължителни кабели. Подменете повредените захранващи кабели от квалифициран специалист.

Препоръчва се използването на прекъсвач за заземяване (устройство за остатъчен ток, RCD) с максимален ток на задействане от 30 mA

Система за отстраняване на прах

Прахосмукачката намалява емисиите на прах, повишава безопасността при работа, като осигурява по-добра видимост на линията на рязане и намалява излагането на прах и стърготини на работното място.

 1. Поставете предпазителя.
 2. Свържете адаптера за отстраняване на прах и аспиратора, когато възнамерявате да работите дълго върху дърво или други материали, тъй като при тези операции могат да се получат високи концентрации на прах.
Включване 10
 1. Натиснете бутона за включване/изключване.
 2. За да заключите превключвателя, след това натиснете бутона за заключване.
 3. За да освободите бутона за заключване, натиснете отново бутона за включване/изключване.
Рязане с потапяне
 1. Поставете лоста за регулиране на орбиталното действие в позиция 0.
 2. Поставете предния ръб на основната плоча в контакт с детайла.
 3. Дръжте здраво продукта и натиснете бутона за включване/изключване.
 4. Натиснете продукта плътно към детайла и започнете рязане чрез бавно намаляване на ъгъла на атака.
 5. След като острието е проникнало точно през детайла, поставете продукта в нормалното му работно положение.
  След това основната плоча ляга плоско върху работната повърхност.
 6. Продължете да режете по линията на рязане.
Изключвам
 • Освободете ключа за включване/изключване.

Премахване


Риск от нараняване! Непреднамерено стартиране на продукта.

 • Изключете захранващия кабел, преди да направите настройки на електрическия инструмент или преди да смените аксесоарите.

Спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията в тази документация и на продукта.

Премахване на смукателния адаптер 11
 1. Натиснете двата фиксатора навътре.
 2. Издърпайте смукателния адаптер назад, за да го извадите от основната плоча.
 3. Изключете маркуча на прахосмукачката от смукателния адаптер.
Премахване на предпазителя 12
 • Наклонете леко предпазителя и го издърпайте напред.
Изваждане на режещия диск 13


Риск от нараняване. Неконтролираното изхвърляне на режещия диск може да доведе до нараняване.

 • Когато изваждате режещия диск, дръжте продукта по такъв начин, че да не представлява риск от нараняване на хора или животни.
 1. Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
 2. Натиснете лоста за изхвърляне на триона настрани, доколкото може.
  Режещият диск ще бъде освободен и изхвърлен.

Грижи и поддръжка


Опасност от токов удар! Опитите за грижи и поддръжка със захранващия кабел, свързан към електрически контакт, могат да доведат до тежки наранявания и изгаряния.

 • Винаги изключвайте захранващия кабел, преди да извършвате дейности по грижи и поддръжка.

грижа

 • Внимателно отстранете всички замърсявания, които може да са полепнали по частите.
 • Почистете внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Използвайте само леко damp кърпа за почистване на корпуса. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да повредят пластмасовите части.

поддръжка


Опасност от токов удар! Неправилният ремонт на електрически компоненти може да доведе до сериозни наранявания, включително изгаряния.

 • Ремонтите на електрическата част на инструмента или уреда могат да се извършват само от обучени електроспециалисти.
 • Проверявайте редовно всички видими части и органи за управление за признаци на повреда и се уверете, че всички функционират правилно.
 • Не работете с продукта, ако се открият признаци на повреда или ако частите не функционират. Незабавно го поправете в сервиз на Hilti.
 • След почистване и поддръжка монтирайте всички предпазители или защитни устройства и проверете дали функционират правилно.

За да осигурите безопасна и надеждна работа, използвайте само оригинални резервни части и консумативи на Hilti. Резервни части, консумативи и аксесоари, одобрени от Hilti за употреба с продукта, могат да бъдат намерени в местния магазин на Hilti или онлайн на адрес: www.hilti.group.

Почистване на смукателния адаптер
 1. Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
 2. Изключете маркуча на прахосмукачката от смукателния адаптер.
 3. Отстранете смукателния адаптер.
 4. Почистете смукателния адаптер.
 5. Проверете дали фиксаторите не са повредени.
 6. Поставете смукателния адаптер.
Почистване на режещия диск
 1. Почиствайте отлаганията от смола от използваните триони на редовни интервали.
 2. Поставете остриетата на триона във вана с керосин (парафиново масло) или предлаган в търговската мрежа препарат за отстраняване на смола за 24 часа.

Транспорт и съхранение

транспорт

 • Не транспортирайте този продукт с инсталиран аксесоар.
 • Уверете се, че оборудването се държи здраво по време на всички транспортни операции.
 • След транспортиране винаги проверявайте всички видими части и органи за управление за признаци на повреда и се уверете, че всички функционират правилно.

Съхранение

 • Винаги съхранявайте този продукт с електрически захранващ кабел, изваден от електрическото захранване.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, недостъпно за деца или неоторизирани лица.
 • След дълъг период на съхранение винаги проверявайте всички видими части и органи за управление за признаци на повреда и се уверете, че всички функционират правилно.

Отстраняване на проблеми

Ако проблемът, който изпитвате, не е посочен в тази таблица или не можете да отстраните проблема сами, моля, свържете се със сервиз на Hilti.

Проблем или грешка Възможна причина Действия, които трябва да бъдат предприети
Режещият диск изпада. Режещият диск не е захванат правилно.
 • Повторете процедурата по поставяне.
 • Уверете се, че държачът на острието е напълно отворен и че острието е натиснато докрай срещу съпротивлението на пружината.
Клampсистемата е запушена с чужди тела.
 • Почистете държача на острието.
Режещият диск не може да се постави. Клampсистемата е запушена с чужди тела.
 • Почистете държача на острието.
Орбиталното действие не може да се регулира. Чуждо вещество в жлеба на лоста за регулиране на орбиталното действие.
 • Почистете жлеба на лоста за регулиране на орбиталното действие.
Орбиталното действие не работи. Механизмът на орбиталното действие е запушен с чужда материя.
 • Проверете дали в областта на вилицата с орбитално действие има чуждо тяло и го почистете.
Лостът за регулиране на орбиталното действие е в позиция “0”.
 • Регулирайте го до желаната настройка.
Електрическият инструмент се нагрява много. Електрическа неизправност.
 • Изключете незабавно и извадете захранващия кабел от електрическата мрежа.
 • Оставете електроинструмента да изстине и се консултирайте със сервиз на Hilti.

Изхвърляне

Повечето от материалите, от които са произведени инструментите и уредите на Hilti, могат да бъдат рециклирани. Материалите трябва да бъдат правилно разделени, преди да могат да бъдат рециклирани. В много страни вашите стари инструменти, машини или уреди могат да бъдат върнати на Hilti за рециклиране. Попитайте Hilti Service или вашия представител на Hilti за допълнителна информация.

Не изхвърляйте електрически инструменти, електронно оборудване или батерии като битови отпадъци!

RoHS (ограничение на опасни вещества)

Кликнете върху връзките, за да отидете до таблицата с опасни вещества: qr.hilti.com/r5212956 В края на този документ има връзка към таблицата RoHS под формата на QR код.

Гаранция на производителя

 • Моля, свържете се с местния представител на Hilti, ако имате въпроси относно гаранционните условия.

EC декларация за съответствие I Декларация за съответствие за Обединеното кралство

Тасило Дейнзер
Изпълнителен вицепрезидент
Бизнес единица Електроинструменти и аксесоари

Д-р Тахар Зрили
Началник управление на качеството и процесите
Бизнес зона Електрически инструменти и аксесоари

Документи / Ресурси

HILTI SJD 6 D-образна дръжка орбитален прободен трион [pdf] Инструкция за употреба
SJD 6 Орбитален прободен трион с D-дръжка, SJD 6, Орбитален прободен трион с D-дръжка, Орбитален прободен трион, Прободен трион, Трион

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *