NN-SG626S Микровълнова фурна домакинска

Ръководство за собственика
Микровълнова фурна Само за домакинска употреба Модел № NN-SG626S
NN-SG616B NN-SG626B NN-SG626W
NN-SG656W
NN-SG636W

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА.

За съдействие, моля свържете се с нас чрез web на адрес:

http://www.panasonic.ca/english/support

(Само за Канада)

PN:16170000A87407 Отпечатано в Китай
Panasonic Canada Inc., 2021 г

СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ …………………………………………………………………………………………………………1-3 Инструкции за инсталиране и заземяване… …………………………………………………………………………………………….3-5 Приготвяне на храната…………………… ……………………………………………………………………………………………………………5-6 Разположение на контролите ……… ………………………………………………………………………………………………………………………. 8
операция
Използване на микровълновата за първи път …………………………………………………………………………………………………….. 9 Настройка на Часовник ………………………………………………………………………………………………………………………………… … 9 Настройка на заключването за безопасност на децата…………………………………………………………………………………………………………………… …9 Готвене …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… 9-10 Задаване на време за изправено положение …………………………………………………………………………………………………… …………………………. 10 Задаване на отложен старт………………………………………………………………………………………………………………………… ……10 Бързи 30 ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… 11 Пуканки …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………11 Автоматично размразяване ………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. 12 съвета и техники за размразяване ………………………………………………………………… ………………………………………………12 Автоматично подгряване …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………13 Автоматично готвене ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………13 Таблица за автоматично готвене ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………..14 Настройка на таймера ………………………………… ………………………………………………………………………………………………….14 Хранителни характеристики ………………………… ……………………………………………………………………………………………………..15
поддръжка
Грижа и почистване на вашата микровълнова фурна……………………………………………………………………………………………….16 Аксесоари за пазаруване………… ……………………………………………………………………………………………………………………….16 Преди да поискате сервиз …………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Ограничена гаранция ( Само за САЩ) ……………………………………………………………………………………………………………….18
Главна информация
Спецификации ………………………………………………………………………………………………………………………………… …… 19 Запис на потребител ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. 20

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вашата безопасност и безопасността на другите са много важни.

Ние предоставихме важни съобщения за безопасност в това ръководство и върху вашия уред. Винаги четете и спазвайте всички съобщения за безопасност.

Това е символът за предупреждение за безопасност. Използва се, за да ви предупреди за потенциални опасности, които могат да убият или наранят вас и другите.

Всички съобщения за безопасност ще следват символа за предупреждение за безопасност и думата „ОПАСНОСТ“, „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ или „ВНИМАНИЕ“. Тези думи означават:

ОПАСНОСТ

Можете да бъдете убити или сериозно ранени, ако не следвате веднага инструкциите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако не следвате инструкциите, можете да загинете или да пострадате сериозно.
ВНИМАНИЕ Можете да бъдете изложени на потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване. Всички съобщения за безопасност ще ви кажат каква е потенциалната опасност, ще ви кажат как да намалите вероятността от нараняване и ще ви кажат какво може да се случи, ако инструкциите не се спазват.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГАНЕ НА ВЪЗМОЖНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СВЪРЗАНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

(a) НЕ се опитвайте да работите с тази фурна с отворена врата, тъй като работата с отворена врата може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не победите или tampс предпазните блокировки.
(b) НЕ поставяйте никакви предмети между предната страна на фурната и вратата и не позволявайте замърсяване или остатъци от почистващ препарат да се натрупат върху уплътнителните повърхности.
(c) НЕ работете с фурната, ако е повредена. Това е особено

важно е вратата на фурната да се затваря правилно и да няма повреда по: (1) ВРАТА (огъната),
(2) ПАНТИ И РЕЗЕТА (счупени или разхлабени),
(3) УПЛЪТНЕНИЯ НА ВРАТИ И УПЛЪТНЯВАЩИ ПОВЪРХНОСТИ.
(d) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никой, освен от подходящо квалифициран сервизен персонал.

Благодарим ви, че закупихте микровълнова фурна Panasonic
При използване на електрически уреди трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар, нараняване на хора или излагане на прекомерна микровълнова енергия:
1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда. 2. Прочетете и следвайте конкретните: „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОЛЕМНО СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ“, намираща се на
страница 1. 3. Този уред трябва да бъде заземен. Свързвайте само към правилно заземен контакт. Вижте “ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ” на страницата
3. 4. Инсталирайте или намерете този уред само в съответствие с предоставените инструкции за инсталиране. 5. Както при всеки уред, необходимо е внимателно наблюдение, когато се използва от деца. 6. Когато почиствате повърхностите на вратата и фурната, които се събират при затваряне на вратата, използвайте само меки, неабразивни сапуни или препарати
нежно се нанася с гъба или друга кърпа. 7. Дръжте кабела далеч от нагрята повърхност. 8. Течности, като вода, кафе или чай, могат да прегреят над точката на кипене, без да изглежда, че кипят. Видими
не винаги има бълбукане или кипене, когато съдът се извади от микровълновата фурна. ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО МНОГО ГОРЕЩА ТЕЧНОСТ, ВНЕЗАПНО ИЗКИПЯЩА, КОГАТО КОНТЕЙНЕРЪТ БЪДЕ БЪЛГРАНЕН ИЛИ В ТЕЧНОСТТА БЪДЕ ПОСТАВЕН ПРИБОР. За да намалите риска от нараняване на хора: (a) НЕ прегрявайте течността.

EN-1

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (продължение)
(b) Разредете течността преди и по средата на загряването. (c) НЕ използвайте контейнери с прави страни и тесни гърла. (d) След нагряване оставете контейнера да престои в микровълновата фурна за кратко, преди да извадите контейнера. (д) Бъдете изключително внимателни, когато поставяте лъжица или друг прибор в контейнера. 9. Този уред трябва да се обслужва само от квалифициран сервизен персонал. Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка. 10. За да намалите риска от пожар във вътрешността на фурната: (a) НЕ преварявайте храната. Внимателно поставете уреда, когато хартия, пластмаса или други запалими материали са поставени вътре
фурна, за да улесните готвенето. (b) Отстранете усуканите жици от хартиен или пластмасов плик, преди да поставите плика във фурната. (c) Ако материал вътре във фурната се запали, дръжте вратата на фурната затворена, изключете фурната и извадете захранващия кабел или изключете захранването на
предпазителя или панела на прекъсвача. (d) НЕ използвайте кухината за съхранение. НЕ оставяйте хартиени изделия, прибори за готвене или храна в кухината, когато не са вътре
използване. 11. Някои продукти като цели яйца и запечатани контейнери, напрample, затворените стъклени буркани могат да експлодират и не трябва да бъдат
загрят в тази фурна. 12. НЕ съхранявайте този уред на открито. НЕ използвайте този продукт близо до вода – напрample, близо до кухненска мивка, в мокро мазе,
близо до плувен басейн или подобно място. 13. НЕ потапяйте кабела или щепсела във вода или друга течност. 14. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството. Не използвайте корозивни химикали или изпарения в този уред.
Този тип фурна е специално проектирана за затопляне, готвене или сушене на храна. Не е предназначен за промишлена или лабораторна употреба. 15. НЕ работете с този уред, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е бил повреден или изпуснат. 16. НЕ покривайте и не блокирайте никакви отвори на уреда. 17. НЕ позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
БЪЛГАРИЯ ИЗПОЛЗВАНЕ САМО
(НЕ Е ЗА ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА)

прибори

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване: Плътно затворените прибори могат да експлодират. Затворените контейнери трябва да се отварят и пластмасовите торбички трябва да се пробият преди готвене. Вижте инструкциите за „Материали, които можете да използвате в микровълнова фурна“. или „Материалите не могат да се използват в микровълнова фурна.“ Може да има определени неметални прибори, които не са безопасни за използване в микровълнова печка. Ако се съмнявате, можете да тествате прибора по въпроса, като следвате процедурата по-долу.

2. Гответе на максимална мощност за 1 мин. 3. Пипайте внимателно прибора. Ако празният съд е топъл, не го използвайте
за готвене в микровълнова фурна. 4. НЕ превишавайте 1 минута за готвене.
ВНИМАНИЕ
ПАЗЕТЕ КУХИНАТА ЧИСТА

Тест за прибори:
1. Напълнете подходящ за микровълнова фурна контейнер с 1 чаша студена вода (250 ml) заедно с прибора в Queson.

EN-2

РАДИО ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
1. Работата на микровълновата фурна може да причини смущения във вашето радио, телевизор или подобно оборудване.
2. Когато има смущения, те могат да бъдат намалени или елиминирани чрез предприемане на следните мерки: (a) Почистете вратата и уплътнителната повърхност на фурната. (b) Пренасочете приемната антена на радиото или телевизията. (c) Преместете микровълновата фурна по отношение на приемника. (d) Преместете микровълновата фурна далеч от приемника. (д) Включете микровълновата фурна в различен контакт, така че микровълновата фурна и приемникът да са в различни разклонени вериги.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Инструкции за заземяване ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН.
В случай на късо съединение на електричеството, заземяването намалява риска от токов удар, като осигурява изпускателен проводник за електрическия ток. Този уред е оборудван с кабел със заземяващ проводник със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в контакт, който е правилно инсталиран и заземен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилното използване на заземяването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервиз, ако инструкциите за заземяване не са напълно разбрани или ако има съмнение дали уредът е правилно заземен. Ако е необходимо да използвате удължителен кабел, използвайте само 3-жилен удължителен кабел, който има заземен щепсел с 3 остриета и контакт с 3 гнезда, който ще приеме щепсела на уреда. Маркираният обхват на удължителния кабел трябва да бъде равен или по-голям от електрическия обхват на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар: Неправилното използване на заземяването може да доведе до токов удар. Не включвайте в контакт, ако уредът не е правилно инсталиран и заземен. 1. Осигурен е къс захранващ кабел за намаляване на рисковете
в резултат на заплитане или спъване в по-дълъг кабел. 2. Не се препоръчват по-дълги комплекти кабели или удължители.
3. Ако се използва дълъг кабел или удължител: (a) Маркираният електрически обхват на комплекта кабели или удължителния кабел трябва да бъде поне толкова голям, колкото електрическия обхват на уреда. (b) Удължителният кабел трябва да бъде заземен тип 3-жилен кабел. (c) По-дългият кабел трябва да бъде подреден така, че да не се навива върху плота или масата, където може да бъде издърпан от деца или неволно спънат.

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар: Докосването на някои от вътрешните компоненти може да причини сериозно нараняване или смърт. Не разглобявайте този уред.

EN-3

(c

Инструкции за заземяване

Инструкции за заземяване

ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВИ.

В случай на електрическа

3-зъбен щепсел

късо съединение, заземяване

намалява риска от електричество

шок чрез осигуряване на бягство

проводник за електрически ток.

Този уред е оборудван с кабел с a

Заземен щепсел

заземителен проводник със заземяващ щепсел.

3-зъбно гнездо

Щепселът трябва да бъде включен в контакт, който е правилно инсталиран и заземен. · Включете в правилно инсталиран и заземен триконтактен кабел
изход. · НЕ отстранявайте заземяващия щифт. · НЕ използвайте адаптер.

Изисквания за окабеляване
1. Фурната трябва да работи на СПЕЦИАЛЕН КРУГ. Никой друг уред не трябва да споделя веригата с микровълновата фурна. Ако се случи, предпазителят на разклонителната верига може да изгори или прекъсвачът да се откачи.
2. Фурната трябва да бъде включена в заземен изход 20 A, 120 V, 60 Hz. Когато се срещне стандартен извод с два зъба, личната отговорност и задължение на потребителя е той да бъде заменен с правилно заземен контакт с три зъба.
3. VOLTAGИзползваният Е трябва да е същият, както е посочен в тази микровълнова фурна (120 V, 60 Hz).
4. Използване на по-висок обемtage е опасно и може да доведе до пожар или повреда на фурната. Използване на по -ниско обемtage ще предизвика бавно готвене. Panasonic НЕ носи отговорност за повреди, произтичащи от използването на фурната с всякакъв обемtagд, различни от посочените.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ТВ / РАДИО / БЕЗЖИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Този продукт е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията или микровълновата фурна, съгласно Част 18 от правилата на FCC. Този продукт може да излъчва радиочестотна енергия, която може да причини смущения на такива продукти като радио, телевизор, бебефон, безжичен телефон, Bluetooth, безжичен рутер и др., Което може да бъде потвърдено чрез изключване и включване на този продукт. Ако присъства, потребителят се насърчава да се опита да коригира, като предприеме една или повече от следните контрамерки:
(1) Увеличете разстоянието между разстоянието между микровълновата фурна и други продукти, които получават смущения.
(2) Ако е възможно, използвайте правилно инсталирана приемна антена и/или преориентирайте приемната антена на другия продукт, който получава смущения.
(3) Включете микровълновата фурна в различен контакт от другия продукт, който получава смущения.
(4) Почистете вратите и уплътнителните повърхности на фурната. (Вижте Грижа и почистване на вашата микровълнова фурна)

EN-4

Инсталиране

Разгледайте фурната си
Разопаковайте фурната, отстранете целия опаковъчен материал и прегледайте фурната за повреди като вдлъбнатини, счупени резета на вратата или пукнатини по вратата. Незабавно уведомете търговеца, ако фурната е повредена. НЕ монтирайте, ако фурната е повредена.
Поставяне на фурна
1. Фурната трябва да бъде поставена върху равна, стабилна повърхност. За правилна вентилация се изисква минимално разстояние от 3.0 инча (7.5 см) между фурната и всички съседни стени, а дясната страна трябва да е отворена. Оставете минимално свободно пространство от 12 инча (30 см) над фурната.
(a) НЕ блокирайте вентилационните отвори. Ако те са блокирани по време на работа, фурната може да прегрее и да се повреди.
(b) НЕ поставяйте фурна близо до горещо, damp повърхност като газов или електрически умивалник, мивка или съдомиялна машина.
(c) НЕ включвайте фурната, когато влажността в помещението е прекомерна.
2. Тази фурна е произведена само за битова употреба. Не е одобрен или тестван за мобилни превозни средства, морски или търговски цели.

Инсталиране
1. НЕ блокирайте вентилационните отвори. Ако те са блокирани по време на работа, фурната може да прегрее. Ако фурната прегрее, термично защитно устройство ще я изключи. Фурната ще остане неработеща, докато не се охлади.

Приготвяне на храна

Следвайте тези предпазни мерки при готвене във фурната.
ВАЖНО Правилното готвене зависи от мощността, настройката за време и количеството храна. Ако използвате по-малка порция от препоръчаната, но готвите по времето за препоръчителната порция, може да възникне пожар.
1) КОНСЕРВИРАНЕ НА ДОМА / СТЕРИЛИЗИРАНЕ / СУШЕНЕ НА ХРАНИ / МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА ХРАНИ
· НЕ използвайте фурната си за домашно консервиране. Вашата фурна не може да поддържа храната на подходящата температура за консервиране. Храната може да бъде замърсена и след това да се развали.
· НЕ използвайте микровълновата фурна за стерилизация на предмети (бебешки бутилки и др.). Трудно е да поддържате фурната на висока температура, необходима за стерилизация.
· НЕ сушете меса, билки, плодове или зеленчуци във фурната си. Малки количества храна или храни с ниско съдържание на влага могат да изсъхнат, да изгорят или да се запалят, ако се прегреят.

ВНИМАНИЕ: Когато използвате предварително опаковани пуканки за микровълнова фурна, можете да следвате препоръчаните инструкции за опаковката или да използвате бутона Popcorn (вижте страница 10). В противен случай пуканките може да не изскочат адекватно или да се възпламенят и да предизвикат пожар. Никога не оставяйте фурната без надзор, когато пукате пуканки. Оставете чантата с пуканки да се охлади преди отваряне и винаги отваряйте торбата с лице към тялото и тялото, за да предотвратите изгаряния с пара.

2) КУКУРКА
Пуканките могат да се пукат в царевичен попър в микровълнова фурна. Предлагат се и пуканки с микровълнова фурна, които се появяват в собствена опаковка. Следвайте указанията на производителите на пуканки и използвайте марка, подходяща за мощността на готвене на вашата микровълнова фурна.

EN-5

Приготвяне на храна (продължение)

3) ДЪЛБОКО ПЪРЖЕНЕ НА МАСЛИНА · НЕ ЗАПЪРЗВАЙТЕ в дълбоката микровълнова фурна. Готварски масла
може да избухне в пламък и да причини повреда на фурната и да доведе до изгаряния. Микровълновите прибори може да не издържат на температурата на горещото масло и могат да се счупят или разтопят.
4) ХРАНА С НЕПОРЕСНА КОЖА · НЕ ГОТВЕТЕ / ПРЕТОПЛЕТЕ ЦЕЛИ ЯЙЦА, С ИЛИ БЕЗ
ЧЕРЕПКАТА.
Натрупването на пара в цели яйца може да причини експлозията им и евентуално да повреди фурната или да причини нараняване. Претоплянето на НАРЯЗАНИ твърдо сварени яйца и готвенето на БЪРШАНИ яйца е безопасно. · Картофи, ябълки, цели тикви и колбаси са изхampмалко храни с непореста кожа. Тези видове храни трябва да се пробият преди готвене в микровълнова печка, за да не се взривят.
ВНИМАНИЕ: Готвенето на сухи или стари картофи може да причини пожар.
5) СТЪКЛЕНА ЛОТА / КОНТЕЙНЕРИ ЗА ГОТВЕНЕ / ФОЛИО · Контейнерите за готвене се нагряват по време на микровълнова печка. Топлината е
прехвърлени от ГОРЕЩАТА храна в контейнера и стъклената тава. Използвайте държачи за съдове, когато изваждате контейнери от фурната или когато отстранявате капаци или капаци от пластмасова обвивка от съдовете за готвене, за да избегнете изгаряния. · Стъклената тава ще се нагорещи по време на готвене. Трябва да се остави да се охлади преди работа или преди хартиени изделия, като хартиени чинии или торбички за пуканки в микровълнова фурна, да се поставят във фурната за готвене в микровълнова фурна. · Когато използвате фолио във фурната, оставете поне 1 инч (2.5 см) пространство между фолиото и вътрешните стени на фурната или вратата. · Не трябва да се използват съдове с метална облицовка, тъй като може да възникне дъга.

8) ТЕРМОМЕТРИ · НЕ използвайте конвенционални
термометър за месо във вашата фурна. Може да се появи дъга. Предлагат се термометри за микровълнова фурна както за месо, така и за бонбони.
9) БЕБЕШКА ФОРМУЛА / ХРАНА ЗА БЕБЕТА · НЕ ЗАГРЯВАЙТЕ бебешка формула или бебе
храна в микровълновата фурна. Стъкленият буркан или повърхността на храната може да изглежда топло, докато вътрешността може да е толкова гореща, че да изгори устата и хранопровода на бебето.
10) ПОДГРЕВАНЕ НА Сладкарски изделия · Когато претопляте сладкиши, проверете температурите на
пълнежи преди ядене. Някои храни имат пълнежи, които се нагряват по-бързо и могат да бъдат изключително горещи, докато повърхността остава топла на допир (напр.ample, желе понички).
11) ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ФУРНАТА · НЕ използвайте фурната за други цели, различни от
приготвяне на храна.

6) КЪРПИ / КЪРПИ · НЕ използвайте хартиени кърпи или кърпи, които съдържат синтетични влакна
вплетени в тях. Синтетичните влакна могат да причинят запалване на кърпата. Използвайте хартиени кърпи под наблюдение.
7) КАФЕНЯВАЩИ ЯСТИЯ / ЧУБИ ЗА ГОТВЕНЕ НА ФУРНА · Използвайте само предназначени за покафеняване съдове
за готвене в микровълнова печка. Проверете информацията за ястието за покафеняване за инструкции/схема за нагряване. НЕ загрявайте предварително запеченото ястие повече от шест минути. · Ако за готвене в микровълнова фурна се използва торбичка за готвене, пригответе се според указанията на опаковката. НЕ използвайте телена връзка, за да затворите чантата. Вместо това използвайте пластмасови връзки, памучен шнур или лента, изрязана от отворения край на чантата.

EN-6

Ръководство за съдове

Този раздел отговаря на въпроса: „Мога ли да използвам в микровълновата?“

Алуминиево фолио Не се препоръчва да се използва. Може да възникне дъга, ако фолиото е твърде близо до стената или вратата на фурната и причини повреда на фурната.
Браунинг ястие Да. Използвайте само съдове, които са предназначени за готвене в микровълнова фурна. Проверете информацията за съда за потъмняване за инструкции / отоплителна таблица. Не загрявайте предварително повече от шест минути.
Кафяви хартиени торбички Не. Те могат да причинят пожар във фурната.

Стъклени буркани. Не. Повечето стъклени буркани не са топлоустойчиви.
Топлоустойчива фурна Стъклени съдове / керамика Да, но само такива за готвене в микровълнова фурна и покафеняване. (Вижте КОНТЕЙНЕРНО ИЗПИТВАНЕ по-долу.)
Метален съд за печене. Металът може да причини дъга и повреда на вашата фурна.

Безопасно за микровълнова фурна Да. Ако е обозначено като Безопасно за микровълнова печка, проверете указанията на производителя за използване при микровълново отопление. Някои съдове за хранене могат да посочат на гърба на съда „Безопасно за микровълнова фурна“.
Съдове за вечеря Ако няма етикет, използвайте КОНТЕЙНЕР ТЕСТ по-долу.

Метални усукващи връзки. Може да предизвика искрене, което може да причини пожар във фурната.
Торба за готвене на фурна Да. Следвайте указанията на производителите. Затворете чантата с предоставената найлонова вратовръзка, лента, изрязана от края на чантата, или парче памучен шнур. Не затваряйте с метални връзки. Направете шест 1/2-инчови процепа близо до затварянето.

Еднократни ястия от полиестерен картон Да. Някои замразени храни са опаковани в тези ястия. Също така могат да бъдат закупени в някои хранителни магазини.
Картонени кутии за бързо хранене с метална дръжка №. Металната дръжка може да причини дъга.
Тави за замразени вечери Ако са направени за микровълнова фурна, тогава да. Ако съдържа метал, тогава не.

Хартиени чинии/чаши Да. Използвайте за затопляне на готвени храни и за готвене на храни, които изискват кратко време за готвене, като хот-дог. Не поставяйте в микровълнова хартиени чаши; те могат да прегреят и да се запалят.
Кърпи и салфетки Да, само хартиени салфетки / кърпи. Използвайте за затопляне на рула и сандвичи, само ако са етикетирани като безопасни за микровълнова употреба. НЕ използвайте рециклирани хартиени кърпи.
Хартия за пергамент Да. Използвайте като капак, за да предотвратите пръскането.

Проверете инструкциите на производителите на микровълнови печки за препоръчителни употреби. Някои пластмасови контейнери, безопасни за микровълнова фурна, не са подходящи за готвене на храни с високо съдържание на мазнини или захар. Топлината от гореща храна може да причини изкривяване.
Пластмаса, меламин №. Този материал абсорбира микровълновата енергия. Ястията стават ГОРЕЩИ!
Пластмасови чаши от пяна Да, с повишено внимание. Пластмасовата пяна ще се стопи, ако храните достигнат висока температура. Използвайте краткосрочно само за подгряване на храни до ниска температура на сервиране. Не микровълнови хартиени чаши; те могат да прегреят и да се възпламенят.
Пластмасова обвивка Да. Използвайте за покриване на храната по време на готвене, за да задържите влагата и да предотвратите пръскането. Трябва да има надпис „Подходящ за микровълново отопление“. Проверете указанията за пакета.
Слама, ракита, дърво Да, само краткосрочно. Използвайте само за краткосрочно претопляне и за да доведете храната до ниска температура на сервиране. Дървото може да изсъхне, да се разцепи или да се напука.
Термометри Могат да се използват само термометри, безопасни за микровълни, НЕ конвенционални термометри.
Восъчна хартия Да. Използвайте като покритие за предотвратяване на пръскане и за задържане на влага.

Пластмасови съдове за готвене
Да, с повишено внимание.
Трябва да има етикет „Подходящ за микровълново нагряване“.

ИЗПИТВАНЕ НА КОНТЕЙНЪРИ
ЗА ТЕСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕР ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА: Напълнете подходяща за микровълнова чаша с хладка вода и я поставете в микровълновата фурна отстрани на празния съд, който ще тествате; загрейте една (1) минута на P10 (ВИСОКА). Ако контейнерът е подходящ за микровълнова фурна (прозрачен за микровълнова енергия), празният контейнер трябва да остане комфортно хладен, а водата трябва да е гореща. Ако съдът е горещ, той е абсорбирал малко микровълнова енергия и НЕ трябва да се използва. Този тест не може да се използва за пластмасови контейнери.

EN-7

12 12

Местоположение на контролите

14

16

18

15 17

19

21 20

22

24

11 23

25

26

13

27

28

29

30

1 Външен въздушен отвор 2 Вътрешен вентилационен отвор 3 Система за предпазно заключване на вратите 4 Отвор за изпускане на въздух 5 Контролен панел 6 Идентификационна табела 7 Стъклена тава 8 Ролков пръстен 9 Топло/пароизолиращо фолио
(не премахвайте) 10 Капак на вълновод
(не премахвайте) 11 Бутон за освобождаване на вратата 12 Предупредителен етикет 13 Етикет на менюто 14 Захранващ кабел 15 Щепсел за захранване 16 Прозорец на дисплея 17 Подложка за пуканки (Вижте страница 10) 18 Подложка за автоматично претопляне
(Вижте страница 12) 19 Подложка за автоматично готвене (Вижте страница 12)
20 Подложка за ниво на мощност (вижте страница 8)

21 Подложка за автоматично размразяване

(Вижте страница 11) 22 Подложка за сервиране/тегло (Вижте страница 10) 23 Подложка Quick 30 (Вижте страница 10) 24 Подложка с повече (Вижте страница 10) 25 Подложка с по-малко (Вижте страница 10)

Бутонът Stop/Reset се натиска веднъж по време на работа на фурната, Pad Start трябва да се натисне отново, за да се рестартира фурната.

26 подложки с цифри 27 подложка за готвене/таймер
(Вижте страница 13)
28 Подложка за настройка на часовника (вижте страница 8)

Звуков сигнал: Когато падът е натиснат правилно, ще се чуе звуков сигнал. Ако се натисне пад и не се чуе звуков сигнал, устройството го е направило

29 Подложка за спиране/нулиране

не или не може да приеме инструкцията.

Преди готвене: Едно докосване изчиства. Когато работи, фурната издава звуков сигнал

всички ваши инструкции. По време на два пъти между програмираните stagES.

готвене: едно докосване временно В края на всяка пълна програма,

спира процеса на готвене.

фурната ще издаде звуков сигнал 5 пъти.

Друго докосване отменя всички ваши

инструкции и час на деня ЗАБЕЛЕЖКА:

или двоеточие се появява на дисплея Ако няма операция след готвене

прозорец.

настройка на програмата, 6 минути по-късно, на

30 Стартова подложка

фурната автоматично ще отмени

След настройка на програма за готвене, програма за готвене. Дисплеят ще

едно докосване позволява на фурната да започне да се връща към дисплея на часовника или дебелото черво.

функциониране. Ако вратата е отворена или

EN-8

операция

Използване на микровълнова фурна Настройка на часовника

за първи път

1

1

Задаване на защитата за деца
1

Готвене
1

Показване на прозорец

Включете в правилно заземен електрически контакт. Фурната автоматично настройва по подразбиране системата за имперски мерки (oz/lb).
2
Натиснете Старт, за да преминете между система за тегло, Метрична
(g/kg) или Imperial (oz/lb).
3
Натиснете Stop/Reset за потвърждение; в прозореца на дисплея ще се появи двоеточие (:). ЗАБЕЛЕЖКИ: Тези опции могат да бъдат избрани само когато включите фурната в контакта.

Когато фурната НЕ готви, натиснете часовник веднъж; дебелото черво ще мига. Въведете час от деня, като използвате цифровите клавиатури.
2
Натиснете Часовник, за да завършите настройката и двоеточието (:) ще спре да мига.
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. За да нулирате часовника, повторете
стъпки. 2. Часовникът ще запази
време на деня, стига фурната да е включена и да има електричество. 3. Часовникът е с 12-часов дисплей. 4. Фурната няма да работи, докато двоеточие (:) мига.

Когато часът от деня се появи на дисплея, натиснете Старт три пъти; ” ” ще се появи на дисплея.
2
Натиснете Stop / Reset три пъти; дисплеят ще се върне към часа на деня и Child Lock ще бъде отменен.
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Тази функция предотвратява
електронна работа на фурната до отмяна. Не заключва вратата. 2. За да настроите или отмените блокировката за безопасност за деца, бутонът Старт или Стоп/Нулиране трябва да се натисне 3 пъти в рамките на 10 секунди. 3. Можете да настроите функцията Child Lock, когато дисплеят показва двоеточие или час от деня.

Ако готвите на висока мощност (10), преминете към стъпка 2. Натиснете Ниво на мощност, докато желаното ниво на мощност се появи на дисплея. P10 е най-високият, а P1 е най-ниският.

Натиснете веднъж два пъти 3 пъти 4 пъти 5 пъти 6 пъти 7 пъти 8 пъти
9 пъти по 10 пъти

Ниво на мощност
P10 (ВИСОКА) P9 P8
P7 (СРЕДНО-ВИСОКО) P6 (СРЕДНО)
P5 P4 P3 (MED-LOW) / DEFROST P2 P1 (LOW)

2

Задайте време за готвене с помощта на цифровите подложки. P10 (HIGH) има макс. време за готвене 30 минути. За други нива на мощност макс. времето е 99 минути, 99 секунди.

Продължено на следващата страница

EN-9

Операция (продължение)

Готвене (продължение) Задаване на постоянна настройка отложено

3

Време

Начало

1

1

4

Натисни старт; готвенето ще започне и времето ще се отброи на дисплея. В края на готвенето ще прозвучат пет звукови сигнала.

Някои рецепти изискват време за престой след готвене. За да направите това, повторете стъпки 1 и 2 в раздела Готвене на предишната страница. След това натиснете Таймер.
2

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. За повторно нагряване използвайте P10 (ВИСОКА)
за течности, P7 (СРЕДНО-ВИСОКО) за повечето храни и P6 (СРЕДНО) за плътни храни. 2. За размразяване използвайте P3 (СРЕДНО-НИСКО).

Началният час може да бъде отложен, за да започне готвенето по-късно. За да направите това, първо натиснете Таймер.
2
Задайте време за готвене, като използвате цифровите клавиатури (вижте предишната страница за максималните времена).
5

НЕ СЕ ПРЕПЕКВАЙТЕ: Тази фурна изисква по-малко време за готвене от по-старите уреди. Прекаленото готвене ще доведе до изсъхване на храната и може да причини пожар. Мощността на готвене на микровълнова фурна ви казва количеството налична микровълнова мощност за готвене.
Stage Готвене:
За повече от един stage за готвене, повторете стъпки 1 и 2 за всеки stage от готвенето, преди да натиснете Старт. Максималният брой stages за готвене е три. При работа ще прозвучат два звукови сигнала между всяко stagд. Пет звукови сигнала ще прозвучат в края на цялата последователност.
Забележка: След непрекъснато пускане на фурната на мощност P10 в продължение на 30 минути, ако процесът на готвене не е приключил, фурната автоматично ще се настрои на мощност P8, за да защити микровълновата печка и да завърши цикъла на готвене. Ако искате да готвите отново на мощност P10, ще трябва да изчакате 15 минути, преди да рестартирате.

Задайте желаното време на изчакване, като използвате цифрови клавиатури (до 99 минути, 99 секунди).
3
Натисни старт. Таймерът ще стартира и след това ще издаде звуков сигнал два пъти в края на времето за готвене (началото на времето за престой). Ще прозвучат пет звукови сигнала, когато изтече времето за изчакване.

Въведете желаното време на закъснение (до 99 минути, 99 секунди), като използвате цифровите клавиатури.
3
Натиснете Ниво на мощност, докато на дисплея се появи желаното ниво на мощност. P10 е най-високият и P1 е най-ниският.

Натисни старт; времето на забавяне ще се отброи, след което готвенето ще започне. В края на готвенето ще прозвучат пет звукови сигнала.
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Когато всеки stage завършва,
фурната ще издаде звуков сигнал два пъти. В края на програмата фурната ще издаде пет звукови сигнала. 2. Ако вратата на фурната се отвори по време на Време на изчакване, Кухненски таймер или Време на забавяне, времето на дисплея ще продължи да отброява. 3. Времето на изчакване и отложеният старт не могат да бъдат програмирани преди автоматична функция. Това е, за да се предотврати повишаването на началната температура на храната.

EN-10

Бързо 30
(Задайте или добавете време за готвене на стъпки от 30 секунди)
1
Натиснете Quick 30, докато желаното време за готвене (до 5 минути) се появи на дисплея. Нивото на мощност е предварително зададено на P10.
2
Натисни старт; готвенето ще започне и времето ще се отброи на дисплея. В края на готвенето ще прозвучат пет звукови сигнала. ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. При желание можете да използвате
други нива на мощност. Изберете желаното ниво на мощност, преди да натиснете Quick 30. 2. След като настроите часа от Quick 30, не можете да използвате цифровите подложки. 3. Подложката Quick 30 може да се използва и за добавяне на повече време по време на ръчно готвене.

Операция (продължение)
Пуканки
(Напрample: За да пуснете 3.5 g (100 унции). от пуканки)

1
Натиснете Popcorn, докато желаният размер се появи на дисплея. Веднъж за 3.5 унции (100 g), два пъти за 3.0 унции (85 g) или три пъти за 1.75 унции (50 g).
2
Ако желаете, натиснете More веднъж, за да добавите 10 секунди или два пъти, за да добавите 20 секунди. Натиснете Less веднъж, за да извадите 10 секунди или два пъти, за да извадите 20 секунди.
3

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Извадете една торба наведнъж.
2. Поставете торбата във фурната според указанията на производителя.
3. Започнете с пуканки със стайна температура.
4. Оставете пуканата царевица да престои неотворена за няколко минути.
5. Отворете торбата внимателно, за да предотвратите изгаряния, защото ще излезе пара.
6. Не загрявайте повторно неизпушени ядки и не използвайте повторно торбичка.
7. Ако пуканките са с различно тегло от посоченото, следвайте инструкциите на опаковката на пуканките.
8. Никога не оставяйте фурната без надзор.
9. Ако пукането се забави до 2 до 3 секунди между пуканията, спрете фурната. Прекаленото готвене може да изгори пуканките или да причини пожар.
10. Когато пускате няколко торбички една след друга, времето за готвене може леко да варира. Това не се отразява на резултатите от пуканките.

Натисни старт; готвенето ще започне и времето ще се отброи на дисплея. В края на готвенето ще прозвучат пет звукови сигнала.

EN-11

Автоматично размразяване
1
Тази функция ви позволява да размразявате храни като месо, птици и морски дарове, просто като въведете теглото. Натиснете Автоматично размразяване.
2

Операция (продължение)

Конверсия

Съвети и техники за размразяване

Следвайте графиката, за да конвертирате унции или стотни от паунда в десети от паунда. За да използвате автоматично размразяване, въведете теглото на храната в лири (1.0) и десети от паунд (0.1). Ако парче месо тежи 1.95 lbs или 1 lb 14 oz, въведете 1.9 lbs.

Унции

Стотни лира

Десети лира

0

.01 - .05

0.0

1 - 2 .06 - .15

0.1

3 - 4 .16 - .25

0.2

5

.26 - .35

0.3

6 - 7 .36 - .45

0.4

8

.46 - .55

0.5

9 - 10 .56 - .65

0.6

11 - 12 .66 - .75

0.7

13

.76 - .85

0.8

14 - 15 .86 - .95

0.9

Подготовка за замразяване: 1. Замразете месото, птиците и рибата
пакети само с един или два слоя храна. Поставете восъчна хартия между слоевете. 2. Опаковайте в плътни пластмасови опаковки, торбички (с надпис „За фризер“) или хартия за фризер. 3. Отстранете колкото е възможно повече въздух. 4. Запечатайте добре, дата и етикет.
За размразяване: 1. Отстранете опаковката. Това помага
влагата да се изпари. Соковете от храната могат да станат горещи и да сготвят храната. 2. Поставете храната в подходящ за микровълнова фурна съд. 3. Поставете печеното с мазнината надолу. Поставете цялото птиче месо с гърдите надолу. 4. Изберете мощност и минимално време, така че артикулите да бъдат недостатъчно размразени.

5. Източете течностите по време на размразяването. 6. Обръщайте (обръщайте) предмети по време на
размразяване.
След размразяване: 1. Големите предмети може да са ледени в
център. Размразяването ще завърши по време на Времето за престой. 2. Оставете да престои, покрито, като следвате указанията за времето на престой на страница 9. 3. Изплакнете храните, посочени в таблицата. 4. Артикулите, които са били наслоени, трябва да се изплакнат отделно или да престоят по-дълго време.

“dEF” ще се появи за кратко на дисплея, след което ще се появи тире до единиците за тегло. Въведете теглото на храната с помощта на цифровите подложки.
3
Натисни старт. Размразяването ще започне. Храните с по-голямо тегло ще предизвикат сигнал по средата на размразяването. Ако прозвучат два звукови сигнала, обърнете и/или пренаредете храните.
ЗАБЕЛЕЖКА: Максималното тегло за автоматично размразяване е 6 lbs. (2.7 кг).

ХРАНИ
Риба и морски дарове Месо от раци [до 3 lbs. (1.4 кг)] Рибни пържоли Рибни филета
Морски миди
Месо от цяла риба, печено смляно месо [2½-4 lbs. (1.1-1.8 кг)] Котлети/Пържола Ребра/Т-кост
Задушете месо
Черен дроб (тънко нарязан)
Бекон (нарязан) Птиче пиле, цяло [до 3 lbs. (1.4 кг)]
Кюфтета
Парчета корниш кокошки пуешки гърди [5-6 lbs. (2.3-2.7 кг)]

ВРЕМЕ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ при P3 минути (на lb)
6 4 до 6 4 до 6 4 до 6 4 до 6
4 до 5 4 до 8 6 до 8 6 до 8 4 до 8
4 6 до 4 XNUMX XNUMX XNUMX
4 да 6
4 до 6 4 до 6 6 до 8
6

ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕ
Разчупете/пренаредете Обърнете
Обърнете/Пренаредете Разбийте/
Отстранете размразените парчета Обърнете Обърнете/
Отстранете размразената част
Обърнете се
Обърни/Пренареди Обърни/Пренареди
Разчупете / Премахнете размразените парчета
Отцедете течността/Обърнете/ Отделете парчетата Обърнете
Обърнете се
Разчупете / Обърнете / Премахнете размразените парчета
Разчупете/Обърнете Обърнете
Обърнете се

СЛЕД РАЗМРАЗЯВАНЕ Време за престой Изплакване

5 мин.

ДА

10 мин. 30 мин. в хладилник.
НЕ 5 мин.
— 20 мин. в хладилник.
5 минути. ДА
10 мин. 20 мин. в хладилник.

EN-12

Операция (продължение)

Автоматично загряване
1
Натиснете Автоматично подгряване.
2
Ако желаете, натиснете Auto Heat няколко пъти, за да изберете 9.0,12.0,15.0,18.0 Oz.
3

Автоматично готвене

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1

1. След като сте използвали Auto

Функция за претопляне няколко пъти

може да решите, че предпочитате

вашата храна, приготвена до различна степен на готовност, затова вие

ще използва повече/по-малко

Натиснете Автоматично готвене, докато

подложки.

номер, съответстващ на

2. Всички храни трябва да бъдат предварително сготвени. желаната храна се появява в

3. Храните винаги трябва да са покрити (вижте таблицата на следващия

хлабаво с пластмасова обвивка, восък

страница).

хартия или капак за гювеч.

Гювечета: Добавете три до четири

2

супени лъжици течност, покрийте с

капак или вентилирана пластмасова обвивка. Разбъркайте

когато на дисплея се появи час

прозорец.

Консервирани храни: Изпразнете съдържанието в гювеч или купа за сервиране, покрийте съда с капак или пластмасово фолио с вентилация. След повторно загряване оставете да престои няколко минути.

Чиния с храна: Подредете храна в чиния; отгоре намажете с масло, сос и т.н. Покрийте с капак или проветриво пластмасово фолио. След повторно загряване оставете да престои няколко минути.

Ако желаете, натиснете Сервиране/Тегло, за да изберете желаното тегло на храната.

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. След като сте използвали Auto
Функция за готвене няколко пъти, може да решите, че бихте предпочели храната ви да е сготвена пред различна готовност, поради което бихте използвали подложките за повече/по-малко.
2. Автоматичните функции са предоставени за ваше удобство. Ако резултатите не отговарят на вашите индивидуални предпочитания или ако размерът на порцията е различен от посочения на страница 13, моля, вижте ръчното готвене на страница 9.
ПРЕДИ подгряване / готвене:
1. Покрийте храната с капак или с вентилирана пластмасова обвивка. Никога не използвайте плътно затворени пластмасови контейнери – те могат да предотвратят излизането на пара и да доведат до преваряване на храната.
СЛЕД Подгряване / готвене: Всички храни трябва да престоят.

3

Натисни старт. Готвенето е завършено, когато прозвучат пет звукови сигнала.
EN-13

Операция (продължение)

Таблица за автоматично готвене
Вижте таблицата по-долу за категориите Auto Cook.

Рецепта 1. Напитки

Сервиране / Тегло
1-3 чаши (250, 500,750 ml)

Съвети
Тази функция ви позволява да претоплите 1 чаша (250 ml), 2 чаши (500 ml) или 3 чаши (750 ml) напитки със стайна температура, без да задавате мощност и време. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Използвайте подходяща за микровълнова чаша. 2. Нагрятите течности могат да изригнат, ако не са смесени с въздух.
Не загрявайте течности във вашата микровълнова фурна, без да разбърквате преди и по средата на загряването. 3. Трябва да се внимава да не се прегряват течности, когато се използва функцията за напитки. Програмиран е да дава правилни резултати при нагряване на 1-3 чаши течност, започвайки от стайна температура. Прегряването ще доведе до повишен риск от изгаряне или изригване на вода. Вижте страница 2, позиция 18.

2.Пица 3.Картофи
4. Пресни зеленчуци
5. Замразени зеленчуци

4.0, 8.0, 14.0 Oz (100,225,400g) 1, 2, 3 картофа (6 до 8 oz. всеки) (170 – 225 g)
4, 8, 16 унции. (110, 225, 450 g)
9, 12, 18 унции. (250, 350, 500 g)

Поставете парче/филии върху тава за микровълнова печка.
Оставете да престои преди консумация.
Надупчете всеки картоф с вилица 6 пъти на разстояние около повърхността. Поставете картоф или картофи около ръба на покрита с хартиена кърпа стъклена тава (въртяща се маса), на разстояние най-малко 1 инч (2.5 см) един от друг. Не покривай. Оставете да престои 5 минути, за да завършите готвенето.
Всички части трябва да са с еднакъв размер. Измийте обилно, добавете 1 с.л. вода на 1/2 чаша зеленчуци и покрийте с капак или вентилирана пластмасова обвивка. Не сол/масло, докато не приключи готвенето.
Измийте обилно, добавете 1 с.л. вода на 1/2 чаша зеленчуци и покрийте с капак или вентилирана пластмасова обвивка. Не сол/масло, докато не приключи готвенето. (Не е подходящо за зеленчуци в масло или сос.) След 2 звукови сигнала разбъркайте или пренаредете.

6. Замразени предястия

4 унции. (8, 16, 100 g)

7.Сервиране на вечеря

9,16,32 унции (250, 450,900 g)

Следвайте указанията на производителя за подготовка. След 2 звукови сигнала разбъркайте или пренаредете. Бъдете внимателни, когато отстранявате филмовото покритие след готвене. Извадете с лице от вас, за да избегнете изгаряния от пара. Ако е необходимо допълнително време, продължете да готвите ръчно.
Подредете храната върху подходящ за микровълнова фурна съд; отгоре намажете с масло, сос и т.н. Покрийте с капак или пластмасово фолио с вентилатор. Когато готвенето приключи, зумер
звучи пет пъти и след това оставете да престои няколко минути.

ОМЛЕТ
Добив за основна рецепта за омлет: 1 порция 1 супена лъжица масло или маргарин 2 яйца 2 супени лъжици мляко Сол и смлян черен пипер, ако желаете Загрейте маслото в подходящ за микровълнова 8-инчов кръгъл съд, 20 секунди при P10 или докато се разтопи. Обърнете чинията, за да намажете дъното с масло. Междувременно смесете останалите съставки

в отделна купа, разбийте и изсипете в чинията за пай. Гответе, покрити с вентилирана пластмасова обвивка, гответе 2 минути при P10. Оставете да престои 2 минути. С шпатула разхлабете краищата на омлета от чинията, сгънете на трети, за да сервирате. Винаги разбивайте яйцата преди да приготвите омлета.
ЗАБЕЛЕЖКА: Двойни съставки за омлет от 4 яйца.

Настройка на таймера
1
Тази функция ви позволява да програмирате фурната като кухненски таймер. Натиснете Timer веднъж.
2
Задайте желаното време с помощта на цифрови клавиатури (до 99 минути, 99 секунди).
3
Натисни старт. Таймерът ще отброи без готвене и ще издаде пет звукови сигнала, когато е готово. Внимание: Ако фурната lamp свети, докато използвате функцията таймер, фурната НЕ е настроена правилно; СПРЕТЕ ФУРНАТА НЕЗАБАВНО и прочетете отново инструкциите.

EN-14

Характеристики на храната

Характеристики на храната
Кост и мазнини
Както костите, така и мазнините влияят върху готвенето. Костите могат да причинят нередовно готвене. Месото до върховете на костите може да се препече, докато месото, разположено под голяма кост, като кост от шунка, може да бъде недостатъчно сварено. Големите количества мазнини поглъщат микровълнова енергия и месото до тези зони може да се препече.
Плътност
Порестите, ефирни храни като хляб, сладкиши или рулца отнемат по -малко време за приготвяне, отколкото тежки, плътни храни като картофи и печено. Когато подгрявате понички или други храни с различни центрове, бъдете много внимателни. Някои храни имат центрове, направени със захар, вода или мазнини и тези центрове привличат микровълни (напрample, желе понички). Когато желирана поничка се нагрява, желето може да стане изключително горещо, докато външността остава топла на пипане. Това може да доведе до изгаряне, ако храната не се остави да се охлади правилно в центъра.
Количество
Готвенето на два картофа отнема повече време, отколкото на един картоф. С намаляването на количеството на храната намалява и времето за готвене. Преваряването ще доведе до намаляване на съдържанието на влага в храната и може да доведе до пожар. Никога не оставяйте микровълновата фурна без надзор, докато сте в употреба.
Форма
Еднаквите размери се нагряват по-равномерно. Тънкият край на барабана ще се приготви по-бързо от месестия. За да компенсирате неправилните форми, поставете тънки части към центъра на съда и дебели парчета към ръба.

Покритие
Както при конвенционалното готвене, по време на готвене в микровълнова фурна влагата се изпарява. За по-плътно уплътнение се използват капачки за гювечи или найлоново фолио. Когато използвате пластмасово фолио, обезвъздушете пластмасовото фолио, като сгънете задната част на пластмасовото фолио от ръба на съда, за да може парата да излезе. Разхлабете или премахнете найлоновото фолио според указанията на рецептата за престой. Когато сваляте капаци от пластмасова обвивка, както и всякакви стъклени капаци, внимавайте да ги махнете далеч от себе си, за да избегнете изгаряния с пара. Различни степени на задържане на влага се получават и чрез използване на восъчна хартия или хартиени кърпи.
Време за готвене
Времето за готвене ще варира поради вариациите във формата на храната, стартовата температура и регионалните предпочитания. Винаги гответе храна за минималното време за готвене, дадено в рецепта, и проверявайте за готовност. Ако храната е недоготвена, продължете да готвите. По-лесно е да добавите време към недостатъчно сварен продукт. След като храната се препече, нищо не може да се направи.
Бъркането
Обикновено е необходимо разбъркване по време на готвене в микровълнова фурна. Винаги носете приготвените външни ръбове към центъра, а по-малко приготвените централни части към външната страна на съда.
Пренареждане
Пренаредете малки предмети като пилешки парченца, скариди, банички с хамбургер или свински пържоли. Пренаредете парчета от ръба към центъра и парчета от центъра до ръба на съда.
Обръщане
Не е възможно да разбърквате някои храни, за да разпределите равномерно топлината. Понякога микровълновата енергия ще се концентрира в една област от храната. За да се гарантира равномерното готвене, тези храни трябва да се обърнат. Обърнете големите храни, като печени или пуйки, по средата на готвенето.

Размер
Тънките парчета се готвят по-бързо от дебелите парчета.
Начална температура
Храните, които са със стайна температура, се готвят по-малко време, отколкото ако са охладени, охладени или замразени.

Време на стояне
Повечето храни ще продължат да се готвят чрез проводимост след изключване на микровълновата фурна. След готвене на месо, вътрешната температура ще се повиши от 5 ° F до 15 ° F (3 ° C до 8 ° C), ако се остави да престои, опъната с фолио, за 10 до 15 минути. Гювечетата и зеленчуците се нуждаят от по-кратко време за престой, но това време за престой е необходимо, за да позволят на храните да завършат готвенето до центъра, без да се преваряват по краищата.

Техники за готвене
пронизителен
Храните с кожи или мембрани трябва да бъдат пробити, нарязани или да бъдат обелени ивици от кожата преди готвене, за да може парата да излезе. Пробийте миди, стриди, пилешки дробчета, цели картофи и цели зеленчуци. Цели ябълки или нови картофи трябва да имат 1-инчова лента от кожата, обелена преди готвене. Нарежете колбаси и кренвирши. Не гответе / подгрявайте цели яйца, със или без черупката. Натрупването на пара в цели яйца може да доведе до експлозия и евентуално да повреди фурната или да причини нараняване. Повторното нагряване на ТВЪРДО сварени яйца и готвенето на ЯЙЧЕНИ яйца е безопасно.
запържване
Храните няма да имат същия кафяв вид като конвенционално приготвените храни или тези храни, приготвени с помощта на функция за покафеняване. Месото и птиците могат да бъдат покрити със сос за кафяво, сос Уорчестър, сос за барбекю или сос за кафяв шейк. За да използвате, комбинирайте соса за покафеняване с разтопено масло или маргарин и намажете с четка преди готвене. За бързи хлябове или кифли в рецептата може да се използва кафява захар вместо гранулирана захар или повърхността може да се поръси с тъмни подправки преди готвене.

Тест за готовност
Същите тестове за готовност, използвани при конвенционалното готвене, могат да се използват и за готвене в микровълнова фурна. Месото се прави, когато се разклони или разцепи влакна. Пилето се прави, когато соковете са бистро жълти и барабанът се движи свободно. Рибата се прави, когато се лющи и е непрозрачна. Тортата се прави, когато се постави клечка за зъби или тестер за тестени изделия и излезе чист.
Проверете храните, за да видите дали са приготвени според препоръчаните температури от Министерството на земеделието на САЩ. За да проверите за готовност, поставете термометър за месо в дебела или плътна област, далеч от мазнини или кости. НИКОГА не оставяйте термометъра в храната по време на готвене, освен ако не е одобрен за използване в микровълнова фурна.

Temp
160 ° F
165 ° F
170 ° F

Храна
За прясно свинско месо, мляно месо, бели домашни птици без кости, риба, морски дарове, ястия с яйца и замразени готови храни.
За остатъци, готови за претопляне охладени и деликатеси и „пресни“ храни. За бяло птиче месо.

Отстояние

180 ° F

Индивидуални храни, като печени картофи, кексчета и предястия, ще се готвят

по-равномерно, ако се поставят във фурната на еднакво разстояние едно от друго. Когато е възможно,

подредете храните в кръг.

EN-15

За птиче месо с тъмно месо.

Грижи и почистване на вашата микровълнова фурна
Моля, вижте по-долу и следващата страница за конкретни инструкции за почистване на всяка секция на фурната. ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ: Изключете фурната от контакта. Ако изходът е недостъпен, оставете вратата на фурната отворена, докато почиствате. СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ: Уверете се, че сте поставили ролковия пръстен и стъклената тава в правилната позиция и натиснете бутона Stop/Reset, за да изчистите дисплея. 1. Външни повърхности на фурната: Почистете с a
damp плат. За да предотвратите повреда на работещите части във фурната, не трябва да се допуска проникване на вода във вентилационните отвори. 2. Етикет: Не премахвайте. Избършете с рекламаamp плат. 3. Вътре във фурната: Избършете с рекламаamp кърпа след употреба. При необходимост може да се използва мек почистващ препарат. Не използвайте агресивни почистващи препарати или абразиви. 4. Врата на фурната: Избършете с мека суха кърпа, когато парата се натрупа вътре или около външната страна на вратата на фурната. По време на готвене, особено при условия на висока влажност, от храната се отделя пара. (Малко пара ще кондензира върху по-хладни повърхности, като например вратата на фурната. Това е нормално.) Вътрешната повърхност е покрита с топло- и пароизолиращ филм. Не махай. 5. Под на кухината на фурната: Почистете долната повърхност на фурната с мек почистващ препарат, вода или препарат за почистване на прозорци и подсушете. 6. Капак на вълновода: Не отстранявайте капака на вълновода. Важно е да поддържате капака чист по същия начин, както вътрешността на фурната. 7. Контролен панел: Контролният панел е покрит с подвижно защитно фолио за предотвратяване на драскотини по време на транспортиране. Под този филм може да се появят малки мехурчета, така че ако случаят е такъв, отстранете го, като залепите маскираща или прозрачна лента върху открития ъгъл и дръпнете внимателно. Ако контролният панел се намокри, почистете го с мека суха кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати или абразиви. 8. Стъклена тава: Извадете и измийте в топла сапунена вода или в съдомиялна машина. 9. Ролков пръстен: Ролковият пръстен може да се мие в мека сапунена вода или в съдомиялна машина. Тези зони трябва да се поддържат чисти, за да се избегне прекомерният шум.
ВАЖНО Е ДА ПОДДЪРЖАТЕ ФУРНАТА ЧИСТА И СУХА. ХРАНИТЕЛНИТЕ ОСТАВКИ И КОНДЕНЗАЦИЯ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯВАТ РЪЖДАЩЕ ИЛИ ДЪГОВЕ И ПОЩЕДА НА ФУРНАТА. СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ ИЗБРЕТЕТЕ ВСИЧКИ ВСИЧКИ ПОВЪРХНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТВОРИТЕ ЗА ВЕНТИЛАТОРИТЕ, ШАМОВЕ НА ФУРНАТА И ПОД СТЪКЛЕНА ТАВАНА.
Магазин Аксесоари
Купете части, аксесоари и инструкции онлайн за всички продукти на Panasonic, като посетите нашия Web Сайт на: http://www.panasonic.ca/english/support
Части, налични за поръчка: Инструкции/Ръководство за работа (тази книга) ……………………………………………16170000A87407 Стъклена тава ……………………………………………… …………………………………………………………. 12570000008334 Монтаж на ролков пръстен ………………………………………………………………………………….12170000004310
EN-16

Преди да поискате услуга
Вижте по-долу, преди да се обадите за сервиз, тъй като повечето проблеми могат лесно да бъдат отстранени, като следвате следните прости решения:

Фурната причинява смущения в телевизора.
Пара се натрупва на вратата на фурната и топлия въздух идва от отворите на фурната.
Фурната няма да се включи.

Фурната няма да започне да готви.

Стъклената тава се клати.

Когато фурната работи, от стъклената тава се чува шум.

"

"и "

"

се появява в

дисплея.

Някои радио и телевизионни смущения могат да възникнат, когато готвите с микровълновата фурна. Тази интерференция е подобна на интерференцията, причинена от малки уреди като смесители, прахосмукачки, сешоари и др. Това не означава проблем с вашата фурна.
По време на готвенето от храната се отделят пара и топъл въздух. Повечето от парата и топлия въздух се отстраняват от фурната от въздуха, който циркулира в кухината на фурната. Въпреки това, малко пара ще кондензира върху по-хладни повърхности, като вратата на фурната. Това е нормално. След употреба фурната трябва да се избърше на сухо (вижте страница 15).
Фурната не е включена добре или трябва да се нулира; извадете щепсела от контакта, изчакайте десет секунди и го включете отново. Главният прекъсвач или главният предпазител е задействан; нулирайте главния прекъсвач или сменете главния предпазител. Има проблем с изхода; включете друг уред в контакта, за да проверите дали работи.
Вратата не е напълно затворена; затворете добре вратата на фурната. Старт не е натиснат след програмиране; Натисни старт. Във фурната вече е въведена друга програма; натиснете Stop/Reset, за да отмените предишната програма и да въведете нова програма. Програмата не е правилна; програмирайте отново според инструкциите за експлоатация. Stop/Reset е натиснат случайно; програмирайте отново фурната.
Стъклената тава не е поставена правилно върху пръстена на ролката или има храна под пръстена на ролката; извадете стъклена тава и пръстен с ролка. Избършете с рекламаamp кърпа и нулирайте правилно ролковия пръстен и стъклената тава.
Ролковият пръстен и дъното на фурната са замърсени; почистете тези части в съответствие с Грижа и почистване на вашата микровълнова фурна (вж. стр. 15).
ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ се активира чрез трикратно натискане на Старт; Деактивирайте CHILD SAFETY LOCK, като натиснете Stop/Reset три пъти.

EN-17

Ограничена гаранция (само за Канада)
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Мисисауга, Онтарио L4W 2T3
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА PANASONIC PRODUCT

Panasonic Canada Inc. гарантира, че този продукт няма дефекти в материала и изработката при нормална употреба и за период, както е посочено по-долу от датата на първоначалната покупка, се съгласява, по свой избор или (а) да ремонтира вашия продукт с нови или ремонтирани части , (b) заменете го с нов или ремонтиран продукт с еквивалентна стойност, или (c) възстановете покупната си цена. Решението за ремонт, подмяна или възстановяване ще бъде взето от Panasonic Canada Inc.

Категория Микровълнова фурна с плот

Вид услуга
Внасяне

Части 1 година

Труд 1 година

Магнетрон допълнителни 4 години (само част)

Тази гаранция се дава само на първоначалния купувач или лицето, за което е закупена като подарък, на продукт с марка Panasonic, споменат по-горе, продаден от оторизиран дилър на Panasonic в Канада и закупен и използван в Канада, който продукт не е бил продаден “ както е ”, и кой продукт Ви е доставен в ново състояние в оригиналната опаковка.
ЗА ДА БЪДЕТЕ ДОПУСТИМИ ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ТУК, ПОЛУЧАВАНЕ ИЛИ ДРУГО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ДАТАТА НА ОРИГИНАЛНАТА ПОКУПКА, ПОКАЗВАЩА ПЛАЩАНА СУМА И МЯСТО НА ПОКУПКА
ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Тази гаранция САМО ПОКРИВА повреди поради дефекти в материалите или изработката и НЕ ПОКРИВА нормалното износване или козметични повреди. ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА и щети, възникнали при изпращането, или неизправности, причинени от продукти, които не са доставени от Panasonic Canada Inc., или откази, произтичащи от произшествия, злоупотреба, злоупотреба, пренебрегване, неправилно боравене, неправилно прилагане, промяна, неправилна инсталация, комплект -настройки, неправилна настройка на потребителския контрол, неправилна поддръжка, пренапрежение на електропровода, повреди от мълнии, модификация, въвеждане на пясък, влага или течности, търговска употреба като хотел, офис, ресторант или друга бизнес или наемане на продукта на наем, или услуга от някой, който не е упълномощен сервиз, или щети, които се дължат на действия на Бог.
НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ВЪВ ВРЪЗКА НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ НАЛИЧНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ВСИЧКИ НАЛИЧНИ ГАРАНЦИИ НА ТЪРГОВОСТ И ФИТИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ PANASONIC CANADA INC. НЕ СЕ ОТГОВОРИ ЗА СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДНИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРОИЗВОДЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ПРОДУКТ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ОТ НИКАКВО НАРУШЕНИЕ НА ИЗРИЧНА ИЛИ НАЛИЧНА ГАРАНЦИЯ. (Както напрamples, тази гаранция изключва
щети за загубено време, пътуване до и от оторизирания сервиз, загуба или повреда на носител или изображения, данни или друга памет или записано съдържание. Този списък с елементи не е изчерпателен, а само за илюстрация.)
В някои случаи някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети или изключването на подразбиращи се гаранции, така че горните ограничения и изключения може да не са приложими. Тази гаранция ви дава специфични законни права и може да имате други права, които варират в зависимост от вашата провинция или територия.
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
За информация за продукта и съдействие за работа, моля, свържете се с нашата страница за поддръжка: www.panasonic.ca/english/support
РЕМОНТ НА ​​ПРОДУКТ
Моля, намерете най-близкия оторизиран сервизен център: panasonic.ca/english/support/servicentrelocator
АКО ИЗПРАТИТЕ ПРОДУКТА ДО СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Внимателно опаковайте и изпратете предварително платен, с подходяща застраховка и за предпочитане в оригиналната картонена кутия.
Включете подробности за претендирания дефект и доказателство за датата на първоначалната покупка.

EN-18

Характеристики
Източник на захранване……………………………………………………………………………………………………….. ………………… ……………………………………………………………………..120 V, 60 Hz Консумирана мощност………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.5 Amps, 1,500 W Мощност на готвене*……………………………………………………………………………………………………….. …… ………………………………………………………………………………….. 1,100 W Външни размери (Ш x В x Д) …………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 7/1″6 x 12 3/8" x 16 1/8"
(519 mm x 315 mm x 410 mm) Размери на вътрешността на фурната (Ш x В x Д)……………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 1313/16″ x 9 13/16″ x 15 3/1″6
(351 mm x 249 mm x 386 mm) Работна честота…………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………….. 2,450 MHz Нетно тегло………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………. Прибл. 35.3 фунта (16 кг)

* IEC процедура за изпитване

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

EN-19

Запис на потребителя
Серийният номер на този продукт може да бъде намерен на гърба на фурната или от лявата страна на контролния панел. Трябва да запишете номера на модела и серийния номер на тази фурна в предвиденото място и да запазите тази книга като постоянен запис на вашата покупка за бъдещи справки. Модел №. Сериен номер. Дата на закупуване
Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L2W 2T3
EN-20

Документи / Ресурси

Микровълнова фурна Panasonic NN-SG626S Битова [pdf] Ръководство на собственика
NN-SG626S Микровълнова фурна домакинска, NN-SG626S, микровълнова фурна домакинска, фурна домакинска

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *