Лого на LG Телевизор LG Electronics 55UQ75006LF 4K Smart UHD

LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-продукт

Преди да прочетете това ръководство

 • Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате телевизора си и го запазете за бъдещи справки.
 • От webсайт, можете да изтеглите ръководството, включително инсталиране, употреба, отстраняване на неизправности, спецификации, лиценз и т.н., и view съдържанието му на вашия компютър или мобилно устройство.
 • Упътване за употреба: За повече информация относно този телевизор прочетете РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, вградено в продукта. (В зависимост от модела)
 • За да отворите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.1 → LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.2 → [Поддръжка] → [Ръководство на потребителя]
Отделна покупка
 • Отделни артикули за покупка могат да бъдат променяни или модифицирани за подобряване на качеството без никакво известие. Свържете се с вашия дилър, за да закупите тези артикули. Тези устройства работят само с определени модели.
 • Името или дизайнът на модела може да се промени в зависимост от надграждането на функциите на продукта, обстоятелствата или политиките на производителя.
 • Кабел за свързване на антени и външни устройства трябва да се закупи отделно.

Забележка

 • Спецификациите на продукта или съдържанието на това ръководство могат да се променят без предизвестие поради надграждане на функциите на продукта.
 • Елементите, доставени с вашия продукт, могат да варират в зависимост от модела.
 • Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.

Внимание! Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ: РИСКЪТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР не се отваря

 • ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ИЗВАЛВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГРЪБА).
 • ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КВАЛИФИЦИРАН ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ.

Този символ е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолиран „опасен томtagд” в корпуса на продукта, който може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар за хората. Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в литературата, придружаваща уреда.

ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР И ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА. ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОГЪН, ДЪРЖЕТЕ СВЕЩИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ С ОТКРИТ ПЛАМЕН ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ ВИНАГИ.

 • Не поставяйте телевизора и / или дистанционното управление в следните среди:
  • Пазете продукта далеч от пряка слънчева светлина.
  • Зона с висока влажност, като баня.
  • Близо до всеки източник на топлина, като печки и други устройства, които произвеждат топлина.
  • В близост до кухненски плотове или овлажнители, където те лесно могат да бъдат изложени на пара или масло.
  • Район, изложен на дъжд или вятър.
  • Не излагайте на капене или разпръскване и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и т.н. върху или над устройството (напр. На рафтове над устройството).
  • В близост до запалими предмети като бензин или свещи или излагайте телевизора на директна климатизация.
  • Не инсталирайте на прекалено прашни места.
  • В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, изгаряне/ експлозия, неизправност или деформация на продукта.
 • Вентилация
  • Инсталирайте телевизора си там, където има подходяща вентилация. Не го инсталирайте в затворено пространство като библиотека.
  • Не инсталирайте продукта върху килим или възглавница.
  • Не блокирайте и не покривайте продукта с кърпа или други материали, докато устройството е включено.
 • Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато гледате телевизора за дълъг период, вентилационните отвори могат да се нагорещят.
 • Защитете захранващия кабел от физически или механични злоупотреби, като усукване, прегъване, прищипване, затваряне във врата или ходене по него. Обърнете специално внимание на щепселите, стенните контакти и точката, където кабелът излиза от устройството.
 • Не премествайте телевизора, докато захранващият кабел е включен.
 • Не използвайте повреден или свободно монтиран захранващ кабел.
 • Не забравяйте да хванете щепсела, когато изключвате захранващия кабел.
  Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите телевизора.
 • Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт с променлив ток, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Изключване на устройството от главното захранване
  • Захранващият щепсел е изключващото устройство. В случай на авария щепселът трябва да остане лесно достъпен.
  • Не позволявайте на децата си да се катерят или да се вкопчват в телевизора. В противен случай телевизорът може да падне, което може да причини сериозни наранявания.
 • Заземяване на външна антена (Може да се различава според държавата):
  • Ако е инсталирана външна антена, следвайте предпазните мерки по-долу.
   Външна антенна система не трябва да се намира в близост до въздушни електропроводи или други електрически светлинни или захранващи вериги, или там, където тя може да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да настъпи смърт или сериозно нараняване.
 • Заземяване (с изключение на устройства, които не са заземени.)
  • Телевизор със заземен AC щепсел с три щифта трябва да бъде свързан към заземен AC контакт с три щифта. Уверете се, че сте свързали заземяващия проводник, за да предотвратите възможен токов удар.
  • Никога не докосвайте този апарат или антена по време на мълния. Може да бъдете поразени от електрически ток.
  • Уверете се, че захранващият кабел е здраво свързан към телевизора и стенния контакт, ако не е осигурено повреда на щепсела и контакта и в крайни случаи може да избухне пожар.
  • Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако чужд предмет е изпуснат в продукта, изключете захранващия кабел и се свържете с обслужването на клиенти.
  • Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен.
   Може да получите токов удар.
 • Ако се случи някое от следните неща, незабавно изключете продукта и се свържете с местната служба за обслужване на клиенти.
  • Продуктът е повреден.
  • Ако в продукта попадне вода или друго вещество (като адаптер за променлив ток, захранващ кабел или телевизор).
  • Ако усетите миризма на дим или други миризми, идващи от телевизора.
  • При гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
   Дори ако телевизорът е изключен с дистанционно управление или бутон, източникът на променлив ток е свързан към устройството, ако не е изключен.
 • Не използвайте high-voltagЕлектрическо оборудване в близост до телевизора (напр. буболечка). Това може да доведе до неизправност на продукта.
 • Не се опитвайте да модифицирате този продукт по никакъв начин без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне инцидентен пожар или токов удар. Свържете се с местното обслужване на клиенти за сервиз или ремонт. Неразрешената промяна може да отмени правото на потребителя да работи с този продукт.
 • Използвайте само разрешени приставки/аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта.
 • Никога не разглобявайте променливотоковия адаптер или захранващия кабел. Това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Работете внимателно с адаптера, за да не падне или да не го ударите. Удар може да повреди адаптера.
 • За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте телевизора с мокри ръце. Ако зъбите на захранващия кабел са мокри или покрити с прах, изсушете напълно щепсела или избършете праха.
 • Батерии
  • Съхранявайте аксесоарите (батерията и т.н.) на безопасно място, недостъпно за деца.
  • Не давайте накъсо, не разглобявайте и не оставяйте батериите да прегреят. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина.
  •  Внимание: Опасност от пожар или експлозия, ако батерията се смени с неправилен тип.
 • Движещ се
  • Когато се местите, уверете се, че продуктът е изключен и щепсела, и че всички кабели са отстранени. Може да са необходими 2 или повече души, за да носят по-големи телевизори. Не натискайте и не натискайте предния панел на телевизора. В противен случай това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
 • Съхранявайте опаковъчния материал против влага или виниловата опаковка на място, недостъпно за деца.
 • Не позволявайте ударен удар или предмети да попаднат в продукта и не изпускайте нищо върху екрана.
 • Не натискайте силно върху панела с ръка или остър предмет, като пирон, молив или химикалка, и не правете драскотини по него. Това може да причини повреда на екрана.
 • Почистване
  • Когато почиствате, извадете захранващия кабел и избършете внимателно с мека/суха кърпа. Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Не почиствайте телевизора си с химикали, включително почистващ препарат за стъкло, всякакъв вид освежител за въздух, инсектициди, лубриканти, восък (автомобилен, промишлен), абразив, разредител, бензол, алкохол и др., които могат да повредят продукта и/или неговия панел. В противен случай това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.

Инсталация

Повдигане и преместване на телевизора

Моля, обърнете внимание на следните съвети, за да предотвратите надраскване или повреждане на телевизора и за безопасно транспортиране, независимо от неговия тип и размер.

 • Препоръчително е да преместите телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който телевизорът е дошъл първоначално.
 • Преди да преместите или повдигнете телевизора, изключете захранващия кабел и всички кабели.
 • Когато държите телевизора, екранът трябва да е обърнат далеч от вас, за да се избегнат повреди.
 • Дръжте здраво горната и долната част на телевизионната рамка. Уверете се, че не държите прозрачната част, високоговорителя или зоната на решетката за високоговорители.
 • Когато транспортирате голям телевизор, трябва да има поне 2 души.
 • Когато транспортирате телевизора на ръка, дръжте телевизора, както е показано на следващата илюстрация.
 • Когато транспортирате телевизора, не излагайте телевизора на сътресения или прекомерни вибрации.
 • Когато транспортирате телевизора, дръжте телевизора изправен, никога не обръщайте телевизора настрани и не го накланяйте наляво или надясно.
 • Не прилагайте прекомерен натиск, за да предизвикате огъване/огъване на шасито на рамката, тъй като това може да повреди екрана.
 • Когато боравите с телевизора, внимавайте да не повредите изпъкналите бутони.
 • Избягвайте да докосвате екрана по всяко време, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
 • Когато прикрепвате стойката към телевизора, поставете екрана с лице надолу върху омекотена маса или равна повърхност, за да предпазите екрана от надраскване.
Монтиране на масата
 1.  Поставете и затегнете болтовете за уши или скоби и болтове на телевизора на гърба на телевизора.
  • Ако има поставени болтове в позицията на болтовете, първо ги извадете.
 2. Свържете захранващия кабел към стенния контакт.
  • Не слагайте чужди вещества (масла, смазочни материали и др.) Върху винтовите части, когато сглобявате продукта. (Това може да повреди продукта.)
  • Ако инсталирате телевизора на стойка, трябва да предприемете действия, за да предотвратите преобръщане на продукта. В противен случай продуктът може да падне, което може да причини нараняване.
  • Не използвайте неодобрени предмети, за да осигурите безопасността и продължителността на живота на продукта.
  • Всички повреди или наранявания, причинени от използването на неодобрени предмети, не се покриват от гаранцията на производителя.
  • Уверете се, че винтовете са поставени правилно и здраво закрепени. (Ако не са закрепени достатъчно сигурно, телевизорът може да се наклони напред, след като бъде инсталиран.) Не използвайте прекалено много сила и не затягайте прекалено винтовете; в противен случай винтът може да се повреди и да не се затегне правилно.
  • Ако телевизорът не е поставен на достатъчно стабилно място, той може да бъде потенциално опасен поради падане.

Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки като:

 • Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
 • Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
 • Уверете се, че телевизорът не надвишава ръба на поддържащите мебели.
 • Не поставяйте телевизора върху високи мебели (напрamp(шкафове или шкафове за книги), без да закрепвате както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
 • Не стоят телевизорите върху плат или други материали, поставени между телевизора и поддържащите мебели.
 • Обучаване на децата за опасностите от катеренето по мебели, за да стигнат до телевизора или неговите контроли.

Закрепване на телевизора към стената

 1. Поставете и затегнете болтовете за уши или скоби и болтове на телевизора на гърба на телевизора.
  • Ако има поставени болтове в позицията на болтовете, първо ги извадете.
 2. Монтирайте стенните скоби с болтовете към стената. Съпоставете местоположението на скобата за стена и болтовете с уши от задната страна на телевизора.
 3. Свържете здраво болтовете с халки и скобите за стена със здраво въже. Уверете се, че държите въжето хоризонтално с равна повърхност.
 • Използвайте платформа или шкаф, които са достатъчно здрави и големи, за да поддържат телевизора сигурно.
 • Скоби, болтове и въжета не са предоставени. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дилър.

Монтиране към стената 

Прикрепете внимателно допълнителна скоба за монтиране на стена отзад на телевизора и монтирайте скобата за стена на плътна стена, перпендикулярна на пода. Когато прикрепяте телевизора към други строителни материали, моля, свържете се с квалифициран персонал. LG препоръчва монтажът на стена да се извършва от квалифициран професионален монтажник. Препоръчваме използването на скобата за стенен монтаж на LG. Скобата за стенен монтаж на LG е лесна за преместване с свързани кабели. Когато не използвате скоба за стенен монтаж на LG, моля, използвайте скоба за стенен монтаж, където устройството е адекватно закрепено към стената с достатъчно място, за да позволи свързване с външни устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели, преди да инсталирате фиксирани стенни стойки.

 •  Премахнете стойката, преди да инсталирате телевизора на стенен монтаж, като извършите закрепването на стойката в обратна посока.
 • За повече информация относно винтовете и скобите за монтиране на стена, вижте Отделна покупка.
 • Ако възнамерявате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартния монтажен интерфейс VESA (опционални части) към гърба на продукта. Когато инсталирате комплекта, използвайте скобата за стенен монтаж (опционални части) и я фиксирайте внимателно, за да не изпусне.
 • Когато монтирате телевизор на стената, уверете се, че не го монтирате, като закачите захранващия и сигналния кабели на гърба на телевизора.
 • Не инсталирайте този продукт на стена, ако може да бъде изложен на масло или маслена мъгла. Това може да повреди продукта и да причини падането му.
 • Не използвайте остър предмет, когато отделяте капака на кабела. Това може да повреди кабела или корпуса. Може също да причини лична вреда. (В зависимост от модела)

Антена / кабел

Свържете телевизора към стенен антенен контакт с RF кабел (75 Ω).

 • Използвайте разделител на сигнала, за да използвате повече от 2 телевизора.
 • Ако качеството на изображението е лошо, инсталирайте сигнал ampза подобряване качеството на изображението.
 • Ако качеството на изображението е лошо при свързана антена, опитайте да пренастроите антената в правилната посока.
 • Антенен кабел и преобразувател не са предоставени.
 • За местоположение, което не се поддържа с Ultra HD излъчване, този телевизор не може да приема Ultra HD излъчвания директно. (В зависимост от модела)

Сателитна чиния

Свържете телевизора към сателитна чиния към сателитен контакт със сателитен RF кабел (75 Ω). (В зависимост от модела)

Стартиране на телевизия

Включване на телевизора

Можете просто да управлявате функциите на телевизора, като използвате бутона.

LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.3Включване (натиснете)
Изключване на захранването1 (Натиснете и задръжте)
Контрол на менюто (Натиснете 2)
Избор на меню (Натиснете и задръжте 3)

 1. Всички работещи приложения ще се затворят и всеки текущ запис ще спре. (В зависимост от държавата)
 2. Можете да влезете и да регулирате менюто, като натиснете бутона, когато телевизорът е включен.
 3. Можете да използвате функцията, когато влезете в управлението на менюто.

Забележка

 • Ако телевизорът е включен за първи път след доставката му от фабриката, инициализирането на телевизора може да отнеме няколко минути.
 • Екранното меню на вашия телевизор (екранен дисплей) може да се различава леко от показаното в това ръководство.
 • Устройството трябва да има лесен достъп до контакт в близост до мястото за достъп. Някои устройства не се правят чрез завъртане на бутоните за включване/изключване, изключване на устройството и изваждане на захранващия кабел.

Забележка

 • Ако телевизорът е включен за първи път след доставката му от фабриката, инициализирането на телевизора може да отнеме няколко минути.
 • Екранното меню на вашия телевизор (екранен дисплей) може да се различава леко от показаното в това ръководство.
 • Устройството трябва да има лесен достъп до контакт в близост до мястото за достъп. Някои устройства не се правят чрез завъртане на бутоните за включване/изключване, изключване на устройството и изваждане на захранващия кабел.

Връзки

Свържете различни външни устройства към телевизора и превключете входните режими, за да изберете външно устройство. За повече информация относно свързването на външни устройства вижте ръководството, предоставено с всяко устройство.

 • Когато свързвате HDMI кабела, продуктът и външните устройства трябва да бъдат изключени и изключени.
 • Поддържан HDMI аудио формат (в зависимост от модела): True HD (48 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Забележка

 • Ако устройството, свързано към входния порт, също поддържа HDMI Deep Colour, картината ви може да е по-ясна.
  Въпреки това, ако устройството не го поддържа, може да не работи правилно. В такъв случай променете настройката [HDMI Deep Colour] на телевизора на изключено.
 • LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.4LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.5 [Общи] → [Устройства] → [Настройки на HDMI] → [HDMI Deep Colour]
  • 8K: Поддържа 8K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  • 4K: Поддържа 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4: 2:0)
  • Изключено: Поддръжка на 4K при 50/60 Hz (4: 2: 0)
 • Използвайте сертифициран кабел с прикрепеното лого на HDMI.
 • Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, екранът може да не се покаже или да възникне грешка във връзката.
 • Препоръчителни типове HDMI кабели
  • Ултра високоскоростен HDMI®/™ кабел (3 м или по-малко)

USB
Някои USB концентратори може да не работят. Ако USB устройство, свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно към USB порта на телевизора.

Забележка

 • За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да имат рамки с дебелина под 10 mm, ширина 18 mm и диаметър на проводника 8 mm. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не пасват в USB порта на вашия телевизор. (В зависимост от модела)

IR бластер
Управлявайте декодер (кабел/сателит/IP/OTT), Blu-ray/DVD плейър, звукова лента, игрови конзоли и др., като използвате IR Blaster. (В зависимост от държавата)

Забележка

 • Свържете IR Blaster кабела към порта IR Blaster на телевизора.
 • Използвайте универсални настройки за управление, за да управлявате устройството.
 • Закрепете IR Blaster с предоставената 3M лента.

Външни устройства
Наличните външни устройства са Blu-ray плейъри, HD приемници, DVD плейъри, видеорекордери, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютър, устройства за игри и други външни устройства.

Забележка

 • Връзката с външното устройство може да се различава от модела.
 • В компютърен режим може да има шум, свързан с разделителната способност, вертикалния модел, контраста или яркостта. Ако има шум, променете компютърния изход на друга разделителна способност, променете честотата на опресняване на друга честота или регулирайте яркостта и контраста в менюто [Картина], докато картината стане ясна.
 • В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.
 • Ако Ultra HD съдържание се възпроизвежда на вашия компютър, видеото или аудиото може да се прекъсват периодично в зависимост от производителността на вашия компютър. (В зависимост от модела)
 • Когато се свързвате към кабелна LAN, използвайте кабел CAT 7 с високоскоростно интернет предаване. (Само когато LAN пристанището е предоставено.)

Характеристики

(В зависимост от държавата)

                                  Спецификации за излъчване
Цифрова телевизия (в зависимост от държавата) Аналогова телевизия (в зависимост от държавата)
Телевизионна система DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
Програмно покритие DVB-S/S21) DVB-C1) DVB-T / T21) 46 ~ 862 MHz
950 ~ 2,150 MHz 46 ~ 890 MHz VHF III: 174 ~ 230 MHz UHF IV: 470 ~ 606 MHz UHF V: 606 ~ 862 MHz

S Band II: 230 ~ 300 MHz

S-Band III: 300 ~ 470 MHz

Максимален брой програми за съхранение 6,000 3,000
Външен импеданс на антената 75 Ω
CI модул (Ш x В x Д) 100.0 mm х 55.0 mm х 5.0 mm
Заобикаляща среда състояние
Работна температура 0 ° C до 40 ° C
Работна влажност По-малко от 80%
Температура на съхранение -20 ° C до 60 ° C
Влажност на съхранение По-малко от 85%
 • За информация относно захранването и консумацията на енергия, вижте етикета, прикрепен към продукта.
 • Типичната консумация на енергия се измерва в съответствие с IEC 62087 или енергийните разпоредби на всяка страна.
  • При някои модели етикетът е вътре в капака на терминала за свързване на външно устройство.
  • В зависимост от модела или държавата, типичната консумация на енергия може да не е на етикета.

Информация за продукта

(Само QNED95*, QNED96*, QNED99*)

LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.6

Тъй като обхватните канали могат да варират в зависимост от държавата, потребителят не може да променя или регулира работната честота. Този продукт е конфигуриран за регионалната честотна таблица. За преценка на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние от 20 см между устройството и тялото.

(само Оман)

ОМАН – TRA
D172249
TRA / TA-R / 10210/20

(Само QNED80*, QNED81*, QNED85*, QNED86*, QNED91*, 86NANO75*, 86NANO76*, 86NANO79*, 86UQ90*, 86UQ91*)

LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.7

Тъй като обхватните канали могат да варират в зависимост от държавата, потребителят не може да променя или регулира работната честота. Този продукт е конфигуриран за регионалната честотна таблица. За преценка на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние от 20 см между устройството и тялото.

(само Оман)

ОМАН – TRA
D172249
TRA / TA-R / 9674/20

(С изключение на QNED95*, QNED96*, QNED99*, QNED80*, QNED81*, QNED85*, QNED86*, QNED91*, 86NANO75*, 86NANO76*, 86NANO79*, 86UQ90*, 86UQ91*,

LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.8

Тъй като обхватните канали могат да варират в зависимост от държавата, потребителят не може да променя или регулира работната честота. Този продукт е конфигуриран за регионалната честотна таблица. За преценка на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние от 20 см между устройството и тялото.

(само Оман)

ОМАН – TRA
D172249
TRA / TA-R / 9673/20

Информация за известия за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задълженията да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички споменати лицензионни условия, бележки за авторски права и други подходящи документи, моля, посетете https://opensource.lge.com.

LG Electronics също така ще ви предостави код с отворен код на CD-ROM срещу такса, покриваща разходите за извършване на такова разпространение (като разходите за носители, доставка и обработка) при заявка по имейл до opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за всеки, който получава тази информация за период от три години след последната ни доставка на този продукт.

Отстраняване на проблеми

Не можете да управлявате телевизора с дистанционното управление. • Проверете сензора за дистанционно управление на продукта и опитайте отново.

• Проверете дали има някакво препятствие между продукта и дистанционното управление.

• Проверете дали батериите все още работят и са правилно поставени ( до, до ).

Не изображение показване намлява Не. се произвежда звук. • Проверете дали продуктът е включен.

• Проверете дали захранващият кабел е свързан към контакт.

• Проверете дали има проблем със стенния контакт, като свържете други продукти.

The TV Оказва от внезапно. • Проверете настройките за управление на мощността. Захранването може да бъде прекъснато.

• Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана във времето, свързано с настройките.

• Ако няма сигнал, докато телевизорът е включен, телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути неактивност.

При свързване към PC (HDMI), Не. сигнализира is открити. • Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.

• Свържете отново HDMI кабела.

• Рестартирайте компютъра с включен телевизор.

анормален Дисплей • Ако продуктът е студен на допир, може да има леко „трептене“, когато е включен. Това е нормално, няма нищо лошо в продукта.

• Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа милиони пиксели. Може да видите малки черни точки и/или ярко оцветени точки (червени, сини или зелени) с размер 1 ppm върху панела. Това не означава неизправност и не влияе на работата и надеждността на продукта. Това явление се среща и при продукти на трети страни и не подлежи на замяна или възстановяване на средства.

• Може да намерите различна яркост и цвят на панела в зависимост от вашия viewпозиция (ляво/дясно/отгоре/надолу).

Това явление възниква поради характеристиката на панела.

Това не е свързано с производителността на продукта и не е неизправно.

• Показването на неподвижно изображение за продължителен период от време може да доведе до залепване на изображението. Избягвайте показването на фиксирано изображение на телевизионния екран за дълъг период от време.

Генериран звук •   „Пукащ“ шум: Пукащ шум, който се появява при гледане или изключване на телевизора, се генерира от пластмасово термично свиване поради температура и влажност. Този шум е често срещан за продукти, при които се изисква термична деформация.

•   Бръмчене на електрическа верига/бръмчене на панела: Ниско ниво на шум се генерира от високоскоростна превключваща верига, която доставя голямо количество ток за работата на продукта. Тя варира в зависимост от продукта. Този генериран звук не влияе на производителността и надеждността на продукта.

 • Когато почиствате продукта, внимавайте да не позволите течност или чужди предмети да попаднат в празнината между горната, лявата или дясната страна на панела и
  направляващ панел. (В зависимост от модела)
 • Не забравяйте да изцедите излишната вода или почистващ препарат от кърпата.
 • Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизионния екран.
 • Не забравяйте да напръскате достатъчно вода или почистващ препарат върху суха кърпа, за да избършете екрана.

Регулаторен

ВНИМАНИЕ! (ОПАСНОСТ ЗА СТАБИЛНОСТ)
Телевизорът може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки като:

 • ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
 • ВИНАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
 • ВИНАГИ се уверете, че телевизорът не надвишава ръба на поддържащите мебели.
 • ВИНАГИ обучавайте децата за опасностите от качването върху мебели, за да достигнете до телевизора или неговите контроли.
 • ВИНАГИ прокарвайте кабели и кабели, свързани към вашия телевизор, така че да не могат да бъдат препънати, издърпани или хванати.
 • НИКОГА не поставяйте телевизор на нестабилно място.
 • НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (напрamp(шкафове или шкафове за книги), без да закрепвате както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
 • НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащите мебели.
 • НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или мебелите, на които е поставен телевизорът.

Ако съществуващата телевизия ще бъде запазена и преместена, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

Символи

LG-Electronics-55UQ75006LF-4K-Smart-UHD-TV-фиг.9

ОЕЕО

Изхвърляне на вашия уред

Символът, указващ отделна колекция за електрическо и електронно оборудване, се състои от зачеркнат кош с колела.

[За Саудитска Арабия]

 1. Всички батерии трябва да се изхвърлят отделно от потока битови отпадъци чрез определени съоръжения за събиране, определени от правителството или местните власти.
 2. Правилното изхвърляне на вашите стари батерии ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и здравето на животните и хората.
 3. За по-подробна информация относно изхвърлянето на вашите стари батерии, моля, свържете се с вашия градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. Освен това можете да се свържете с нашия телефонен център за поддръжка на LG от връзката по-долу: https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

Често задавани въпроси

LG Smart TV може ли да се използва офлайн?

Да, вашият смарт телевизор ще продължи да работи правилно дори без интернет връзка.

LG Smart TV има ли нужда от Wi-Fi?

Със смарт телевизор LG можете да получите достъп webсайтове и онлайн услуги като Netflix и YouTube. За да получите достъп до тези възможности, първо трябва да използвате кабелна или безжична връзка, за да свържете телевизора към интернет.

UHD изисква ли по-голямо използване на интернет?

Това качество, обикновено наричано 4K (2160p), изисква минимум 25 Mbps честотна лента и консумира пет пъти повече данни от HD видео.

Каква резолюция е 4K UHD?

С 3840 x 2160 пиксела, UHD може да се похвали с резолюция, която е четири пъти по-голяма от своя предшественик (общо 8,294,400 XNUMX XNUMX пиксела).

Защо LG се смята за най-добрата марка?

Техните OLED телевизори превъзхождат тези на други производители по отношение на достъпност и производителност и имат широка гама от възможности за стрийминг и превъзходно качество на картината.

Колко канала има телевизорът LG?

Чрез LG Channels имате достъп до повече от 300 безплатни канала, както и богат избор от първокласни развлечения на живо и по заявка, включително филми, телевизионни сериали, новини, спорт, детски предавания и др.

Какъв недостатък на UHD телевизораtagсъществува ли?

От друга страна, елементи като икони и лога е по-вероятно да изглеждат по-малки от преди, тъй като вече не е необходимо да се разтягат, за да отговарят на разделителната способност на екрана.

50-инчовият телевизор на LG има Bluetooth, нали?

Всички най-нови смарт телевизори на LG поддържат Bluetooth.

Какво отличава LG TV от другите?

LG има рязко покачване на популярността на тази гама, тъй като е една от първите фирми, които предлагат телевизори с OLED дисплеи. Предлага се и голямо разнообразие от LED телевизори от първокласни модели с Mini LED подсветка до базови 4k телевизори.

Колко дълго издържа LG UHD?

Светодиодът има среден живот от 40,000 60,000 до 4.5 6.8 часа, или около XNUMX до XNUMX години, когато е най-ярък или много близо до него.

С какво UHD е полезно?

В заключение, Ultra HD Blu-ray дисковете могат да съхраняват до 100 GB повече данни от стандартните Blu-ray дискове, което е достатъчно за запазване на 4K видео без изискване за стрийминг услуги, които компресират данните.

4K UHD все още ли е добър?

Въпреки че 4K видеото е по-широко достъпно, трябва да измине дълъг път, преди да замени 1080p като индустриален стандарт. Но докато имате необходимата интернет връзка, за да използвате 4K технологията, няма причина да избягвате 4K телевизорите. Въпреки това, плащането на повече не си струва, докато не е наличен достъп до съдържание с разделителни способности, по-високи от 4K.

Приемлив ли е UHD телевизор?

Тъй като и двете предлагат отлични разделителни способности, средната viewняма да забележи голяма разлика между закупуването на 4K или UHD телевизор. Ако обаче държите на визуалната яснота, изберете 4K устройство, което показва 4,096 x 2,160.

Можете ли да използвате LG Smart TV офлайн?

Да, дори и без интернет връзка вашият смарт телевизор ще работи перфектно.

LG Smart TV изискват ли Wi-Fi?

Можете да разглеждате webсайтове и интернет услуги като Netflix и YouTube със смарт телевизор LG. Трябва да свържете телевизора към интернет чрез кабелна или безжична връзка, преди да можете да се насладите на тези функции.

UHD изисква ли повече използване на интернет?

Тази разделителна способност, известна още като 4K (2160p), използва пет пъти повече данни от HD видео и се нуждае от минимум 25 Mbps честотна лента.

Каква е 4K UHD резолюцията?

UHD може да се похвали с резолюция, която е четири пъти по-висока от своя предшественик при 3840 x 2160 пиксела (общо 8,294,400 XNUMX XNUMX пиксела).

Изтеглете тази PDF връзка: LG Electronics 55UQ75006LF 4K Smart UHD TV Ръководство за потребителя

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *