LG 50UQ81006LB 50-инчов 4K Smart UHD телевизор

LG-50UQ81006LB-50-инчов-4K-Smart-UHD-TV-продукт

Преди да прочетете това ръководство

 • Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате телевизора си и го запазете за бъдещи справки.
 • От webсайт, можете да изтеглите ръководството, включително инсталиране, употреба, отстраняване на неизправности, спецификации, лиценз и т.н., и view съдържанието му на вашия компютър или мобилно устройство.

Упътване за употреба: За повече информация относно този телевизор прочетете РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, вградено в продукта. (В зависимост от модела)

 • За да отворите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-1 → LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-2 → [Поддръжка] → [Ръководство на потребителя]
Отделна покупка
 • Отделни артикули за покупка могат да бъдат променяни или модифицирани за подобряване на качеството без никакво известие. Свържете се с вашия дилър, за да закупите тези артикули. Тези устройства работят само с определени модели.
 • Името или дизайнът на модела може да се промени в зависимост от надграждането на функциите на продукта, обстоятелствата или политиките на производителя.
 • Кабел за свързване на антени и външни устройства трябва да се закупи отделно.

Забележка

 • Спецификациите на продукта или съдържанието на това ръководство могат да се променят без предизвестие поради надграждане на функциите на продукта.
 • Елементите, доставени с вашия продукт, могат да варират в зависимост от модела.
 • Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.

Внимание! Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР Не се отваря

 • ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ИЗВАЛВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГРЪБА).
 • ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КВАЛИФИЦИРАН ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ.

Този символ е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолиран „опасен томtagд” в корпуса на продукта, който може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар за хората. Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в литературата, придружаваща уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

 • ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОГЪН, ПАЗЕТЕ СВЕЩИ ИЛИ ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С ОТВОРЕНИ ПЛАМЕНИ ВЪВ ВСЕКИ ПЪТ.
 • Не поставяйте телевизора и / или дистанционното управление в следните среди:
  • Пазете продукта далеч от пряка слънчева светлина.
  • Зона с висока влажност, като баня.
  • Близо до всеки източник на топлина, като печки и други устройства, които произвеждат топлина.
  • В близост до кухненски плотове или овлажнители, където те лесно могат да бъдат изложени на пара или масло.
  • Район, изложен на дъжд или вятър.
  • Не излагайте на капене или разпръскване и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и т.н. върху или над устройството (напр. На рафтове над устройството).
  • В близост до запалими предмети като бензин или свещи или излагайте телевизора на директна климатизация.
  • Не инсталирайте на прекалено прашни места.
   В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, изгаряне/ експлозия, неизправност или деформация на продукта.
 • Вентилация
  • Инсталирайте телевизора си там, където има подходяща вентилация. Не го инсталирайте в затворено пространство като библиотека.
  • Не инсталирайте продукта върху килим или възглавница.
  • Не блокирайте и не покривайте продукта с кърпа или други материали, докато устройството е включено.
 • Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато гледате телевизора за дълъг период, вентилационните отвори могат да се нагорещят.
 • Защитете захранващия кабел от физически или механични злоупотреби, като усукване, прегъване, прищипване, затваряне във врата или ходене по него. Обърнете специално внимание на щепселите, стенните контакти и точката, където кабелът излиза от устройството.
 • Не премествайте телевизора, докато захранващият кабел е включен.
 • Не използвайте повреден или свободно монтиран захранващ кабел.
 • Не забравяйте да хванете щепсела, когато изключвате захранващия кабел.
  Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите телевизора.
 • Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт с променлив ток, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Изключване на устройството от главното захранване
  • Захранващият щепсел е изключващото устройство. В случай на авария щепселът трябва да остане лесно достъпен.
 • Не позволявайте на децата си да се катерят или да се вкопчват в телевизора. В противен случай телевизорът може да падне, което може да причини сериозни наранявания.
 • Заземяване на външна антена (Може да се различава според държавата):
  • Ако е инсталирана външна антена, следвайте предпазните мерки по-долу.
   Външна антенна система не трябва да се намира в близост до въздушни електропроводи или други електрически светлинни или захранващи вериги, или там, където тя може да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да настъпи смърт или сериозно нараняване.
 • заземяване (С изключение на устройства, които не са заземени.)
  • Телевизор със заземен AC щепсел с три щифта трябва да бъде свързан към заземен AC контакт с три щифта. Уверете се, че сте свързали заземяващия проводник, за да предотвратите възможен токов удар.
 • Никога не докосвайте този апарат или антена по време на мълния. Може да бъдете поразени от електрически ток.
 • Уверете се, че захранващият кабел е здраво свързан към телевизора и стенния контакт, ако не е осигурено повреда на щепсела и контакта и в крайни случаи може да избухне пожар.
 • Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако чужд предмет е изпуснат в продукта, изключете захранващия кабел и се свържете с обслужването на клиенти.
 • Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен.
  Може да получите токов удар.
 • Ако се случи някое от следните неща, незабавно изключете продукта и се свържете с местната служба за обслужване на клиенти.
  • Продуктът е повреден.
  • Ако в продукта попадне вода или друго вещество (като адаптер за променлив ток, захранващ кабел или телевизор).
  • Ако усетите миризма на дим или други миризми, идващи от телевизора.
  • При гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
   Дори ако телевизорът е изключен с дистанционно управление или бутон, източникът на променлив ток е свързан към устройството, ако не е изключен.
 • Не използвайте high-voltagЕлектрическо оборудване в близост до телевизора (напр. буболечка). Това може да доведе до неизправност на продукта.
 • Не се опитвайте да модифицирате този продукт по никакъв начин без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне инцидентен пожар или токов удар. Свържете се с местното обслужване на клиенти за сервиз или ремонт. Неразрешената промяна може да отмени правото на потребителя да работи с този продукт.
 • Използвайте само разрешени приставки/аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта.
 • Никога не разглобявайте променливотоковия адаптер или захранващия кабел. Това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Работете внимателно с адаптера, за да не падне или да не го ударите. Удар може да повреди адаптера.
 • За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте телевизора с мокри ръце. Ако зъбите на захранващия кабел са мокри или покрити с прах, изсушете напълно щепсела или избършете праха.
 • Батерии
  • Съхранявайте аксесоарите (батерията и т.н.) на безопасно място, недостъпно за деца.
  • Не давайте накъсо, не разглобявайте и не оставяйте батериите да прегреят. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина.
  •  Внимание: Опасност от пожар или експлозия, ако батерията се смени с неправилен тип.
 • Движещ се
  • Когато се местите, уверете се, че продуктът е изключен и щепсела, и че всички кабели са отстранени. Може да са необходими 2 или повече души, за да носят по-големи телевизори. Не натискайте и не натискайте предния панел на телевизора. В противен случай това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
 • Съхранявайте опаковъчния материал против влага или виниловата опаковка на място, недостъпно за деца.
 • Не позволявайте ударен удар или предмети да попаднат в продукта и не изпускайте нищо върху екрана.
 • Не натискайте силно върху панела с ръка или остър предмет, като пирон, молив или химикалка, и не правете драскотини по него. Това може да причини повреда на екрана.
 • Почистване
  • Когато почиствате, извадете захранващия кабел и избършете внимателно с мека/суха кърпа. Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Не почиствайте телевизора си с химикали, включително почистващ препарат за стъкло, всякакъв вид освежител за въздух, инсектициди, лубриканти, восък (автомобилен, промишлен), абразив, разредител, бензол, алкохол и др., които могат да повредят продукта и/или неговия панел. В противен случай това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.

Инсталация

Повдигане и преместване на телевизора

Моля, обърнете внимание на следните съвети, за да предотвратите надраскване или повреждане на телевизора и за безопасно транспортиране, независимо от неговия тип и размер.

 • Препоръчително е да преместите телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който телевизорът е дошъл първоначално.
 • Преди да преместите или повдигнете телевизора, изключете захранващия кабел и всички кабели.
 • Когато държите телевизора, екранът трябва да е обърнат далеч от вас, за да се избегнат повреди.
 • Дръжте здраво горната и долната част на телевизионната рамка. Уверете се, че не държите прозрачната част, високоговорителя или зоната на решетката за високоговорители.
 • Когато транспортирате голям телевизор, трябва да има поне 2 души.
 • Когато транспортирате телевизора на ръка, дръжте телевизора, както е показано на следващата илюстрация.
 • Когато транспортирате телевизора, не излагайте телевизора на сътресения или прекомерни вибрации.
 • Когато транспортирате телевизора, дръжте телевизора изправен, никога не обръщайте телевизора настрани и не го накланяйте наляво или надясно.
 • Не прилагайте прекомерен натиск, за да предизвикате огъване/огъване на шасито на рамката, тъй като това може да повреди екрана.
 • Когато боравите с телевизора, внимавайте да не повредите изпъкналите бутони.
 • Избягвайте да докосвате екрана по всяко време, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
 • Когато прикрепвате стойката към телевизора, поставете екрана с лице надолу върху омекотена маса или равна повърхност, за да предпазите екрана от надраскване.
Монтиране на масата
 1.  Поставете и затегнете болтовете за уши или скоби и болтове на телевизора на гърба на телевизора.
  • Ако има поставени болтове в позицията на болтовете, първо ги извадете.

Закрепване на телевизора към стената

 1. Поставете и затегнете болтовете за уши или скоби и болтове на телевизора на гърба на телевизора.
  • Ако има поставени болтове в позицията на болтовете, първо ги извадете.
 2. Монтирайте стенните скоби с болтовете към стената. Съпоставете местоположението на скобата за стена и болтовете с уши от задната страна на телевизора.
 3. Свържете здраво болтовете с халки и скобите за стена със здраво въже. Уверете се, че държите въжето хоризонтално с равна повърхност.
 • Използвайте платформа или шкаф, които са достатъчно здрави и големи, за да поддържат телевизора сигурно.
 • Скоби, болтове и въжета не са предоставени. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дилър.

Монтиране към стената 

Прикрепете внимателно допълнителна скоба за монтиране на стена отзад на телевизора и монтирайте скобата за стена на плътна стена, перпендикулярна на пода. Когато прикрепяте телевизора към други строителни материали, моля, свържете се с квалифициран персонал. LG препоръчва монтажът на стена да се извършва от квалифициран професионален монтажник. Препоръчваме използването на скобата за стенен монтаж на LG. Скобата за стенен монтаж на LG е лесна за преместване с свързани кабели. Когато не използвате скоба за стенен монтаж на LG, моля, използвайте скоба за стенен монтаж, където устройството е адекватно закрепено към стената с достатъчно място, за да позволи свързване с външни устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели, преди да инсталирате фиксирани стенни стойки.

 •  Премахнете стойката, преди да инсталирате телевизора на стенен монтаж, като извършите закрепването на стойката в обратна посока.
 • За повече информация относно винтовете и скобите за монтиране на стена, вижте Отделна покупка.
 • Ако възнамерявате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартния монтажен интерфейс VESA (опционални части) към гърба на продукта. Когато инсталирате комплекта, използвайте скобата за стенен монтаж (опционални части) и я фиксирайте внимателно, за да не изпусне.
 • Когато монтирате телевизор на стената, уверете се, че не го монтирате, като закачите захранващия и сигналния кабели на гърба на телевизора.
 • Не инсталирайте този продукт на стена, ако може да бъде изложен на масло или маслена мъгла. Това може да повреди продукта и да причини падането му.
 • Не използвайте остър предмет, когато отделяте капака на кабела. Това може да повреди кабела или корпуса. Може също да причини лична вреда. (В зависимост от модела)

Антена / кабел

Свържете телевизора към стенен антенен контакт с RF кабел (75 Ω).

 • Използвайте разделител на сигнала, за да използвате повече от 2 телевизора.
 • Ако качеството на изображението е лошо, инсталирайте сигнал ampза подобряване качеството на изображението.
 • Ако качеството на изображението е лошо при свързана антена, опитайте да пренастроите антената в правилната посока.
 • Антенен кабел и преобразувател не са предоставени.
 • За местоположение, което не се поддържа с Ultra HD излъчване, този телевизор не може да приема Ultra HD излъчвания директно. (В зависимост от модела)

Сателитна чиния

Свържете телевизора към сателитна чиния към сателитен контакт със сателитен RF кабел (75 Ω). (В зависимост от модела)

Стартиране на телевизия

Включване на телевизора

Можете просто да управлявате функциите на телевизора, като използвате бутона.

LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-3Включване (натиснете)
Изключване на захранването1) (Натиснете и задръжте)
Управление на менюто (Натиснете 2))
Избор на меню (Натиснете и задръжте3))

 1. Всички работещи приложения ще се затворят и всеки текущ запис ще спре. (В зависимост от държавата)
 2. Можете да влезете и да регулирате менюто, като натиснете бутона, когато телевизорът е включен.
 3. Можете да използвате функцията, когато влезете в управлението на менюто.

Забележка

 • Ако телевизорът е включен за първи път след доставката му от фабриката, инициализирането на телевизора може да отнеме няколко минути.
 • Екранното меню на вашия телевизор (екранен дисплей) може да се различава леко от показаното в това ръководство.
 • Устройството трябва да има лесен достъп до контакт в близост до мястото за достъп. Някои устройства не се правят чрез завъртане на бутоните за включване/изключване, изключване на устройството и изваждане на захранващия кабел.

Връзки

Свържете различни външни устройства към телевизора и превключете входните режими, за да изберете външно устройство. За повече информация относно свързването на външни устройства вижте ръководството, предоставено с всяко устройство.

 • Когато свързвате HDMI кабела, продуктът и външните устройства трябва да бъдат изключени и изключени.
 • Поддържан HDMI аудио формат (в зависимост от модела): True HD (48 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Забележка

 • Ако устройството, свързано към входния порт, също поддържа HDMI Deep Colour, картината ви може да е по-ясна.
  Въпреки това, ако устройството не го поддържа, може да не работи правилно. В такъв случай променете настройката [HDMI Deep Colour] на телевизора на изключено.
 • ИконаИкона → [Общи] → [Устройства] → [HDMI настройки] → [HDMI дълбок цвят]
  • 8K: Поддържа 8K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  • 4K: Поддържа 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4: 2:0)
  • Изключено: Поддръжка на 4K при 50/60 Hz (4: 2: 0)
 • Използвайте сертифициран кабел с прикрепеното лого на HDMI.
 • Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, екранът може да не се покаже или да възникне грешка във връзката.
 • Препоръчителни типове HDMI кабели
  • Ултра високоскоростен HDMI®/™ кабел (3 м или по-малко)

USB
Някои USB концентратори може да не работят. Ако USB устройство, свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно към USB порта на телевизора.

Забележка

 • За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да имат рамки с дебелина под 10 mm, ширина 18 mm и диаметър на проводника 8 mm. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не пасват в USB порта на вашия телевизор. (В зависимост от модела)

IR бластер
Управлявайте декодер (кабел/сателит/IP/OTT), Blu-ray/DVD плейър, звукова лента, игрови конзоли и др., като използвате IR Blaster. (В зависимост от държавата)

Забележка

 • Свържете IR Blaster кабела към порта IR Blaster на телевизора.
 • Използвайте универсални настройки за управление, за да управлявате устройството.
 • Закрепете IR Blaster с предоставената 3M лента.

Външни устройства
Наличните външни устройства са Blu-ray плейъри, HD приемници, DVD плейъри, видеорекордери, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютър, устройства за игри и други външни устройства.

Забележка

 • Връзката с външното устройство може да се различава от модела.
 • В компютърен режим може да има шум, свързан с разделителната способност, вертикалния модел, контраста или яркостта. Ако има шум, променете компютърния изход на друга разделителна способност, променете честотата на опресняване на друга честота или регулирайте яркостта и контраста в менюто [Картина], докато картината стане ясна.
 • В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.
 • Ако Ultra HD съдържание се възпроизвежда на вашия компютър, видеото или аудиото може да се прекъсват периодично в зависимост от производителността на вашия компютър. (В зависимост от модела)
 • Когато се свързвате към кабелна LAN, използвайте кабел CAT 7 с високоскоростно интернет предаване. (Само когато LAN пристанището е предоставено.)

Характеристики

(В зависимост от държавата)

Спецификации за излъчване
Цифрова телевизия (в зависимост от държавата) Аналогова телевизия (в зависимост от държавата)
Телевизионна система DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
Обхват на програмата DVB-S/S21) DVB-C1) DVB-T / T21) 46 ~ 862 MHz
950 ~ 2,150 MHz 46 ~ 890 MHz VHF III: 174 ~ 230 MHz UHF IV: 470 ~ 606 MHz UHF V: 606 ~ 862 MHz

S Band II: 230 ~ 300 MHz

S-Band III: 300 ~ 470 MHz

Максимален брой програми за съхранение 6,000 3,000
Външен импеданс на антената 75 Ω
CI модул (Ш x В x Д) 100.0 mm х 55.0 mm х 5.0 mm
 • Някои 8K стандарти за вход/декодиране може да не се поддържат. Може да се наложи допълнително устройство, което да поддържа определени 8K стандарти. Разширените и подобрени 8K изображения ще варират в зависимост от съдържанието на източника.
Заобикаляща среда състояние
Работна температура 0 ° C до 40 ° C
Работна влажност По-малко от 80%
Температура на съхранение -20 ° C до 60 ° C
Влажност на съхранение По-малко от 85%
 • За информация относно захранването и консумацията на енергия, вижте етикета, прикрепен към продукта.
 • Типичната консумация на енергия се измерва в съответствие с IEC 62087 или енергийните разпоредби на всяка страна.
  • При някои модели етикетът е вътре в капака на терминала за свързване на външно устройство.
  • В зависимост от модела или държавата, типичната консумация на енергия може да не е на етикета.

Информация за продукта

Информация за известия за софтуер с отворен код
За да получите изходния код, който се съдържа в този продукт, съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължението да разкриват изходния код, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други подходящи документи, моля, посетете https://opensource.lge.com. LG Electronics също ще ви предостави код с отворен код на CD-ROM срещу такса, покриваща разходите за извършване на такова разпространение (като разходите за носители, доставка и обработка) при заявка по имейл до opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни доставка на този продукт

Отстраняване на проблеми

Не мога контролира Телевизор с дистанционното контрол.
 • Проверете сензора за дистанционно управление на продукта и опитайте отново.
 • Проверете дали има някакви препятствия между продукта и дистанционното управление.
 • Проверете дали батериите все още работят и са инсталирани правилно (до , до ).
Не се показва изображение и не се издава звук.
 • Проверете дали продуктът е включен.
 • Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрически контакт.
 • Проверете дали има проблем в контакта, като свържете други продукти.
Телевизорът се изключва внезапно.
 • Проверете настройките за контрол на мощността. Захранването може да бъде прекъснато.
 • Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана във времето, свързано с настройките.
 • Ако няма сигнал, докато телевизорът е включен, телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути бездействие.
При свързване към компютъра (HDMI), не се открива сигнал.
 • Изключете / включете телевизора с помощта на дистанционното управление.
 • Свържете отново HDMI кабела.
 • Рестартирайте компютъра с включен телевизор.
Ненормално показване
 • Ако продуктът се чувства студен на допир, може да има малко „трептене“, когато е включен. Това е нормално, няма нищо лошо в продукта.
 • Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа милиони пиксели. Може да видите малки черни точки и/или ярко оцветени точки (червени, сини или зелени) с размер от 1 ppm на панела. Това не показва неизправност и не засяга работата и надеждността на продукта. Това явление се среща и при продукти на трети страни и не подлежи на замяна или възстановяване.
 • Може да откриете различна яркост и цвят на панела в зависимост от вашия viewположение на ляво (ляво/дясно/отгоре/надолу).
  Това явление възниква поради характеристиката на панела.
  Това не е свързано с работата на продукта и не е неизправност.
 • Показването на неподвижно изображение за продължителен период от време може да доведе до залепване на изображението. Избягвайте да показвате фиксирано изображение на телевизионния екран за дълъг период от време.
Генериран звук
 • „Напукващ“ шум: Напукващ шум, който възниква при гледане или изключване на телевизора, се генерира от пластично термично свиване поради температура и влажност. Този шум е често срещан за продукти, където се изисква термична деформация.
 • Бръмчене на електрическата верига/бръмчене на панела: Ниско ниво на шум се генерира от високоскоростна комутационна верига, която доставя голямо количество ток за работа на продукта. Тя варира в зависимост от продукта. Този генериран звук не влияе върху производителността и надеждността на продукта.
 • Когато почиствате продукта, внимавайте да не позволите течност или чужди предмети да попаднат в празнината между горната, лявата или дясната страна на панела и
  направляващ панел. (В зависимост от модела)
 • Не забравяйте да изцедите излишната вода или почистващ препарат от кърпата.
 • Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизионния екран.
 • Не забравяйте да напръскате достатъчно вода или почистващ препарат върху суха кърпа, за да избършете екрана.

Използване на Magic Remote Control

LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-10

Описанията в това ръководство се основават на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте телевизора правилно.

Как да регистрирам Magic Remote Control
За да използвате Magic Remote, първо го сдвоете с вашия телевизор.

 1. Поставете батерии в Magic Remote и включете телевизора.
 2. Насочете дистанционното управление Magic към вашия телевизор и натиснете LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-4колело (OK) на дистанционното управление.
  • Ако телевизорът не успее да регистрира Magic Remote, опитайте отново, след като изключите телевизора и го включите отново.

Как да отменим регистрацията на дистанционното управление Magic

Натиснете LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-5(Обратно) намлява LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-6(У дома) бутони едновременно, за пет секунди, за да прекратите сдвояването на Magic Remote с вашия телевизор.

Натиснете и задръжте Икона(У дома) ИLG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-7 (Q. Настройки) бутони за повече от 5 секунди, за да изключите и пререгистрирате Magic Remote едновременно.

Препоръчва се точка за достъп (AP) да бъде разположена на повече от 0.2 m от телевизора. Ако точката за достъп е инсталирана по -близо от 0.2 m, дистанционното управление Magic може да не работи както се очаква поради честотни смущения.

Използване на Always Ready
(В зависимост от модела)
Можете да управлявате телевизора и да се свързвате с Bluetooth с директно гласово разпознаване, докато захранването е изключено.

 • ИконаИкона → [Общи] → [Винаги готов], настройка [Активиране на функцията] на включено.
 • Натискането на LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-8докато гледате телевизия превключва екрана на [Винаги готов], който е включен, и Иконанатискането на бутона още веднъж превключва екрана на [Винаги готов], който се изключва.
 • Натиснете Иконабутон (Начало) илиИкона (Назад), за да гледате телевизия, когато екранът е в [Винаги готов] и е включен.
 • Натиснете ИконаБутон с колело (OK) за показване на тапета, когато екранът е в режим [Винаги готов], който е изключен, и натиснетеИкона бутона за гледане на телевизия.

Забележка

 1. Използването на Always Ready може да увеличи консумацията на енергия.
 2. За повече информация относно функцията вижте ИконаИкона → [Поддръжка] → [Ръководство за потребителя] → [Отстраняване на неизправности] → [Научете повече за Always Ready].

Свързване на интелигентни устройства чрез NFC Tagджинджифил

NFC е технология, която използва Near Field Communication (13.56 MHz), което ви позволява удобно да изпращате и получавате информация без отделни настройки. Като донесете смарт устройство близо до дистанционното управление с активиран NFC, можете да инсталирате приложението LG ThinQ и да свържете устройството към телевизора.

 1. Включете NFC в настройките на смарт устройството. За да използвате NFC с устройства с Android, задайте опцията NFC, за да активирате „четене/запис“ tags“в настройките на смарт устройството. Настройките на NFC могат да варират в зависимост от устройството.
 2. Донесете интелигентното устройство близо до  LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-9 (NFC) на дистанционното управление. Необходимото разстояние за NFC tagразстоянието е около 1 см.
 3. Следвайте инструкциите, за да инсталирате приложението LG ThinQ на вашето смарт устройство.
 4. RetagПрехвърлянето на интелигентното устройство към дистанционното управление ви позволява удобен достъп до различни функции на свързания телевизор чрез приложението LG ThinQ.

Забележка

 • Тази функция е налична само за интелигентни устройства, поддържащи NFC.
 • Тази функция е налична само ако дистанционното управление има лого на NFC.

Характеристики

Характеристики (MR22GN, MR22GA)
 

 

 

Bluetooth

NFC *

Само MR22GN

Честотният диапазон

 

2,400 да 2,483.5 MHz

 

13.553 да 13.567 MHz

Изходна мощност (макс.)

 

7 dBm

 

-13.27 dBuA/m при 10 m

Използване на дистанционно управление

LG-50UQ81006LB-50-Inch-4K-Smart-UHD-TV-fig-11

Забележка: За да използвате бутона, натиснете и задръжте за повече от 1 секунда.

Описанията в това ръководство се основават на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте телевизора правилно. (Някои бутони и услуги може да не се предоставят в зависимост от моделите или регионите.) (В зависимост от модела)

Често задавани въпроси

Може ли LG Smart TV да работи офлайн?

Да, дори и без интернет връзка вашият смарт телевизор ще функционира нормално.

Изисква ли се Wi-Fi за LG Smart TV?

Можете да разглеждате webсайтове и интернет приложения като Netflix и YouTube със смарт телевизор LG. Първо трябва да използвате кабелна или безжична връзка, за да свържете телевизора към интернет, за да имате достъп до тези функции.

UHD по-интензивен ли е интернет?

Тази разделителна способност, известна също като 4K (2160p), отнема пет пъти повече данни от HD видео и се нуждае от минимум 25 Mbps честотна лента.

Каква е 4K UHD резолюцията?

UHD има резолюция, която е 4 пъти по-висока от предшественика си при 3840 x 2160 пиксела (общо 8,294,400 XNUMX XNUMX пиксела).

Защо LG е най-високо оценената марка?

В сравнение с други компании, техните OLED телевизори осигуряват най-добрата стойност и производителност и имат огромен избор от опции за стрийминг и отлично качество на картината.

Колко канала има телевизорът LG?

Повече от 300 безплатни канала и широка гама от първокласно съдържание на живо и по заявка, включително филми, телевизионни предавания, новини, спорт, детски предавания и други, са достъпни чрез LG Channels.

Какви са недостатъците на UHD телевизорите?

От друга страна, тъй като вече не е необходимо да се разтягат, за да паснат на разделителната способност на екрана, обекти като икони и лога е по-вероятно да изглеждат по-малки от преди.

Има ли 50-инчовия телевизор LG Bluetooth?

Bluetooth се поддържа от всички скорошни LG Smart TV.

Какво прави LG TV уникален?

Като една от първите компании, пуснали на пазара телевизори с OLED панели, LG отбеляза бързо нарастване на популярността на тази линия. Те предлагат и голям асортимент от LED телевизори, от модели от висок клас с Mini LED подсветка до базови 4k телевизори.

За колко време е добър LG uhd?

При максимална или почти максимална яркост светодиодът има среден живот от 40,000 60,000 до 4.5 6.8 часа или около XNUMX до XNUMX години.

Защо UHD е полезно?

В обобщение, Ultra HD Blu-ray дисковете могат да съдържат до 100 GB повече данни от обикновените Blu-ray дискове, което е достатъчно, за да запазите 4K видео без необходимост от услуги за поточно предаване на компресия.

Остава ли 4K UHD добър?

Въпреки че 4K видеото е по-достъпно, все още е далеч от изместването на 1080p като стандарт. Все пак няма причина да стоите далеч от 4K телевизори, стига да имате необходимата интернет честотна лента, за да използвате 4K технологията. Въпреки това не си струва да плащате повече, докато няма повече достъпни 4K материали.

На ниво ли е UHD TV?

Обикновеното viewняма да забележи голяма разлика между закупуването на 4K или UHD телевизор, тъй като и двата предлагат изключителна резолюция. Трябва обаче да потърсите 4K устройство, което показва 4,096 x 2,160, ако най-добрата яснота на картината е от решаващо значение за вас.

Изтеглете тази PDF връзка: Ръководство на собственика на LG 50UQ81006LB 50-инчов 4K Smart UHD телевизор

Препратки

Публикувано вLG

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *