MOSER 1170 Машинка за подстригване
MOSER 1170 Машинка за подстригване

Цифри

Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиview
Продуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиview
Продуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview
Продуктът свършиview
Продуктът свършиviewПродуктът свършиview

Описание на частите

Продуктът свършиview

 • A Комплект остриета
 • B Лост за регулиране на дължината на косене
 • C Включване / изключване
 • D Мрежов кабел
 • E Заключващ ключ за регулиране на дължината на рязане
 • F Гребен за прикрепване
 • G Защита на острието
 • H Четка за почистване
 • I Масло за комплект остриета
  Не е показано: optional attachment combs, clippers or hairstyling comb (depending on model)

Важна информация за безопасност

 • За ваша собствена защита от наранявания и токови удари, трябва да се спазва следната информация, когато използвате електрическо оборудване:
 • Прочетете внимателно тези инструкции за употреба и се уверете, че ги разбирате, преди да използвате уреда!
 • Използвайте само машинки за подстригване, за да подстрижете човешка коса.
 • Използвайте само машинки за подстригване на животни, за да подстрижете животински косми и козина.
 • Използвайте уреда само за правилна употреба, както е описано в инструкциите за експлоатация.
 • Пазете опаковката далеч от деца.
 • This appliance is not suitable for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities .or who do not have the relevant experience or knowledge of using such appliance, unless under the supervision of or after having received instruction in the use of the appliance by an individual who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
 • Инструкциите за експлоатация трябва да се съхраняват, така че да могат да бъдат препращани на по -късна дата и да бъдат предадени на всички следващи собственици или потребители на уреда.
 • Работете с уреда само с променлив ток и с обtage state~ on the nameplate.
  Внимание:
  • Продуктът свършиview Do not use the appliance near bath tubs, showers or other water-filled containers. It should also not be used in areas of high humidity. Always disconnect from the mains power supply after use since water can pose a direchazard, even when the appliance is switched off.
  • Never touch electrical equipment that has fallen into
   вода.
   Незабавно изключете от електрическата мрежа.
  • Ако уредът бъде изпуснат във вода, той не може да се използва отново впоследствие.
  • Важно е да ПРЕДОТВРАЩАТЕ електрическо оборудване от контакт с вода или други течности.
  • Never use the appliance with wet hands or feel
  • Никога не използвайте уреда, когато сте боси.
 • As additional safety measure, it is recommended that a tested residual current appliance (RCD) with a residual operating current of not more than 30 mA be installed in the bathroom circuit. Ask your electrician for advice.
 • Изключете го от електрическата мрежа преди почистване или обслужване на уреда.
 • Never use the appliance of it is defective, if it has fallen onto the floor or if the mains cable is damaged. A damaged mains cable may only be replaced with an original replacement cable by an . authorized Service Centre or another similarly qualified person, in order to avoid hazards.
 • Repairs may only be performed at an authorized Service Centre using original parts. Only specialists properly trained in the handling of electrotechnical appliances may repair electrical equipment.
 • Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя.
 • Когато изключвате уреда от електрическата мрежа, никога не дърпайте захранващия кабел или самия уред.
 • Не дръжте уреда за захранващия кабел, за да го носите и не използвайте кабела като дръжка.
 • Не навивайте захранващия кабел около уреда.
 • Дръжте захранващия кабел и уреда далеч от горещи повърхности.
 • Уверете се, че захранващият кабел не е усукан или прегънат, когато се използва и съхранява.
 • Никога не използвайте уреда, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където се отделя кислород.
 • Do not expose the appliance to temperatures below O”C and above +40’C for any length of time. Avoid direct exposure to sunlight.
 • Уредът не е предназначен за търговска употреба.
 • Уредът е с предпазна изолация и радиоекран. Той отговаря на изискванията на Директива 2004/108/EC на ЕС относно електромагнитна съвместимост и EC Low Voltagд Директива 2006/95/ЕО.
 • Ние не носим отговорност за щети, причинени в резултат на неправилна употреба или неспазване на това ръководство за експлоатация.

Стартиране

 • Смажете комплекта ножове (фиг. 5).
 • Свържете към електрическото захранване.
 • Using the on/off switch, switch on the appliance (Fig. 1 ®).
  Note for types 1170 and 1400: the audible click that can sometimes be heard when switching on the appliance is a result of the torque of the alternating current drive unit. This is normal and no failure of the appliance.
 • Using the on/off switch, switch off the appliance alter use (Fig. 1@) and disconnect from the mains.

Cutting length adjustment (Type 1170 and type 1400)

Регулиране на дължината на рязане (Тип 1170 и Тип 1400)

 • Без гребена за приставка нормалната дължина на подстригване на уреда е прибл. 0.1 мм.
 • The cutting length can be adjusted between 0.1 and 3 mm, even when the appliance is in use. Slide down the locking switch (Fig. 2®)
 • By moving the adjustment lever at the side (Fig. 310), it is possible to set the cutting length at various pre-set positions (Multi Click). 1, Sliding the locking switch upward (Fig. 20) unlocks the setting and restores the normal cutting length of approx. 0.1 mm.

Поставяне/отстраняване на гребена за приставка

 • Slide the attachment comb on to the blade set in the direction of the arrow until it reaches the limit stop (Fig. 40).
 • Гребенът на приставката може да се отстрани, като се натисне по посока на стрелката (фиг. 40).

Cutting with attachment combs (Type 1170 and Type 1400)

Depending on the model, various attachment combs are included in the scope of supply. Attachment combs #1 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) and an adjustable attachment comb (4 – 18 mm) are also optionally available as accessories. To achieve the desired cutting lengths, the adjustment lever should not be locked (Fig. 30); to this end. slide the locking switch upward (Fig. 20).

Почистване и грижи

 • Не потапяйте уреда във вода!
 • След всяка употреба отстранявайте подстриганите косми от комплекта остриета с четката за почистване.
 • Избършете уреда само с мека кърпа, която може да е damp-ened slightly. Do not use solvents or abrasives!
 • For a long-lasting, good culling performance, it is important to oil the blade set frequently (Fig. 5).
 • If the cutting performance deteriorates after long use despite regu-lar cleaning and oiling, the blade set should be replaced.
 • Използвайте предпазителя на ножа, когато уредът не се използва.
 • Винаги съхранявайте уреда с предпазителя на острието на място.

Смяна на долното и горното острие

 • Switch off the appliance using the on/off switch (Fig. 1©).
 • Изключете от електрическата мрежа.
 • Развийте двата винта на комплекта ножове: отстранете долния и горния нож (фиг. 7).

Типове сглобки 1170 и 1400:

 • Attention! The adjustment lever (B) must not be locked. It will be unlocked by moving the locking switch (E) upward (fig. 2@).
 • Поставете горното острие върху задвижващия щифт.
 • Преди сглобяване долното и горното острие трябва да се намажат с масло (фиг. 5).
 • Position bottom blade and replace both screws.
 • При сглобяване долният и горният нож трябва да бъдат подравнени както следва (фиг. 6):
 • Горното острие трябва да е успоредно на долното острие с разстояние от 0.5 – 1.0 mm, преди да затегнете винтовете.
 • This gap should also be maintained when screwing the bottom blade back into place after thorough dealing; failure to do so could result in injury.
 • Затегнете двата винта (фиг. 7).

Тип монтаж 1411:

 • Позиционирайте горното острие върху ексцентрика (фиг. 7).
 • Преди сглобяване долното и горното острие трябва да се намажат с масло (фиг. 5).
 • For easier assembly, secure the spring ends. To do this, press spring ends down with a pair of tweezers and secure them in the recess ol the housing (Fig. 8).
 • Позиционирайте горното острие с ексцентрика върху корпуса.
 • Position bottom blade and replace both screws.
 • При сглобяване долният и горният нож трябва да бъдат подравнени както следва (фиг. 6):
  Горното острие трябва да е успоредно на долното острие с разстояние от 0.1 – 0.5 mm, преди да затегнете винтовете.
  Тази празнина също трябва да се поддържа, когато долното острие се завинтва обратно на място след цялостно почистване; ако не го направите, това може да доведе до нараняване.
 • Затегнете двата винта (фиг. 7).
 • Отменете фиксирането на пружината. С отвертка натиснете двата края на пружината навътре (фиг. 9).

Изхвърляне в страни от ЕС

Изхвърляне в страни от ЕС Do not dispose of the appliance with domestic refuse. As part of the EU Directive governing the disposal of electrical and electronic equipment, the appliance is accepted free of charge by local waste collection points or recycling centres. Correct disposal will ensure environmental protection and prevent any potentially harmful impacts on people and the environment.

Изхвърляне в страни извън ЕС
Моля, изхвърлете уреда в края на експлоатационния му живот по екологичен начин.

Гаранция

 1. Правата, основани на тази гаранция, са в допълнение към законовите и/или договорните искове за дефекти в материала, които клиентът има право да предяви срещу съответния си продавач. Тези права не се ограничават от гаранцията.
 2. За малки електрически уреди WAHL GmbH предоставя гаранция, че уредът е без дефекти.
  Части, които са обект на износване, като фолио за самобръсначка, задвижващи компоненти, комплекти ножчета, четки за прикрепване, батерии или батерийни клетки, не са включени в тази гаранция.
  The guarantee is excluded if the appliance has been misused or treated carelessly, the appliance has been damaged due to excessive stress, incorrect use or external influence, the defect has been caused by failure to observe the operating instructions, a repair or a repair attempt has been carried out by personnel other than that of a WAHL GmbH factory or of an authorised point ol sale.
 3. The guarantee period shall be in accordance with the duration ol the statutory limitation period for liabilily for material defects stipulated by the national law of the state in which the appliance has been acquired; however, it shall not be longer than 3 years.
  Срокът започва да тече от момента на предаване на уреда от продавача на купувача.
  Мястото на покупката и времето на предаване се доказват чрез представяне на доказателство за покупка като касова бележка, фактура, бележка за доставка или други подобни.
 4. Defects arising within the guarantee period and notified to us in text form within three weeks alter their appearance shall be approved by WAHL GmbH free of charge in line with this guarantee. Repairs shall be performed in a WAHL GmbH plant or in a point of sale authorized by WAHL GmbH. WAHL GmbH shall be entitled to remove the defect also by delivery of an appliance identical in construction. There shall be no further claims of the customer based on this guarantee, especially for reimbursement of expenses, reduction of the purchase price, damages or the right of rescission. Statutory or other contractual claims for defects in material shall remain unaffected.
  Няма да има удължаване на гаранционния период поради активирана гаранция.
 5. Частите, сменени в съответствие с ремонта по гаранцията, и уредът, задържан в случай на подмяна, стават собственост на WAHL GmbH.
 6. Ако нашето обслужване на клиенти се използва без основание, WAHL GmbH има право да таксува клиента за натрупаните разходи.
 7. В случай на поява на дефекти, моля, свържете се с вашия дилър или със сервизния център във вашата страна.

Обслужване на клиенти

Германия

WAHLGmbH
Roggenbachweg 9
D-78089 Unterkirnach
Serviceline: +49 / (0) 7721 / 806 -212
Service Fax +49 / (0) 7721 I 806 -205
електронна поща: info@wahlgmbh.com
Интернет: http://www.wahlgmbh.de

Magyarorszag

WAHL Hu ngaria Kit.
H-9200 Mosonmagyar6var
Baratsag u. 2
Szervizvonal: +36 I 961 578-240
Szerviz-fax: +36 / 96 / 578-249
електронна поща info@wahl.hu

UK

WAHL UK Ltd.
Търговски парк Herne Bay
Морска улица
Herne Bay
Kent, CT6 8JZ
Serviceline: +44 / 12 27 174 43 31
електронна поща: info@wahl.co.uk

Espana

Wahl Spain, s.l.u.
Catedratico Casaba, 2 bajo
46910 Sedavi Valencia
http://www.wahlspain.es/soporte.php

Холандия

Wahl International Consumer Group/
Wahl Nederland B. V.
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello
Tel.: 0031-(0)571 -268368 Service
Факс: 0031- (0) 571-268361
e-mail: sales@wahl.nl

POCCMR

OOOYOflflPyc
MOCKBa, 129515
yn. AK.Koponeaa 4, K.4
Ten.: {495) 276 07 37
<l>aKc.: {495) 276 09 39
e-mail: info@wahlrus.ru
http://www.wahlglobal.com

Индия

Wahl India Grooming Products Pvt. ООД
201, 2-ри етаж, 'X' Cube, Opp. забавна република,
New Link Road, Andheri (W),
Мумбай – 400053, Махаращра, Индия
e-mail: customercare@wahl-india.in

 

Документи / Ресурси

MOSER 1170 Машинка за подстригване [pdf] Инструкция за употреба
1170, 1400, 1411, 1170 Hair Clipper, 1170, Hair Clipper, Clipper

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *