KitchenAid - логоАкумулаторен чопър за храна за 5 чаши
5KFCB519KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper -Ръководство за собственика

ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - PARTS AND FEATURES

1 Капак
2 Задвижващ адаптер
3 Multipurpose Blade
4 Чучур за изливане
5 Bowl (1.18 Litre/ 5 Cup)
6 Основа
7 Индикатор за състоянието на батерията
8 Порт за зареждане
9 контролер на скоростта
10 Щифт за адаптер за зарядно устройство
11 Адаптер за зарядно устройство
12 дръжка
13 Аксесоар за разбиване
14 Pulse/On Button
15 Drizzle Basin
16 Калъф за съхранение

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

Вашата безопасност и безопасността на другите са много важни. Ние предоставихме много важни съобщения за безопасност в това ръководство и върху вашия уред. Винаги четете и спазвайте всички съобщения за безопасност.
KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - icon Това е символът за предупреждение за безопасност. Този символ ви предупреждава за потенциални опасности, които могат да убият или наранят вас и другите. Всички съобщения за безопасност ще следват символа за предупреждение за безопасност и думата „ОПАСНОСТ“ или „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“. Тези думи означават:
KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - icon ОПАСНОСТ Можете да бъдете убити или сериозно ранени, ако не следвате веднага инструкциите.
KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - icon ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Можете да бъдете убити или сериозно ранени, ако не следвате инструкциите.
Всички съобщения за безопасност ще ви кажат каква е потенциалната опасност, ще ви кажат как да намалите вероятността от нараняване и ще ви кажат какво може да се случи, ако не се спазват инструкциите.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

 1. Прочетете всички инструкции. Злоупотребата с уреда може да доведе до нараняване.
 2. To protect against risk of electrical shock, do not put the Base of Cordless Food Chopper, Charger Adapter, cord, or electrical plug in water or other liquid.
 3. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит или познания, освен ако не са строго наблюдавани и инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
 4. Необходим е строг надзор, когато някой уред се използва от деца или в близост до деца.
 5. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
 6. Turn the appliance OFF when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug the charger, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
 7. European Union only: This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 8. Само за Европейския съюз: Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните опасности. Децата не трябва да играят с уреда.
 9. Избягвайте контакт с движещи се части.
 10. Уредът съдържа батерии, които не подлежат на смяна.
 11. Do not operate any appliance or Charger Adapter with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
 12. Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
 13. Не използвайте уреда на открито.
 14. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота.
 15. Дръжте ръцете и приборите далеч от режещото острие, докато нарязвате храна, за да намалите риска от тежки наранявания на човека или повреда на акумулаторния чопър за храни. Може да се използва скрепер, но само когато безжичният чопър за храни не работи.
 16. Остриетата са остри. Трябва да се внимава при работа с острите режещи остриета, изпразване на буркана и по време на почистване.
 17. За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте режещия диск върху основата, без първо да поставите купата правилно на място.
 18. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или монтаж, предоставени от производителя или неговия сервизен агент.
 19. Уверете се, че капакът е здраво закрепен на място, преди да започнете работа с акумулаторния чопър за храни.
 20. Не се опитвайте да победите механизма за блокиране на капака.
 21. Не използвайте удължителен кабел. Включете зарядното устройство директно в електрически контакт.
 22. ВНИМАНИЕ: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. Do not attempt to use this charger with any other product. Likewise, do not attempt to charge this appliance with any other charger.
 23. Не изгаряйте този уред, дори ако е сериозно повреден. Батериите могат да експлодират при пожар.
 24. Вижте раздела „Грижи и почистване“ за инструкции за почистване на повърхностите в контакт с храна.
 25. Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения като:
  - кухненски площи за персонала в магазини, офиси или други работни среди;
  - фермерски къщи;
  - от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
  - среди със закуска и закуска.
 26. Be careful if hot liquid is poured into the Cordless Food Chopper as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Адаптер за зарядно устройство:
Вход: 220-240 V~ 50-60 Hz
Акумулаторен чопър за храни:
Voltage: 12 волта
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако щепселът не се побира в контакта, свържете се с квалифициран електротехник. Не променяйте щепсела по никакъв начин.

ИЗБРАНЯВАНЕ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ ИЗДЕЛИЯ
Винаги изхвърляйте продуктите, работещи с батерии, в съответствие с федералните, държавните и местните разпоредби. Свържете се с агенция за рециклиране във вашия район за места за рециклиране.
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ОТПАДЪЦИ

Бракуване на продукта
- Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19 / ЕС, Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).
- Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене с този продукт.
- Символът WEE-Изхвърляне-icon.png върху продукта или в придружаващата документация показва, че той не трябва да се третира като битови отпадъци, а трябва да бъде откаран в подходящ център за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За по-подробна информация относно обработката, оползотворяването и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред е проектиран, конструиран и разпространен в съответствие с изискванията за безопасност на директивите на ЕС: 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, 2009/125 / EC и 2011/65 / EU (RoHS директива).

НАЧАЛО

ПРЕДИ ПЪРВО УПОТРЕБА

 1. Заредете батерията, докато индикаторът за състоянието на батерията стане постоянно зелен.
 2. Почистете всички части (вижте раздел „Грижи и почистване“).
 3. Премахнете всички опаковъчни материали, ако има такива.

СЪСТОЯНИЕ НА АКУМУЛАТОРА

Състояние на батерията % Състояние на батерията Пълно зареждане* Бързо зареждане **
Зелена 30% до 100% 40 лук 11 лук
жълт 15% до 30% (помислете за зареждане)
червен По-малко от 15% (Трябва да се зареди скоро)

*Пълно зареждане:
The Cordless Food Chopper will be fully charged in 2 hours. The Battery Status Indicator pulses
when it charges and turns to solid green with a full charge. The Cordless Food Chopper will
chop approximately 40 onions (weighing around 90 – 110 grams each) when following the
recommended battery maintenance.
** Бързо зареждане:
След 10 минути акумулаторният чопър за храна ще се зареди бързо. Акумулаторният чопър за храна ще накълца приблизително 11 лука (с тегло около 90 - 110 грама всеки) с едно бързо зареждане, когато следвате препоръчителната поддръжка на батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че сте заредили батерията, когато индикаторът за състоянието на батерията е жълт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Най -добре е да съхранявате вашия акумулаторен чопър за храна при стайна температура.
SUGGESTED FOOD ITEMS – MULTIPURPOSE BLADE

Храна Количество Подготовка Скорост Пулс*
Говеждо месо 317 gm (0.7 lb) Cut into 2.5 cm (1 inch) cubes Високо Бърз пулс 10 до 15 пъти
Cookies, or Crackers Bread, до 4 чаши Break bread, crackers, or cookies into pieces that fit into
Bowl before processing.
Високо Бърз пулс 20 до 30 пъти
Варени плодове и зеленчуци до 2.5 чаши Cut into 2.5 cm (1 inch) cubes Високо Бърз пулс 10 до 15 пъти
Билки и подправки до 4 чаши Add herbs and spices as they
are; no preparation needed.
Високо Бърз пулс 20 до 30 пъти
ядки до 2.5 чаши Поставете в цели ядки Високо Бърз пулс 15 до 20 пъти
Сурови плодове и зеленчуци до 3 чаши Cut into 2.5 cm (1 inch) cubes Високо Quick pulse  6 to 10 times

*Настройките за обработка са приблизителни.
Действителните настройки могат да варират в зависимост от качеството на храната и желания размер на котлета.
БАКШИШ: Бързият импулс е една секунда включена и една секунда изключена операция.

НАЧАЛО

WHISKING ACCESSORY RECOMMENDATIONS CHART
The whisking accessory can be used to incorporate air into foods such as eggs, egg whites, heavy cream, mayonnaise, etc. Use the drizzle basin and pour spout to easily make mayonnaise or dressings.

Препоръчителна храна Приготвяне на храна Количество време за обработка Настройка
Eggs and Egg whites Remove eggs from shells; separate yolks from whites as needed; use 1/8 tsp cream of tartar per egg. Up to 420 mL (1.5 cups) 60 секунди Скорост 1
Готварска сметана Add cream and desired flavours to work bowl. Up to 240 mL (1 cup) 30 секунди Скорост 2
Emulsions (Mayonnaise,
Aioli, Salad dressing)
Add ingredients to work bowl; use the drizzle basin while mixing to add oils. Up to 350 mL (1.5 cups) 60 секунди Скорост 2

БАКШИШ: Do not operate Whisk Accessory continuously for more than 60 seconds.
БАТЕРИЯТА СЕ ЗАРЕЖДА

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY

First, slide the Speed Controller to “O”. Then, insert the Charger Adapter Pin into the Charging Port.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY1

Plug the Charger Adapter into an earthed electrical outlet.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY2

The Battery Status Indicator pulses when it charges. It will be fully charged in 2 hours and the Battery Status Indicator turns solid green.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

ВАЖНО: Уверете се, че акумулаторният чопър за храни е зареден преди употреба.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY3

Make sure that the Speed Controller is at “O” position before attaching or removing any parts.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY4

Дръжте дръжката с лицевата страна на основата. Завъртете и заключете купата в слотовете на основата.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY5

Rotate and lower the Drive Adapter and then Multipurpose Blade or optional Whisking Accessory in the centre of the Bowl until it rests at the bottom.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY6

Добавете съставки към купата. Поставете капака върху купата. Завъртете го и го заключете на място. Капакът ще щракне, когато е правилно заключен на място.
ЗАБЕЛЕЖКА: The Cordless Food Chopper will operate with either the Multipurpose Blade or the Whisking Accessory in place, not both. Do not try to use both at the same time.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY7

Slide the Speed Controller to your desired setting (1 or 2).
Press down the Pulse/On Button to start.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY8

For a coarse chop, use a pulsing motion to rapidly press and release the
Pulse/On Button until your desired results are achieved.
ВАЖНО: Купата и капакът трябва да бъдат заключени, за да работи безжичният чопър за храна.
Use the Drizzle Basin to conveniently add liquid ingredients while processing dressings, mayonnaises, sauces, and more. Use the Pour Spout for easier serving.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY9

Slowly pour liquids, such as oil, in the Drizzle Basin. The liquid will be efficiently and thoroughly mixed into the ingredients as they spin inside the Bowl.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - BATTERY10

Once processing is complete, remove the Lid, Drive Adapter, and Multipurpose Blade to use the Pour Spout.

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

ВАЖНО: Make sure that the Speed Controller is at “O” position. Unplug before removing, attaching parts, or before cleaning.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - CLEANING

Remove the Lid, Multipurpose Blade, and Drive Adapter. Hold the Base steady. Twist and lift the Bowl to unlock from the Base.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - CLEANING1

Части, които могат да се мият в съдомиялна машина – само горен багажник: Bowl, Lid, Whisking Accessory, Drive Adapter, and Multipurpose Blade.

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper - CLEANING3

Избършете основата с рекламаamp cloth. Do not immerse the Base in water.
ЗАБЕЛЕЖКА: For convenient storage, always reassemble the Cordless Food Chopper after cleaning.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се използва мек сапун за съдове, но не използвайте абразивни почистващи препарати.
TIP: You can use the Storage Case of the Cordless Food Chopper to store your product.

For detailed information about the Cordless Food Chopper:
посещение www.kitchenaid.eu за допълнителни инструкции с видеоклипове, вдъхновяващи рецепти и съвети как да използвате и почиствате вашия акумулаторен чопър за храни.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем Решение
Ако акумулаторният чопър за храна не успее да стартира: Check if the Cordless Food Chopper is charged. Charge the battery when the Battery Status Indicator is red or when the battery is completely drained.
Уверете се, че купата и капакът са правилно подравнени и фиксирани на място.
Ако акумулаторният чопър за храни не се зарежда: Ако имате кутия за прекъсвач, проверете дали веригата е затворена.
Ако проблемът не може да бъде отстранен: See the “Terms of KitchenAid Guarantee (“Guarantee”)” sections. Do not return the Cordless Food Chopper to the retailer – retailers do not provide service.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА НА КУХНЯТА („ГАРАНЦИЯ“)
Обхваща Великобритания - Ирландия - Южна Африка - ОАЕ
KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Белгия („Гарант“) предоставя на крайния клиент, който е потребител, гаранция съгласно
следните условия.
ЗА Великобритания:
Гаранцията се прилага в допълнение към и не ограничава или засяга законовите гаранционни права на крайния клиент спрямо продавача на продукта. В обобщение, Потребителят
Rights Act 2015 says products must be as described, fit for purpose and of satisfactory quality. During the expected lifespan of your product your legal rights entitle you to the following:
– До 30 дни: ако продуктът ви е дефектен, можете да получите незабавно възстановяване на сумата.
– До шест месеца: ако продуктът ви не може да бъде поправен или заменен, в повечето случаи имате право на пълно възстановяване.
– До шест години: ако продуктът ви не издържа разумен период от време, може да имате право на връщане на пари.
Тези права са предмет на определени изключения. За подробна информация, моля, посетете Гражданските съвети webуебсайт www.adviceguide.org.uk или се обадете на 03454 04 05 06.
ЗА ИРЛАНДИЯ:
Гаранцията се прилага в допълнение към и не ограничава и не засяга законовите гаранционни права на крайния клиент срещу продавача на продукта съгласно Европейските общности (Някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и регламентите за свързани с тях гаранции 2003 г. (SI № 11 /2003)) и други актове, регулиращи продажбата на потребителски стоки.
ЗА ЮЖНА АФРИКА:
Гаранцията се прилага в допълнение към и не ограничава или засяга законовите гаранционни права на крайния клиент спрямо продавача на продукта. В обобщение, Законът за защита на потребителите от 2008 г. казва, че продуктите трябва да са: (i) подходящи в разумна степен за целта, за която са предназначени; (ii) в добро работно състояние, с добро качество и без дефекти; (iii) годни за използване и издръжливи за разумен период от време, като се има предвид употребата, за която обикновено биха били използвани, и всички заобикалящи обстоятелства; и (iv) в съответствие с всички приложими стандарти или други обществени разпоредби. По време на очаквания живот на вашия продукт и когато продуктите не се купуват онлайн, вашите законови права ще ви дават право на следното:
– Ще имате право на пълно възстановяване на сумата, ако не сте имали възможност да прегледате продукта преди доставката и ако сте отхвърлили доставката на продукта на основание, че видът и качеството на продукта не са били според разумно очакваните или не разумно да отговарят на спецификациите на материала.
– В рамките на 5 работни дни след доставката: можете да анулирате покупката си и да поискате възстановяване на сумата, ако покупката ви е резултат от директен маркетинг.
– В рамките на 10 работни дни след доставката: ще имате право на пълно възстановяване на сумата, ако се установи, че продуктът е неподходящ за конкретна цел, специално съобщена за вас от Гаранта.
– В рамките на 15 работни дни след доставката: ще имате право на възстановяване на сумата, ако: (i) продуктът не ви е доставен; или (ii) ако сте върнали продукта на Гаранта.
– В рамките на 6 месеца след доставката: ще имате право на възстановяване на сумата или замяна на продукт, ако продуктът е дефектен или не работи по отношение на неговите спецификации.
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА НА КУХНЯТА („ГАРАНЦИЯ“)

Когато сте закупили продукт онлайн, законните ви права ще се уреждат от Закона за електронните съобщения и транзакции от 2002 г. и ще имате право на следното:
– В рамките на 7 дни след сключване на сделката или след доставка: можете да анулирате покупката си без причина и без неустойка.
– В рамките на 30 дни от датата на анулиране на транзакцията: ще имате право да получите възстановяване, ако вече сте извършили плащане.
– Вие ще носите отговорност само за преките разходи по връщането на продукта на Гаранта.
ЗА ОАЕ:
Гаранцията се прилага в допълнение към и не ограничава или засяга законовите гаранционни права на крайния клиент срещу продавача на продукта.

 1. ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
  а) Гарантът предоставя гаранцията за продуктите, посочени в раздел
  1.b) which a consumer has purchased from a seller or a company of the KitchenAid Group within the following countries: U.K.,
  Ireland, or South Africa, or the United Arab Emirates (UAE).
  б) Гаранционният срок зависи от закупения продукт и е както следва:
  5KFCB519 Two years full guarantee from date of purchase.
  в) Гаранционният период започва да тече от датата на покупката, т.е. датата, на която потребителят е закупил продукта от търговец или компания от KitchenAid-Group.
  г) Гаранцията покрива бездефектния характер на продукта.
  д) Гарантът предоставя на потребителя следните услуги по тази гаранция, по избор на Гаранта, ако възникне дефект по време на гаранционния период:
  – Ремонт на дефектния продукт или продуктова част, или
  – Подмяна на дефектния продукт или част от продукта. Ако даден продукт вече не е наличен, Поръчителят има право да замени продукта за продукт със същата или по-висока стойност.
  f) If the consumer wishes to make a claim under the Guarantee, the consumer has to ontact the country specific KitchenAid service centres or the Guarantor directly at
  KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Белгия;

Имейл адрес UK: CONSUMERCARE.UK@kitchenaid.eu
Имейл адрес ИРЛАНДИЯ: CONSUMERCARE.IE@kitchenaid.eu
Безплатен номер Великобритания и ИРЛАНДИЯ: 00 800 381 040 26
ЗА ЮЖНА АФРИКА:
Нашият местен дистрибутор на KitchenAid:
KitchenAid Африка
PO Box 52102
V&A Waterfront
Кейп Таун
8002
Свържете се с нашия дистрибутор:
Телефон: + 27 21 555 0700
Можете да се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти за малки домакински уреди от 8.30 до 1.00 часа и от 1.30 до 5.00 часа или да ни пишете на следния адрес: hello@kitchenaidafrica.com

ЗА ОАЕ:
АЛ ГАНДИ ЕЛЕКТРОНИКА.
ПОЩЕНСКА КУТИЯ БР. 9098,
ДУБАЙ, ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА
Безплатен номер: +971 4 2570007
ж) Разходите за ремонт, включително резервни части, и позtagд Разходите (ако има такива) за доставката на продукт без дефекти или част от продукта се поемат от Гаранта.
Гарантът носи и позtagд разходи за връщане на дефектния продукт или част от продукта, ако Гарантът или специфичният за страната център за обслужване на клиенти KitchenAid поиска връщане на дефектния продукт или част от продукта. Потребителят обаче поема разходите за подходяща опаковка за връщане на дефектния продукт или част от продукта.
з) За да може да предяви рекламация по гаранцията, потребителят трябва да представи касовата бележка или фактурата за покупката на продукта.
2) ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
а) Гаранцията се прилага само за продукти, използвани за лични цели, а не за професионални или търговски цели.
б) Гаранцията не важи в случай на нормално износване, неправилна или злоупотреба, неспазване на инструкциите за употреба, използване на продукта при грешен електрически обемtagд, монтаж и работа в нарушение на приложимите електрически правила и използване на сила (напр. удари).
в) Гаранцията не се прилага, ако продуктът е модифициран или преобразуван, напр. преобразуване от 120 V продукти към 220-240 V продукти.
г) Предоставянето на гаранционни услуги не удължава гаранционния период, нито инициира началото на нов гаранционен период. Гаранционният период за инсталираните резервни части приключва с гаранционния период за целия продукт.
д) САМО ЗА ЮЖНА АФРИКА И ОАЕ:
Други или други искове, по -специално искове за обезщетение, са изключени, освен ако отговорността не е задължителна по закон.
След изтичане на гаранционния срок или за продукти, за които Гаранцията не важи, центровете за обслужване на клиенти на KitchenAid все още са на разположение на крайния клиент за въпроси и информация.
Допълнителна информация е налична и на нашия webсайт:
– За Обединеното кралство и Ирландия www.kitchenaid.eu
– За Южна Африка: www.kitchenaidafrica.com
– За ОАЕ: www.KitchenAid-MEA.com

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА
Регистрирайте новия си уред KitchenAid сега: http://www.kitchenaid.eu/register

© 2020 Всички права запазени.

Документи / Ресурси

KitchenAid 5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper [pdf] Ръководство на собственика
5KFCB519 5 Cup Cordless Food Chopper, 5KFCB519, 5 Cup Cordless Food Chopper, Cordless Food Chopper, Food Chopper

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *