ЛОГОТИП НА JBLEON712
СЕРИЯ
Ръководство на потребителя
JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker -

Предупреждение-icon.png ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

The EON700 system covered by this manual is not intended for use in high moisture environments. Moisture can damage the speaker cone and surround and cause corrosion of electrical contacts and metal parts. Avoid exposing the speakers to direct moisture.
Keep speakers out of extended or intense direct sunlight. The driver suspension will prematurely dry out and finished surfaces may be degraded by long-term exposure to intense ultra-violet (UV) light. The EON700 system can generate considerable energy. When placed on a slippery surface such as polished wood or linoleum, the speaker may move due to its acoustical energy output. Precautions should be taken to assure that the speaker does not fall off a stagд или маса, на която е поставен.

УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕКОЛЕНО SPL
Системата EON700 е в състояние да генерира нива на звуково налягане (SPL), достатъчни да причинят трайно увреждане на слуха на изпълнители, продуцентски екип и членове на публиката. Трябва да се внимава, за да се избегне продължително излагане на SPL над 85 dB.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
Системите EON700 могат да се почистват със суха кърпа. Не допускайте влага в нито един от отворите на системата. Преди почистване се уверете, че системата е изключена от контакта.
ТОВА УСТРОЙСТВО СЪДЪРЖА ПОТЕНЦИАЛНО ЛЕТАЛ VOLTAGES. ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НА ТОКОВ УДАР ИЛИ ОПАСНОСТ, НЕ СВАЛЯЙТЕ ШАСИТО, МОДУЛА НА СМЕСИТЕЛЯ ИЛИ КАПАКАТА НА ВХОДИТЕ НА AC. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБСЕРВАЙТЕ СЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

Известие за ОЕЕО
WEE-Изхвърляне-icon.png Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), която влезе в сила като европейски закон на 14 г., доведе до значителна промяна в третирането на електрическото оборудване в края на живота му.
Целта на настоящата директива е, като първи приоритет, предотвратяването на ОЕЕО и в допълнение да насърчава повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали изхвърлянето. Логото WEEE върху продукта или върху неговата кутия, указващо събиране на електрическо и електронно оборудване, се състои от зачеркнат кош с колела, както е показано по-долу.

This product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable of dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources.
Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronica and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local city center, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the equipment.
Съответствие с RoHS
Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС и (ЕС) 2015/863 на Европейския парламент и на Съвета от 19.
31/03/2015 за ограничаване на употребата на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.
На REACH
REACH (Регламент № 1907/2006) разглежда производството и употребата на химични вещества и тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Член 33, параграф 1 от Регламента REACH изисква от доставчиците да информират получателите, ако даден артикул съдържа повече от 0.1% (на тегло на артикул) от вещество(а) в списъка с кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) („кандидат за REACH списък").
Този продукт съдържа веществото „олово“ (CAS-No. 7439-92-1) в концентрация над 0.1% на тегло.
Към момента на освобождаване на този продукт, с изключение на оловното вещество, в този продукт не се съдържат други вещества от списъка с кандидати на REACH в концентрация над 0.1% на тегло.
Забележка: на 27 юни 2018 г. водещият беше добавен към списъка с кандидати за REACH. Намирането на олово в списъка с кандидати за REACH не означава, че олово-съдържащите материали представляват непосредствен риск или води до ограничаване на допустимостта на употребата му.

 1. ПРОЧЕТЕТЕ тези инструкции.
 2. СЪХРАНЯВАЙТЕ тези инструкции.
 3. ВНИМАТЕ всички предупреждения.
 4. СЛЕДВАЙТЕ всички инструкции.
 5. НЕ използвайте този апарат близо до вода.
 6. ЧИСТЕТЕ САМО със суха кърпа.
 7. НЕ блокирайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
 8. НЕ инсталирайте близо до източници на топлина, като радиатори, топлинни регистри, печки или други уреди (включително ampлифери), които произвеждат топлина.
 9. НЕ унищожавайте целта за безопасност на поляризирания или заземяващ щепсел. Поляризираният щепсел има две остриета, като едната е по-широка от другата. Заземяващият щепсел има две остриета и трети заземен зъб. По-широкото острие или третият зъб са предвидени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не се побира във вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
 10. ЗАЩИТАЙТЕ захранващия кабел от ходене или прищипване, особено при щепсели, удобни гнезда и точката, където те излизат от апарата.
 11. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО приставки / аксесоари, посочени от производителя.
 12. JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - ICON ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО с количка, стойка, триножник, скоба или маса, определени от производителя или продавани с устройството. Когато използвате количка, бъдете внимателни, когато местите комбинацията количка/уред, за да избегнете нараняване от преобръщане.
 13. ИЗКЛЮЧЕТЕ този апарат по време на мълниеносни бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
 14. ОБРЪЩАЙТЕ цялото обслужване към квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратът е бил повреден по какъвто и да е начин, като например захранващ кабел или щепсел е повреден, разлята е течност или са попаднали предмети в апарата, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално , или е изпуснато.
 15. НЕ излагайте този апарат на капене или пръскане и се уверете, че върху него не се поставят предмети, пълни с течности, като вази.
 16. За да изключите напълно този апарат от променливотоковото захранване, извадете щепсела на захранващия кабел от променливотоковия контакт.
 17. Когато за изключващо устройство се използва щепселът на захранването или съединителят на уреда, устройството за изключване трябва да остане лесно работещо.
 18. НЕ претоварвайте стенните контакти или удължителните кабели над номиналния им капацитет, тъй като това може да причини токов удар или пожар.
 19. За адекватна вентилация не инсталирайте това оборудване в уверено или затворено пространство, като шкаф за книги или подобен модул. Вентилацията на продукта не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.

Предупреждение-icon.png Удивителен знак, в рамките на равностранен триъгълник, има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в придружаващата продукта продукт.
предупреждениеСветкавицата със символ на стрелка в равностранен триъгълник е предназначена да предупреди потребителя за наличието на неизолиран „опасен волtage” в корпуса на продукта, който може да е достатъчен по големина, за да представлява риск от токов удар за хора.
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този апарат на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ: No naked flame sources – such as lighted candles –should be placed on the product.
ВНИМАНИЕ: Оборудването трябва да бъде свързано към гнездо MAINS със защитна връзка за заземяване.

МЕРКИ

ВНИМАНИЕ: Този продукт е предназначен за работа САМО от обtagса изброени на задния панел. Операция от други томtagДруги от посочените могат да причинят необратими повреди на продукта и да анулират гаранцията на продукта. Използването на адаптери за променлив ток е предупредено, тъй като може да позволи на продукта да бъде включен в voltagе, в които продуктът не е проектиран да работи. Ако не сте сигурни в правилното работно обемtagд, моля, свържете се с местния дистрибутор и/или търговец на дребно. Ако продуктът е оборудван с подвижен захранващ кабел, използвайте само предоставения или посочен от производителя или местния дистрибутор тип.
РАБОТЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН: -20ºC – 40ºC (-4ºF – 104ºF)

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - TEMPERATURE RANGE

ВНИМАНИЕ: Не отваряй! Риск от токов удар. VoltagТова оборудване е опасно за живота. Вътре няма обслужвани от потребителя части. Обърнете цялото обслужване към квалифициран сервизен персонал.
Поставете оборудването близо до контакта на главното захранване и се уверете, че можете лесно да получите достъп до превключвателя на прекъсвача.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА УСТРОЙСТВОТО С ГРЕШЕН ОБЕМTAGE ИЗБРАН. ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНА ПОВРЕДА НА ВАШАТА PA СИСТЕМА, КОЯТО НЯМА ДА БЪДЕ ПОКРИТА ОТ ГАРАНЦИЯ.
FCC AND CANADA EMC COMPLIANCE INFORMATION: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

 1. Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ВНИМАНИЕ: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, могат да анулират правото на потребителя да работи с това устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира употреби и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемане на радио или телевизия, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията с една или повече от следните мерки: Преориентирайте или преместете приемната антена . Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
ВНИМАНИЕ: Този продукт е само за нежилищна употреба.
ВНИМАНИЕ: Това оборудване е съвместимо с клас B на CISPR 32. В жилищна среда това оборудване може да причини радиосмущения.
МОЖЕ ICES-003 (B) / NMB-003 (B)
JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - ICON1 Защитна клема за заземяване. Апаратът трябва да бъде свързан към електрически контакт със защитно заземяване.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

WIRELESS TRANSMITTER COMPLIANCE INFORMATION: The term “IC:” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.
Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели/приемници, които отговарят на освободените от лиценз RSS(и) на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Работата е предмет на следните две условия (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.
Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC и IC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 см между радиатора и вашето тяло. Този предавател не трябва да се намира заедно или да работи заедно с друга антена или предавател.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕС:
Hereby, HARMAN Professional, Inc., declares that the equipment type EON700 is in compliance to the following:
European Union Restriction of Hazardous Substances Recast (RoHS2) Directive 2011/65/EU; European Union WEEE (recast)
Directive 2012/19/EU; European Union Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) Directive 1907/2006; European Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU You may obtain a free copy of the full Declaration of Conformity by visiting:
http://www.jblpro.com/www/product-support/downloads
БЕЗЖИЧЕН ОБХВАТ НА ЧЕСТОТА И БЕЗЖИЧНА ИЗХОДНА МОЩНОСТ:
2402 MHz - 2480 MHz
6.00mW

ВЪВЕДЕНИЕ В EON700

НАЧАЛО
Поздравления за вашата покупка на високоговорители JBL Professional EON700! Знаем, че сте нетърпеливи да започнете да работите възможно най-бързо, поради което четете този раздел. Следното ще ви помогне да се настроите възможно най-скоро.

Съдържание на опаковката
Вашият EON700 трябва да включва:

 • 1 EON700 Full Range или Subwoofer Кабинет
 • 1 6' (2 м) AC захранващ кабел
 • 1 QSG

Unboxing

 1. Отворена опаковка
 2. Отворена пластмаса за излагане на дръжката на шкафа отгоре (пълен обхват) или отстрани (субуфер)
 3. Извадете шкафа от кутия/пластмаса
 4. Включете AC кабела във входа
 5. Включете се

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - Unboxing

НАДVIEW

НАСТРОЙВАМ
Как да настроите

 1. Поставете входа в желания канал
 2. Завъртете бавно основното копче, за да увеличите основната сила на звука.
 3. Регулирайте копчетата за усилване на канала, докато постигнете желаната сила на звука.

Как да включите/изключите
Натиснете бутона за захранване за 5 от секундата, за да включите захранването.

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - How to turn on

ОСНОВИ на PA
Смесителната платка всъщност е много просто устройство, което приема аудио входните сигнали (от входните канали) и ги „смесва“ към изходите. Контролите на миксиращата платка обикновено позволяват на потребителя да смесва нивата на сигнала на входния канал, да влияе на техния тон и да регулира нивото на реверберация на всеки канал. След това сигналът се подава от смесителната платка към ampлифиери и върху високоговорителите. EON700 е самостоятелна PA система, която включва смесителна платка, ampосвежители и високоговорители.

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - GETTING ACQUAINTED

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОКАЧВАНЕ НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - SUSPENSION

Само опитни професионалисти трябва да се опитват да окачват високоговорителите.
For permanent installation applications utilizing the M10 suspension points, JBL Professional recommends the use of three (3) M10 x 1.5 thread pitch forged shoulder steel eyebolts with an 18-20mm threaded shaft, along with fender washers, rated for overhead suspension.
Users unfamiliar with safe rigging practices should not attempt to suspend loudspeakers.
Повдигнете високоговорителите възможно най -високо.
For best results try to get the high frequency horn at least 2 to 4 feet above the heads of the audience. If the speakers are too low, the people in the back of the audience will not receive the best quality sound.
Поставете високоговорителите между микрофоните и публиката.
Feedback occurs when the microphones pick up sound from the speakers and “feed” the sound back through the sound system. If space is limited, point the speakers away from the microphones to reduce feedback.
Разположете високоговорителите далеч от грамофоните.
Нискочестотната обратна връзка възниква, когато изходът на високоговорителя се улови от рамото на грамофона и се пренастроиampолекотен. Тежка, здрава основа на грамофон и ударно монтиране също могат да намалят този тип обратна връзка в DJ приложения.
Използвайте повече високоговорители в големи или силно реверберационни пространства.
Spreading speakers throughout these spaces will produce much better sound than trying to compensate with loudness level or equalization.
For very long distances, the use of another set of speakers with time delay is recommended.
Поставете високоговорителите изправени за PA - Наклонете високоговорителите отстрани за stage мониторинг. Изправената стойка осигурява равномерно покритие върху широка площ. Високоговорителите EON също са проектирани с две наклонени позиции за stage приложения за мониторинг.

ПРИЛОЖЕНИЕ EXAMPTHE

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - INSTRUMENTS & MIC PLUGGED INTO MIXERИНСТРУМЕНТИ И МИКРОФОН, ВКЛЮЧЕНИ В МИКСЕР
CH1 XLR-1/4” комбиниран микрофон, CH2 XLR-1/4” комбиниран микрофон КлавиатураJBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - USING TWO SYSTEMS AS MAINSИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВЕ СИСТЕМИ КАТО МРЕЖА
EON700 отляво и EON700 отдясно

СМЕСИТЕЛЕН ПАНЕЛ

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - MIXER PANEL

ФУНКЦИИ НА СМЕСИТЕЛНИЯ ПАНЕЛ

A. LCD панел
The LCD is used to display basic diagnostic information and allow access to more advanced features through a menu system.
See the LCD GUI specification for more details on the LCD menu system, features, and navigation. The LCD will refresh at approximately 4Hz and is not suitable for meters or any other fast motion items.
Б. Бутон за захранване
Бутонът за захранване е бутон за моментално натискане. Използва се за превключване на устройството между включено и изключено състояние. Когато е в изключено състояние, кратко натискане и отпускане на бутона за захранване ще постави устройството във включено състояние.
C. Основен обем / Навигация в менюто

Управлява LCD дисплей

 • Въртящ се енкодер: В менюто – Меню надолу по часовниковата стрелка/Меню нагоре обратно на часовниковата стрелка
 • Натиснете, за да изберете елемент от менюто
 • + На началния екран основната сила на звука се увеличава чрез завъртане на копчето по часовниковата стрелка.
  + На началния екран основната сила на звука намалява чрез завъртане на копчето обратно на часовниковата стрелка.

D. Ограничителен светодиод
Amplifier достига клип.
Д. Бутон за връщане назад
Натиснете, за да се върнете към предишния елемент от менюто
F. Вход за захранване
Входен адаптер за A/C захранващ кабел
G. XLR мъжки Loop Thru
Този XLR изходен конектор осигурява метод за изпращане на аудио към външен източник. Ако има сигнал на всички входове, входовете ще бъдат сумирани и изпратени като микс: Може да се регулира в раздела на менюто за преминаване.
H. CH2 XLR-1/4” Combo Input
XLR – 1⁄4” комбиниран конектор (по 1 за всеки вход) се използват за аналоговите аудио входове.

Копчета и функции
EON700 е оборудван с въртящи се бутони, за да улесни навигацията и използването на хардуера.

 • Еднократно натискане на копчето MAIN/MENU ще отвори главното меню.
 • Натискането и задържането на копчето MAIN/MENU за 2 секунди ще заглуши ГОВОРИТЕЛЯ.
 • Натискането и задържането на КОНТАКТА ЗА КАНАЛИ за 2 секунди ще заглуши КАНАЛА.

Бутони и функции

 • Бутонът POWER включва/изключва високоговорителя. Задръжте за .5s, за да включите високоговорителя и .5s, за да изключите високоговорителя.
 • Бутонът НАЗАД ще ви върне от текущия екран, в който се намирате, без да запазвате промените. Това може да се разглежда като бутон „ОТКАЗ“.

Светодиоди и функции

 1. Откриване на сигнал – светодиодът под бутоните за канали ще мига периодично в жълто, за да покаже наличието на сигнал.
 2. LED функция при заглушаване на канали/високоговорител: LED бутоните под канала ще мигат бавно ЧЕРВЕНО, когато каналът е заглушен.

SSM

Нива Състояние на LED
По подразбиране: няма сигнал Светодиодите са изключени
Заглушен канал Заглушен канал Светодиодът за заглушени канали мига слабо червено/зелено
Ниво на сигнала на канала Много слаб/Няма сигнал Светодиодът на канала е изключен
Нормален сигнал Светодиод на канала ярко зелено
Силен сигнал Светодиод на канала ярко жълт
подрязване Светодиод на канала ярко червен

EASYNAV LCD

Въведение в EasyNav LCD

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - Intro to the EasyNav LCD

Главно меню

 • Натискането на въртящия се бутон Main/Menu по всяко време ще ви отведе до главното меню на EON700. Тук потребителите имат достъп до функциите на главното меню на EON700.
 • Печалба добавя преamp печалба към системата, за да поддържа използването на микрофона. Фейдърът на EON700 работи стандартно в LINE LEVEL, но достъпът до менюто GAIN може да позволи на потребителите да включат директно микрофон.
 • Натиснете MAIN/MENU за достъп до менюто GAIN.
 • Изберете към кой канал искате да добавите GAIN, като завъртите и натиснете копчето MAIN/MENU.
 • Увеличете печалбата си до желаните нива.
 • Ducking от Soundcraft® е тип страничен компресор, използван най-често за понижаване на нивото на възпроизвеждане на музика, докато човек говори в микрофона. Тази функция позволява на потребителя да избере кои микрофонни канали да използва като сензори, чувствителността на всеки канал и дали иска малко или много намаляване на музиката, докато човек говори. Това меню включва функцията за намаляване, позволява на потребителите да избират кой(и) канал(и) ще действат като тригер за намаляване и задават индивидуални прагове за всеки канал.
 • За да получите достъп до това меню, отидете до ducking и натиснете бутона Main/Menu.
 • За да включите Ducking, навигирайте до Ducking и натиснете бутона Main/Menu
 • Завъртете копчето ПО ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, за да активирате понижаване
 • Завъртете копчето ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, за да деактивирате понижаването
 •  „Сензорите за канали“ дават на потребителя опцията да избере кои микрофонни входове могат да се използват за задействане на Bluetooth възпроизвеждане на музика. Потребителят може да избере произволна комбинация от входове за микрофони, които да се включат като сензори за слушане на Bluetooth музика.
 • За да настроите сензора за канали, отидете до полето Сензор за канала и натиснете бутона MAIN/MENU
 • Navigate to the respective channel(s) you wish to set as a sensor and press the MAIN/MENU button
 • Завъртете копчето ПО ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, за да активирате този канал като СЕНЗОР за понижаване. Когато това е избрано, съответният канал ще открие сигнал и ще активира функцията за понижаване на Bluetooth сигнала.
 • Завъртете копчето ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, за да деактивирате този канал като СЕНЗОР за понижаване. Когато това е деактивирано, откриването на сигнал на този канал НЯМА да задейства функцията за понижаване на Bluetooth сигнала.
 •  „Параметри на чувствителност“ дават на потребителя опцията да избере при какво ниво на звука всеки входен канал за микрофон ще задейства прага на понижаване. По-силните гласове може да искат по-високо ниво на сензора. По-слабите гласове може да искат по-ниско ниво на сензора, за да задействат намаляването на музиката. По-ниска стойност представлява по-малко чувствително откриване на сигнала
 • Select and edit these values by pressing the MAIN/MENU knob while Sensitivity Parameters is highlighted.
 • Навигирайте до съответния канал, който искате да редактирате, и натиснете копчето MAIN/MENU, за да изберете.
 • Регулирайте параметъра.
 • Натиснете копчето MAIN/MENU, за да запишете настройката
 • Натиснете бутона НАЗАД, за да отмените тази настройка.
 • Обхватът е параметър, който казва на Bluetooth сигнала колко сила на звука трябва да бъде намалена, когато откриването на сигнала достигне желаното ниво.
 • За да регулирате това, отидете до RANGE и натиснете копчето MAIN/MENU.
 • Регулирайте параметъра
 • Натиснете копчето MAIN/MENU, за да запишете настройката
 • Натиснете бутона НАЗАД, за да отмените тази настройка.
 • Времето за освобождаване е параметър, който указва на Bluetooth сигнала кога трябва да се върне към нормална сила на звука, след като сигналът вече не се открива. Тази стойност е представена в ms (милисекунди).
 • За да регулирате това, преминете към полето RELEASE RETURN TIME и натиснете копчето MAIN/MENU.
 • Регулирайте параметъра
 • Натиснете копчето MAIN/MENU, за да запишете настройката
 • Натиснете бутона НАЗАД, за да отмените тази настройка.
 • dbx DriveRack Output – DriveRack е линия от хардуерни продукти, произведени от марката dbx на Harman. Тези сигнални процесори за монтиране в стелаж осигуряват подробен контрол за крайна обработка и кросоувъри, преди да подадат микса към един или повече високоговорители. Тази функционалност на DriveRack, вградена в EON700, е предназначена да оптимизира комбинацията от високоговорител и Pass Thru изходи, вградени в този JBL високоговорител.
 • AFS от dbx, или автоматично потискане на обратната връзка, е комбинация от обработка, която може да позволи на потребителя да добави до 3 dB повече общо усилване към своя изход, преди да получи обратна аудио обратна връзка чрез микс входовете. AFS прави това с помощта на комбинация от автоматично разпознаване и параметрични еквалайзери с много стегната ширина преди главния изходен еквалайзер.
 • StagНай-добрите практики за настройка винаги се препоръчват за най-добри резултати, за да се избегне обратна връзка, в комбинация със системата за обработка на AFS. Микрофоните имат по-малък шанс да дадат обратна връзка, ако следват следните стандарти за позиция на stage:
 • Микрофоните трябва да са зад предната равнина на високоговорителите.
 • Микрофоните трябва да са на поне два метра отляво или отдясно на високоговорителите.
 • Изборът „AFS by dbx“ Вкл./Изкл. включва или изключва AFS процесора.
 • „Нулиране на филтри“ ще нулира всички филтри, подканвайки филтрите да се нулират и да започнат отначало при откриването на потенциални рискове за честотата на обратната връзка.
 • Изходният EQ е пакет от настройки на филтъра на основния микс, преди аудиото да се подаде към amp и високоговорител.
  It includes a collection of easy to select preset curves for common speech and music styles. Each preset can also be loaded into the Custom preset for detailed user adjustable of output parametric EQ’s. The user has adjustments for individual band level, frequency, and width (“Q”).
 • “Output EQ” On/Off активира или заобикаля текущите настройки в изходния EQ процесор.
 • „Предварителни настройки“ позволява завъртане на копчето Главно/Меню към view и изберете от предварително зададените Output EQ.
 • Превъртете менюто до “Presets” и натиснете копчето MAIN/MENU.
 • Завъртете копчето MAIN/MENU на view наличните предварителни настройки.
 • Щракнете върху копчето MAIN/MENU, за да заредите текущо изброената предварителна настройка.
 • Потребителите могат да заредят персонализираната предварителна настройка, след което да щракнете два пъти върху копчето MAIN/MENU, за да отворите страницата за редактиране на Master EQ. Вътре в тази страница за показване на графика можете да завъртите копчето MAIN/MENU до конкретен номер на параметричен EQ и да щракнете отново върху копчето MAIN/MENU, за да изберете да редактирате усилването (плюс или минус в dB), честотата на филтъра или „Q“ (т.е. регулирайте ширината на филтъра.)
 • Потребителите могат да заредят всяка предварително зададена настройка като начална точка, след което да превъртят надолу и да коригират всяка настройка, за да заредят текущата крива като персонализирана предварително зададена настройка за по-нататъшно редактиране. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение, който предупреждава потребителя, че това ще премахне текущите потребителски предварително зададени настройки и ще го зареди с текущите viewed настройки.
 • Bass Boost – Функцията Bass Boost добавя 2db бас към системата.
 • Bass Boost On/Off активира или деактивира функцията за усилване на басите.
 • Pass Thru XLR output can be set to assist in feeding the mix to additional speakers. This section includes presets and settings based on the type of speaker the Pass Thru will be feeding and how it is positioned in comparison to this speaker and the audience.
 • “Pass Thru” On/Off” разрешава или деактивира изходното подаване на Pass Thru XLR.
 • „Предварително зададени настройки“ позволява избор на три типа комбинации от високоговорители с помощта на Pass Thru XLR изхода:
 • “Пълен обхват” е предназначен за захранване на друг високоговорител с пълен обхват. Това предава както този, така и Pass Thru XLR към друг високоговорител, същия микс от пълен честотен диапазон.
 • Предварителната настройка „Sub“ автоматично конфигурира настройките по-долу за изолиране на ниските честоти и подаването им само към Pass Thru XLR изход за събуфер високоговорител. Избирането на “Sub” автоматично задава вътрешния amp/високоговорител подава към HPF („високочестотен филтър“) само сигнал при над 80Hz и изходът Pass Thru XLR да пропуска само микс сигнала под 80Hz.
 •  “Custom” allows the user to set the lower settings manually.
 • „HPF на този високоговорител“ може да се използва за премахване на сигнал под избрана честота към вградения amp/ лента за високоговорители и високоговорители.
 • „LFP on Pass Thru Out“ може да се използва за настройка на нискочестотен филтър на Thru Out XLR изходен канал.
 • Подравняване на времето
 • Закъсненията на сигнала се използват, когато се използват няколко високоговорителя, но високоговорителите са на различни разстояния от публиката.
 • Exampда се чете:
 • Субуферът е отпред на stage, докато този високоговорител с пълен обхват на stagд. В тази конфигурация Pass Thru XLR към субуфера ще трябва да бъде леко забавен, за да компенсира по-близкото си положение до публиката.
 • Pass Thru XLR изходът захранва допълнителен високоговорител с пълен обхват, поставен наполовина назад в публиката, за да осигури допълнително разстояние за слушане. В този случай забавете задния запълващ говорител в публиката, за да компенсирате правилното синхронизиране на времето.
 • Основи на подравняването на времето:
 • За да компенсирате различните разстояния', определете говорещия, който е най-отдалечен от публиката, и забавете други високоговорители със същия сигнал, за да се „изравнят във времето“ с говорещия, който е най-отдалечен от публиката.
 • Звукът се разпространява във въздуха при средна влажност и стайна температура с около 1.1 фута на ms. Измерете разликата в разстоянието на всеки говорител, захранващ публиката. Захранете говорещия, който е най-отдалечен от публиката, без забавяне на изравняването на времето. Задайте закъснения за другите по-близки високоговорители въз основа на разстоянието им пред най-далечния заден високоговорител. Измерете разликата в разстоянието и въведете 1 ms на 1.1 фута, че всеки високоговорител е пред най-отдалечения заден високоговорител във вашата конфигурация. Подравняването на времето не е перфектно, тъй като не всички позиции на публиката измерват едни и същи разлики в разстоянието до високоговорителите.
 • „Delay Pass Thru Out“ Въведете в ms.
 • „Отлагане на този високоговорител“ Въведете в ms.

Настройки

 • “BT Audio Pairing” enables Bluetooth audio pairing for up to 30 seconds. This setting turns off when a pairing has been made, or after 30 seconds.
 • „BT Control Pairing“ позволява сдвояване на Bluetooth управление за до 30 секунди с приложението JBL Pro Control. Това се изключва, когато е направено сдвояване или след 30 секунди.
 • Високоговорителят EON700 ще потвърди защитен щифт с приложението. Моля, уверете се, че сте потвърдили това, за да осигурите сдвояване на BLE контрол.
 • “LCD Contrast” позволява на потребителя да регулира LCD контраста между 0 и 100%.
 • „Версия на фърмуера“ показва текущата версия на фърмуера, заредена на високоговорителя.
 • “Factory Reset” нулира всички настройки на високоговорителя до фабричните настройки по подразбиране, включително сдвояване на Bluetooth комуникация.

APP

JBL Pro Connect
The JBL Pro Connect app is a Bluetooth Low Energy control application used to remotely control the features within the EON700. The app is a free download on iOS and Android.
Препоръчва се всички потребители да изтеглят приложението и да се уверят, че устройството им работи с най -новия фърмуер за най -добро изживяване.

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - GOOGLE

СПЕЦИФИКАЦИИ

EON710 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип система 10 IN захранван високоговорител
Модел на високоговорител 710G
Размер на вълна 10 "
Магнит за високоговорител ферит
Гласова намотка за високоговорител 2 "
Модел на пищялка Драйвер за компресия 2414H
Размер на високоговорителя 1 "
Магнит за пищялки неодимов
Импеданс на преобразувателя LF 4 ома, HF 8 ома
Макс. SPL 125dB @1m/4Pi
Честотен диапазон -10 52Hz - 20kHz
Честотен диапазон -3 65Hz - 20kHz
Хор дисперсия 110 °
Vert дисперсия 60 °
Оценка на мощността 1300W пикова / 650 RMS
Променлив ток 100V-120V или 220V-240V
охлаждане Пасивен
LED индикатори 1 светодиод за захранване, 1 светодиод за ограничение, 1 преден светодиод, 2 светодиода за сигнал/SSM
Входно съпротивление 50k/100k небалансиран/балансиран
Повишаване на входа -∞ to +36db
Crossover Freq 2 кХц
I / O 2 XLR комбинирани жака / BT
1 XLR M Thru
Баю PP+10% талк
Скара 16GA перфорирана стомана с акустично прозрачна подложка от черен плат
Окачване/монтиране 4  M10 Suspension points, 36mm Pole Socket, universal yoke bracket holes
Дръжки 1, Кабелен канал отдолу
Нето тегло 12Kg
Бруто тегло 15.2Kg
Продукт затъмнява 587x332x305mm 23.1x13x12in(HxWxL)
Размери за доставка 606x439x407mm 23.85×17.28×16.1in (HxWxL)

EON712

Тип система 12 IN захранван високоговорител
Модел на високоговорител 712G
Размер на вълна 12 "
Магнит за високоговорител ферит
Гласова намотка за високоговорител 2 "
Модел на пищялка Драйвер за компресия 2414H
Размер на високоговорителя 1 "
Магнит за пищялки неодимов
Импеданс на преобразувателя LF 4 ома, HF 8 ома
Макс. SPL 127dB @1m/4Pi
Честотен диапазон -10 50Hz - 20kHz
Честотен диапазон -3 60Hz - 20kHz
Хор дисперсия 100 °
Vert дисперсия 60 °
Оценка на мощността 1300W пикова / 650 RMS
Променлив ток 100V-120V или 220V-240V
охлаждане Пасивен
LED индикатори 1 светодиод за захранване, 1 светодиод за ограничение, 1 преден светодиод, 2 светодиода за сигнал/SSM
Входно съпротивление 50k/100k небалансиран/балансиран
Повишаване на входа -∞ to +36db
Crossover Freq 2 кХц
I / O 2 XLR комбинирани жака / BT
1 XLR M Thru
Баю PP+10% талк
Скара 16GA перфорирана стомана с акустично прозрачна подложка от черен плат
Окачване/монтиране 4  M10 Suspension points, 36mm Pole Socket, universal yoke bracket holes
Дръжки 2, кабелен канал отдолу
Нето тегло 14.6kg
Бруто тегло 18.4kg
Продукт затъмнява 670x381x328mm 26.4x15x12.9in (HxWxL)
Размери за доставка 684x490x430mm 26.92×19.29×16.92in (HxWxL)

EON715

Тип система 15 IN захранван високоговорител
Модел на високоговорител 715G
Размер на вълна 15 "
Магнит за високоговорител ферит
Гласова намотка за високоговорител 2 "
Модел на пищялка Драйвер за компресия 2414H
Размер на високоговорителя 1 "
Магнит за пищялки неодимов
Импеданс на преобразувателя LF 4 ома, HF 8 ома
Макс. SPL 128dB @1m/4Pi
Честотен диапазон -10 45Hz - 20kHz
Честотен диапазон -3 55Hz - 20kHz
Хор дисперсия 90 °
Vert дисперсия 60 °
Оценка на мощността 1300W пикова / 650 RMS
Променлив ток 100V-120V или 220V-240V
охлаждане Пасивен
LED индикатори 1 светодиод за захранване, 1 светодиод за ограничение, 1 преден светодиод, 2 светодиода за сигнал/SSM
Входно съпротивление 50k/100k небалансиран/балансиран
Повишаване на входа -∞ to +36db
Crossover Freq 1.9 кХц
I / O 2 XLR комбинирани жака / BT
1 XLR M Thru
Баю PP+10% талк
Скара 16GA перфорирана стомана с акустично прозрачна подложка от черен плат
Окачване/монтиране 4  M10 Suspension points, 36mm Pole Socket, universal yoke bracket holes
Дръжки 2, кабелен канал отдолу
Нето тегло 17kg
Бруто тегло 21.5kg
Продуктови DIM 716x438x358mm 28.1×17.24×14.9in (HxWxD)
Доставка на DIM 738x543x458mm 29.1×21.4x18in (HxWxL)

EON718S

Тип система 18 IN захранван субуфер
Модел на високоговорител 718G
Размер на вълна 18 "
Магнит за високоговорител ферит
Гласова намотка за високоговорител 3 "
Импеданс на преобразувателя Номинално съпротивление 4 ома
Макс. SPL 131dB @1m/2Pi
Честотен диапазон -10 31Hz - 150Hz
Честотен диапазон -3 40Hz -120Hz
Хор дисперсия Omni
Vert дисперсия Omni
Кросоувър честота 80, 100, 120hZ по избор
Оценка на мощността 1500W / 750W RMS
Променлив ток 100V-120V или 220V-240V
охлаждане Пасивен
LED индикатори 1 светодиод за захранване, 1 системен лимит, 1 преден светодиод
Входно съпротивление 50k/100k небалансиран/балансиран
Повишаване на входа -∞ to +36db
I / O 2 XLR комбо
2 XLR M Thru
Баю 18 mm брезов шперплат с покритие Duraflex
Скара 16GA перфорирана стомана с акустично прозрачна подложка от черен плат
Окачване/монтиране 1 M20 щуп с резба
Дръжки 2
Нето тегло 35.5kg
Бруто тегло 42.5kg
Продукт затъмнява 674x609x637mm 26.53x24x25.1in(HxWxD)
Размери за доставка 722x743x713mm 28.4×29.3×28.1in (HxWxL)

КАБЕЛИ И КОНЕКТОРИ

XLR/F към XLR/M микрофонен кабел Стандартният кабел за свързване на микрофон и линеен сигнал в професионални аудио системи.
• Микрофон към миксер
TRS (балансиран) 1/4 инча (6.35 мм) телефонен жак към XLR/M For connecting balanced devices with 1/4 inch(6.35mm) phone and maybe used interchangeably.
TRS (небалансиран) 1/4 инча (6.35 мм) телефонен жак към XLR/M За свързване на инструменти с небалансирани изходи към балансирани XLR входове.
TS (небалансиран) 1/4 инчов телефонен жак (6.35 мм) към XLR/M Този кабел е електрически идентичен на “TRS” (небалансиран) 1/4 инча (6.35 мм) телефон и може да се използва взаимозаменяемо.
XLR/M към RCA (фоно) кабел Свързва потребителски аудио продукти и някои DJ миксерни изходи към входове за професионално аудио оборудване
TRS 1/4 инча телефонен жак към двоен 1/4 инча (6.35 мм) телефонен жак Разделя стерео изхода на отделни ляв/десен сигнал.
TRS 1/4 инча телефонен жак към двоен 1/4 инча (6.35 мм) телефонен жак Change to a TRS mini-phone jack to connect to the output of a portable. MP3/CD — player and computer sound cards to a mixer.
XLR/F към XLR/M аудио наземно повдигане Само с балансирани входове и изходи

JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker - Microphone Cable

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Адрес за кореспонденция:
JBL Professional
Бул. „Балбоа“ 8500
Нортридж, Калифорния 91329
Адрес за доставка:
JBL Professional
8500 бул. Балбоа, док 15
Нортридж, Калифорния 91329
(Не връщайте продукта на този адрес, без предварително да получите предварително разрешение от JBL)
Обслужване на клиенти:
от понеделник до петък
8:00 сутринта -5: 00 вечерта
Тихоокеанско крайбрежие в САЩ
(800) 8JBLPRO (800.852.5776)
www.jblproservice.com
По света Web:
www.jblpro.com
Професионални контакти извън САЩ:
Свържете се с професионалния дистрибутор на JBL във вашия район.
Пълен списък на международните дистрибутори на JBL Professional е предоставен в САЩ webсайт: www.jblpro.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

Ограничената гаранция на JBL за професионални продукти за високоговорители (с изключение на кутиите) остава в сила пет години от датата на първата покупка на потребителя. JBL ampгаранциите за обезживители са три години от датата на първоначалната покупка. Кутиите и всички други продукти на JBL имат гаранция за две години от датата на първоначалната покупка.
Кой е защитен от тази гаранция?
Your JBL Warranty protects the original owner and all subsequent owners so long as: A.) Your JBL product has been purchased in the Continental United States, Hawaii or Alaska. (This Warranty does not apply to JBL products purchased elsewhere except for purchases by military outlets. Other purchasers should contact the local JBL distributor for warranty information.); and B.)
The original dated bill of sale is presented whenever warranty service is required.
Какво покрива гаранцията JBL?
С изключение на посоченото по-долу, вашата JBL гаранция покрива всички дефекти в материала и изработката. Не се покриват следните: Щети, причинени от злополука, злоупотреба, злоупотреба, модификация или пренебрегване на продукта; щети, настъпили по време на експедицията; щети в резултат на неспазване на инструкциите, съдържащи се в ръководството ви с инструкции; щети, произтичащи от извършването на ремонти от някой, който не е упълномощен от JBL; искове, основани на всякакви погрешни изявления от страна на продавача; всеки продукт на JBL, на който серийният номер е бил изкривен, модифициран или премахнат.
Кой какво плаща за какво?
JBL ще заплати всички разходи за труд и материали за всички ремонти, обхванати от тази гаранция. Моля, не забравяйте да запазите оригиналните картонени опаковки, защото ще се таксува, ако се искат заместващи кашони. Плащането на таксите за доставка е обсъдено в следващия раздел на тази гаранция.
Как да получите гаранционно изпълнение
If your JBL product ever needs service, write or telephone us at JBL Incorporated (Attn: Customer Service Department), 8500 Balboa Boulevard, PO. Box 2200, Northridge, California 91329 (818/893-8411). We may direct you to an authorized JBL Service Agency or ask you to send your unit to the factory for repair. Either way, you’ll need to present the original bill of sale to establish the date of purchase. Please do not ship your JBL product to the factory without prior authorization. If transportation of your JBL product presents any unusual difficulties, please advise us and we may make special arrangements with you.
Otherwise, you are responsible for transporting your product for repair or arranging for its transportation and for payment of any initial shipping charges. However, we will pay the return shipping charges if repairs are covered by the warranty.
Ограничение на предполагаемите гаранции
ВСИЧКИ ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, СА ОГРАНИЧЕНИ ПО СРОК НА ДЪЛЖИНАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ЩЕТИ
ОТГОВОРНОСТТА НА JBL Е ОГРАНИЧЕНА ДО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЯНАТА, ПО НАША ОПЦИЯ, НА ВСЯКАКЪВ ДЕФЕКТИВЕН ПРОДУКТ И НЯМА ДА ВКЛЮЧВА НЕОБХОДИМИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОЛКО ДЪЛГО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИМПЛИЦИРАНА ГАРАНЦИЯ И / ИЛИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ТАКА ГОРИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС. НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВНИ ПРАВА И МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ, ДЪРЖАВА ДЪРЖАВА.
JBL Professional
Бул. Балбоа 8500 Northridge, CA 91329 САЩ

ЛОГОТИП НА JBL700 EON
СЕРИЯ
www.jblpro.com

Документи / Ресурси

JBL EON712 12-инчов захранван PA високоговорител [pdf] Ръководство за потребителя
EON712, 12-инчов захранван PA високоговорител, захранван PA високоговорител, 12-инчов PA високоговорител, PA високоговорител, високоговорител

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *