KARCHER-ЛОГО

KARCHER K 7 Premium Smart Control Pressure Washer

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-WasherPRODUCT-IMAGE

Приложение KÄRCHER Дом и градина

Устройството може да се управлява чрез директна работа с пистолет под високо налягане или чрез мобилно устройство, оборудвано с безжична технология Bluetooth®. За това е необходимо приложението KÄRCHER Home & Garden.

Приложението също така съдържа:

 • Информация за инсталиране и първоначално стартиране
 • Информация за областите на приложение
 • Съвети и трикове
 • Често задавани въпроси с подробно отстраняване на неизправности
 • Връзка към сервизния център на KÄRCHER
  Приложението може да бъде изтеглено тук:KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-07

Авторски права и търговски марки

 • Думите и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. Всяко използване на тези търговски марки от Alfred Kärcher SE & Co. KG е по лиценз.
 • Google Play ™ и Android ™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google Inc.
 • Apple® и App store® са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc.

Инструкции за безопасност

Прочетете тази глава за безопасност и тези оригинални инструкции, преди да използвате устройството за първи път. Действайте в съответствие с тях. Запазете оригиналните инструкции за бъдещи справки или за бъдещи собственици.

В допълнение към бележките в инструкциите за експлоатация, трябва да вземете предвид и общите разпоредби за безопасност и указанията за предотвратяване на злополуки, приложими от закона.

Предупрежденията и информационните бележки, приложени към устройството, предоставят важна информация за безопасна работа.

Нива на опасност

ОПАСНОСТ

 • Индикация за непосредствена заплаха от опасност, която ще доведе до тежки наранявания или дори смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Индикация за потенциално опасна ситуация, която може да доведе до тежки наранявания или дори смърт.

ВНИМАНИЕ

 •  Индикация за потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

 •  Индикация за потенциално опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.
Предпазна екипировка

ВНИМАНИЕ

 •  Носете подходящо защитно облекло и предпазни очила, за да се предпазите от вода или мръсотия.
 • При използване на почистващи препарати под високо налягане могат да се образуват аерозоли. Вдишването на аерозоли може да бъде вредно за вашето здраве. В зависимост от приложението, използването на напълно екранирани дюзи (напр. почистващи препарати за повърхности) може значително да намали емисиите на водни аерозоли. В зависимост от средата, която трябва да се почиства, носете подходяща респираторна маска от клас FFP 2 или подобна, за да се предпазите от вдишване на аерозоли, ако използването на напълно защитена дюза не е възможно.

Общи инструкции за безопасност

ОПАСНОСТ

 • Риск от задушаване. Съхранявайте фолиото за опаковане на място, недостъпно за деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Използвайте устройството само за правилното му използване. Вземете предвид местните условия и се пазете от трети страни, по -специално деца, когато работите с устройството.
 • Лица с намалени физически, сензорни или умствени способности и лица без опит и познания могат да използват уреда само ако са надлежно наблюдавани, инструктирани за безопасно използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност, и разбират произтичащите от това опасности.
 • Децата не трябва да работят с устройството.
 • Children must be super-vised to prevent them from playing with the appliance.

ВНИМАНИЕ

 • Предвидени са предпазни устройства за ваша собствена защита. Никога не променяйте или заобикаляйте предпазните устройства.
Риск от токов удар

ОПАСНОСТ

 • Свързвайте устройства от клас на защита I само към правилно заземени източници на захранване.
 • Свързвайте устройството само с променлив ток. Обемътtage, посочено на фирмената табелка, трябва да съответства на voltagд на източника на захранване.
 • Работете с устройството само чрез превключвател за защита от ток на повреда (максимум 30 mA).
 • Никога не докосвайте щепсела и контакта с мокри ръце
 • Захранващият щепсел и съединителят на удължителния кабел трябва да са водонепроницаеми и да не се поставят във вода. Съединителят може да не е на пода. Използвайте кабелни барабани, за да се уверите, че гнездата са най-малко 60 mm над пода.
 • Всички части под напрежение в работната зона трябва да бъдат защитени срещу водни струи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Свързвайте устройството само към електрическа връзка, която е настроена от квалифициран електротехник съгласно IEC 60364-1.
 • Проверявайте дали захранващият кабел със захранващия щепсел не е повреден всеки път, преди да използвате устройството. За да се избегне всякаква възможна опасност, повреден мрежов свързващ кабел трябва незабавно да се смени от производителя, от оторизирания отдел за обслужване на клиенти или от квалифициран електротехник.
 • Не повреждайте захранващия кабел и разтягащия кабел, като го прегазвате, смачквате или дърпате или подобно. Пазете захранващия кабел от топлина, масло и остри ръбове.
 • Неподходящите електрически удължителни кабели са опасни. Използвайте само одобрени и подходящо маркирани електрически удължителни кабели с достатъчно напречно сечение на линията, когато сте на открито: 1-10 m : 1.5 mm2, 10-30 m : 2.5 mm2

ВНИМАНИЕ

 • Винаги напълно развивайте удължителния кабел от кабелния барабан.
 • В случай на по-дълги прекъсвания в работата и след употреба, изключете уреда от главния превключвател/превключвателя на устройството и издърпайте щепсела от захранването.

операция

ОПАСНОСТ

 • Работата във взривоопасна атмосфера е забранена.
 • Never suction solvents, liquids containing solvents or undiluted acids. This includes  e.g. petrol, paint thinner or heating oil. The spray mist is highly flammable, explosive and poisonous.
 • Damaged wheels / tyre valves are extremely dangerous. Damaged wheels / tyre valves can be damaged by the high-pressure jet and explode. The first sign of this is discolorations of the tyres. Keep a spray distance of at least 30 cm when cleaning the wheels / tyre valves.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Не използвайте устройството, ако наблизо има хора без подходящо защитно облекло.
 • Не насочвайте струята с високо налягане към себе си, например към почистване на дрехи или обувки.
 • Не насочвайте струята с високо налягане към хора, животни, електрическо оборудване под напрежение или към самото устройство.
 • Не пръскайте предмети, съдържащи вредни вещества (например азбест).
 • Проверете устройството и аксесоарите, като маркуч за високо налягане, пистолет за високо налягане и предпазни устройства, за да се уверите, че са в правилно безопасно и надеждно състояние преди всяка операция. Не използвайте уреда, ако е повреден. Сменете незабавно повредените компоненти.
 • Използвайте само маркучи за високо налягане, контролни панели и съединители, посочени от производителя.
 • Риск от опарване. При разкачване на захранващия маркуч или маркуча за високо налягане, топла вода може да изтече от връзките след работа.

ВНИМАНИЕ

 • Съгласно приложимите разпоредби, уредът никога не може да се използва с мрежата за питейна вода без системен сепаратор. Уверете се, че връзката към вашата домашна водна система, с която работи уредът за почистване с високо налягане, е оборудван със системен сепаратор съгласно EN 12729 тип BA.
 • Водата, която е преминала през системния сепаратор, вече не се класифицира като годна за пиене. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
 • Силата на отдръпване от водния поток, възникваща при дюзата за високо налягане, действа върху пистолета за високо налягане. Поддържайте правилна основа и здраво дръжте пистолета за високо налягане и пръскащата тръба здраво.
 • Инциденти или повреди поради падане на устройството. Преди всички действия с или върху устройството, трябва да се уверите, че то е стабилно.

ВНИМАНИЕ

 • Не работете с уреда при температури под 0 °C.
Работа с препарат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Неправилната употреба на почистващи препарати може да причини сериозни наранявания или отравяне.

ВНИМАНИЕ

 • Съхранявайте перилния препарат на място, недостъпно за деца.
 • Използвайте само детергентите, доставени или посочени от производителя. Използването на други почистващи препарати или химикали може да влоши безопасността на устройството.
Грижи и обслужване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Винаги изваждайте щепсела от контакта преди всички дейности по поддръжка и поддръжка.

ВНИМАНИЕ

 • Не използвайте ацетон, неразредени киселини или разтворители, тъй като те разяждат материалите, използвани върху

транспорт

ВНИМАНИЕ
Риск от злополуки и наранявания. Вземете предвид теглото на устройството за транспортиране и съхранение. Вижте глава Технически данни в инструкциите за експлоатация.

Опазване на околната среда

Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля, изхвърлете опаковката в съответствие с екологичните разпоредби.
Електрическите и електронните уреди съдържат ценни, рециклируеми материали и често компоненти като батерии, акумулаторни батерии или масло, които - ако се борави с тях или се изхвърлят неправилно - могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и околната среда. Тези компоненти обаче са необходими за правилната работа на уреда. Уредите, маркирани с този символ, не се разрешават да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.
Почистващите работи в маслени отпадни води, напр. Измиване на двигатели, измиване на ходова част и т.н., могат да се извършват само в перални станции с маслоотделител.
Работата с детергенти може да се извършва само върху водонепроницаеми повърхности с връзка към канализационната система за отпадни води. Не позволявайте препарат да попадне във водните пътища или почвата.
Добивът на вода от обществените водни пътища не е разрешен в някои страни.

Бележки относно материалите за съдържанието (REACH)
Текущата информация за материалите за съдържание може да бъде намерена на: www.kaercher.de/REACH

Предназначение

Използвайте почистващ препарат под високо налягане само в частни домакинства.
Уредът за почистване с високо налягане е предназначен за почистване на машини, превозни средства, сгради, инструменти, фасади, тераси, градински машини и др. с помощта на водна струя под високо налягане.

Аксесоари и резервни части
Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части. Те гарантират, че уредът ще работи безпроблемно и безопасно.

Информация за аксесоари и резервни части можете да намерите на www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставка на уреда е показан на опаковката. Проверете съдържанието за пълнота при разопаковането. Ако липсват аксесоари или в случай на повреда при изпращане, моля, уведомете вашия дилър.

Описание на устройството

Максималното количество оборудване е описано в това ръководство за експлоатация. В зависимост от използвания модел, има разлики в обхвата на доставката (вижте опаковката).

За илюстрации вижте графичната страница
Илюстрация АKARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-01

 1. Стойка с дръжка за носене
 2. Водна връзка с интегрирано сито
 3. Транспортно колело
 4. Ръководство за маркуч
 5. Задействайте „0/OFF“/„I/ON“
 6. Съхранение за пръскаща копия
 7. Маркуч за високо налягане
 8. *Plug 'n' Clean бутилка с перилен препарат
 9. Storage / parking position for high-pressure gun 10 3-in-1 multi-jet spray lance with 3 spray types (see also chapter  Smart Control System)
 10. Пистолет за високо налягане Smart Control
 11. LCD display (see also chapter  LCD display)
 12. Заключване на отделението за батерията
 13. Отделение за батерия
 14. Бутони “+/-” за контрол на налягането
 15. Заключване на пистолет под високо налягане
 16. Бутон за отделяне на маркуча за високо налягане от пистолета за високо налягане
 17. Лост за пистолет с високо налягане
 18. Транспортна дръжка, телескопична
 19. Дръжка за носене
 20. Макара за маркучи за високо налягане
 21. Манивела за макара за маркучи
 22. Типова табелка
 23. Отделение за аксесоари
 24. Кука за прикачване на мрежа
 25. Мрежа за отделение за аксесоари
 26. Мрежово свързване с щепсел
 27. Съединител за свързване на вода
 28.  ** Градински маркуч с общодостъпен съединител
  • Подсилен с плат
  • Диаметър най -малко 1/2 инча (13 мм)
  • Дължина най -малко 7.5 м
 29. **Всмукателен маркуч KÄRCHER за водоснабдяване от отворени контейнери (номер за поръчка 2.643-100.0)
 30. *Дюза за пяна с контейнер за перилен препарат Препаратът се изсмуква от контейнера, за да се получи силна пяна за перилен препарат.
 31. *Washing brush (e.g. for washing cars) * optional, ** additionally required
LCD дисплей

Илюстрация Б

 1. Област на приложение (1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-HARD с по 2 нива на налягане всяко)
 2. BOOST function indicator3Spray type recommendation (flat stream/detergent/ dirt grinder)
 3. Display Bluetooth® connection
 4. Състояние на силата на сигнала (четири нива)
 5. Състояние на батерията (празна, почти празна, средна, пълна) 7 Ниво на препарат (1 / 2 / 3)
устройства за безопасност

ВНИМАНИЕ
Липсващи или модифицирани предпазни устройства
Предвидени са предпазни устройства за ваша собствена защита. Никога не променяйте или заобикаляйте предпазните устройства.

Превключвател на захранване
Превключвателят на захранването предотвратява неволна работа на устройството.

Заключване на пистолет под високо налягане
Бравата заключва лоста на пистолета за високо налягане и предотвратява непреднамереното стартиране на устройството.

Функция за автоматично спиране
Ако лостът на пистолета за високо налягане се освободи, превключвателят за налягане изключва помпата и струята под високо налягане спира. Помпата се включва отново при натискане на лоста.

Прекъсвач на двигателя
Прекъсвачът на двигателя изключва устройството, ако консумацията на енергия е твърде висока.

Символи на устройството

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-08

Не насочвайте струята под високо налягане към хора, животни, електрическо оборудване под напрежение или самото устройство.
Защитете устройството от замръзване.
Устройството може да не е свързано към обществената мрежа за питейна вода.

Монтаж

За илюстрации вижте графичната страница. Поставете доставените свободни части върху устройството, преди да го стартирате.

Монтиране на мрежата за аксесоари

 1. Закачете мрежата за аксесоари на куките.
  Илюстрация В

Прокарайте маркуча за високо налягане през водача на маркуча

 1. Поставете маркуча за високо налягане през водача на маркуча отзад.
  Илюстрация D

Монтиране на съединителя за свързване на вода

 1. Завинтете съединителя за свързване на вода към връзката за вода на устройството.
  Илюстрация E

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-020

Първоначално стартиране

Забележка

Ако не желаете да управлявате устройството от мобилно устройство чрез Bluetooth® връзка, трябва само да следвате стъпките в раздела „Свързване на пистолета за високо налягане“.

Изтеглете приложението и регистрирайте устройството си

 1. Изтеглете приложението KÄRCHER Home & Garden (вижте приложението KÄRCHER Home & Garden).
 2. Start the KÄRCHER Home & Garden app. Log in to the KÄRCHER Home & Garden app. If necessary, create an account for this.
 3. Сканирайте приложения QR код.
  Препаратът за почистване под високо налягане е регистриран.
  Забележка: Ако не разполагате с приложения QR код, можете също да регистрирате устройството с номера на частта и серийния номер. И двата номера са посочени на типовата табелка
 4. Следвайте инструкциите на приложението KÄRCHER Home & Garden.
  Забележка: Не забравяйте да направите това, преди да свържете пистолета за високо налягане Bluetooth® Activate на вашето мобилно устройство. Свързване на пистолета за високо налягане
  Забележка: Можете да намерите подробно описание на връзката на адрес https://www.kaercher.com/FCR.
 5. Включете щепсела на уреда за почистване под високо налягане в контакт.
 6. Устройството преминава в режим на свързване за 60 s. През това време е възможно да свържете пистолета за високо налягане.
 7. Натиснете едновременно клавиша “+” и бутона “-” на пистолета за високо налягане за най-малко 3 s.
  If the coupling is successful, the pressure levels, as well as the radio and the Bluetooth® symbol, will be shown on the display.
  Илюстрация F
  Bluetooth връзката между мобилното устройство и уреда за почистване под високо налягане се установява автоматично.
  Забележка: If necessary, you can also establish the Bluetooth® connection at a later time by pressing the “-” key for 10 s.
 8. Ако опитът за свързване е неуспешен:
  • Pull the mains plug for the high-pressure cleaner out of the socket
  • Изчакайте 20 сек.
  • Свържете отново пистолета за високо налягане.

Първоначално стартиране

 1. Поставете устройството на равна и равна повърхност.
 2. Развийте напълно маркуча за високо налягане от макарата.
 3. Издърпайте маркуча за високо налягане докрай напред през водача на маркуча.
 4. Поставете маркуча за високо налягане в пистолета за високо налягане, докато той щракне на място.
  Забележка: Внимавайте да осигурите правилното подравняване на зърното.
  Илюстрация Ж
 5. Проверете за сигурна връзка, като издърпате маркуча за високо налягане.
 6. Включете щепсела в електрическата мрежа.

Водоснабдяване
For the connection values, see the type plate or chapter  Technical data.
Спазвайте правилата на водоразпределителното дружество.
ВНИМАНИЕ
Повреди от замърсена вода Замърсяването във водата може да повреди помпата и аксесоарите.
KÄRCHER препоръчва използването на воден филтър KÄRCHER за защита (специален аксесоар, номер на поръчка 4.730-059).

Връзка към водопровода
ВНИМАНИЕ
Съединител за маркуч с Aquastop на водната връзка на устройството

Повреда на помпата
Никога не използвайте съединител за маркуч с Aquastop на водопроводната връзка на устройството.
Можете да използвате съединител Aquastop на крана.

 1. Включете градинския маркуч към съединителя за свързване на водата.
 2. Свържете градинския маркуч към водопровода.
 3. Отворете напълно крана за вода.
  Илюстрация H

Изсмукване на вода от отворени съдове
When used with the KÄRCHER suction hose with check valve (special accessory, order number 2.643-100) this high-pressure cleaner is suitable for sucking up surface water, e.g. from rain barrels or ponds (for the maximum suction height see chapter  Technical data).

Съединителят за свързване на вода не е необходим за работа с вакуумиране.

 1. Напълнете смукателния маркуч с вода.
 2. Завийте смукателния маркуч към водопроводната връзка на устройството и го закачете във водоизточник (напр. Приклад).

Проветрете устройството

 1. Включете устройството „I/ON“.
 2. Отключете лоста на пистолета за високо налягане.
 3. Натиснете лоста на пистолета за високо налягане.
  Устройството се включва.
 4. Оставете устройството да работи максимум 2 минути, докато водата, изтичаща от пистолета за високо налягане, се освободи от въздушни мехурчета.
 5. Освободете лоста на пистолета за високо налягане.
 6. Заключете лоста на пистолета за високо налягане.

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-03

операция

ВНИМАНИЕ
Помпата работи на сухо
Повреда на устройството
If pressure does not build up in the device after 2 minutes then switch the device off and proceed according to the instructions in chapter  Troubleshooting guide.

Интелигентна система за управление
Бутоните “+/-” на пистолета за високо налягане могат да се използват за избор на нива на налягане и дозиране на препарата. Типът на пръскането може да се промени чрез завъртане на 3-в-1 многоструйна пръскаща тръба.
Забележка: Чувствителността на материалите може да варира значително в зависимост от възрастта и състоянието. Следователно препоръките не са обвързващи.

Работа с високо налягане
ВНИМАНИЕ
Повреда на боядисани или чувствителни повърхности Повърхностите могат да се повредят, когато струята е твърде близо до повърхността или се използва неподходяща пръскаща тръба. Поддържайте минимално разстояние на пръскане 30 см, когато почиствате боядисани повърхности.

Не почиствайте автомобилните гуми, боята или чувствителните повърхности като дърво с мелницата за замърсяване.

 1. Insert the 3-in-1 Multi Jet spray lance and turn it 90° to fix it in place. Be aware of the orientations
  Илюстрация I
  ВНИМАНИЕ
  Смяна на вида на пръскането при натискане на лоста на пистолета за високо налягане
  Повреда на пръскащата тръба
  Пуснете лоста на пистолета за високо налягане, преди да смените типа на пръскането.
 2. Изберете типа спрей. Направете това, като завъртите пръскащата тръба 3 в 1 Multi Jet, докато отгоре се види необходимия дисплей за пръскане.
  Илюстрация J
 3. Включете устройството („I/ON“).
 4. Отключете лоста на пистолета за високо налягане.
 5. Натиснете лоста на пистолета за високо налягане.
  Устройството се включва.
Активиране на функцията BOOST

За почистване на упорити замърсявания функцията BOOST може да се активира за 30 секунди, независимо от зададеното ниво на налягане. Това увеличава налягането на водата.

 1. Задръжте натиснат бутона „+“ на пистолета за високо налягане, докато BOOST се маркира на LCD дисплея.
  Илюстрация К.

След като функцията BOOST изтече, устройството работи с предварително зададеното ниво на налягане.
Веднага след като дисплеят спре да мига, функцията BOOST отново е налична.

Работа с четка за пране

 1. Поставете четката за измиване в пистолета за високо налягане и я завъртете на 90 °, за да я закрепите.

Работа с препарат

ОПАСНОСТ Неспазване на информационния лист за безопасност Неправилното боравене с почистващия препарат може сериозно да увреди вашето здраве

Спазвайте информационния лист за безопасност на производителя на перилния препарат, по -специално инструкциите за личните предпазни средства.

Забележка
За работа с перилен препарат е необходима бутилка за почистващ препарат Plug 'n' Clean. Детергентът KÄRCHER може да бъде закупен готов за употреба в бутилка с перилен препарат Plug 'n' Clean.

 1. Отстранете капака от бутилката с препарат Plug 'n' Clean.
 2. Включете бутилката с препарат в Plug 'n' Clean връзката с перилен препарат с отвора надолу.
  Илюстрация L
 3. Завъртете струята за пръскане 3-в-1 Multi Jet към почистващата дюза „MIX“, докато „MIX“ LCD на индикатора за налягане на пистолета за високо налягане светне.
 4. Разтворът на почистващия препарат се смесва с водната струя по време на работа.
 5. С помощта на бутоните „+/-“ на пистолета за високо налягане задайте желаната концентрация на препарат.
 6. По желание можете да използвате дюзата за пяна.
  Напълнете разтвора за препарат в резервоара за препарат. Придържайте се към спецификациите за дозиране върху контейнера за почистващ препарат.
  • b Connect the foam nozzle to the detergent con-
  • Поставете дюзата за пяна в пистолета за високо налягане и я завъртете на 90 °, за да я закрепите.

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-04

Препоръчителен метод за почистване

 1. Напръскайте почистващия препарат умерено върху сухата повърхност и го оставете да подейства известно време (не го оставяйте да изсъхне).
 2. Изплакнете разхлабената мръсотия с струя под високо налягане.

След работа с препарат

 1. Извадете Plug 'n' Clean бутилката с перилен препарат от стойката и я затворете с капачката, преди да транспортирате устройството в легнало положение.
 2. Съхранявайте бутилката с препарат в държача с капака нагоре.
 3. Пуснете устройството за около 30 секунди на ниво на почистващ препарат 1, за да го изплакнете чисто.

Прекъсване на работата

 1. Освободете лоста на пистолета за високо налягане.
  Устройството се изключва при освобождаване на лоста. Високото налягане в системата се запазва.
 2. Заключете лоста на пистолета за високо налягане.
  Илюстрация М.
 3. Поставете пистолета с високо налягане с пръскащата тръба в положение за паркиране.
 4. Изключвайте устройството „0/OFF“ по време на работни почивки, по -дълги от 5 минути.

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-04

Крайна операция

ВНИМАНИЕ
Налягане в системата
Травми от вода под високо налягане, изтичащи неконтролируемо
Разкачете маркуча за високо налягане от пистолета за високо налягане или устройството само когато системата е напълно без налягане.

ВНИМАНИЕ
Топла вода
Опасност от изгаряния

Топлата вода може да изтече от връзките при разкачване на градинския маркуч или маркуча за високо налягане след работа.

 1. Освободете лоста на пистолета за високо налягане.
 2. Затворете крана за вода.
 3. Натиснете лоста на пистолета за високо налягане за 30 секунди.

Оставащото налягане в системата се разрежда.

 1. Освободете лоста на пистолета за високо налягане.
 2. Заключете лоста на пистолета за високо налягане.
 3. Изключете устройството от водоснабдяването.
 4. Изключете устройството “0/OFF”.
 5. Извадете щепсела от контакта.
транспорт

ВНИМАНИЕ
Неспазване на теглото
Риск от нараняване и повреда
Бъдете наясно с теглото на устройството по време на транспортиране.

Носене на устройството

 1. Повдигнете и носете устройството за дръжките за носене.

Издърпване на устройството

 1. Издърпайте транспортната дръжка, докато тя щракне на място.
 2. Издърпайте устройството през транспортната дръжка.

Транспортиране на устройството в превозно средство

 1. Преди да транспортирате в легнало положение, издърпайте бутилката с перилен препарат Plug 'n' Clean от стойката и я затворете с капачката.
 2. Защитете устройството срещу подхлъзване и преобръщане.

Съхранение

ВНИМАНИЕ Неспазване на теглото Риск от нараняване и повреда Имайте предвид теглото на уреда по време на съхранение.

Съхранение на устройството

 1. Поставете устройството на равна повърхност.
 2. Разкачете пръскащата тръба от пистолета за високо налягане.
 3. Натиснете бутона за разделяне на пистолета за високо налягане и откачете маркуча за високо налягане от пистолета за високо налягане.
  ВНИМАНИЕ Повреда на маркуча за високо налягане Повреда на маркуча за високо налягане поради неправилна посока на въртене Спазвайте правилната посока на въртене на макарата на маркуча, когато навивате маркуча.
 4. Use the crank handle to turn the hose reel anti clock-wise and coil up the high-pressure hose.
 5. Store the mains connection cable and accessories on the device. Observe the additional instructions before storing the device for a longer period of time, see chapter Care and service

Защита от замръзване
ATTENTION Danger of frost Incompletely emptied devices can be destroyed by frost. Completely empty the device and accessories. Protect the device from frost. The following requirements must be satisfied:

 • Устройството е изключено от водоснабдяването.
 • Пистолетът за високо налягане е изключен от маркуча за високо налягане.
 1. Включете устройството „I/ON“.
 2. Изчакайте максимум 1 минута, докато повече вода не изтича от маркуча за високо налягане.
 3. Изключете устройството.
 4. Съхранявайте устройството в стая, защитена от замръзване, заедно с всички аксесоари.
Грижи и обслужване

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар

Травми поради докосване на части под напрежение
Изключете устройството.
Извадете щепсела.
Устройството не изисква поддръжка, т.е. не е необходимо да извършвате никакви работи по поддръжката.
Почистете ситото във връзката за вода

ВНИМАНИЕ
Повредено сито във връзката за вода
Повреда на устройството чрез замърсена вода Проверете ситото за повреди, преди да го поставите във водопровода.

Ако е необходимо, почистете ситото във водопровода.

 1. Свалете съединителя за свързване на водата.
 2. Извадете ситото с помощта на плоски клещи.
 3. Почистете ситото под течаща вода.
  Илюстрация N
 4. Поставете ситото във връзката за вода.

Replacing the batteries of the high-pressure Gun
Изискват се две акумулаторни или презареждащи се батерии AAA.
Батериите са изтощени, ако на дисплея на пистолета за високо налягане не се вижда нищо или мига символ на батерия.
Илюстрация О

 1. Натиснете заключващия плъзгач.
  Илюстрация P
 2. Отворете отделението за батерията.
 3. Извадете батерията.
 4. Поставете нови батерии, като внимавате за правилното подравняване на полюсите.
 5. Затворете отделението за батериите.
 6. Изхвърлете използваните батерии в съответствие със законовите разпоредби.

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-05

Ръководство за отстраняване на неизправности

Неизправностите често имат прости причини, които можете да отстраните, като използвате следнотоview. В случай на съмнение или в случай на неизправности, които не са споменати тук, моля, свържете се с оторизираното Ви обслужване на клиенти.

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар Наранявания поради докосване на части под напрежение Изключете уреда.
Извадете щепсела. Устройството не работи

 1. Натиснете лоста на пистолета за високо налягане.
  Устройството се включва.
 2. Проверете дали обtage, посочено на фирмената табелка, съответства на обtagд на източника на захранване.
 3. Проверете захранващия кабел за повреди.
 4. Ако двигателят е претоварен и прекъсвачът на двигателя е задействан:
 • Изключете устройството “0/OFF”.
 • Оставете устройството да се охлади за 1 час.
 • Включете устройството „I/ON“ и възобновете работата.

Проверете устройството от Обслужване на клиенти, ако тази грешка се повтаря многократно.

Устройството не стартира, моторът бръмчи Voltagпадане поради слаба мрежа или при използване на удължителен кабел

 1. При включване първо натиснете лоста на пистолета за високо налягане и след това включете устройството „I/ON“.

Устройството не достига необходимото налягане
Водоснабдяването е твърде ниско

 1. Отворете напълно крана за вода.
 2. Check the water inlet for an adequate flow rate. The sieve in the water connection is dirty. 1. Pull the sieve in the water connection out using flat pliers.
 3. Почистете ситото под течаща вода.

Въздухът е в устройството.

 1. Проветрете устройството:
 • a. Switch on the device without a connected spray lance for a maximum of 2 minutes.
 • b. Press the high-pressure gun and wait until the water escaping from the high-pressure gun is free of air bubbles.
 • ° С. Свържете пръскащата тръба.
 • d. Observe the maximum suction height during suction operation (see chapter  Technical data).

Силни колебания в налягането

 1. Clean the high-pressure nozzle: a Use a needle to remove dirt from the nozzle drill. b Rinse the high-pressure nozzle from the front with water.
 2. Проверете обема на подаването на вода. Изтичане на устройството
 3. The device leaks a small amount for technical rea sons. If the leak is severe, request authorized Customer Service.

Препаратът не се всмуква

 1. Завъртете пръскащата тръба 3 в 1 Multi Jet към дюзата за почистващ препарат „MIX“.
 2. Проверете дали бутилката с перилен препарат Plug 'n' Clean е поставена правилно с отвора надолу във връзката за перилен препарат.

Няма индикатор за налягане на пистолета за високо налягане
Илюстрация Q

 1. Възстановете отново връзката към почистващия препарат под високо налягане, вижте глава Първоначално стартиране.

Функцията BOOST не се показва на дисплея и не може да се стартира чрез приложението KÄRCHER Home & Garden
Устройството е прегрято.

 1. Check the water supply temperature (for maximum water inlet temperature, see chapter Technical da-ta).
 2. Намалете температурата на подаване на вода, за да осигурите повече охлаждане на двигателя.

Съобщения за грешки
Илюстрация R

 1. Изключете устройството “0/OFF”.
 2. Извадете щепсела от контакта.
 3. След 20 секунди поставете щепсела отново в контакта.
 4. Включете устройството „I/ON“.

Проверете устройството от Обслужване на клиенти, ако тази грешка се повтаря многократно.

Спешна операция

Ако регулирането на налягането на пистолета за високо налягане е дефектно, уредът за почистване с високо налягане работи на максимално ниво.

 1. Дезактивиране на аварийна операция:
  • a. Switch off the device “0/OFF”.
  • b. Pull the mains plug out of the socket.
  • c. After 20 seconds, insert the mains plug back into the socket.
  • d. Switch the device on “I/ON”.
   Проверете устройството от Обслужване на клиенти, ако тази грешка се повтаря многократно.

Пистолетът под високо налягане не работи правилно
Илюстрация S
Възникна вътрешна грешка в електрониката на пистолета за високо налягане.

 1. Натиснете заключващия плъзгач.
  Илюстрация P
 2. Отворете отделението за батерията.
 3. Извадете батерията.
 4. Поставете батериите, като обърнете внимание на правилното подравняване на полюсите.
 5. Затворете отделението за батериите.

Проверете пистолета за високо налягане от Обслужване на клиенти, ако тази неизправност се появява многократно.

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-06

Гаранция

Гаранционните условия, издадени от нашата съответна търговска фирма, важат във всички страни. Ние ще отстраним безплатно евентуални неизправности на вашия уред в рамките на гаранционния период, при условие че причината е дефект в материала или производството. В случай на гаранция, моля, свържете се с вашия дилър (с разписката за покупка) или със следващия оторизиран сайт за обслужване на клиенти.
(Вижте отдолу за адреса)

Технически данни

Електрическа връзка

 • Voltage V 240
 • Фаза ~ 1
 • Честота Hz 50
 • Power rating kW 2,2
 • Степен на защита IPX5
 • Клас на защита I
 • Power protection (slow-blowing) A 10

Водна връзка

 • Feed pressure (max.) MPa 1,2
 • Входяща температура (макс.) °C 60
 • Input amount (min.) l/min 12
 • Suction height (max.) m 0,5

Данни за производителността на устройството

 • Operating pressure MPa 13
 • Max. permissible pressure MPa psi 18 2600
 • Water flow rate l/min 7,8
 • Maximum flow rate l/min 8,1
 • Detergent flow rate l/min 0,3
 • High-pressure gun recoil force N 21

Размери и тежести

 • Типично работно тегло kg 19,7
 • Дължина 459 мм
 • Ширина mm 330
 • Височина 666 мм

Подлежат на технически модификации.

БЛАГОДАРЯ!
www.kaercher.com/welcome

Оценете вашия продукт и ни кажете вашето мнение.
www.kaercher.com/dealersearch

KARCHER-K-7-Premium-Smart-Control-Pressure-Washer-11

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Германия)
Телефон: + 49 7195 14-0
Факс: + 49 7195 14 2212

Документи / Ресурси

KARCHER K 7 Premium Smart Control Pressure Washer [pdf] Инструкция за употреба
K 7 Premium Smart Control Pressure Washer, K 7, Premium Smart Control Pressure Washer, Pressure Washer, Washer

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *