HOOVER-лого

HOOVER HOC5S0478INWF Ovens

HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-product

Индикации за безопасност

 • По време на готвене влагата може да кондензира във вътрешността на фурната или върху стъклото на вратата. Това е нормално състояние. За да намалите този ефект, изчакайте 10-15 минути след включване на захранването, преди да поставите храна във фурната. Във всеки случай кондензацията изчезва, когато фурната достигне температурата на готвене.
 • Гответе зеленчуците в съд с капак вместо отворена тава.
 • Избягвайте да оставяте храна във фурната след готвене за повече от 15/20 минути.
 • ВНИМАНИЕ: the appliance and accessible parts become hot dur-ing use. Be careful not to touch any hot parts.
 • ВНИМАНИЕ: достъпните части могат да се нагорещят, когато фурната се използва. Малките деца трябва да се държат на безопасно разстояние.
 • ВНИМАНИЕ: уверете се, че уредът е изключен, преди да поставите отново крушката, за да избегнете възможността от токови удари.
 • Изключете уреда от електрическата мрежа, преди да извършвате каквато и да е работа или поддръжка.
 • ВНИМАНИЕ: за да се избегне всяка опасност, причинена от случайното нулиране на устройството за термично прекъсване, уредът не трябва да се захранва от външно превключващо устройство, като например таймер, или да бъде свързан към верига, която редовно се включва и изключва.
 • Деца под 8 години трябва да се държат на безопасно разстояние от уреда, ако не са под постоянно наблюдение.
 • Децата не трябва да играят с уреда.
 • The appliance can be used by those aged 8 or over and by those with limited physical, sensorial or mental capacities, without ex-perience or knowledge of the product, only if supervised or pro-vided with instruction as to the operation of the appliance, in a safe way with awareness of the possible risks.
 • Cleaning and maintenance should not be carried out by unsuper-vised children.
 • Не използвайте груби или абразивни материали или остри метални стъргала за почистване на стъклата на вратите на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността и да накарат стъклото да се счупи.
 • Фурната трябва да бъде изключена, преди да отстраните подвижните части. След почистване ги сглобете отново според инструкциите.
 • Използвайте само сондата за месо, препоръчана за тази фурна.
 • Не използвайте парочистачка или спрей под високо налягане за операции по почистване.

АКО ФУРНАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БЕЗ ЩАПЕЛ:

 • THE APPLIANCE MUST NOT BE CONNECTED TO THE POWER SOURCE USING PLUG OR SOCKETS, BUT MUST BE DIRECTLY CONNECTED TO
 • THE SUPPLY MAINS. The connection to the power source must be carried out by a suitably qualified profes-sional. In order to have an installation compliant to the current safety legislation the oven must be connected only placing an omnipolar breaker, with contact separation compliant to the re-quirements for overvoltage category III, between the appliance and the power source. The omnipolar breaker must bear the maximum connected load and must be in line with current leg-islation. The yellow-green earth cable should not be interrupted by the breaker. The omnipolar breaker used for the connection must be easily accessible when the appliance is installed.
 • Свързването към източника на захранване трябва да се извърши от подходящо квалифициран специалист, като се има предвид полярността на фурната и източника на захранване.
 • Изключването трябва да се постигне чрез включване на превключвател във фиксираното окабеляване в съответствие с правилата за окабеляване

АКО ФУРНАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С ЩАПЕЛ:

 • Контактът трябва да е подходящ за натоварването, посочено на tag и трябва да има свързан заземяващ контакт и да работи. Заземителният проводник е жълто-зелен на цвят.
 • This operation should be carried out by a suitably qualified professional. ln case of in compatibility between the socket and the appliance plug, ask a qualified electrician to substitute the socket with another suitable type. The plug and the socket must be conformed to the current norms of the installation country. Connection to the power source can also be made by placing an omnipolar breaker, with contact separation compliant to the requirements for overvolt-age category III, between the appliance and the power source that can bear the maximum connected load and that is in line with current legislation. The yellow-green earth cable should not be interrupted by the breaker.
 • Гнездото или всеполярният прекъсвач, използвани за връзката, трябва да бъдат лесно достъпни, когато уредът е инсталиран.
 • Прекъсването може да се постигне чрез достъп до щепсела или чрез включване на превключвател във фиксираното окабеляване в съответствие с правилата за окабеляване.
 • lf the power cable is damaged, it should be substituted with a ca-ble or special bundle available from the manufacturer or by con-tacting the customer service department.
 • Типът захранващ кабел трябва да бъде H05V2V2-F.
 • This operation should be carried out by a suitably qualified pro-fessional. The earth conductor (yellow-green) must be approxi-mately 10 mm longer than the other conductors. For any repairs, refer only to the Customer Care Department and request the use of original spare parts.
 • Неспазването на горното може да застраши безопасността на уреда и да обезсили гаранцията.
 • Всеки излишък от разлят материал трябва да се отстрани преди почистване.
 • Дългото прекъсване на захранването по време на настъпваща фаза на готвене може да причини неизправност на монитора. В този случай се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
 • Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване.
 • Когато поставяте рафта вътре, уверете се, че ограничителят е насочен нагоре и в задната част на кухината. Рафтът трябва да се постави изцяло в кухината.
 • Когато поставяте решетката, внимавайте ръбът против плъзгане да е разположен назад и нагоре.
 • ВНИМАНИЕ: Do not line the oven walls with aluminium foil or sin-gle-use protection available from stores. Aluminium foil or any other protection, in direct contact with the hot enamel, risk melt-ing and deteriorating the enamel of the insides.
 • ВНИМАНИЕ: Никога не сваляйте уплътнението на вратата на фурната.
 • ВНИМАНИЕ: Do not refill the cavity bottom with water during cook-ing or when the oven is hot.
 • Не е необходима допълнителна операция / настройка, за да работи уредът на номиналните честоти.
 • Фурната може да бъде разположена високо в колона или под работен плот. Преди да фиксирате, трябва да осигурите добра вентилация в пространството на фурната, за да позволите правилна циркулация на свежия въздух, необходим за охлаждане и защита на вътрешните части. Направете отворите, посочени на последната страница, според вида на монтажа.
 • За правилното използване на фурната е препоръчително да не поставяте храната в пряк контакт с решетките и тавите, а да използвате хартия за фурна и/или специални съдове.

Общи инструкции

Благодарим ви, че избрахте един от нашите продукти. За най-добри резултати с вашата фурна, трябва да прочетете внимателно това ръководство и да го запазите за бъдещи справки. Преди да инсталирате фурната, запишете си серийния номер, за да можете да го дадете на персонала за обслужване на клиенти, ако се наложи ремонт. След като извадите фурната от опаковката, проверете дали не е била повредена по време на транспортирането. Ако имате съмнения, не използвайте фурната и се обърнете към квалифициран техник за съвет. Съхранявайте целия опаковъчен материал (найлонови торбички, полистирол, пирони) далеч от деца. Когато фурната се включи за първи път, може да се образува дим със силна миризма, който се причинява от лепилото върху изолационните панели, заобикалящи загряването на фурната за първи път. Това е абсолютно нормално и ако се случи, трябва да изчакате димът да се разсее, преди да поставите храна във фурната. Производителят не поема отговорност в случаите, когато инструкциите, съдържащи се в този документ, не са спазени.
ЗАБЕЛЕЖКА: цитираните в това ръководство функции, свойства и аксесоари на фурната ще варират в зависимост от модела, който сте закупили.

Индикации за безопасност

 • Използвайте фурната само по предназначение, тоест само за готвене на храни; всяка друга употреба, напрampкато източник на топлина, се счита за неправилен и следователно опасен. Производителят не може да носи отговорност за щети, причинени от неправилна, неправилна или неразумна употреба.

Използването на всеки електрически уред предполага спазване на някои основни правила:

 • не дърпайте захранващия кабел, за да изключите щепсела от контакта;
 • не докосвайте уреда с мокро или damp ръце или крака;
 • като цяло не се препоръчва използването на адаптери, множество контакти и удължителни кабели;
 • в случай на неизправност и/или лоша работа, изключете уреда и не тampабе с него.

Електрическа безопасност

ГАРАНТИРАЙТЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРИКАНТ ИЛИ КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК ОСТАВЯ ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ВРЪЗКИ.

 • The power supply to which the oven is connected must conform with the laws in force in the country of installation. The manufacturer accepts no responsibility for any damage caused by the failure to observe these instructions.
 • The oven must be connected to an electrical supply with an earthed wall outlet or a disconnector with multiple poles, depending on the laws in force in the country of installation.
 • The electrical supply should be protected with suitable fuses and the cables used must have a transverse section that can ensure correct sup-ply to the oven.

ВРЪЗКА

 • Фурната се доставя със захранващ кабел, който трябва да бъде свързан само към електрическо захранване с мощност 220-240 Vac между фазите или между фазата и нулата. Преди фурната да бъде свързана към електрическото захранване, важно е да проверите:
 • мощност обtage посочено на габарита;
 • настройката на разединителя.
 • Заземителният проводник, свързан към заземяващата клема на фурната, трябва да бъде свързана към заземителната клема на захранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Преди да свържете фурната към електрозахранването, помолете квалифициран електротехник да провери непрекъснатостта на заземяващата клема на захранването. Производителят не поема отговорност за злополуки или други проблеми, причинени от неуспешно свързване на фурната към заземяващата клема или от заземителна връзка, която има дефектна непрекъснатост.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: тъй като фурната може да се нуждае от поддръжка, препоръчително е да държите на разположение друг контакт за стена, така че фурната да може да бъде свързана към нея, ако е извадена от пространството, в което е инсталирана. Захранващият кабел трябва да бъде заменен само от техническия персонал или от техници с еквивалентна квалификация.
 • Слаба светлина около централния главен превключвател може да има, когато фурната е изключена. Това е нормално поведение. Мога да бъда отстранен, само като обърна щепсела с главата надолу или сменим захранващите клеми.

Препоръки

 • След всяко използване на фурната, минималното почистване ще ви помогне да поддържате фурната идеално чиста.
 • Do not line the oven walls with aluminium foil or single-use protection available from stores. Al-uminium foil or any other protection, in direct contact with the hot enamel, risks melting and de-teriorating the enamel of the insides. In order to prevent excessive dirtying of your oven and the resulting strong smokey smells, we recommend not using the oven at very high temperature. It is better to extend the cooking time and lower the temperature a little. In addition to the acces-sories supplied with the oven, we advise you only use dishes and baking moulds resistant to very high temperatures.

Инсталация

 • The manufacturers have no obligation to carry this out. If the assistance of the manufacturer is required to rectify faults arising from incorrect installation, this assistance is not covered by the guarantee. The installation instructions for professionally qualified personnel must be followed. Incorrect installation may cause harm or injury to people, animals or belongings. The manufac-turer cannot be held responsible for such harm or injury.
 • Фурната може да бъде разположена високо в колона или под работен плот. Преди да фиксирате, трябва да осигурите добра вентилация в пространството на фурната, за да осигурите подходяща циркулация на свежия въздух, необходим за охлаждане и защита на вътрешните части. Направете отворите, посочени на последната страница, в зависимост от вида на монтажа.

Първа употреба

 • ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ; Почистете фурната, преди да я използвате за първи път. Избършете външните повърхности с рекламаamp мека кърпа. Измийте всички аксесоари и избършете във фурната с разтвор на гореща вода и течност за миене. Задайте празната фурна на максималната температура и оставете да работи около 1 час, това ще премахне всички задържащи миризми на новост.

Описание на продуктаHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-1

 1. Контролен панел
 2. Позиции на рафта (странична решетка, ако е включена)
 3. Мрежи
 4. тави
 5. Вентилатор (ако има)
 6. Врата на фурната
 7. Странични телени решетки (ако има: само за плоска кухина)
 8. Сериен номер

АКСЕСОАРИ

Тава за капенеHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-2

Събира остатъците, които капят при готвене на храна върху скарите.

Метална решеткаHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-3

Побира тави и чинии за печене

Странични телени решетки (само ако присъства)HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-3Намира се от двете страни на кухината на фурната, побира метални решетки и тигани.

Показване на описаниеHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-4

 • ON / OFF – Фурната се включва и изключва с този бутон.HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-5
 • Ако фурната е изключена, дисплеят показва часовника. Когато фурната е неактивна, всички функции са налични с изключение на продължителността на готвенето и края на готвенето.
 • If the clock is not set, the oven does not work: the display flashes, showing “12:00”.

Настройка на продукта

 • At first launch you need to follow an installation process to be able to use the oven. Press ON/OFF to go ahead. (Figure 1)HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-6
Работа в ръчен режимHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-7
 • В ОПЦИИТЕ е възможно:
 •  изключете предварително нагряване,
 • задайте време за край на готвене.
 • Когато тече готвене, можете:
 • сменете температурата
 • променете продължителността на готвене
 • натиснете STOP, за да завършите готвенетоHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-8
Работа в режим Ежедневно готвене
 • Навигирайте в НАЧАЛНОТО меню, докато стигнете до зоната за ежедневно готвене
 • Влезте в областта и навигирайте, за да изберете препарата.
 • Моля, имайте предвид, че Ежедневното готвене е достъпно в потребителския интерфейс и в APP.
 • Моля, имайте предвид, че времето може да се променя според нуждите на потребителите.HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-9

Работа в режим на специални функции

 • Please refer to the chapter Cooking modesHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-10
Работа в режим Моят готвач
 • Please refer to chapter Function DescriptionsHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-11

Работа в режим на система за почистване

 • Please refer to the chapter Cooking ModesHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-12

Описания на функциитеHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-13

Използване на уреда

РЕЖИМИ НА ГОТВЕНЕHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-14

 • В зависимост от модела на фурната.
 • Идеална температура за предложените храни.
 • Тествано в съответствие с EN 60350-1 с цел деклариране на енергийната консумация и енергиен клас.
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-15

Свързване

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Технологии Wi-Fi Bluetooth
Standard IEEE 802.11 b / g / n Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Честотен обхват (и) [MHz] 2401 2483 ÷ 2402 2480 ÷
Максимална мощност [mW] 100 10
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ЗА МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ
 • Консумация на енергия на продукта в мрежов режим на готовност, ако всички кабелни мрежови портове са свързани и всички портове за безжична мрежа са активирани: 2,0 W

Как да активирате безжичен мрежов порт:

 • Отидете до настройки > WiFi
 • Ако фурната не е регистрирана, дисплеят показва 2 възможни начина за регистриране на фурната: стандартен и лесен.
 1. Натиснете бутона плюс или минус, за да изберете един от тях и натиснете бутона за потвърждение, за да започнете записването.
 2. The WiFi module is switched on, the UI shows the message “Enrollment in progress” and WiFi icon blinks 0,5s on, 0,5s off, 0,5s on, 1s off.
 3. Когато записването приключи, дисплеят показва екрана за настройка и иконата за WiFi винаги е включена.
 • Ако фурната е регистрирана, но WiFi модулът е изключен, дисплеят показва WiFi Off.
 • Натиснете бутона плюс или минус, за да превключите на WiFi On и натиснете бутона за потвърждение.
 • The WiFi module is switched on and WiFi icon is always on

Как да деактивирате безжичния мрежов порт:

 • Отидете до настройки > WiFi
 • Ако фурната е регистрирана и WiFi модулът е включен, дисплеят показва WiFi On.
 1. Натиснете бутона плюс или минус, за да превключите на WiFi Off и натиснете бутона за потвърждение.
 2. WiFi модулът е изключен и WiFi иконата винаги е изключена.
 • Ако фурната не е регистрирана, WiFi модулът е изключен и иконата за WiFi е изключена.

Регистриране на фурна в приложението

НА СМАРТФОНА

Стъпка

 • Изтеглете приложението hOnHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-16

Стъпка

 • Влезте или се регистрирайте.HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-17

Стъпка

 • Добавете нов уредHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-18

Стъпка

 • Сканирайте QR кода или поставете серийния номер
 • Напишете тук своя сериен номер за бъдещи справки.HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-19
НА УРЕДА
 • Стъпка
 • Превъртете менюто и изберете опцията НАСТРОЙКИ с бутонаHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-20HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-22

Стъпка

 • In the same way, select the option WIFI with the buttonHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-20HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-23

Стъпка

 • To navigate within the EASY or STANDARD
 • For ENROLLMENT options, click the +бутон.
 • Вариант 1: Изберете ЛЕСНО ЗАПИСВАНЕ и потвърдете с натискане на HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-20button. (the oven will beep)
 • Вариант 2: Select STANDARD ENROLLMENT and confirm by pressing theHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-20 button. (the oven will beep)HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-24

Стъпка

 • Иконата WIFI ще мигаHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-26

ЗАБЕЛЕЖКА:

 • Make sure to have a minimum of a 2.4GHz Home Wi-Fi network.
 • Уверете се, че сте подготвили паролата и името за домашния си Wi-Fi. Ще ви трябват по-късно.
 • Уверете се, че вашият уред е на място, където има отличен домашен Wi-Fi сигнал.
 • And yes, stay close to your appliance

Режим на дистанционно управление

Стъпка

 • Превъртете менюто и изберете опцията НАСТРОЙКИ с бутонаHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-27

Стъпка

 • From the settings menu, select the option Remote Control with the buttonHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-28

Стъпка

 • Set the oven on Remote Control ON with the buttonHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-29

Стъпка

 • потвърдете избора сHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-30

ЗАБЕЛЕЖКА:

 • За да активирате, деактивирате или нулирате WiFi, вижте информацията на страница EN 16 от този документ.

Общи бележки за почистването

 • Животният цикъл на уреда може да бъде удължен чрез редовно почистване. Изчакайте фурната да се охлади, преди да извършите ръчно почистване. Никога не използвайте абразивни препарати, стоманена вълна или остри предмети за почистване, за да не повредите непоправимо емайлираните части. Използвайте само вода, сапун или препарати на основата на белина (амоняк).

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

 • Препоръчително е да почиствате стъкления прозорец с абсорбираща кухненска кърпа след всяка употреба на фурната. За да премахнете повече упорити петна, можете да използвате напоена с препарат гъба, добре изцедена и след това изплакнете с вода.

УПЛОТНЕНИЕ НА ПРОЗОРЦАТА

 • Ако е замърсен, уплътнението може да се почисти с леко damp гъба.

АКСЕСОАРИ

 • Почистете аксесоарите с мокра, сапунена гъба, преди да ги изплакнете и изсушите: избягвайте да използвате абразивни препарати.

ПАПА ЗА ПЪСВАНЕ

 • След като използвате скарата, извадете тавата от фурната. Изсипете горещата мазнина в контейнер и измийте тигана в гореща вода, като използвате гъба и препарат за миене.
 • Ако останат мазни остатъци, потопете съда във вода и препарат. Като алтернатива можете да измиете тигана в съдомиялна машина или да използвате търговски препарат за фурна. Никога не поставяйте мръсна тава обратно във фурната.
поддръжка

ОТСТРАНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СТРАННИТЕ РАКОВИ

 1. Премахнете решетките, като ги издърпате по посока на стрелките (вижте по-долу)
 2. За почистване на решетките или ги поставете в съдомиялната машина, или използвайте мокра гъба, като се уверите, че те са изсушени след това.
 3. След процеса на почистване монтирайте телените стелажи в обратен ред.“HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-31

ПРОМЯНА НА ЛУКОВАТА

 1. Изключете фурната от захранването.
 2. Отвийте стъкления капак, развийте крушката и я сменете с нова крушка от същия тип.
 3. След като дефектната крушка бъде сменена, сменете стъкления капак.

Този продукт съдържа един или повече източници на светлина от клас на енергийна ефективност G (Lamp) /F (10 Led).

 1. Отворете вратата на 90° и издърпайте фиксиращите зъбчета на пантите към външната страна на фурната.
 2. Поставете вратата под ъгъл от 45°, след това я дръпнете едновременно напред и нагоре, за да я освободите. Свалете вратата на фурната и я поставете върху мека повърхност (напр. върху парче плат) с дръжката надолу.
 3. Натиснете едновременно двата бутона отляво и отдясно и дръпнете горния капак на вратата към вас, за да го махнете.
 4. Внимателно извадете стъклото във фурната, като го държите здраво с две ръце и го поставите върху мека, равна повърхност.
 5. If there are glass panels in between, remove them and place them on a soft surface.
  ВНИМАНИЕ: the outer panel of glass is not removable
 6. Почистете стъклото с мека кърпа, като използвате подходящ почистващ продукт.
 7. След почистване сглобете отново частите в реда, обратен на отстраняването. На всички стъклени панели индикацията „Low-E“ трябва да бъде правилно четлива и разположена от лявата страна на вратата, близо до лявата странична панта. Това гарантира, че отпечатаният етикет на първия стъклен панел остава вътре във вратата.
 8. Поставете отново капака на вратата на фурната, като натиснете навътре, докато чуете двата странични бутона да щракнат на място.
 9. Като държите вратата под 45°, вкарайте едновременно дясната и лявата мъжка част на пантата в отворите на освободените панти, докато чуете да щракнат на място. Поставете вратата под ъгъл от 90° и заключете фиксиращите пластини на място, като ги натиснете към вътрешността на фурната.HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-32

Функция Hydro Easy Clean

 • Процедурата HYDRO EASY CLEAN използва пара, за да помогне за премахването на останалата мазнина и хранителните частици от фурната.
 1. Изсипете 300 мл вода в съда HYDRO EASY CLEAN в долната част на фурната.
 2. Задайте функцията на фурната на статична ( HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-34) или отдолу (HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-34 ) нагревател
 3. Задайте температурата на иконата HYDRO EASY CLEANHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-35
 4. Оставете програмата да работи за 30 минути.
 5. След 30 минути изключете програмата и оставете фурната да се охлади.
 6. Когато уредът се охлади, почистете вътрешните повърхности на фурната с кърпа.
 • Внимание: Уверете се, че уредът е хладен, преди да го докоснете.
 • Трябва да се внимава с всички горещи повърхности, тъй като съществува риск от изгаряне.
 • Използвайте дестилирана или питейна вода.HOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-36

Управление на отпадъците и опазване на околната среда

 • Този уред е етикетиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС относно електрически и електронни уреди (WEEE). ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да имат отрицателен ефект върху околната среда), така и основни елементи (които могат да се използват повторно). Важно е ОЕЕО да бъдат подложени на специфични обработки за правилно отстраняване и изхвърляне на замърсителите и възстановяване на всички материали. Физическите лица могат да играят важна роля в гарантирането, че ОЕЕО няма да се превърнат в екологичен проблем; важно е да се спазват няколко основни правила:
 • ОЕЕО не трябва да се третира като битови отпадъци;
 • ОЕЕО трябва да бъдат занесени в специални зони за събиране, управлявани от градския съвет или регистрирана компания.
 • В много страни могат да се предлагат местни колекции за големи ОЕЕО. Когато купувате нов уред, старият може да бъде върнат на продавача, който трябва да го приеме безплатно еднократно, стига уредът да е от еквивалентен тип и да има същите функции като закупения уред.

СПЕСТЯВАНЕ И УВАЖАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Когато е възможно, избягвайте предварителното загряване на фурната и винаги се опитвайте да я пълните. Отваряйте вратата на фурната възможно най-рядко, защото топлината от кухината се разпръсква при всяко отваряне. За значително спестяване на енергия изключете фурната между 5 и 10 минути преди планирания край на времето за готвене и използвайте остатъчната топлина, която фурната продължава да генерира. Поддържайте уплътненията чисти, за да избегнете разпространението на топлина извън кухината. Ако имате електрически договор с хоurly тарифата, програмата „забавено готвене“ прави пестенето на енергия по -лесно, като премества процеса на готвене, за да започне в намаления тарифен интервал от време.

Отстраняване на проблеми

Проблем Възможна причина Решение
фурната не загрява

up

Часовникът не е настроен Настройте часовника
Фурната не го прави

загрявам

 

Не е зададена функция за готвене и температура

 

Уверете се, че необходимите настройки са правилни

 

Няма реакция на потребителския интерфейс на допир

 

Пара и конденз на панела на потребителския интерфейс

 

Почистете с кърпа от микрофибър панела на потребителския интерфейс, за да премахнете кондензационния слой

ИнсталацияHOOVER-HOC5S0478INWF-Ovens-fig-37

 • Ако мебелите са покрити с дъно в задната част, осигурете отвор за захранващия кабел.
 • Ако монтажът на цокъла не позволява циркулация на въздуха, е необходимо да се създаде отвор 500×10 mm или същата повърхност в 5000 mm2.
 • Ако фурната няма охлаждащ вентилатор, създайте отвор 460 mm x 15 mm
 • Производителят няма да носи отговорност за каквито и да било неточности, произтичащи от печатни грешки или грешки в преписа, съдържащи се в тази брошура. Ние си запазваме правото да извършваме модификации на продуктите според изискванията, включително интересите на потреблението, без да се засягат характеристиките, свързани с безопасността или функцията.

Документи / Ресурси

HOOVER HOC5S0478INWF Ovens [pdf] Инструкция за употреба
HOC5S0478INWF Ovens, HOC5S0478INWF, Ovens

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *