HONEYWELL-ЛОГО

HONEYWELL CS10XE Evaporative Air Cooler for Indoor

HONEYWELL-CS10XE-Evaporative-Air-Cooler-for-PRODUCT-IMAGE

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

HONEYWELL-CS10XE-Evaporative-Air-Cooler-for-Indoor-01

 1. Екран
 2. Контролния панел
 3. Индикатор за нивото на водата
 4. Разглобяема ключалка на резервоара за вода
 5. Жалузите
 6. Преден грил
 7. Дръжка
 8. Охлаждаща среда с пчелна пита
 9. Задна скара
 10. Тава за пълнене с вода
 11. Резервоар за вода
 12. Колела
 13. Дистанционно управление
 14. Въглероден прахов филтър
 15. Захранващ кабел и щепсел
 16. Изпускателна тапа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУХОХЛАДИТЕЛЯ И РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ. НЕСПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ И/ИЛИ ДА НАРУШИ РАБОТАТА ѝ И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА. В СЛУЧАЙ, КАТО ИМА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛСТВО ИЛИ КОНФЛИКТ МЕЖДУ АНГЛИЙСКАТА ВЕРСИЯ И КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ЕЗИКОВА ВЕРСИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ, ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЩЕ ПРЕДЛАГАЕТ.

УПОТРЕБА И РАБОТА

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

HONEYWELL-CS10XE-Evaporative-Air-Cooler-for-Indoor-2

*Приложимо само за модели с функция Sleep.

ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ

ЕКСПЛОЗИВНОСТ
Натиснете бутона POWER, за да включите устройството. Охладителят ще стартира автоматично на средна скорост. След няколко секунди скоростта ще премине на ниска. За да изключите устройството, натиснете отново бутона.

SPEED
Натиснете бутона SPEED неколкократно, за да промените скоростта между H – M – L – S*.

Когато е избран режим SLEEP, вентилаторът ще работи на висока скорост за един час, след това на средна за втория час и на ниска скорост от третия час нататък, докато не изключите уреда.

TIMER
Натиснете бутона ТАЙМЕР, докато изберете желаната настройка за времетраене. Когато зададеното време изтече, устройството автоматично ще се изключи (устройството остава в режим на готовност, докато захранващият кабел не бъде изключен от електрическия контакт). Функцията ТАЙМЕР ви позволява да програмирате уреда за до 7.5 часа употреба.

SWING
Press the SWING button until is illuminated on the display.
Жалузите автоматично ще започнат да се движат отляво надясно.

 • Вертикален въздушен поток – You can manually adjust the louvers to change vertical air flow.

HONEYWELL-CS10XE-Evaporative-Air-Cooler-for-Indoor-.03ГОТИНО
Press the COOL button until is illuminated on the display screen. This activates evaporative cooling. The water pump will operate and you will feel the cooler air after the Honeycomb Cooling Media is completely wet.

ВНИМАНИЕ: Моля, уверете се, че в резервоара за вода има достатъчно вода, в противен случай може да чуете аларма за ниско ниво на водата и охладителят ще започне в режим само с вентилатор без изпарително охлаждане.

REMOTE CONTROL

HONEYWELL-CS10XE-Evaporative-Air-Cooler-for-04*Приложимо само за модели с функция Sleep.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 • Дистанционното управление изисква CR2025 (1 x 3V) тип монета или еквивалентна батерия за подмяна. Отворете отделението за батерии в задната част на дистанционното управление и поставете батерията вътре. Трябва да се внимава да се поставят батериите в съответствие с правилните маркировки на полярността (+ / -), показани в отделението за батерии.
 • Винаги насочвайте предавателя на сигнала на дистанционното управление към устройството, когато работите. Уверете се, че пътят на сигнала не е запушен.
 • Извадете батериите, ако устройството няма да се използва продължително време.
 • Не изпускайте дистанционното управление.
 • Не смесвайте различни видове батерии като алкални, въглеродно-цинкови или акумулаторни батерии. Не смесвайте стари и нови батерии.
 • Не презареждайте батерията.
 • Изчерпаните батерии трябва да бъдат извадени от продукта и безопасно изхвърлени съгласно местните разпоредби.
 • Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите могат да експлодират или да изтекат.
 • This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/ coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and
 • keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
 • Батериите трябва да се изхвърлят правилно, включително да се държат далеч от деца.
 • Дори използваните батерии могат да причинят нараняване.
 • ВНИМАНИЕ: Химическа опасност от изгаряне. Пазете батериите далеч от деца.

МЕСТОПОХЛАДЕНИЕ
Уверете се, че позиционирате въздушния охладител правилно, преди да настроите и започнете да използвате продукта. Моля, вижте раздела МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОХЛАДИТЕЛЯ в отделното Ръководство за безопасност и поддръжка.

ПЪЛНЕНЕ С ВОДА

ВНИМАНИЕ:
Изключете уреда от електрическия контакт, преди да изпразните или напълните резервоара за вода.
Open the Water Fill Tray located at the back of the unit. The Water Level Indicator is located at the side of the unit. Refill the water tank when water level is low. Do not fill water above the “Max.” water level mark to avoid water droplets collecting on the louvers. Check the water level in the tank before running the COOL function. Make sure that the water in the tank is above the minimum water level mark. Running the unit in COOL mode with inadequate water may cause pump failure.

Забележка: Водният капацитет се отнася до общия обем вода, който може да се съдържа в резервоара за вода на въздушния охладител и в системата за разпределение на водата. Капацитетът на водата в резервоара при „Макс. нивото на индикатора може да е по-ниско от действителния воден капацитет на въздушния охладител.

ВНИМАНИЕ: Не пълнете резервоара за вода с мръсна вода или солена вода. Това може да повреди устройството и медната пита.

АЛАРМА ЗА НИСКА ВОДА*
Устройството е оборудвано със сензор за ниска вода. В режим на охлаждане, когато водата в резервоара е под минималното ниво, ще чуете звуков сигнал и ще мига непрекъснато. Устройството автоматично ще постави на пауза изпарителното охлаждане.

Напълнете резервоара за вода, за да деактивирате алармата в режим на охлаждане. Първо изключете уреда и извадете щепсела от контакта. Напълнете водния резервоар с вода над маркировката за минимално ниво на водата. Включете и включете отново.

За да деактивирате алармата и да продължите да използвате уреда като вентилатор (без изпарително охлаждане), изключете уреда и след това го включете отново. Алармата за ниска вода няма да се активира в режим само вентилатор. Алармата за ниска вода ще прозвучи отново, ако функцията COOL е активирана, докато резервоарът за вода все още е празен.

*Applicable for models with Low Water Alarm feature only.

ПОЧИСТВАНЕ И ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

По-долу са дадени инструкции как да почистите и поддържате въздушния си охладител. Ако охладителят няма да се използва дълго време, моля, обърнете се към РЪКОВОДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА, намиращи се в отделното Ръководство за безопасност и поддръжка.

ВНИМАНИЕ:
Преди да почистите уреда, изключете го и го изключете от електрическия контакт.

 • Преместете уреда на място, където водата може да бъде източена. Свалете капачката от дренажната тапа, разположена в долната част на уреда. Оставете резервоара да се изпразни.
 • Отделете резервоара за вода, като отключите подвижните ключалки на резервоара за вода от двете страни на уреда. Повдигнете охладителя нагоре от основата и го поставете внимателно и вертикално на пода. Внимавайте да не огънете тръбите на водната помпа и други части, които ще висят от дъното на уреда, когато тялото бъде извадено от резервоара.
 • Напълнете отново резервоара за вода с чиста вода и го източете напълно. Почистете резервоара за вода с препарат за съдове или рекламаamp кърпа и я изплакнете обилно.
 • Напълнете резервоара за вода с чиста вода до максимално ниво.
 • Поставете внимателно горната част на въздушния охладител обратно върху резервоара и заключете страничните ключалки. Въздушният охладител вече е готов за използване.
 • Използвайте рекламаamp кърпа за отстраняване на мръсотия и прах от повърхността на уреда. Никога не използвайте корозивни елементи или химикали за почистване на този продукт.
 • Когато продуктът не се използва, съхранявайте устройството на сухо място, без пряка слънчева светлина.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ВЪГЛЕДЕН ПРАХ* И ОХЛАЖДАЩАТА СРЕДСТВА С ПЧЕЛНА ПИТА

 • Уредът се доставя с въглероден филтър за прах* и охладителна среда тип пчелна пита.
 • The Carbon Dust Filter* and Honeycomb Cooling Media are located inside the Rear Grill. See Figure 1 for instructions on how to remove them from the unit for cleaning and maintenance. Do not run the unit in COOL mode with stale water in the tank. You must empty the water tank and refill with fresh water, especially if the tank has not been cleaned in a long time.
 • The cleaning frequency for the Honeycomb media depends on local air and water conditions. In areas where the mineral content of water is high, mineral deposits may build up on the
 • Honeycomb Cooling Media and restrict air flow. Draining the water tank and refilling with fresh water at least once a week will help reduce mineral deposits. If mineral deposits remain on the Honeycomb Cooling Media, the media should be removed and washed under fresh water. The media should be cleaned every two months or sooner, depending on your needs.
 • За най-добри резултати оставете пчелната пита за охлаждане да изсъхне след всяка употреба, като изключите функцията за охлаждане 15 минути преди да изключите устройството.

Премахване на въглеродния прахов филтър*/охлаждащата среда тип пчелна пита:

 1. Отстранете всички винтове от задната решетка на въздушния охладител.
 2. Carefully pull out the rear grill from the cooler. Slide out the Carbon Dust Filter* and clean with water.
 3. За да освободите медията с пчелна пита, отстранете винтовете на рамката с пчелна пита и издърпайте рамката с пчелна пита от устройството.
 4. Отстранете винтовете от основата на Honeycomb Frame и плъзнете Honeycomb Cooling Media. Сменете или почистете носителя с вода и рекламаamp плат, ако е необходимо.

HONEYWELL-CS10XE-Evaporative-Air-Cooler-for-05ВНИМАНИЕ:
НЕ работете с въздушния охладител, когато задната решетка е отстранена от въздушния охладител или ако има хлабава задна решетка. Това може да причини сериозно нараняване или опасен токов удар.

*Приложимо само за модели с въглероден прахов филтър.

Произведено в Китай
© 2022 JMATEK Limited. Всички права запазени.
Търговската марка Honeywell се използва по лиценз от Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.не дава никакви изявления или гаранции по отношение на този продукт.
Този продукт се произвежда от Airtek Int'l Corp. Ltd. (дъщерно дружество на JMATEK Ltd.).

Документи / Ресурси

HONEYWELL CS10XE Evaporative Air Cooler for Indoor [pdf] Ръководство на потребителя
CS10XE Evaporative Air Cooler for Indoor, CS10XE, Evaporative Air Cooler for Indoor, Air Cooler for Indoor, Cooler for Indoor, Indoor

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *