съдържание крия

лого на medion

MEDION MD 44468 Bluetooth парти озвучителна система

MEDION MD 44468 Bluetooth парти озвучителна система

Информация за това ръководство за потребителя

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се да ви хареса да използвате това устройство. Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и ръководството за потребителя, преди да използвате този продукт за първи път. Обърнете внимание на предупрежденията върху устройството и в ръководството за потребителя. Винаги дръжте ръководството за потребителя под ръка. Ако продавате устройството или го подарявате, моля, уверете се, че сте предали и това ръководство за потребителя. Това е основен компонент на продукта.

Обяснение на символите

Ако даден блок текст е маркиран с един от предупредителните символи, изброени по-долу, трябва да се избягва опасността, описана в този текст, за да се предотврати появата на описаните там потенциални последици.

ОПАСНОСТ!
Внимание: риск от фатално нараняване!

ВНИМАНИЕ!
Внимание: риск от възможно фатално нараняване и/или сериозни необратими наранявания!

ЗАБЕЛЕЖКА!

 • Следвайте тези инструкции, за да предотвратите повреда на устройството!
 • По-подробна информация за използването на устройството!
 • Следвайте инструкциите в ръководството за употреба!
 • Продуктите, които имат този символ, отговарят на изискванията на директивите на ЕС (вижте глава, озаглавена „Декларация за съответствие“).
 • Клас на защита II
  Електрическите устройства с клас на защита II са устройства, които имат двойна и/или подсилена изолация навсякъде и нямат възможност за свързване на защитно заземяване. Корпусът на електрическо устройство в клас на защита II, със заобикалящия го изолационен материал, може да образува цялата допълнителна или подсилена изолация или част от нея.
 • Символ за постоянен ток (DC)
 • Символ за променлив ток (AC)
 • Показва правилното изправено положение на транспортната опаковка.
 • Точка/информация за стъпките по време на работа
 • Инструкция за изпълнение
 • Инструкции за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени

Правилна употреба

Това е устройство за домашно забавление. Парти звуковата система Bluetooth® се използва за приемане и възпроизвеждане на радиостанции и аудио материали, които могат да се възпроизвеждат чрез USB, Bluetooth® или AUX IN. Устройството може да се използва и като караоке система или анонс ampлифиер. Моля, обърнете внимание, че ние не носим отговорност в случай на неправилна употреба: Спазвайте цялата информация в това ръководство за потребителя, особено инструкциите за безопасност. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да причини нараняване или имуществени щети.

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване!
Съществува риск от нараняване на деца и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности (напрampнапример, хора с частични увреждания или възрастни хора с ограничени физически и умствени способности) или на хора без опит и знания (като по-големи деца).

 • Пазете устройството и неговите аксесоари на място, недостъпно за деца.
 • Устройството може да се използва от деца на и над 8 години, както и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и/или познания, но само при подходящо наблюдение или ако им е казано как да използват безопасно устройството и са разбрали свързаните с това рискове, ако го използват неправилно.
 • Децата не трябва да имат право да играят с устройството.
 • Не позволявайте на деца да почистват устройството или да извършват дейности по поддръжката му, освен ако не са на възраст над 8 години и са надлежно наблюдавани.
 • Не позволявайте на деца под 8 години в близост до устройството и неговия захранващ кабел.
 • Не модифицирайте устройството без нашето съгласие и не използвайте спомагателно оборудване, което не сме одобрили или доставили.
 • Използвайте само резервни части или аксесоари, които сме предоставили или одобрили.
 • ОПАСНОСТ!
  Опасност от задавяне и задушаване!
  Съществува риск от задавяне и задушаване поради поглъщане или вдишване на малки части или пластмасова обвивка.
 • Съхранявайте пластмасовата опаковка на място недостъпно за деца.
 • Не позволявайте на децата да играят с опаковъчния материал.
 •  Опаковъчният материал не е играчка!

Местоположение на инсталацията

ОПАСНОСТ!
Риск от токов удар!
Има риск от токов удар поради части под напрежение.

 • Не поставяйте контейнери, които са пълни с течност, напр. вази, върху или близо до устройството и неговия захранващ кабел. Такива контейнери могат да се преобърнат и течността може да наруши електрическата безопасност на устройството.
 • Защитете устройството и всички други устройства, свързани към него от dampвода, водни капки или воден спрей. За да предотвратите неизправности, дръжте устройството без прах, далеч от източници на топлина и на пряка слънчева светлина.
 • Не поставяйте никакви предмети върху кабелите, тъй като те могат да се повредят.
 • Уверете се, че има подходяща вентилация около устройството. Задният панел трябва да се намира на поне 5 см разстояние от стени или други предмети и двете страни на устройството трябва да са на разстояние поне 1 см.
 • Не покривайте устройството (с вестници, покривала и др.), за да предотвратите прегряване.
 • Не поставяйте открит пламък като запалени свещи върху или близо до устройството.
 • Не използвайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера. Това включва бензиностанции, зони за съхранение на гориво и зони, където се обработват разтворители. Това устройство също не трябва да се използва в зони с въздух, натоварен с частици (напрampбрашно или дървесен прах).

ЗАБЕЛЕЖКА!
Риск от повреда!
Повреда на устройството, причинена от неправилно боравене.

 • За да предотвратите падане на устройството, монтирайте и работете с него и неговите компоненти само върху здрава, равна повърхност без вибрации. Някои агресивни лакове могат да корозират гумените крачета на устройството. Ако е необходимо, поставете устройството върху подходяща подложка.
 • Дръжте устройството на разстояние най-малко един метър от източници на високочестотни или магнитни смущения
  (телевизори, други високоговорители, мобилни телефони и др.), за да избегнете неизправности.
 • Не излагайте устройството на екстремни условия. Да се ​​избегне:
  • висока влажност или влажни условия
  •  изключително високи или ниски температури
  • пряка слънчева светлина
  •  открит пламък.

Захранване

 • Работете с устройството само от заземен контакт 100–240 V ~ 50/60 Hz. Свържете се с местния доставчик на енергия, ако имате въпроси относно електрозахранването на мястото на инсталиране.
 • Гнездото трябва да е близо до устройството и лесно достъпно.
 • Разположете кабелите така, че никой да не може да ги настъпи или да се спъне в тях.
 • За да изключите устройството от захранването, извадете щепсела от контакта. Винаги дръжте здраво щепсела, когато го изключвате. За да предотвратите повреда, никога не дърпайте кабела.
 • Всички мултимедийни устройства, които са свързани към устройството, трябва да отговарят на изискванията на Low Voltagд Директива.
 • Изключете устройството от захранването по време на гръмотевични бури или когато продуктът няма да се използва за продължителен период от време.

Температура на околната среда

 • Устройството може да работи при температура на околната среда от + 5°C до +35°C.
 • Когато е изключен, устройството може да се съхранява при температури между 0°C и +40°C.
 • Никога не използвайте устройството навсякъде, където damp или мокра.

ОПАСНОСТ!
Риск от токов удар!
Големите промени в температурата или колебанията във влажността могат да причинят натрупване на влага в устройството поради конденз – това може да причини електрическо късо съединение.

 • След транспортиране на уреда изчакайте да достигне стайна температура, преди да го включите.

Ако има дефекти

 • Проверявайте устройството и неговите аксесоари за възможни повреди преди всяка употреба.
 • Не използвайте звуковата система или захранващия кабел, ако са повредени, генерират дим или издават необичайни работни шумове. В този случай незабавно изключете захранването.
 • Никога не се опитвайте сами да отваряте и/или ремонтирате компонент на устройството. Съществува риск от токов удар.
 • В случай на повреда, свържете се с нашия сервизен център.

Съдържание на пакета

ОПАСНОСТ!
Опасност от задавяне и задушаване!
Съществува риск от задавяне и задушаване при вдишване или поглъщане на пластмасов филм или малки части.

 • Пазете опаковката далеч от деца.
 • Не позволявайте на децата да играят с опаковъчния материал.
 • Опаковъчният материал не е играчка.
 • Извадете продукта от опаковката и отстранете всички опаковъчни материали.
 • Проверете покупката си, за да се уверите, че всички артикули са включени и в перфектно състояние. Ако нещо липсва или е повредено, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти в рамките на 14 дни след покупката.
 • Преди всяка употреба проверявайте звуковата система за повреди. Свържете се с нашия сервизен център, ако откриете повреда.

Следните артикули се доставят с вашия продукт:

 • Bluetooth® парти звукова система
 • Мрежов кабел
 • Микрофон
 • Ръководство за употреба и гаранционни документи

Устройството свършиview

Топ

MEDION MD 44468 Bluetooth парти звукова система 1

 1. Памет за таблет/смартфон
 2. MIC 1 Вход за микрофон (6.3 mm жак)
 3.  MIC 2 Вход за микрофон (6.3 mm жак)
 4.  ON/OFF Включване/изключване на устройството
 5.  USB CHARGE USB порт за зареждане на външни устройства
 6. Изберете режим на работа; Включете устройството отново от режим на готовност
 7. EQ Изберете настройки на еквалайзера
 8.  10/MEM./ FOLDER Изберете възходяща програмна позиция; Магазин за радиостанции; Изберете следващата папка; Избор на песни в блокове от 10
 9. PMODE/M. Активирайте функцията за повторение/разбъркано възпроизвеждане; Запазете радиостанции
 10. СВЕТЛИНА Кратко натискане: избор на парти светлинен ефект, включване/изключване; Натиснете и задръжте: включване/изключване на осветлението около контролера за сила на звука и страничната LED светлина
 11. ECHO Включване/изключване на звуковия ефект ехо на микрофона
 12.  VOL. Регулатор на звука
 13.  Горна дръжка за носене
 14. MIC VOL. Контролер за сила на звука на микрофона
 15. 10/MEM./ FOLDER Изберете низходяща програмна позиция; Изберете предишна (MP3) папка; Избор на песни в блокове от 10
 16. Кратко натискане: възпроизвеждане на следващата песен; Натиснете и задръжте: бързо напред; Търсете напред през станциите
 17. Кратко натискане: стартиране на възпроизвеждане; Натиснете и задръжте: прекъснете връзката с Bluetooth®; Автоматично търсене на станции
 18. Кратко натискане: възпроизвеждане на предишна песен; Натиснете и задръжте: превъртане назад; Търсете обратно през станциите
 19. CHARGE Светодиод за зареждане
 20.  СДВОЯВАНЕ на Bluetooth LED
 21.  LCD дисплей
 22. USB USB порт за възпроизвеждане на MP3 files
 23. SUPER BASS Превключване на баса ampвключване/изключване на lification
 24. AUX IN вход (3.5 mm жак)
  Отпред и отзад
  MEDION MD 44468 Bluetooth парти звукова система 2
 25. Парти LED светлина
 26. Долна дръжка за носене
 27. Странична LED светлина
 28. AC~ захранване (AC 100–240 ~ 50/60 Hz)
 29. Крака
 30. Портове за бас рефлекс
 31. Постоянно монтирана жична FM антена
  МикрофонMEDION MD 44468 Bluetooth парти звукова система 3
 32. ON/OFF Включване/изключване на микрофона

Първи стъпки

Настройка на устройството

 • Поставете устройството върху здрава, равна повърхност.
 • Някои агресивни лакове могат да корозират гумените крачета на устройството. Ако е необходимо, поставете устройството върху подходяща подложка.
 • Изключете захранващия кабел от звуковата система, преди да я свържете към външно устройство.

Въздушно приемане

Ще намерите постоянно инсталирана FM кабелна антена на гърба на звуковата система.

 • Развийте напълно антената и я позиционирайте за най-доброто възможно радио приемане.

Работа от мрежата – свързване на захранващия кабел

 • Свържете предоставения захранващ кабел AC~ (AC 100–240 ~ 50/60 Hz) към гърба на устройството.
 • Включете щепсела на захранващия кабел в леснодостъпен електрически контакт.

ВНИМАНИЕ
Риск от повреда

Устройството може да се повреди, ако щепселът е включен хлабаво по време на работа. Работете с устройството само с напълно включен щепсел.

 • Преди да включите парти озвучителната система от електрическата мрежа, уверете се, че щепселът е вкаран докрай в контакта (AC 100–240 ~ 50/60Hz).

Вградена акумулаторна батерия

Веднага след като озвучителната система е свързана към електрически контакт, вградената акумулаторна батерия започва да се зарежда автоматично. Светодиодът CHARGE свети постоянно в червено по време на зареждане. Когато зареждането приключи и вътрешната вградена батерия е напълно заредена, светодиодът CHARGE свети непрекъснато в зелено. Ако нивото на заряд на батерията е твърде ниско, светодиодът CHARGE мига в червено.

Акумулаторната батерия е неразделна част от устройството и потребителите не трябва да я ремонтират или заменят сами.

Включване/изключване на устройството

 • Преместете превключвателя за включване/изключване на позиция ON, за да включите устройството. Дисплеят светва.
 • Преместете превключвателя за включване/изключване на позиция ИЗКЛ., за да изключите устройството. Дисплеят се изключва.

Дори когато е изключена, вътрешната батерия се зарежда до пълно зареждане. Докато звуковата система е свързана към захранването, тя продължава да консумира малко количество енергия дори когато батерията е напълно заредена.

 • Изключете устройството от захранването, за да го изключите напълно.

Ако устройството не получи сигнал в режим Bluetooth®/USB/AUX в продължение на 15 минути, то автоматично преминава в режим на готовност.

 • Натиснете бутона, за да включите звуковата система отново от автоматичен режим на готовност.
 • Ако силата на звука на възпроизвеждане на външното устройство е настроена твърде ниско, звуковата система може да получи недостатъчен аудио сигнал и автоматично да превключи в режим на готовност.
 • В този случай увеличете силата на звука на възпроизвеждане на външното устройство и възстановете връзката със звуковата система.
 • Натиснете бутона, за да включите звуковата система отново от автоматичен режим на готовност.

Свързване на външно устройство за възпроизвеждане

Използвайте жака AUX IN, за да установите връзка с външно устройство за възпроизвеждане (напрampна CD плейър или MP3 плейър).

 • Изключете звуковата система.
 • Изключете вашето външно устройство.
 • Включете края на кабел с жак 3.5 mm (не е доставен с устройството) в жака AUX IN в горната част на устройството.
 •  Свържете другия край на кабела към вашето външно устройство.
 •  Включете вашето външно устройство.
 •  Включете звуковата система.
 • Натиснете бутона веднъж или няколко пъти, докато на дисплея се покаже AUX.

Аудио сигналът от вашето външно устройство сега ще бъде възпроизведен.

Когато сигналите се предават по кабел, не е възможно да се управляват всички работни функции чрез бутоните на звуковата система. В този случай трябва да разчитате на контролите на вашето външно устройство.

Поставяне на USB памети

 • Ако е необходимо, отстранете защитната капачка и поставете USB паметта в USB порта в горната част на устройството.
 • Натиснете бутона веднъж или няколко пъти, докато на дисплея се покаже USB.

Спазвайте следните инструкции относно използваемите USB устройства за съхранение:

 • Тъй като има много различни file системи и file формати, не може да се гарантира, че свързаният носител за съхранение ще функционира.
 • В зависимост от размера на носителя на данни може да отнеме известно време, докато системата бъде открита.
 • Поддържат се USB устройства за съхранение с максимален капацитет на паметта до 32 GB.
 • Подкрепа file системите са FAT16 и FAT32. Поддържаните file форматът е MP3.
 • Външни твърди дискове не се поддържат.
 • USB удължителните кабели не се поддържат.

USB CHARGE портът е предназначен изключително за зареждане на външни устройства (напр. смартфони) с помощта на подходящ USB кабел за зареждане (не е предоставен), вижте раздел „13. Зареждане на външно устройство чрез USB” на страница 50.

Свързване на устройства чрез Bluetooth

В режим Bluetooth можете да получавате безжично аудиосигнали от външно устройство за аудио изход с Bluetooth. Уверете се, че двете устройства не са на повече от 10 метра едно от друго.

Само едно Bluetooth устройство може да бъде сдвоено със звуковата система в даден момент.

За да свържете аудио изходно устройство с Bluetooth, продължете както следва:

 • Включете звуковата система.
 • Натиснете бутона веднъж или няколко пъти, ако е необходимо, за да превключите обратно към режим Bluetooth.
 • BT се показва на дисплея и устройството е в режим на търсене. По време на търсенето Bluetooth LED PAIR мига бързо в синьо.
 • Звуковата система се опитва автоматично да се свърже с последното устройство за аудио изход, свързано чрез Bluetooth. Ако това не е възможно, устройството остава в режим на търсене.
 • Включете функцията Bluetooth на вашето аудио изходно устройство и активирайте режима за търсене на него, за да сдвоите двете устройства.
 • Ще намерите повече информация за Bluetooth функцията на вашето аудио изходно устройство в неговото ръководство за потребителя.
 • Името на устройството на звуковата система “MD 44468” ще се покаже в списъка с устройства на вашето аудио изходно устройство веднага щом сигналът бъде открит.
 • Изберете звуковата система и сдвоете двете устройства. Ако бъдете подканени да въведете парола, въведете „0000“.
 • Сдвояването на устройството е завършено, когато Bluetooth LED PAIR свети непрекъснато в синьо и на звуковата система прозвучи сигнален тон.
 • Стартирайте аудио възпроизвеждане на вашето аудио изходно устройство или натиснете бутона на звуковата система.
 • Когато сигналите се предават чрез Bluetooth, може да не е възможно да контролирате всички работни функции с помощта на бутоните на звуковата система.
 • Също така препоръчваме да настроите силата на звука на вашето аудио изходно устройство на максимум и да настроите фино силата на звука на звуковата система.
 • За да прекъснете съществуваща Bluetooth връзка, натиснете и задръжте бутона.
 • Прозвучава сигнален тон и Bluetooth LED PAIR мига бързо в синьо. Звуковата система сега отново е в режим на търсене и можете да извършите ново сдвояване на устройства.

операция

Регулиране на силата на звука

 • Завъртете контролера за сила на звука VOL. към за увеличаване на звука или към , за намаляване на звука.

Веднага след включване озвучителната система винаги стартира с зададената сила на звука, независимо от последната настройка на силата на звука.

Супер бас

 • Натиснете бутона SUPER BASS, за да подобрите ниските честоти и да включите баса ampутежняване.
 • BASS се показва на дисплея.
 • Натиснете отново бутона SUPER BASS, за да изключите баса ampлификация. BASS изчезва от дисплея.

Еквалайзер

 • Натиснете бутона EQ веднъж или няколко пъти, за да активирате една от предварително зададените настройки на еквалайзера (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP или JAZZ).
 • След това избраната настройка на еквалайзера се показва на дисплея.

Парти светлинен ефект

 • Натиснете бутона LIGHT веднъж или няколко пъти, за да активирате предварително зададен парти светлинен ефект L-1 до L-5.
 •  Натиснете бутона LIGHT няколко пъти, докато на дисплея се покаже LOFF, за да деактивирате всички светлинни ефекти на партито.
 •  Натиснете и задръжте бутона LIGHT за прибл. 2 секунди, за да включите осветлението около регулатора на звука и страничната LED светлина.
 • За да изключите осветлението около контролера за сила на звука и страничната LED светлина, натиснете и задръжте отново бутона LIGHT за прибл. 2 секунди.

Стартиране/пауза на възпроизвеждане

 • Натиснете бутона, за да започнете да възпроизвеждате песни.
 • За да спрете възпроизвеждането на пауза, натиснете отново бутона. Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането

Избор на песен, бързо превъртане напред/назад

 •  Натиснете бутона, за да прескочите обратно към началото на песента, която се възпроизвежда в момента. Натиснете бутона два пъти последователно, за да преминете към предишната песен.
 • Натиснете бутона, за да преминете към следващата песен.
 • Натиснете и задръжте бутона за бързо превъртане назад в рамките на песен или натиснете и задръжте бутона за бързо превъртане напред. Освободете съответния бутон в желаната точка от песента, за да възобновите възпроизвеждането от тази точка

Опции за възпроизвеждане в USB режим
След като USB устройството с памет бъде включено, възпроизвеждането на наличните съхранени песни в цифров ред започва.

Избор на папка за mp3 files

MP3 files могат да се съхраняват в различни папки на USB устройството с памет, ако е приложимо.

 • Натиснете и задръжте бутона 10/MEM./FOLDER или 10/MEM./FOLDER, за да превключите към друга папка на MP3 носител с данни.

Избор на песни в блокове от 10

Ако има голям брой mp3 files се съхраняват на използваното USB устройство с памет, можете да прескачате напред или назад през песните в блокове от по 10, за да изберете песен по-бързо.

 • Натиснете бутона 10/MEM./FOLDER или 10/MEM./FOLDER, за да прескочите 10 песни напред/назад. Ако е приложимо, след това натиснете бутона или , за да прескочите напред или назад с отделна песен.

Повторете функцията

 • Натиснете P MODE/M. докато светне на дисплея, за да повторите песента, която възпроизвеждате в момента.
 • Натиснете P MODE/M. докато светне на дисплея, за непрекъснато повтаряне на всички песни на USB паметта. В случай на USB устройства с памет, където files се съхраняват в няколко папки, вие също имате опцията непрекъснато да повтаряте всички песни в текущо избраната папка.
 • За да направите това, натиснете P MODE/M. бутон няколко пъти, докато FOLDER се покаже на дисплея.
 • За да деактивирате функцията за повторение, натиснете PMODE/M. докато всички горепосочени индикатори изчезнат от дисплея

Случайно възпроизвеждане

 • Натиснете PMODE/M. бутон няколко пъти, докато RAND светне на дисплея, за да започне произволно възпроизвеждане.
 • Натиснете PMODE/M. натиснете отново, за да деактивирате случайното възпроизвеждане.
 • RAND изчезва от дисплея.

Радио режим

 • Натиснете бутона веднъж или няколко пъти, за да превключите на радио режим. FM и текущата честота се показват на дисплея.

Настройка на станциите

 • Натиснете бутона или няколко пъти, за да зададете ръчно определена честота.
 • Натиснете и задръжте или бутона или за автоматично търсене на следващата честота, която може да бъде приета. Автоматичното търсене спира веднага щом се намери следващата станция.

Запаметяване и избор на станции

Съхраняване на станции ръчно

 • Задайте ръчно честотата на станцията, която искате да запазите.
 • Натиснете P MODE/M. бутон. Програмната позиция (напр. P01) мига на дисплея.
 • Натиснете бутона 10/MEM./FOLDER или 10/MEM./FOLDER, за да изберете програмната позиция, където да бъде съхранена радиостанцията.
 • Натиснете PMODE/M. бутон, за да завършите процеса.

Автоматично съхранение на станции

 • Натиснете и задръжте бутона, докато търсенето на станции започне автоматично.

Всички намерени станции сега автоматично се съхраняват в последователност и се присвояват на програмна позиция P01-P30. След приключване на търсенето звуковата система възпроизвежда станцията, запаметена в програмна позиция P01.

 • Натиснете или бутона, за да спрете автоматичното запаметяване на станциите.

Избор на станции

 • Натиснете бутона 10/MEM./FOLDER или 10/MEM./FOLDER веднъж или многократно, за да изберете желаната програмна позиция и да пуснете станцията, съхранена под нея. Програмната позиция (напр. P01) се показва на дисплея.

Свързване на микрофон

Можете да свържете до два микрофона към звуковата система едновременно. Към устройството е включен един микрофон. Микрофоните могат да се използват във всички режими на работа. За да свържете микрофон, направете следното:

 • Изключете звуковата система.
 • Свържете микрофона към вход за микрофон MIC 1 или MIC 2.
 • Поставете превключвателя за включване/изключване на микрофона в положение ВКЛ.
 • Използвайте MIC VOL. контролер, за да зададете необходимата сила на звука на микрофона.
 •  Натиснете бутона ECHO, за да активирате ефекта на ехото за свързаните микрофони.
 • Натиснете отново бутона ECHO, за да деактивирате звуковия ефект ехо за свързаните микрофони.
 • След употреба поставете превключвателя за включване/изключване на микрофона в положение ИЗКЛ.

Зареждане на външно устройство през USB

Озвучителната система разполага с един USB порт за зареждане на външни устройства (например смартфони). Моля, обърнете внимание на текущия обем на изходаtage на USB CHARGE порта: 5 V макс. 1000 mA

 • Свържете външното устройство с помощта на USB кабел за зареждане (не е доставен) към USB CHARGE порта в горната част на устройството. Батерията от вашето външно устройство вече е заредена.

Почистване

Преди да почистите устройството, винаги го изключвайте от захранването, като извадите щепсела от контакта.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Риск от повреда!

 • Риск от повреда на устройството поради неправилна употреба на устройството.
 • Използвайте само суха, мека кърпа за почистване на устройството. Не използвайте химически разтвори или почистващи продукти, защото те могат да повредят повърхността и/или маркировките на устройството.
 • Уверете се, че в звуковата система не попадне течност.

Съхраняване на устройството, когато не се използва

 • Ако не възнамерявате да използвате устройството за по-дълъг период от време, изключете го от захранването и го съхранявайте на хладно и сухо място.
 • Уверете се, че устройството е защитено от прах, мръсотия и екстремни температурни промени

Декларация за съответствие на ЕС

MEDION AG декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на:

 • Директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС
 • Директива за екодизайн 2009/125/ЕО
 • Директива RoHS 2011/65/EU.

Можете да изтеглите пълната ЕС декларация за съответствие на www.medion.com/conformity

Информация за търговската марка

Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от производителя по лиценз. Думата и логото USB™ са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum, Inc. и се използват от производителя по лиценз. Други търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Технически спецификации

Обща информация
Размери (ШxВxД): 262 mm х 605 mm х 263 mm
Околна температура (по време на работа): +5°C до +35°C при относителна влажност на въздуха макс. 85% (без кондензация)
Температура на околната среда (съхранение): 0°C до +40°C при относителна влажност на въздуха макс. 85% (без кондензация)
Тегло: 7.7 кг
Захранване
Voltage: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
Консумация на енергия: 35 W
Консумация на енергия в режим на готовност (когато батерията е заредена): 0.42 W
Изходна мощност: 2 x 22 W RMS
Степен на защита: Клас на защита II
Вградена батерия
Оловен гел батерия: 12 V, 4000 mAh, 48 Wh
Време за зареждане: 5-6 часа
радио
FM обхват: FM 87.5–108 MHz
Памет на станцията: 30
FM антена: Постоянно монтирана жична FM антена
Връзки
AUX вход: 3.5 mm жак
Вход за микрофон 1: 6.3 mm жак
Вход за микрофон 2: 6.3 mm жак
USB порт: Стандартен хост от 1.1 до 32 GB

5 V       макс. 200 mA

USB порт за зареждане: 5 V       макс. 1000 mA
Bluetooth®
Bluetooth версия: 5.0
Bluetooth професионалистfile: A2DP 1.3, AVRCP 1.0
Честотен обхват на Bluetooth: 2402–2480 MHz
Макс. Мощност на Bluetooth предаване: 3.57 dBm
Обхват: До 10 м (в зависимост от условията на околната среда)
Микрофон
Честота на отговор: 30 Hz – 15 kHz
Чувствителност: -73 dB +/- 3 dB
Съпротивление: 600 Ω +/- 30%

Изхвърляне

ОПАКОВКА
Вашето устройство е опаковано, за да го предпази от повреда при транспортиране. Опаковката е изработена от материали, които могат да се рециклират по екологично чист начин.

УСТРОЙСТВО
Всички стари устройства, маркирани с показания символ, не трябва да се изхвърлят при обикновените битови отпадъци. В съответствие с Директива 2012/19/ЕС устройството трябва да се изхвърли правилно в края на експлоатационния му живот. Това включва отделяне на материалите в устройството с цел рециклиране и минимизиране на въздействието върху околната среда. Занесете старите устройства в пункт за събиране на електрически отпадъци или в център за рециклиране. Свържете се с местната компания за изхвърляне на отпадъци или с местните власти за повече информация по този въпрос.

ПРЕЗАРЯДНА БАТЕРИЯ
Устройството е снабдено с вградена презареждаема батерия. Акумулаторната батерия е неразделна част от устройството и потребителите не трябва да я подменят сами. В края на експлоатационния му живот не изхвърляйте устройството при обикновените битови отпадъци. Вместо това се свържете с местните власти, за да разберете как да го изхвърлите по екологичен начин в пунктовете за събиране на електрически и електронен скрап.

Сервизна информация

Моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, ако вашето устройство някога спре да работи така, както искате или очаквате. Има няколко начина да се свържете с нас:

 • В нашата Service-Community можете да се срещнете с други потребители, както и с нашия персонал, и можете да обмените своя опит и да предадете знанията си там. Ще намерите нашата общност за услуги на community.medion.com.
 • Като алтернатива, използвайте нашата форма за контакт на адрес www.medion.com/contact.
 • Можете също да се свържете с нашия екип за обслужване чрез нашата гореща линия или по пощата.

Работно време Номер на гореща линия Обединеното кралство

 • Понеделник - Петък: 08.00 - 20.00
 • Събота - неделя: 10.00 - 16.00
 • 0333 3213106

Адрес на услугата

МЕДИОН Електроникс ООД
120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan Swindon SN3 5JF, Wiltshire Обединено кралство

Можете да изтеглите този и много други набори инструкции за работа от нашия сервизен портал на адрес www.medionservice.com. Можете също така да сканирате QR кода отстрани на екрана, за да изтеглите инструкциите за работа на вашето мобилно устройство от портала за услуги.

Декларация за поверителност

Уважаеми клиенти,
Искаме да ви информираме, че ние, MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, Германия обработваме вашите лични данни като администратор на данни. По въпроси, свързани със защитата на данните, ние се подкрепяме от служителя по защита на данните на нашата компания, с когото можете да се свържете на MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com. Ние обработваме вашите данни за целите на гаранционната обработка и свързаните с тях процеси (напр. ремонти) и следователно разчитаме на обработката на вашите данни за сключения с нас договор за продажба. Вашите данни ще бъдат предоставени на сервизи, сключили договор с нас, за целите на гаранционната обработка и свързаните процеси. Обикновено съхраняваме вашите лични данни за период от три години, за да изпълним вашите законови гаранционни права. Имате право да бъдете информирани за съответните лични данни, както и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните. В случай на права за достъп и анулиране се прилагат ограничения съгласно S 34 и S 35 от BDSG (Федерален закон за защита на данните) (чл. 23 от GDPR). Освен това има право на обжалване пред компетентен надзорен орган за защита на данните (член 77 от GDPR във връзка с S 19 BDSG). Държавният служител по защита на данните и свободата на информацията за MEDION AG е Nordrhein Westfalen, P box 200444, 40212 Düsseldorf, Германия, www.ldi.nrw.de. Обработката на вашите данни е необходима за обработка на гаранцията: не е възможно да се обработи гаранцията без предоставяне на необходимите данни.

Правна информация

 • Copyright © 2022
 • Дата: 02.03.2022
 • Всички права запазени.

Тези инструкции за експлоатация са защитени с авторски права. Механичните, електронните и всякакви други форми на възпроизвеждане са забранени без писменото разрешение на производителя.

Авторското право е собственост на компанията:

 • MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Есен Германия

Моля, обърнете внимание, че не можете да използвате горния адрес за връщане. Моля, винаги първо се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти.

Документи / Ресурси

MEDION MD 44468 Bluetooth парти озвучителна система [pdf] Ръководство на потребителя
MD 44468 Bluetooth парти звукова система, MD 44468, Bluetooth парти звукова система, парти звукова система, звукова система

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *