Лого на MEDIONE62474 Надушни ANC слушалки Ръководство за потребителяMEDION E62474 Over Ear ANC слушалки

 

Информация за това ръководство за потребителя

Микровълнова фурна MORA VMT125X - икона 1 Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се да ви хареса да използвате това устройство.
Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и ръководството за потребителя, преди да използвате устройството за първи път. Обърнете внимание на предупрежденията върху устройството и в ръководството за потребителя. Винаги дръжте ръководството за потребителя под ръка. Ако продавате устройството или го подарявате, моля, уверете се, че сте предали и това ръководство за потребителя. Това е основен компонент на продукта.
1.1. Обяснение на символите
Ако блок от текст е маркиран с един от предупредителните символи, изброени по-долу, опасността, описана в този текст, трябва да се избягва, за да се предотвратят описаните потенциални последствия
там от възникване.

BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3 плейър с FM и USB - икона 3 ОПАСНОСТ! Предупреждение: риск от фатално нараняване!
BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3 плейър с FM и USB - икона 3 ВНИМАНИЕ! Предупреждение: риск от възможни фатални наранявания и/или сериозни необратими наранявания!
ВНИМАНИЕ! Предупреждение: риск от леки и/или средни наранявания!
BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3 плейър с FM и USB - икона 4 ВНИМАНИЕ! Предупреждение: опасност поради силен звук!
важна икона ЗАБЕЛЕЖКА! Следвайте инструкциите, за да избегнете материални щети!
GARMIN VÍVOSPORT Smart Fitness Tracker - икона 11 По-подробна информация за използването на устройството!
Микровълнова фурна MORA VMT125X - икона 1 Следвайте инструкциите в ръководството за употреба!
nuaire DRI-ECO CO2 CO2 сензор за използване с RF активиран Хол контрол DRI ECO единици - икона на книга Следвайте инструкциите в ръководството за употреба!
Xiaomi X4 Pro POCO СМАРТФОН 5G - книга Поради честотния диапазон от 5 GHz на използваното безжично LAN решение, устройството може да се използва само в сгради в ЕС.
Дисплей на контролера на стайна температура GIRA System 3000 - икона 16 Този символ предоставя полезна допълнителна информация за сглобяване или работа с устройството.
CE СИМВОЛ Продуктите, които имат този символ, отговарят на изискванията на директивите на ЕС (вижте глава, озаглавена „Декларация за съответствие“).
Точка/информация за стъпките по време на работа
MEDION E62474 Over Ear ANC слушалки - икона Инструкция за изпълнение
MEDION E62474 Over Ear ANC слушалки - икона 1 Инструкциите за безопасност, които трябва да се спазват

 

Правилна употреба

Безжичните слушалки са предназначени за персонално аудио възпроизвеждане и могат да се използват и като Bluetooth® слушалки. Това устройство е подходящо само за използване на закрито в суха среда. Устройството е предназначено само за лична употреба, а не за промишлена/търговска употреба. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност в случай на неправилна употреба:
Спазвайте цялата информация в това ръководство за потребителя, особено инструкциите за безопасност. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да причини нараняване или имуществени щети.

Инструкции за безопасност

Предупредителна икона Внимание!
Риск от нараняване!
Съществува риск от нараняване на деца и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности (напрampнапример хора с частични увреждания или възрастни хора с ограничени физически и умствени способности) или на хора без опит и знания (като по-големи деца).

 • Пазете устройството и неговите аксесоари на място, недостъпно за деца.
 • Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от такива без опит и/или познания, ако са наблюдавани или са били инструктирани за безопасната употреба на уреда и имат разбра опасностите, които произтичат от това.
 • Не трябва да се позволява на деца да си играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на 8 или повече години и са под надзор.
 • Деца под 8 години трябва да се държат далече от устройството.
  Предупредителна иконаОПАСНОСТ! Опасност от задавяне и задушаване! Съществува риск от задавяне и задушаване поради поглъщане или вдишване на малки части или пластмасова обвивка.
 • Съхранявайте всички използвани опаковъчни материали (торбички, парчета полистирол и др.) далеч от деца.
 • Не позволявайте на деца да си играят с опаковъчния материал. Опаковъчният материал не е играчка.
  ЗАБЕЛЕЖКА!
  Goodman MSH093E21AXAA Стаен климатик от разделен тип - Икона за внимание Риск от повреда!
  Риск от повреда на устройството поради неправилна употреба на устройството.
  Не излагайте устройството на екстремни условия. Да се ​​избегне:
  • висока влажност, пръскане или мокри условия
  • изключително високи или ниски температури
  • пряка слънчева светлина
  • директни източници на топлина (напр. нагреватели).
 • Не работете със слушалките при температура под +10°C или над +35°C и не ги съхранявайте под 0°C или над +45°C.
 • Предотвратете контакт на устройството с влага, вода или спрей.
 • Устройството не е подходящо за използване в помещения с висока влажност (напр. бани).
 • Не използвайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера. Това включва бензиностанции, зони за съхранение на гориво и зони, където се обработват разтворители, напрampле. Това устройство също не трябва да се използва в зони с въздух, натоварен с частици (напрampбрашно или дървесен прах).
 • Ако устройството е преместено от студена в топла стая, изчакайте, преди да заредите слушалките. Полученият конденз може да повреди устройството. Уредът може да се използва безопасно веднага след като достигне стайна температура.
 • Всички устройства, които са свързани към слушалките, трябва да отговарят на изискванията на Low Voltage
  увреждане на слуха Директива.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
  Увреждане на слуха! Прекомерното звуково налягане при използване на слушалки може да доведе до увреждане и/или загуба на слуха. Използването на слушалки за слушане на устройство, което възпроизвежда с висока сила на звука за продължителен период от време, може да увреди слуха ви.
 • Преди да натиснете възпроизвеждане, настройте силата на звука на най-ниската настройка.
 • Стартирайте възпроизвеждането и увеличете силата на звука до удобно ниво.
  Предупредителна икона ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар! Съществува риск от пожар поради неправилна употреба на уреда.
 • Не поставяйте никакви предмети върху кабелите, тъй като в противен случай може да се повредят.
 • Не излагайте щепселните връзки на удари/натиск, напр. от странични сили. Това може да причини вътрешна и външна повреда на вашето устройство.
 • Не прилагайте сила, когато свързвате кабели и щепсели и се уверете, че съединителите са в правилната посока.
 • Не мачкайте и не огъвайте кабела, за да избегнете скъсване на кабела и късо съединение.
 • Дръжте устройството на разстояние най-малко един метър от източници на високочестотни или магнитни смущения (телевизори, високоговорители, мобилни телефони, DECT телефони и др.), за да избегнете неизправности.

3.1. Информация за вградената акумулаторна батерия
ВНИМАНИЕ!
Предупредителна икона Опасност от експлозия!
Съществува риск от експлозия, ако батерията бъде сменена неправилно.

 • Акумулаторната батерия е неразделна част от устройството, която не може да бъде заменена от самите потребители.
 • Зареждайте батерията редовно и възможно най-пълно. Не оставяйте батерията разредена за дълъг период от време.
 • Дръжте слушалките далеч от източници на топлина като радиатори или открит пламък като свещи.
  Предупредителна икона ВНИМАНИЕ! Риск от химически изгаряния! Съществува риск от химически изгаряния, ако акумулаторната батерия се борави неправилно.
 • Не използвайте слушалките, ако акумулаторната батерия е повредена по някакъв начин.
 • Не разглобявайте батерията и не я деформирайте.
 • Изтеклите течности не трябва да влизат в контакт с кожата, очите или лигавиците. Не поглъщайте течността при никакви обстоятелства. Винаги носете подходящи защитни ръкавици, когато боравите с изтичащи акумулаторни батерии.
 • Ако все пак влезете в контакт с течността, изплакнете засегнатите места с обилно количество чиста вода.
 • Незабавно се консултирайте с лекар, ако забележите кожни промени или почувствате дискомфорт.
 • Дръжте акумулаторните батерии далеч от деца. Незабавно се консултирайте с лекар, ако акумулаторни батерии бъдат погълнати.
  3.2. Почистване
 • Не потапяйте слушалките във вода. Не позволявайте на водата да попадне в подложките на слушалките.
 • Избягвайте контакт с гореща вода.
 • Избягвайте използването на химически разтвори и почистващи продукти, защото те могат да повредят повърхността на устройството и/или маркировките.
 • Избягвайте използването на остри предмети, когато почиствате устройството.

3.3. В случай на неизправности
ОПАСНОСТ!
Икона за електрическо предупреждение Риск от токов удар!
Има риск от токов удар поради части под напрежение.

 • Не използвайте слушалките или аксесоарите, ако са повредени по някакъв начин.
 • Никога не се опитвайте сами да отваряте и/или ремонтирате компонент на устройството.
 • Не модифицирайте устройството без нашето предварително съгласие.
 • Използвайте само резервни части или аксесоари, които сме предоставили или одобрили.
 • В случай на дефект или повреда на слушалките или аксесоарите, моля, свържете се с нашия сервизен център.

Съдържание на пакета

ОПАСНОСТ!
Предупреждение-icon.png Опасност от задавяне и задушаване!
Съществува риск от задавяне и задушаване поради поглъщане или вдишване на малки части или пластмасова обвивка.

 • Пазете опаковката далеч от деца.
 • Не позволявайте на децата да играят с опаковъчния материал.
 • Опаковъчният материал не е играчка!
 • Извадете продукта от опаковката и отстранете всички опаковъчни материали.
 • Проверете покупката си, за да се уверите, че всички артикули са включени. Ако нещо липсва, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти в рамките на 14 дни след покупката.
 • Преди всяка употреба проверявайте слушалките и аксесоарите за повреди. Свържете се с нашия сервизен екип в случай на повреда. Следните елементи се доставят с вашия продукт:
  • Слушалки
  • Micro USB кабел за зареждане
  • Аудио кабел 3.5 мм жак
  • Ръководство за употреба и гаранционни документи

Части на устройството

MEDION E62474 Over Ear ANC слушалки - ig

1 Чаша за ляво ухо
2 Headband (диадема)
3 Чаша за дясно ухо
4 Работен светодиод
5 Бутон за режим ANC
6 Мултифункционален бутон Включване/изключване на устройството, Bluetooth сдвояване, стартиране/пауза на възпроизвеждане, приемане/отхвърляне на повиквания
7 AUX IN Аудио вход (3.5 mm жак)
8 Микрофон
9 Букса за зареждане с micro USB порт
10 Индикатор за нивото на зареждане

Първи стъпки

 • Отстранете всички опаковъчни материали.

6.1. Зареждане на батерията

 • За да заредите вградената батерия, свържете слушалките към вашия компютър/лаптоп с помощта на предоставения USB кабел за зареждане.
  Индикаторът за ниво на зареждане (10) свети в червено по време на зареждане.
 • Зареждайте слушалките поне два часа.
  Индикаторът за ниво на зареждане свети в синьо, когато слушалките са напълно заредени.

6.2. Поставяне на слушалките

 • Регулирайте дължината на лентата за глава, така че слушалките (2) да пасват удобно на главата ви.

6.3. Включване/изключване на слушалките

 • Натиснете и задръжте многофункционалния бутон (6) за около 3 секунди, за да включите слушалките.
  Слушалките се свързват автоматично към последното свързано аудио устройство.
  Ако слушалките все още не са сдвоени или няма известно устройство в обхвата, слушалките преминават в режим на сдвояване след 10 секунди.
  Работният светодиод (4) мига в синьо/червено и слушалките стартират режим на Bluetooth сдвояване.
 • Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за около 5 секунди, за да изключите слушалките.
  Слушалките се изключват автоматично след 5 минути бездействие.
  важна икона Когато зарядът на батерията се изчерпва, индикаторът за нивото на зареждане ще мига в червено и ще чуете звуков сигнал.
  Ще трябва бързо да заредите батерията, ако искате да продължите да използвате слушалките.

Свързване на аудио изходното устройство чрез Bluetooth®

В режим Bluetooth можете да получавате безжично аудиосигнали от външно устройство за аудио изход с Bluetooth. Уверете се, че двете устройства не са на повече от 10 метра
на части. важна иконаСамо едно аудио изходно устройство може да бъде сдвоено със слушалките в даден момент.
Следвайте тези инструкции, за да сдвоите ново Bluetooth аудио изходно устройство със слушалките:

 • Активирайте Bluetooth режима на вашето аудио изходно устройство.
 • Натиснете и задръжте многофункционалния бутон (6) за около 3 секунди, докато слушалките се включат.
  Слушалките автоматично превключват в режим на Bluetooth сдвояване. Работният светодиод (4) мига последователно червено и синьо.
  Името на устройството на слушалките MD 43474 ще се покаже в списъка с устройства на вашето аудио изходно устройство веднага щом сигналът бъде открит.
  Ако бъдете подканени да въведете парола за сдвояване, въведете 0000.
 • Сега свържете вашето устройство за аудио изход с Bluetooth към слушалките.
  важна икона Ще намерите повече информация за Bluetooth функцията на вашето аудио изходно устройство в неговото ръководство за потребителя.

След като двете устройства се сдвоят едно с друго, работният светодиод ще мига в синьо и ще чуете звук през слушалките, за да потвърдите, че са свързани.
Когато сигналите се предават чрез Bluetooth, можете да управлявате възпроизвеждането с помощта на вашето устройство за аудио изход и многофункционалния бутон. Всеки път, когато слушалките се включат, те автоматично се опитват да се свържат с последното аудио изходно устройство, свързано чрез Bluetooth.
7.1. Прекъсване на Bluetooth връзка

 • Можете да прекъснете съществуваща Bluetooth връзка, като натиснете и задържите многофункционалния бутон за 2 секунди.
  След това слушалките се изключват от съществуващата връзка и преминават в режим на сдвояване.
 • Ако натиснете и задържите мултифункционалния бутон за 2 секунди по време на режим на сдвояване, слушалките ще се свържат отново с последното свързано аудио устройство.

7.2. Изтриване на всички Bluetooth връзки

 • Изключете слушалките.
 • Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 10 секунди, за да изтриете всички съществуващи
  Информация за Bluetooth връзка.
  Ще прозвучи сигнал за включване и след известно време звуково потвърждение, че цялата информация за връзката е изтрита.

Свързване на вашето аудио изходно устройство с помощта на аудио кабел

Можете да използвате предоставения аудио кабел, за да свържете вашите слушалки към всяко устройство с подходяща аудио връзка (3.5 мм жак) и да активирате възпроизвеждане на аудио.
За да направите това, продължете както следва:

 • Включете жака на аудио кабела в гнездото AUX IN (7) на вашите слушалки и свържете кабела към вашето аудио изходно устройство.
 • Стартирайте възпроизвеждане на свързаното устройство за аудио изход.
  важна икона Когато сигналите се предават по кабел, не е възможно да се контролира възпроизвеждането чрез многофункционалния бутон. В този случай трябва да разчитате на контролите на вашето устройство за аудио изход.

операция

9.1. Контролиране на възпроизвеждането

 • Натиснете многофункционалния бутон (6), за да стартирате/възобновите възпроизвеждането.
 • По време на възпроизвеждане натиснете многофункционалния бутон, за да спрете възпроизвеждането на пауза.
 • Натиснете многофункционалния бутон два пъти, за да възпроизведете следващата песен.
 • Натиснете многофункционалния бутон три пъти, за да рестартирате текущата песен.

9.2. Настройка на силата на звука

 • Завъртете мултифункционалния бутон по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите звука.
  Когато се достигне максималната сила на звука, през слушалките се чува сигнал.
 • Завъртете многофункционалния бутон обратно на часовниковата стрелка, за да намалите силата на звука.

Управление на разговори/разговори със свободни ръце
Когато слушалките са свързани към мобилен телефон чрез Bluetooth®, можете да управлявате входящите повиквания с помощта на многофункционалния бутон и да използвате слушалките като система за свободни ръце.

 • Натиснете многофункционалния бутон веднъж бързо, за да приемете входящо повикване.
 • Натиснете многофункционалния бутон два пъти бързо, за да отхвърлите входящо повикване.
 • Натиснете мултифункционалния бутон по време на разговор, за да прекратите разговора.

9.4. Извикване на гласовия асистент

 • Натиснете многофункционалния бутон четири пъти, за да извикате гласовия асистент на вашето мобилно крайно устройство.

9.5. Потискане на шума (активно шумопотискане)
Функцията за потискане на шума помага силно dampbg смущаващи шумове от околността.
Когато слушалките са включени, потискането на шума е деактивирано.

 • Натиснете веднъж бутона за режим ANC (5), за да включите режима на прозрачност.
  В режим на прозрачност външните шумове се записват чрез вградения микрофон (8) и се възпроизвеждат през слушалките.
 • Натиснете бутона за режим ANC втори път, за да активирате потискането на шума.
  Светодиодът за работа мига в зелено веднага щом една от двете функции е активирана.
  важна иконаЗа да предотвратите ненужно разреждане на батерията, деактивирайте функцията за потискане на шума, когато слушалките не се използват.
 • Натиснете бутона за режим ANC три пъти, за да деактивирате потискането на шума.
  Работният светодиод мига в синьо.

Отстраняване на проблеми

Ако устройството спре да работи правилно, моля, вижте таблицата за отстраняване на неизправности, показана по-долу, за да видите дали можете сами да разрешите проблема.
Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Ако е необходим ремонт, моля свържете се с нашия сервизен център.

вина Възможна причина Коригиращи действия
Устройството не може да се включи или се изключва автоматично Ниско ниво на заряд на батерията ►Заредете батерията на слушалките.
Без звук. Грешка във връзката ►Сдвоете вашето аудио изходно устройство със слушалките отново.
►Проверете дали аудио кабелът е включен правилно.
Силата на звука е зададена твърде ниска ►Проверете настройките за сила на звука на слушалките и вашето устройство за аудио изход.
Звукови смущения по време на разговори със свободни ръце Прекален фонов шум ►Преместете се на по-тихо място.
Аудио изходното устройство е извън обхвата на слушалките ►Приближете се до аудио изходното устройство.
Силата на звука е твърде висока ►Намалете силата на звука на вашето устройство за аудио изход.

Почистване

 • Изключете слушалките и извадете USB кабела, ако е включен.
 • Използвайте суха, мека кърпа, за да почистите слушалките.
 • Избягвайте използването на химически разтвори и почистващи продукти, защото те могат да повредят повърхността на устройството и/или маркировките.

Съхраняване на устройството, когато не се използва

 • Ако не възнамерявате да използвате слушалките за относително дълъг период от време, съхранявайте ги на хладно и сухо място и се уверете, че са защитени от прах и екстремни температурни колебания.

Декларация на ЕС за съответствие

MEDION AG декларира, че радиооборудването тип MD 43474 отговаря на директива 2014/53/EU [(RE директива) и директива 2011/65/EU (RoHS директива)]. Пълната ЕС декларация за съответствие е достъпна на: www.medion.com/conformity.
Информация за търговската марка
Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от MEDION по лиценз.
Думата USB™ и логото са регистрирани търговски марки на USB Implementers
Forum, Inc. и се използват от MEDION по лиценз. Други търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Изхвърляне

ОПАКОВКА
TCL HH42CV1 Link Hub - рециклиране на икона Вашето устройство е опаковано, за да го предпази от повреда при транспортиране. Опаковката е изработена от материали, които могат да се рециклират по екологично чист начин.
УСТРОЙСТВО (САМО В ГЕРМАНИЯ)
Haier HWO60S4LMB2 60см стенна фурна - икона 11 Всички електрически или електронни устройства, маркирани с показания символ, не трябва да се изхвърлят при обикновените битови отпадъци. Вместо това крайният потребител трябва да изхвърли тези устройства в събирателен пункт отделно от несортираните градски отпадъци в края на техния експлоатационен живот. Крайните потребители трябва да отделят използваните батерии и акумулатори, които не са затворени в отпадъчното оборудване, от оборудването, както и крушките, които могат да бъдат извадени от отпадъчното оборудване, без да причиняват щети, преди то да бъде предадено в събирателен център и отнесено в отделно събирателен пункт. Дистрибутори с търговска площ за електрически и електронни устройства от минимум 400 кв.м. и дистрибутори на хранителни стоки с обща търговска площ от минимум 800 кв.м., които предлагат електрически и електронни устройства няколко пъти в календарна година или постоянно и правят наличните на пазара са длъжни да приемат обратно безплатно отпадъчно оборудване, ако крайният потребител закупи ново електрическо или електронно оборудване от същия вид и функционалност на мястото на доставка или в непосредствена близост и до три елементи от отпадъчно оборудване за тип устройство, които са по-малки от 25 см дължина на най-дългата им страна по искане на крайния потребител в магазина за продажба на дребно или в непосредствена близост. В случай на дистрибуция чрез дистанционна комуникация, всички складови и транспортни площи за електрически и електронни устройства на дистрибуторите се считат за търговска площ, а всички складови и транспортни зони - за обща търговска площ. В допълнение, събирането на отпадъчно оборудване в категории 1, 2 и 4 от приложение 1, както е определено в раздел 2, параграф. 1 (топлообменници, екрани, монитори и устройства, съдържащи екрани с повърхност над 100 кубични сантиметра, големи устройства), безплатно е и изтриването на всички лични данни от подлежащото на изхвърляне отпадъчно оборудване.
Акумулаторната батерия е неразделна част от устройството, което означава, че потребителите не могат просто да я сменят сами.
УСТРОЙСТВО
Haier HWO60S4LMB2 60см стенна фурна - икона 11 Устройството е снабдено с вградена презареждаема батерия. В края на експлоатационния му живот не изхвърляйте устройството при обикновените битови отпадъци. Вместо това се свържете с местните власти, за да разберете как да го изхвърлите по екологичен начин в пунктовете за събиране на електрически и електронен скрап.
KARCHER HD 7 11 4 M Уред за почистване с високо налягане със студена вода - икона 4 ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СЕ БАТЕРИИ Не изхвърляйте използваните акумулаторни батерии с битовите отпадъци. Акумулаторните батерии трябва да се изхвърлят правилно. За тази цел търговците на дребно, които продават батерии и местните пунктове за събиране, предоставят контейнери, в които можете да ги изхвърлите. Свържете се с местната компания за изхвърляне на отпадъци или с местните власти за повече информация. Във връзка с продажбата на акумулаторни батерии или доставката на оборудване, съдържащо батерии, ние сме длъжни да обърнем внимание на следното: Като краен потребител, вие сте задължени по закон да върнете използваните акумулаторни батерии. Символът със зачеркнат контейнер за боклук означава, че акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Технически спецификации

Обща информация
Тегло: 270 г
Размери (ШxВxД): 175 х 200 х 45 мм
Честота на отговор: 20 Hz-20 kHz
Съпротивление: 32 ома
Широколентов обtagелектронно откриване: 94.6 mV
Захранване
USB порт (DC IN): 5 V = 1000 mA
Акумулаторна батерия (вградена)
Вид батерия: Литиев полимер, 3.7 V, 1000 mAh, 3.7 Wh
Живот на батерията: До 50 часа
Време за зареждане на батерията: Прибл. 3.5 до 4 часа Времето за зареждане може да варира в зависимост от метода на зареждане.
Връзки
AUX IN: 3.5 mm жак
Температура на околната среда
В операция: +10°C до +35°C при относителна влажност (без конденз) макс. 80%
Не е в експлоатация: 0°C до +45°C при относителна влажност (без конденз) макс. 80%
Bluetooth
Bluetooth версия: 5.0
Bluetooth професионалистfile: A2DP, AVRCP
Честотният диапазон: 2402 2480-MHz
Макс. мощност на предаване: 8.2 dBm
Обхват: До 10 метра (в зависимост от условията на околната среда)

Сервизна информация

Моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, ако устройството ви някога спре да работи по начина, по който искате или очаквате. Има няколко начина да се свържете с нас:

 • В нашата общност за услуги можете да се срещнете с други потребители, както и с нашия персонал, и можете също да споделите своя опит и да предадете своите знания.
  Ще намерите нашата Общност за услуги на адрес community.medion.com.
 • Като алтернатива, използвайте нашата форма за контакт на адрес www.medion.com/contact.
 • Можете също да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти чрез нашата гореща линия или по пощата.

Работно време
Пон–Пет: 08:00–20:00ч
Събота: 10:00–16:00 ч
Номер на гореща линия Великобритания
икона0333 3213106
Номер на гореща линия Ирландия
икона1 800 992508
Адрес на услугата
МЕДИОН Електроникс ООД
120 Фарадей Парк, Фарадей Роуд, Доркан
Суиндън SN3 5JF, Wiltshire Обединеното кралство

MEDION E62474 Over Ear ANC слушалки - QRhttp://www.medionservice.com

Можете да изтеглите това ръководство за потребителя и много други ръководства за потребителя от нашия сервизен портал на адрес www.medionservice.com. Можете да сканирате показания QR код, за да изтеглите серийното ръководство на вашето мобилно устройство от портала за услуги.

Правна информация

Copyright © 2022
Дата: 28.06.2022
Всички права запазени.
Това ръководство за потребителя е защитено с авторски права.
Механичните, електронните и всякакви други форми на възпроизвеждане са забранени без писменото разрешение на производителя.
Авторското право е собственост на компанията:
Авторското право е собственост на дистрибуторската компания:
MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Есен
Германия Моля, обърнете внимание, че не можете да използвате горния адрес за връщане. Моля, винаги първо се свързвайте с нашия екип за обслужване на клиенти.

Декларация за поверителност

Уважаеми клиенти,
Искаме да ви информираме, че ние, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Есен, Германия, обработваме вашите лични данни като администратор на данни. По въпроси, свързани със защитата на данните, ние се подкрепяме от служителя по защита на данните на нашата компания, с когото можете да се свържете на MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Германия; datenschutz@medion.com. Ние обработваме вашите данни за целите на гаранционната обработка и свързаните с тях процеси (напр. ремонти) и разчитаме на договора за продажба, сключен с нас, когато обработваме вашите данни. Вашите данни ще бъдат предоставени на сключени с нас доставчици на ремонтни услуги за целите на гаранционната обработка и свързаните процеси (напр. ремонти). Обикновено съхраняваме вашите лични данни за период от три години, за да изпълним вашите законови гаранционни права. Имате право да бъдете информирани за съответните лични данни, както и право на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването и право на преносимост на данните. В случай на правото да бъдеш информиран и правото на изтриване се прилагат ограничения съгласно раздели 34 и 35 от BDSG (Федерален закон за защита на данните) (чл. 23 от GDPR). Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган (член 77 от GDPR във връзка с раздел 19 от BDSG). За MEDION AG това е държавният служител по защита на данните и свободата на информацията в Северен Рейн-Вестфалия, пощенска кутия 200444, 40212 Дюселдорф, Германия, www.ldi.nrw.de. Обработката на вашите данни е необходима за обработка на гаранцията, тъй като не е възможно да се обработи гаранцията без предоставяне на необходимите данни.

MEDION E62474 Over Ear ANC слушалки - икона 2

Документи / Ресурси

MEDION E62474 Over Ear ANC слушалки [pdf] Ръководство на потребителя
E62474 Надушни ANC слушалки, E62474, Надушни ANC слушалки, Ушни ANC слушалки, ANC слушалки
MEDION E62474 Over Ear ANC слушалки [pdf] Ръководство на потребителя
E62474 Надушни ANC слушалки, E62474, Надушни ANC слушалки, Ушни ANC слушалки, Слушалки

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *