Лого на LG

Смарт телевизор LG NanoCell 65NANO766QA

LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-продукт

Преди да прочетете това ръководство

 • Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате телевизора си и го запазете за бъдещи справки.
 • От webсайт, можете да изтеглите ръководството, включително инсталиране, употреба, отстраняване на неизправности, спецификации, лиценз и т.н., и view съдържанието му на вашия компютър или мобилно устройство.
 • Упътване за употреба: За повече информация относно този телевизор прочетете РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, вградено в продукта. (В зависимост от модела)
  • За да отворите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-1 → LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-2 → [Поддръжка] → [Ръководство на потребителя]
Отделна покупка
 • Отделни артикули за покупка могат да бъдат променяни или модифицирани за подобряване на качеството без никакво известие. Свържете се с вашия дилър, за да закупите тези артикули. Тези устройства работят само с определени модели.
 • Името или дизайнът на модела може да се промени в зависимост от надграждането на функциите на продукта, обстоятелствата или политиките на производителя.
 • Кабел за свързване на антени и външни устройства трябва да се закупи отделно.

Забележка

 • Спецификациите на продукта или съдържанието на това ръководство могат да се променят без предизвестие поради надграждане на функциите на продукта.
 • Елементите, доставени с вашия продукт, могат да варират в зависимост от модела.
 • Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.

Внимание! Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР Не се отваря

 • ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ИЗВАЛВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГРЪБА).
 • ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КВАЛИФИЦИРАН ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ.

Този символ е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолиран „опасен томtagд” в корпуса на продукта, който може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар за хората. Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в литературата, придружаваща уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

 • ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОГЪН, ПАЗЕТЕ СВЕЩИ ИЛИ ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С ОТВОРЕНИ ПЛАМЕНИ ВЪВ ВСЕКИ ПЪТ.
 • Не поставяйте телевизора и / или дистанционното управление в следните среди:
  • Пазете продукта далеч от пряка слънчева светлина.
  • Зона с висока влажност, като баня.
  • Близо до всеки източник на топлина, като печки и други устройства, които произвеждат топлина.
  • В близост до кухненски плотове или овлажнители, където те лесно могат да бъдат изложени на пара или масло.
  • Район, изложен на дъжд или вятър.
  • Не излагайте на капене или разпръскване и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и т.н. върху или над устройството (напр. На рафтове над устройството).
  • В близост до запалими предмети като бензин или свещи или излагайте телевизора на директна климатизация.
  • Не инсталирайте на прекалено прашни места.
   В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, изгаряне/ експлозия, неизправност или деформация на продукта.
 • Вентилация
  • Инсталирайте телевизора си там, където има подходяща вентилация. Не го инсталирайте в затворено пространство като библиотека.
  • Не инсталирайте продукта върху килим или възглавница.
  • Не блокирайте и не покривайте продукта с кърпа или други материали, докато устройството е включено.
 • Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато гледате телевизора за дълъг период, вентилационните отвори могат да се нагорещят.
 • Защитете захранващия кабел от физически или механични злоупотреби, като усукване, прегъване, прищипване, затваряне във врата или ходене по него. Обърнете специално внимание на щепселите, стенните контакти и точката, където кабелът излиза от устройството.
 • Не премествайте телевизора, докато захранващият кабел е включен.
 • Не използвайте повреден или свободно монтиран захранващ кабел.
 • Не забравяйте да хванете щепсела, когато изключвате захранващия кабел.
  Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите телевизора.
 • Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт с променлив ток, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Изключване на устройството от главното захранване
  • Захранващият щепсел е изключващото устройство. В случай на авария щепселът трябва да остане лесно достъпен.
 • Не позволявайте на децата си да се катерят или да се вкопчват в телевизора. В противен случай телевизорът може да падне, което може да причини сериозни наранявания.
 • Заземяване на външна антена (Може да се различава според държавата):
  • Ако е инсталирана външна антена, следвайте предпазните мерки по-долу.
   Външна антенна система не трябва да се намира в близост до въздушни електропроводи или други електрически светлинни или захранващи вериги, или там, където тя може да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да настъпи смърт или сериозно нараняване.
 • заземяване (С изключение на устройства, които не са заземени.)
  • Телевизор със заземен AC щепсел с три щифта трябва да бъде свързан към заземен AC контакт с три щифта. Уверете се, че сте свързали заземяващия проводник, за да предотвратите възможен токов удар.
 • Никога не докосвайте този апарат или антена по време на мълния. Може да бъдете поразени от електрически ток.
 • Уверете се, че захранващият кабел е здраво свързан към телевизора и стенния контакт, ако не е осигурено повреда на щепсела и контакта и в крайни случаи може да избухне пожар.
 • Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако чужд предмет е изпуснат в продукта, изключете захранващия кабел и се свържете с обслужването на клиенти.
 • Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен.
  Може да получите токов удар.
 • Ако се случи някое от следните неща, незабавно изключете продукта и се свържете с местната служба за обслужване на клиенти.
  • Продуктът е повреден.
  • Ако в продукта попадне вода или друго вещество (като адаптер за променлив ток, захранващ кабел или телевизор).
  • Ако усетите миризма на дим или други миризми, идващи от телевизора.
  • При гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди.
   Дори ако телевизорът е изключен с дистанционно управление или бутон, източникът на променлив ток е свързан към устройството, ако не е изключен.
 • Не използвайте high-voltagЕлектрическо оборудване в близост до телевизора (напр. буболечка). Това може да доведе до неизправност на продукта.
 • Не се опитвайте да модифицирате този продукт по никакъв начин без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне инцидентен пожар или токов удар. Свържете се с местното обслужване на клиенти за сервиз или ремонт. Неразрешената промяна може да отмени правото на потребителя да работи с този продукт.
 • Използвайте само разрешени приставки/аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта.
 • Никога не разглобявайте променливотоковия адаптер или захранващия кабел. Това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Работете внимателно с адаптера, за да не падне или да не го ударите. Удар може да повреди адаптера.
 • За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте телевизора с мокри ръце. Ако зъбите на захранващия кабел са мокри или покрити с прах, изсушете напълно щепсела или избършете праха.

Батерии

 • Съхранявайте аксесоарите (батерията и т.н.) на безопасно място, недостъпно за деца.
 • Не давайте накъсо, не разглобявайте и не оставяйте батериите да прегреят. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина.

Внимание: Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде сменена от неправилен тип.

Движещ се

 • Когато се местите, уверете се, че продуктът е изключен и щепсела, и че всички кабели са отстранени. Може да са необходими 2 или повече души, за да носят по-големи телевизори. Не натискайте и не натискайте предния панел на телевизора. В противен случай това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
 • Съхранявайте опаковъчния материал против влага или виниловата опаковка на място, недостъпно за деца.
 • Не позволявайте ударен удар или предмети да попаднат в продукта и не изпускайте нищо върху екрана.
 • Не натискайте силно върху панела с ръка или остър предмет, като пирон, молив или химикалка, и не правете драскотини по него. Това може да причини повреда на екрана.

Почистване

 • Когато почиствате, извадете захранващия кабел и избършете внимателно с мека/суха кърпа.
 • Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Не почиствайте телевизора си с химикали, включително препарат за почистване на стъкло, всякакъв вид освежители за въздух, инсектициди, смазки, восък (автомобилен, промишлен), абразив, разредител, бензен, алкохол и др., които могат да повредят продукта и/или неговия панел. В противен случай това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.

Инсталация

Повдигане и преместване на телевизора

Моля, обърнете внимание на следните съвети, за да предотвратите надраскване или повреждане на телевизора и за безопасно транспортиране, независимо от неговия тип и размер.

 • Препоръчително е да преместите телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който телевизорът е дошъл първоначално.
 • Преди да преместите или повдигнете телевизора, изключете захранващия кабел и всички кабели.
 • Когато държите телевизора, екранът трябва да е обърнат далеч от вас, за да се избегнат повреди.
 • Дръжте здраво горната и долната част на телевизионната рамка. Уверете се, че не държите прозрачната част, високоговорителя или зоната на решетката за високоговорители.
 • Когато транспортирате голям телевизор, трябва да има поне 2 души.
 • Когато транспортирате телевизора на ръка, дръжте телевизора, както е показано на следващата илюстрация.
 • Когато транспортирате телевизора, не излагайте телевизора на сътресения или прекомерни вибрации.
 • Когато транспортирате телевизора, дръжте телевизора изправен, никога не обръщайте телевизора настрани и не го накланяйте наляво или надясно.
 • Не прилагайте прекомерен натиск, за да предизвикате огъване/огъване на шасито на рамката, тъй като това може да повреди екрана.
 • Когато боравите с телевизора, внимавайте да не повредите изпъкналите бутони.
 • Избягвайте да докосвате екрана по всяко време, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
 • Когато прикрепвате стойката към телевизора, поставете екрана с лице надолу върху омекотена маса или равна повърхност, за да предпазите екрана от надраскване.
Монтиране на масата
 1.  Поставете и затегнете болтовете за уши или скоби и болтове на телевизора на гърба на телевизора.
  • Ако има поставени болтове в позицията на болтовете, първо ги извадете.

Закрепване на телевизора към стената

 1. Поставете и затегнете болтовете за уши или скоби и болтове на телевизора на гърба на телевизора.
  • Ако има поставени болтове в позицията на болтовете, първо ги извадете.
 2. Монтирайте стенните скоби с болтовете към стената. Съпоставете местоположението на скобата за стена и болтовете с уши от задната страна на телевизора.
 3. Свържете здраво болтовете с халки и скобите за стена със здраво въже. Уверете се, че държите въжето хоризонтално с равна повърхност.
 • Използвайте платформа или шкаф, които са достатъчно здрави и големи, за да поддържат телевизора сигурно.
 • Скоби, болтове и въжета не са предоставени. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дилър.

Монтиране към стената 

Прикрепете внимателно допълнителна скоба за монтиране на стена отзад на телевизора и монтирайте скобата за стена на плътна стена, перпендикулярна на пода. Когато прикрепяте телевизора към други строителни материали, моля, свържете се с квалифициран персонал. LG препоръчва монтажът на стена да се извършва от квалифициран професионален монтажник. Препоръчваме използването на скобата за стенен монтаж на LG. Скобата за стенен монтаж на LG е лесна за преместване с свързани кабели. Когато не използвате скоба за стенен монтаж на LG, моля, използвайте скоба за стенен монтаж, където устройството е адекватно закрепено към стената с достатъчно място, за да позволи свързване с външни устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели, преди да инсталирате фиксирани стенни стойки.

 •  Премахнете стойката, преди да инсталирате телевизора на стенен монтаж, като извършите закрепването на стойката в обратна посока.
 • За повече информация относно винтовете и скобите за монтиране на стена, вижте Отделна покупка.
 • Ако възнамерявате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартния монтажен интерфейс VESA (опционални части) към гърба на продукта. Когато инсталирате комплекта, използвайте скобата за стенен монтаж (опционални части) и я фиксирайте внимателно, за да не изпусне.
 • Когато монтирате телевизор на стената, уверете се, че не го монтирате, като закачите захранващия и сигналния кабели на гърба на телевизора.
 • Не инсталирайте този продукт на стена, ако може да бъде изложен на масло или маслена мъгла. Това може да повреди продукта и да причини падането му.
 • Не използвайте остър предмет, когато отделяте капака на кабела. Това може да повреди кабела или корпуса. Може също да причини лична вреда. (В зависимост от модела)

Антена / кабел

Свържете телевизора към стенен антенен контакт с RF кабел (75 Ω).

 • Използвайте разделител на сигнала, за да използвате повече от 2 телевизора.
 • Ако качеството на изображението е лошо, инсталирайте сигнал ampза подобряване качеството на изображението.
 • Ако качеството на изображението е лошо при свързана антена, опитайте да пренастроите антената в правилната посока.
 • Антенен кабел и преобразувател не са предоставени.
 • За местоположение, което не се поддържа с Ultra HD излъчване, този телевизор не може да приема Ultra HD излъчвания директно. (В зависимост от модела)

Сателитна чиния

Свържете телевизора към сателитна чиния към сателитен контакт със сателитен RF кабел (75 Ω). (В зависимост от модела)

Стартиране на телевизия

Включване на телевизора

Можете просто да управлявате функциите на телевизора, като използвате бутона.

LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-3Включване (натиснете)
Изключване на захранването1) (Натиснете и задръжте)
Управление на менюто (Натиснете 2))
Избор на меню (Натиснете и задръжте3))

 1. Всички работещи приложения ще се затворят и всеки текущ запис ще спре. (В зависимост от държавата)
 2. Можете да влезете и да регулирате менюто, като натиснете бутона, когато телевизорът е включен.
 3. Можете да използвате функцията, когато влезете в управлението на менюто.

Забележка

 • Ако телевизорът е включен за първи път след доставката му от фабриката, инициализирането на телевизора може да отнеме няколко минути.
 • Екранното меню на вашия телевизор (екранен дисплей) може да се различава леко от показаното в това ръководство.
 • Устройството трябва да има лесен достъп до контакт в близост до мястото за достъп. Някои устройства не се правят чрез завъртане на бутоните за включване/изключване, изключване на устройството и изваждане на захранващия кабел.

Връзки

Свържете различни външни устройства към телевизора и превключете входните режими, за да изберете външно устройство. За повече информация относно свързването на външни устройства вижте ръководството, предоставено с всяко устройство.

 • Когато свързвате HDMI кабела, продуктът и външните устройства трябва да бъдат изключени и изключени.
 • Поддържан HDMI аудио формат (в зависимост от модела): True HD (48 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Забележка

 • Ако устройството, свързано към входния порт, също поддържа HDMI Deep Colour, картината ви може да е по-ясна.
  Въпреки това, ако устройството не го поддържа, може да не работи правилно. В такъв случай променете настройката [HDMI Deep Colour] на телевизора на изключено.
 • LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-4 → LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-5 → [Общи] → [Устройства] → [HDMI настройки] → [HDMI дълбок цвят]
  • 8K: Поддържа 8K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  • 4K: Поддържа 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4: 2:0)
  • Изключено: Поддръжка на 4K при 50/60 Hz (4: 2: 0)
 • Използвайте сертифициран кабел с прикрепеното лого на HDMI.
 • Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, екранът може да не се покаже или да възникне грешка във връзката.
 • Препоръчителни типове HDMI кабели
  • Ултра високоскоростен HDMI®/™ кабел (3 м или по-малко)

USB
Някои USB концентратори може да не работят. Ако USB устройство, свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно към USB порта на телевизора.

Забележка

 • За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да имат рамки с дебелина под 10 mm, ширина 18 mm и диаметър на проводника 8 mm. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не пасват в USB порта на вашия телевизор. (В зависимост от модела)

IR бластер
Управлявайте декодер (кабел/сателит/IP/OTT), Blu-ray/DVD плейър, звукова лента, игрови конзоли и др., като използвате IR Blaster. (В зависимост от държавата)

Забележка

 • Свържете IR Blaster кабела към порта IR Blaster на телевизора.
 • Използвайте универсални настройки за управление, за да управлявате устройството.
 • Закрепете IR Blaster с предоставената 3M лента.

Външни устройства
Наличните външни устройства са Blu-ray плейъри, HD приемници, DVD плейъри, видеорекордери, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютър, устройства за игри и други външни устройства.

Забележка

 • Връзката с външното устройство може да се различава от модела.
 • В компютърен режим може да има шум, свързан с разделителната способност, вертикалния модел, контраста или яркостта. Ако има шум, променете компютърния изход на друга разделителна способност, променете честотата на опресняване на друга честота или регулирайте яркостта и контраста в менюто [Картина], докато картината стане ясна.
 • В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.
 • Ако Ultra HD съдържание се възпроизвежда на вашия компютър, видеото или аудиото може да се прекъсват периодично в зависимост от производителността на вашия компютър. (В зависимост от модела)
 • Когато се свързвате към кабелна LAN, използвайте кабел CAT 7 с високоскоростно интернет предаване. (Само когато LAN пристанището е предоставено.)

Характеристики

(В зависимост от държавата)

Спецификации за излъчване
    Цифрова телевизия (в зависимост от държавата)   Аналогова телевизия (в зависимост от държавата)
 

 

Телевизионна система

      DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C       PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
 

 

 

Програмно покритие

  DVB-S / S2   DVB-C   DVB-T / T2    
          VHF III: 174 ~ 230 MHz UHF IV: 470 ~ 606 MHz UHF V: 606 ~ 862 MHz

 

S Band II: 230 ~ 300 MHz

S лента III: 300 ~ 470 MHz

   

 

46 ~ 862 MHz

  950 ~ 2,150 MHz   46 ~ 890 MHz    
Максимален брой програми за съхранение   6,000       3,000    
Външен импеданс на антената           75 Ω    
CI модул (Ш x В x Д)     100.0 mm х 55.0 mm х 5.0 mm    
 • Някои стандарти за вход/декодиране на 8K може да не са. Може да е необходимо допълнително устройство за поддръжка на определени стандарти за 8K. Увеличените и подобрени 8K изображения ще варират в зависимост от изходното съдържание. (В зависимост от модела)
Environment състояние
Работна температура   0 ° C до 40 ° C
Работна влажност   По-малко от 80%
Температура на съхранение   -20 ° C до 60 ° C
Влажност на съхранение   По-малко от 85%

Информация за продукта

Информация за известия за софтуер с отворен код
За да получите изходния код, който се съдържа в този продукт, съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които трябва да разкриват изходния код, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други подходящи документи, моля, посетете https://opensource.lge.com. LG Electronics също ще ви предостави код с отворен код на CD-ROM срещу такса, покриваща разходите за извършване на такова разпространение (като разходите за носители, доставка и обработка) при заявка по имейл до opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация в продължение на три години след последната ни доставка на този продукт

Отстраняване на проблеми

В TV / HDMI вход натиснете МЪК бутона на дистанционното управление три пъти, за да изведете името на модела и серийния номер на екрана.

Не можете да управлявате телевизора с дистанционното управление.   • Проверете сензора за дистанционно управление на продукта и опитайте отново.

 

• Проверете дали има някакво препятствие между продукта и дистанционното управление.

• Проверете дали батериите все още работят и са правилно поставени ( до, до ).

Без показване на изображение и не се произвежда звук. • Проверете дали продуктът е включен.

 

• Проверете дали захранващият кабел е свързан към контакт.

• Проверете дали има проблем със стенния контакт, като свържете други продукти.

Телевизорът се изключва внезапно. • Проверете настройките за управление на мощността. Захранването може да бъде прекъснато.

 

• Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана във времето, свързано с настройките.

• Ако няма сигнал, докато телевизорът е включен, телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути неактивност.

При свързване към Компютър (HDMI), няма сигнал открити. • Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.

 

• Свържете отново HDMI кабела.

• Рестартирайте компютъра с включен телевизор.

Ненормално показване • Ако продуктът е студен на допир, може да има леко „трептене“, когато е включен. Това е нормално, няма нищо лошо в продукта.

 

• Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа милиони пиксели. Може да видите малки черни точки и/или ярко оцветени точки (червени, сини или зелени) с размер 1 ppm върху панела. Това не означава неизправност и не влияе на работата и надеждността на продукта. Това явление се среща и при продукти на трети страни и не подлежи на замяна или възстановяване на средства.

• Може да намерите различна яркост и цвят на панела в зависимост от вашия viewпозиция (ляво/дясно/отгоре/надолу).

Това явление възниква поради характеристиката на панела.

Това не е свързано с работата на продукта и не е неизправност.

• Показването на неподвижно изображение за продължителен период от време може да доведе до залепване на изображението. Избягвайте показването на фиксирано изображение на телевизионния екран за дълъг период от време.

Генериран звук • „Пукащ“ шум: Шум от пукане, който се появява при гледане или изключване на телевизора, се генерира от пластмасово термично свиване поради температура и влажност. Този шум е често срещан за продукти, при които се изисква термична деформация.

 

• Бръмчене на електрическа верига/бръмчене на панела: Генерира се слаб шум от високоскоростна превключваща верига, която доставя голямо количество ток за работата на продукта. Тя варира в зависимост от продукта. Този генериран звук не влияе на производителността и надеждността на продукта.

 • Когато почиствате продукта, внимавайте да не позволите течност или чужди предмети да навлязат в процепа между горната, лявата или дясната страна на панела и водача (в зависимост от модела)
 • Не забравяйте да изцедите излишната вода или почистващ препарат от кърпата.
 • Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизионния екран.
 • Не забравяйте да напръскате достатъчно вода или почистващ препарат върху суха кърпа, за да избършете екрана.

Използване на Magic Remote контрол

LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-6

Описанията в това ръководство се основават на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте телевизора правилно.

Как да регистрирам Magic Remote Control
За да използвате Magic Remote, първо го сдвоете с вашия телевизор.

 1. Поставете батерии в Magic Remote и включете телевизора.
 2. Насочете дистанционното управление Magic към вашия телевизор и натиснете LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-7колело (OK) на дистанционното управление.
  • Ако телевизорът не успее да регистрира Magic Remote, опитайте отново, след като изключите телевизора и го включите отново.

Как да отменим регистрацията на дистанционното управление Magic

Натиснете LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-8(Обратно) намлява LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-9(У дома) бутони едновременно, за пет секунди, за да прекратите сдвояването на Magic Remote с вашия телевизор.

Натиснете и задръжте LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-9(У дома) ИLG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-10 (Q. Настройки) бутони за повече от 5 секунди, за да изключите и пререгистрирате Magic Remote едновременно.

Препоръчва се точка за достъп (AP) да бъде разположена на повече от 0.2 m от телевизора. Ако точката за достъп е инсталирана по -близо от 0.2 m, дистанционното управление Magic може да не работи както се очаква поради честотни смущения.

Използване на Always Ready
(В зависимост от модела)
Можете да управлявате телевизора и да се свързвате с Bluetooth с директно гласово разпознаване, докато захранването е изключено.

 • LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-11 → LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-12 → [Общи] → [Винаги готов], настройка [Активиране на функцията] на включено.
 • Натискането на LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-13докато гледате телевизия превключва екрана на [Винаги готов], който е включен, и LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-14натискането на бутона още веднъж превключва екрана на [Винаги готов], който се изключва.
 • Натиснете LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-15бутон (Начало) илиLG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-16 (Назад), за да гледате телевизия, когато екранът е в [Винаги готов] и е включен.
 • Натиснете LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-17Бутон с колело (OK) за показване на тапета, когато екранът е в режим [Винаги готов], който е изключен, и натиснетеLG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-18 бутона за гледане на телевизия.

Забележка

 1. Използването на Always Ready може да увеличи консумацията на енергия.
 2. За повече информация относно функцията вижте LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-19 → LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-20 → [Поддръжка] → [Ръководство за потребителя] → [Отстраняване на неизправности] → [Научете повече за Always Ready].

Свързване на интелигентни устройства чрез NFC Tagджинджифил

NFC е технология, която използва Near Field Communication (13.56 MHz), което ви позволява удобно да изпращате и получавате информация без отделни настройки. Като донесете смарт устройство близо до дистанционното управление с активиран NFC, можете да инсталирате приложението LG ThinQ и да свържете устройството към телевизора.

 1. Включете NFC в настройките на смарт устройството. За да използвате NFC с устройства с Android, задайте опцията NFC, за да активирате „четене/запис“ tags“в настройките на смарт устройството. Настройките на NFC могат да варират в зависимост от устройството.
 2. Донесете интелигентното устройство близо до  LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-21 (NFC) на дистанционното управление. Необходимото разстояние за NFC tagразстоянието е около 1 см.
 3. Следвайте инструкциите, за да инсталирате приложението LG ThinQ на вашето смарт устройство.
 4. RetagПрехвърлянето на интелигентното устройство към дистанционното управление ви позволява удобен достъп до различни функции на свързания телевизор чрез приложението LG ThinQ.

Забележка

 • Тази функция е налична само за интелигентни устройства, поддържащи NFC.
 • Тази функция е налична само ако дистанционното управление има лого на NFC.

Характеристики

Спецификации (MR22GN, MR22GA)

Честотният диапазон

 

 

Bluetooth

 

 

NFC *

 

* Само MR22GN

 

 

2,400 да 2,483.5 MHz

13.553 да 13.567 MHz

Изходна мощност (макс.)

 

 

7 dBm

 

 

-13.27 dBuA/m при 10 m

Използване на дистанционно управление

LG-NanoCell-65NANO766QA-Smart-TV-фиг-22

Забележка: За да използвате бутона, натиснете и задръжте за повече от 1 секунда.

Описанията в това ръководство се основават на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте телевизора правилно. (Някои бутони и услуги може да не се предоставят в зависимост от моделите или регионите.) (В зависимост от модела)

Често задавани въпроси

Какво е специалното за LG NanoCell?

LG NanoCell TV предоставя подобрени 4K филми, спорт и игри. Повишавайки стандарта за качество на LED картината, нашата технология Nano Color осигурява естествен, реалистичен цвят, докато Nano Accuracy предлага по-прецизен цвят и по-широки ъгли.

Колко добри са телевизорите NanoCell?

NanoCell предлага по-добро качество на изображението и динамичен обхват от други LED телевизори с ярки, живи и точни цветове. Точните цветове на NanoCell TV водят до рязко, детайлно изображение. NanoCells имат средна цена (около половината от цената на OLED телевизор). Телевизорите NanoCell не избледняват като традиционните LCD екрани.

Какво представлява технологията LG Nano cell TV?

Технологията LG NanoCell използва наночастици, интегрирани в самия панел, за постигане на по-добро филтриране на цветовете и премахване на примесите. Тези наночастици действат като филтри, които премахват неправилните и нежелани цветови вълни, създавайки по-чисти и по-верни цветове.

Каква е честотата на опресняване на LG NanoCell 65NANO766QA?

Сериите LG NanoCell 2022NANO65QA и LG Nano766 от 78 г. включват телевизори с 4K дисплеи със смесено използване на IPS и VA панели, с изключение на моделите 50″ и 70″, които със сигурност имат VA панели. Всички имат директна LED подсветка и 50/60Hz собствена честота на опресняване – с изключение на 86″ модела, който има 100/120Hz панел

Добър ли е NanoCell TV за очите?

Телевизорите LG NanoCell са получили сертификат „Без фотобиологична LED опасност“ от Underwriters Laboratories (UL), гарантирайки, че очите ви са защитени от излъчваната вредна светлина.

Колко дълго издържат телевизорите NanoCell?

NanoCell издържа значително по-дълго от традиционните LCD телевизори. LG твърди, че повечето NanoCell телевизори могат да издържат „над 100,000 XNUMX часа viewing“, което е невероятно дълго време.

Кой телевизор LG NanoCell е най-добрият?

Най-добрият LG телевизор от среден клас е LG 65NANO766QA 2022. За разлика от LG OLED моделите като LG C2 OLED, този използва LED подсветка и IPS тип панел, така че изглежда много по-зле от OLED моделите в тъмна стая . Все още е добър телевизор за по-светла стая.

Добри ли са NanoCell телевизорите за филми?

Накратко, благодарение на иновативната си технология, телевизорите NanoCell имат привличащи окото предимства като Nano Color: С над един милиард цвята на дисплея и поддръжка на 4K HDR, телевизорите NanoCell ви помагат да превърнете филмовата вечер в зашеметяващо визуално изживяване.

NanoCell по-добър ли е от 4K?

NanoCell е вид UHD телевизор, тъй като има 4k резолюция. Телевизорите NanoCell предлагат премия viewизживяване, което е по-добро от повечето други UHD телевизори. Единственото изключение е OLED, който прави всичко, което NanoCell прави, но също така има по-добро съотношение на контраста.

NanoCell по-добър ли е от OLED?

OLED технологията предлага превъзходно изображение с най-дълбоко черно и дълбочина на изходния цвят. Nano Cell телевизорите също осигуряват добро качество на изображението, но са по-достъпни.

Смарт телевизор ли е LG Nano cell?

Много телевизори LG NanoCell също имат Google Assistant, вграден в техните интелигентни платформи, предлагайки ви гласов контрол над вашия телевизор.

NanoCell използва ли подсветка?

„Това поколение е LED подсветка с пълен набор, която не само прави дисплея забележимо по-ярък, но също така позволява на телевизора да контролира прецизно осветлението, за да запази контраста и да минимизира пропускането на светлина.“

NanoCell има ли Dolby Vision?

С поддръжката на Dolby Vision и Atmos, LG NanoCell TV е първият телевизор от този вид. Dolby във вашия дом.

Защо моят LG NanoCell TV продължава да се изключва?

Използвайки вашето „магическо дистанционно управление“, натиснете бутона „настройки“ и отидете до „всички настройки“. Под всички настройки изберете „поддръжка“. Изберете опцията „автоматично изключване“ и можете да регулирате и удължите периода на настройката за автоматично изключване.

Добър ли е LG NanoCell за филми?

Телевизорите LG NanoCell са един от най-добрите начини да гледате филми у дома – ето функциите, които са най-важни. Пълно затъмняване: Насладете се на дълбоко, мастилено черно за автентично нощно небе, с по-голям контрол върху подсветката на телевизора (някои модели имат локално затъмняване). 4K и 8K: Netflix и Prime Video предават поточно филми в 4K.

Изтеглете тази PDF връзка: LG NanoCell 65NANO766QA Smart TV Ръководство за собственика

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *