nedis-LOGO

Мобилен маслен радиатор nedis HTOI30WT7

nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-ПРОДУКТ

Предговор

Благодарим ви, че закупихте Nedis HTOI30WT7 / HTOI30WT9 / HTOI30WT11. Този документ е ръководство за потребителя и съдържа цялата информация за правилна, ефикасна и безопасна употреба на продукта. Това ръководство за потребителя е адресирано до крайния потребител. Прочетете тази информация внимателно, преди да инсталирате или използвате продукта. Винаги съхранявайте тази информация с продукта за бъдеща употреба.

Описание на продукта

Предназначение
Nedis HTOI30WT7 / HTOI30WT9 / HTOI30WT11 е нагревател, който позволява на потребителя да контролира околната температура. Вграденият термостат измерва стайната температура и автоматично изключва продукта при достигане на желаната стайна температура. Когато стайната температура падне под желаната температура, продуктът се включва отново автоматично. Продуктът има три режима на нагряване за контрол на мощността на нагряване. Продуктът е предназначен само за употреба на закрито. Всяка модификация на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното функциониране. Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно употребата на продукта по безопасен начин Този продукт е предназначен за използване в домакински среди за типични домакински функции, които могат да се използват и от потребители, които не са експерти за типични домакински функции, като например: магазини, офиси, други подобни работни среди, селски къщи, от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип и/или в среди от тип нощувка и закуска. Продуктът не е предназначен за професионална употреба. Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или за случайна употреба.

Характеристики

nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-1

Изискване за информация за електрическите локални нагреватели

nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-2nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-3nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-4nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-5

Главни части

nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-6

 1. Контролен панел
 2. Радиатор
 3. Монтажна плоча на колело (2x)
 4. U-образна монтажна плоча на колело*
 5. Капак гайка (4x)
 6. колело (4x)
 7. Захранващ кабел
 8. U-образен болт (2x)
 9. крилчата гайка (2x)

Контролен панел

nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-7

 1. Диск за захранване
 2. Циферблат с термостат
 3. LED индикатор на захранването

Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Съхранявайте опаковката и този документ за бъдещи справки.
 • Използвайте продукта само както е описано в този документ.
 • Злоупотребата с този продукт може да доведе до сериозни наранявания.
 • Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
 • Не използвайте продукта, ако повърхността е напукана.
 • Не изпускайте продукта и избягвайте ударите.
 • Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
 • Този продукт не може да се използва от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания им пречат да използват безопасно продукта без надзор или инструкции.
 • Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с продукта.
 • Не излагайте продукта на вода или влага.
 • Не използвайте продукта там, където може да възникне пръскане на вода, напр. баня, плувен басейн или близо до мивка.
 • Не използвайте продукта в помещение с площ по-малка от 5 m 2
 • Съхранявайте продукта на минимално разстояние от 1 m от запалими или горими материали.
 • Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовият обемtage е същото като voltage върху термичната плоча на продукта.
 • Не използвайте удължителен кабел или разклонител, който може да прегрее и да доведе до пожар.
 • Включвайте кабела само в електрически контакт. Не използвайте удължители.
 • Изключете продукта от захранването, ако възникнат проблеми.
 • Изключете продукта от контакта и задайте нула, когато не се използва и преди почистване.
 • Не изключвайте продукта от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте щепсела и дръпнете.
 • Не използвайте външни таймери или системи за дистанционно управление, за да включвате или изключвате продукта.
 • Не включвайте продукта в електрически контакт от захранваща група с други продукти, които консумират много енергия.
 • Не поставяйте продукта непосредствено под контакта.
 • Не покривайте захранващия кабел например с килими, черги или мебели.
 • Не позволявайте захранващият кабел да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности.
 • Не оставяйте продукта без надзор, когато той е свързан към електрическия контакт.
 • Изключете продукта от източника на захранване преди обслужване и при смяна на части.
 • Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
 • Повърхностите на продукта се нагорещяват по време на употреба. Докосвайте само дръжките на продукта, за да избегнете изгаряния.
 • Не използвайте продукта на открито, продуктът е предназначен за употреба на закрито.
 • За да избегнете прегряване, не покривайте продукта.
 • Използвайте продукта само в добре проветриво помещение.
 • Не блокирайте входните и изходящите отвори за въздух на продукта.
 • Не позволявайте този продукт да влиза в контакт със завеси, стенни облицовки, дрехи, квалифициран техник.
 • Изхвърлете маслото отделно от продукта. Проверете местните правила и разпоредби за правилните инструкции за изхвърляне.
 • Не използвайте продукта, когато тече масло.
 • Използвайте продукта само в изправено положение.
 • Не премествайте продукта по време на работа.

Обяснение на символите за безопасност върху продукта
Индикация за обяснение, че продуктът съдържа вещество, което е фатално или токсично при поглъщане, вдишване или контакт с кожата.

Инсталация

Проверете съдържанието на опаковката
Проверете дали всички части са налични и че няма видими повреди по частите. Ако части липсват или са повредени, свържете се със сервизното бюро на Nedis BV чрез webсайт: www.nedis.com

Сглобяване на продукта

nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-8

 1. Отстранете всички опаковки.
 2. Внимателно поставете A с главата надолу върху мека повърхност.
 3. Поставете U-образния болт A® между първата и втората перка зад предния капак.
 4. Поставете куката на A през процепа на монтажната плоча на колелото A
 5. Поставете конеца A през другия слот на A
 6. Завийте крилчатата гайка A на A
  Не затягайте прекалено болтовете. Това ще повреди продукта.
 7. Поставете колелото AG в отвора на A
 8. Завийте капачката AG на AG

Повторете стъпки 3 – 10 за A3 между последните две перки от другата страна на продукта. HTOI30WT7 има U-образна монтажна плоча на колело A4. Поставете A4 между първата и втората перка зад предния капак. Насочете краищата на A4 към A1.

Инсталиране на продукта

 1. Поставете продукта на стабилна и равна повърхност.
 2. Завъртете копчето за захранване B1 и копчето за термостата B2 на позиция 0 и MIN.
 3. Свържете щепсела A7 към електрически контакт.

Използване на продукта

 1. Завъртете копчето на термостата B2 до позиция MAX.
 2. Завъртете копчето за захранване B1 до желания режим:nedis-HTOI30WT7-Мобилен-Маслен-Радиатор-FIG-9
 3. Когато стаята достигне желаната температура, завъртете B2 обратно на часовниковата стрелка, докато светлинният индикатор изгасне. Термостатът вече е настроен на текущата стайна температура.
  1. Когато стайната температура достигне избраното ниво, вграденият термостат автоматично изключва продукта.
  2. Когато стайната температура се понижи, вграденият термостат автоматично включва продукта отново.
 4. Завъртете B2, за да регулирате желаната стайна температура.

Продуктът може да издава известен шум, когато се използва за първи път или след дълъг период, когато продуктът не е бил използван. Това е нормално и не засяга безопасността на продукта.

Изключване на продукта

 1. Завъртете B1 до позиция 0.
 2. Изключете A7 от контакта.
 3. Оставете продукта да се охлади.

поддръжка

Почистване на продукта
Преди почистване и поддръжка изключете продукта и изключете захранването. Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, киселина или ацетон, когато почиствате продукта. Не позволявайте на водата да попадне в продукта.

Съхраняване на продукта
Съхранявайте продукта в сухо помещение.

Гаранция

Всички промени и/или модификации на продукта ще анулират гаранцията. Ние не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта. Този продукт е предназначен само за лична употреба (нормална домашна употреба). Недис не носи отговорност за износване, дефекти и/или повреди, причинени от търговска употреба на продукта.

Отказ от отговорност
Дизайните и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички лога, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици и с настоящото се признават като такива.

Изхвърляне
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци, вие сте отговорни за рециклирането им, така че да може да насърчи устойчивото повторно използване на суровините. За да върнете използвания продукт, можете да използвате обикновените системи за връщане и събиране или да се свържете с магазина, от който е закупен продуктът. Те могат да рециклират този продукт за околната среда.

Документи / Ресурси

Мобилен маслен радиатор nedis HTOI30WT7 [pdf] Ръководство на потребителя
HTOI30WT7 Мобилен маслен радиатор, HTOI30WT7, Мобилен маслен радиатор, Маслен радиатор, Радиатор

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *