Лого на PowerPac

PowerPac IF7850 изпарителен въздушен охладител

PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-1

ЧАСТИ И ОПИСАНИЕ

Контролния панел
(Status Light is illuminated for 30 seconds (and then dimmed) whenever a button on the Control Panel or the Remote Control is pressed

PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-2
PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-3

Предупреждения

ВНИМАНИЕ :

Прочетете внимателно тази брошура, тъй като тя съдържа важни инструкции за безопасна инсталация, употреба и поддръжка.
Важни инструкции да се запазят за бъдещи справки. Винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки при използване на електрически уреди:

 1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда.
 2. Този уред трябва да се използва само за целта, за която е изрично предназначен; всяка употреба, която НЕ отговаря на инструкциите, съдържащи се в ръководството, се счита за неподходяща и опасна. Производителят НЕ носи отговорност за възможни щети, причинени от неправилна и/или неразумна употреба.
 3. Този уред НЕ е подходящ за използване в експлозивна среда (в присъствието на запалими вещества като газ, пара, мъгла или прах, при атмосферни условия, когато след запалване, горенето се разпространява във въздуха). Предмети, съдържащи тези вещества, никога не трябва да се поставят в уреда и никога да не се използват за почистване на уреда, за да се избегне рискът от пожар или експлозия.
 4. Опаковъчните материали (найлонови торбички, експандиран полистирол и др.) трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца или лица с увреждания, тъй като представляват потенциални източници на опасност.
 5. Монтажът/сглобяването на уреда ще се извърши в съответствие с указанията на производителя. Неправилна процедура може да причини щети на хора, животни или предмети, за които производителят не може да се счита за отговорен.
 6. Преди употреба проверете целостта на уреда и захранващия кабел. В случай, че не сте сигурни, свържете се с квалифицирано лице. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или квалифициран техник, за да се избегне опасност от токов удар.
 7. Преди захранване на уреда се уверете, че рейтингът (обtage и честота), съответстваща на решетката и контактът е подходящ за щепсела на уреда и че контактът е правилно заземен.
 8. НЕ захранвайте уреда, като използвате множество контакти. Ако е възможно, избягвайте използването на адаптери и/или удължителни кабели; ако използването им е абсолютно необходимо, използвайте само материали, които отговарят на действащите правила за безопасност и според електрическите параметри на адаптерите.
 9. Уредът НЕ трябва да се включва с помощта на външни таймери и/или други уреди за дистанционно управление, които не са посочени в това ръководство.
 10. Only use original components & accessories provided by the manufacturer. Any non-original components & accessories NOT recommended by the manufacturer
  may cause injuries to persons or damage to the appliance.
 11. По време на употреба и съхранение уредът трябва да се държи на безопасно разстояние от източници на топлина (открит пламък, фурни, нагреватели, печки и др.) или всякакви запалими и/или потенциално експлозивни вещества.
 12. Ако използвате уреда за първи път, трябва:
  • Clean the exterior parts of the appliance with damp кърпа, навлажнена с топла вода с неабразивна гъба. Обърнете специално внимание контролният панел, намиращ се в горната част на уреда, да се поддържа сух.
  • Проверете дали решетките на вентилатора и лопатката на вентилатора НЕ са повредени.
  • Поставете и използвайте уреда върху хоризонтална, стабилна и суха повърхност. Може да възникне повреда, ако продуктът е поставен на наклон или склон.
  • After pulling out the Water Tank (bottom and back of appliance), add sufficient water into the Water Tank but DO NOT add beyond the maximum volume.
  • Push the Water Tank back into the appliance.
  • Insert the plug of the power cable directly into a standard AC socket. Be sure that the plug fits tightly into the socket.
  • Press the ON/OFF Button on the Control Panel or the Remote Control once to turn the appliance ON or OFF.
  • Press the SPEED Button on the Control Panel or the Remote Control to adjust wind speed from Low >>> Medium >>> High
  • Press the MOSQUITO Button on the Control Panel or the Remote Control once to enter the MOSQUITO Repellent mode. The appliance emits ultrasonic waves to repel mosquitoes. Press again to exit the MOSQUITO mode.
  • Press the COOL Button on the Control Panel or the Remote Control once to enter or exit the COOL mode.
  • Press the SWING Button on the Control Panel or the Remote Control once to keep the vertical front grill swinging from side to side continuously or to freeze the movement.
  • Press the ANION Button on the Control Panel or the Remote Control once to turn ON or to turn OFF the air purifier.
   Уверете се, че сте отстранили всеки етикет или защитен лист, който може да попречи на правилното му функциониране.
   НЕДЕЙ:
   • overload the Water Tank by filling it past the MAX volume indicated;
   • покривайте уреда по време на работа;
   • запушват напълно или частично входа и изхода на въздуха;
   • insert objects or body parts through the air vents at the front of the appliance or inside the protection cover of the appliance during functioning;
   • place objects on top of the appliance;
   • опитайте се да принудите лопатките на вентилатора да се завъртят;
   • използвайте уреда близо до завеси или текстил;
   • използвайте някое от следните средства като почистващо средство: бензин, разредители или бензол;
   • работете с уреда повече от 6 часа, без да го изключвате за поне 30 минути, за да оставите уреда да се охлади за общо използване от 12 часа на ден – неспазването на това предупреждение може да доведе до повреда на двигателя;
   • press the buttons on the Control Panel or the Remote Control too hard so as to avoid any damage;
   • оставете уреда без надзор по време на работа.
 13. Включете и изключете захранващия кабел, като го държите здраво със сухи ръце. Винаги изключвайте захранващия кабел, за да избегнете прегряване и да избегнете разтягането му (НЕ го дърпайте, дърпайте и не го използвайте, за да влачите уреда, към който е свързан). Преди да изключите уреда от контакта, изключете го, като използвате правилната команда на контролния панел.
 14. По време на работа НЕ докосвайте уреда с мокри части на тялото и се препоръчва между вас и стоящата повърхност да има изолиращ елемент (напр.ample, носещи обувки с гумени подметки).
 15. НЕ накисвайте уреда във вода или други течности, не го мийте под течаща вода и не оставяйте течност да потече във вътрешния корпус на уреда, за да предотвратите токов удар. В случай на случайно падане във вода, НЕ се опитвайте да го извадите, а преди всичко извадете незабавно захранващия кабел от контакта.
 16. НЕ работете с вентилатора до отворен прозорец, докато вали. Пръскането на дъждовна вода върху вентилатора може да причини токов удар.
 17. Поставете уреда на подходящо разстояние от предмети или околни стени, като се уверите, че функционирането му няма да причини случайни повреди. Трябва да има поне 10 см свободно пространство от задната, лявата и дясната страна и горната част на вентилатора.
 18. Уредът НЕ трябва да се поставя върху каквато и да е повърхност или в близост до предмети, които могат да бъдат повредени от топлина, като килими или пластмаси, докато работи или непосредствено след това.
 19. Избягвайте поставянето на захранващия кабел върху абразивни или остри повърхности или на места, където може лесно да се повреди.
 20. Винаги не забравяйте да изключите захранващия кабел на уреда, ако той НЕ се използва за дълъг период от време, преди да смените аксесоарите, да съхранявате, почиствате или извършвате каквато и да е операция по поддръжката.
 21. Избягвайте да извършвате операции, които НЕ са посочени в това ръководство (като разглобяване и/или промяна).
 22. В случай на неизправност или аномалия по време на функционирането, незабавно изключете уреда, изключете захранването и проверете причината за аномалията, ако е възможно, с помощта на квалифицирано лице.
 23. НЕ докосвайте вътрешността на вентилатора, докато работи. Остриетата се въртят с много висока скорост, което може да доведе до нараняване на пръстите и ръцете ви.
 24. Ако забележите, че от уреда излиза дим, незабавно изключете захранващия кабел.
 25. This appliance is a personal care device and is NOT intended for commercial use.
 26. Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения, като например:
  • Кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
  • общежития;
  • От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
  • Околна среда тип нощувка със закуска.
 27. НЕ използвайте и не съхранявайте уреда на открито. Съхранявайте и използвайте уреда само на закрито или във всеки случай защитено от атмосферни влияния като дъжд, пряка слънчева радиация и прах.
 28. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите участващи. Деца НЕ трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка НЕ ​​трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. Дръжте уреда и неговия захранващ кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
 29. Запазете тези инструкции.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Внимание: Вентилаторът е напълно сглобен. НЕ работете с вентилатора с разглобена част. Цялата сглобена единица работи като един уред. Вентилаторът трябва да работи само в изправено положение. Всяка друга позиция ще бъде опасна.

 1. Избягвайте да използвате уреда в затворена среда. Уредът трябва да се използва на открито и добре проветриво място.
 2. Когато уредът работи с функция COOL, резервоарът за вода трябва да се напълни с вода. Въпреки че уредът може да се използва като обикновен вентилатор без да се използва функцията COOL, случайното задействане на уреда с функция COOL с празен воден резервоар може да доведе до възможна повреда на уреда. Затова, за по-сигурно, резервоарът за вода на уреда трябва да се напълни с вода преди работа.
 3. Когато местите уреда, имайте предвид, че водата може да се разлее от резервоара за вода. По този начин, когато се премествате на значително разстояние, се препоръчва цялата вода да бъде източена от резервоара за вода преди преместването.
  Източване на резервоара за вода
 4. The Water Tank should be drained and re-filled with fresh, clean water frequently. DO NOT fill the Water Tank with other liquids.
  • Pull out the Water Tank found at the bottom and back of the appliance.
  • Pull out the Drain Valve and wait until all water has flowed out of the Water Tank.
  • Put the Drain Valve back in.

   PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-4
   Пълнене на резервоара за вода

 5. Water can be added to the Water tank by:
  • Pulling out the Water Tank (bottom and back of the appliance), and using a hose or the Water Container provided (or any clean container) to fill up the Water
  • Tank with water until the orange water level indicator reaches the top of the Water Level scale (above the minimum and below the maximum levels of the tank).
  • Push the Water Tank back into the appliance and close the hatch.

   PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-5

 6. Какво правят функционалните бутони:

  PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-6

 7. When the COOL mode is activated, the Water Pump in the Water Tank pumps water to saturate the Cooling at the back of the appliance. Air which flows through the Cooling Pad loses heat to the water and exits at a slightly lower temperature. Thus a decrease in temperature occurs; the exact decrease depends on the relative humidity and air temperature. If the button is pressed when the Speed is high, the fan speed will drop to its lowest speed for 30 seconds before resuming normal operations.

КАК ДА ЧИСТИТЕ

 1. Press the Control Button on the Control Panel or the ON/OFF Button on the Remote Control to switch off the fan.
 2. Изключете захранващия кабел, като го държите здраво със сухи ръце.
 3. Изчакайте уреда да изстине напълно.
 4. Почистете старателно външните части на вентилатора с damp кърпа, навлажнена с топла вода и препарат с неабразивна гъба.
  • НЕ използвайте метални подложки за почистване.
  • НЕ използвайте никое от следните средства като почистващо средство: бензин, разредители или бензол.
 5. Никога не пускайте вода върху уреда, тъй като може да възникнат неизправности, ако водата попадне вътре в уреда. Обърнете специално внимание контролният панел, намиращ се в горната част на вентилатора, да се поддържа сух и предотвратявайте изтичането на вода в него.
 6. Можете също да използвате прахосмукачка, за да изсмучете мръсотията от входа за въздух.
 7. Pull out the Water Tank at the bottom and back of the appliance.
  • Pull out the Drain Valve and wait until all water has flowed out of the Water Tank.
  • Unlock the Water Pump.
  • Pull out the Water Pump.
  • Remove the Water Tank from the appliance completely.
  • Clean the Water Tank with damp кърпа, навлажнена с топла вода и препарат с неабразивна гъба. НЕ използвайте метални подложки за почистване.
  • Push the Water Tank back into the appliance.
  • Put the Water Pump back into the Water Tank.
  • Lock the Water Pump.
  • Put the Drain Valve back in.
  • Use a hose or the Water Container provided (or any clean container) to fill up the
  • Water Tank with water until the orange water level indicator reaches the top of the Water Level scale (above the minimum and below the maximum levels of the tank).
  • Push the Water Tank into the appliance fully and close the hatch.

   PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-7

 8. Отстранете задния капак на гърба на уреда. Задният прахов филтър, прикрепен към задния капак, може да се отдели. След това отстранете задната охлаждаща подложка.
 9. Clean the Dust Filters, Cooling Pads and Shutters under running water. Let the components air-dry before replacing them in their respective positions on the appliance. After cleaning it, remember to replace the in their original positions.

  PowerPac-IF7850-Evaporative-Air-Cooler-fig-8

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ

Симптом на неизправност Анализ на причините Отстраняване на проблеми
The appliance does not respond when any of the buttons are pressed. Захранващият кабел може да се повреди. Моля, спрете да използвате и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
AC предпазителят може да се повреди или веригата да спре да функционира, за да се предотврати претоварване. Сменете предпазителя или рестартирайте уреда. Ако проблемите продължават, моля, спрете да използвате и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
Remote Control or Control Panel could be damaged. Contact customer service to replace the Remote Control or to repair the Control Panel.
Remote Control batteries have run out. Replace the Remote Control batteries.
Не излиза въздух от уреда, докато уредът работи. Моторът може да се повреди. Моля, спрете да използвате и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
Окабеляването в двигателя или уреда може да се е разхлабило. Моля, спрете да използвате и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
Термичната защита вътре в двигателя се е активирала, тъй като уредът е бил използван повече от 6 часа. Моля, изключете уреда, извадете щепсела от електрическата мрежа и изчакайте уреда да се охлади напълно, преди да опитате да работите с уреда отново. Ако уредът все още не работи нормално, моля, спрете да го използвате и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
Уредът работи, но въздухът, който излиза, не е достатъчно хладен. The Cooling Pad is dry or contains an insufficient amount of water due to either insufficient amount of water in the Water Tank or that the Water Pump is not functioning. Почистете резервоара за вода и сменете водата в резервоара за вода. Почистете маркуча за вода. Отстранете мръсотията от цедката на водната помпа. Проверете дали водната помпа работи нормално. Ако водната помпа не е, моля, спрете да я използвате и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
The Dust Filter and/or Cooling Pad are clogged with dust or dirt. Почистете или сменете филтрите за прах или охлаждащите подложки.
Excessive  high  relative humidity in the room due to environmental factors (of which nothing can be done) or that  the appliance has been turned on in its current cycle that the room has been saturated with moisture (saturated vapour pressure of water vapour is at maximum) so much so that the appliance is unable  to  lower the temperature of the room. Изключете режима COOL, за да избегнете изпускането на повече влага в стаята.
Водата изтича от входния отвор за въздух заедно с въздуха. The Cooling Pad has strayed out of position or that the Water Tank is clogged with debris. Поставете охлаждащата подложка в правилната позиция.
Почистете резервоара за вода и сменете водата в резервоара за вода. Само в случай, че отломки са влезли в системата, почистете маркуча за вода и цедката на водната помпа.
Бели утайки във водния резервоар. Водата във водния резервоар е наситена със сол. As water is continually removed from the Water Tank, various salts are left behind, which in time become saturated and exceed their Solubility Product values (Ksp). This is normal.

Clean the Water Tank and replace the water in the Water Tank. Clean the Water Hose.

Undesirable odour The unit is placed in an Clean the Cooling Pad or Water
излъчвана. environment where Tank and replace the water in
  undesirable odours are the Water Tank.
  prevalent or that algae or  
  mould is growing on the  
  Cooling Pads or in the Water  
  Резервоар.  
The appliance is overheating. There are sparks coming from the outlet when the appliance is plugged in. Това може да бъде причинено от запушване на косми, прах или друго препятствие във входа за въздух. Power off the dryer and unplug it from the power source.

 

Use a soft bristle brush to gently remove any lint or hair present from both the Air Inlet and its cover.

    Ако това не реши проблема, моля, свържете се с обслужването на клиенти.

СЪВЕТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Това устройство, заедно с всички други електронни устройства, трябва, когато вече не може да функционира, да бъде изхвърлено с възможно най-малко увреждане на околната среда съгласно местните разпоредби във вашия район. В повечето случаи можете да изхвърлите устройството в местния център за рециклиране.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Не изхвърляйте това устройство като несортирани битови отпадъци. Необходимо е разделно събиране на тези отпадъци за специално третиране.

ГАРАНЦИЯ

 • Производителят предоставя гаранция в съответствие със законодателството на страната на пребиваване на клиента с минимум 1 година, считано от датата, на която уредът се продава на крайния потребител.
 • Гаранцията покрива дефекти в материала и изработката.
 • Гаранционните ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервиз.
 • При рекламация по гаранцията трябва да се представи оригиналната сметка за покупка (с ясно посочена дата на покупка).
 • Гаранцията няма да важи в случаите на:
  • нормално износване
  • ако стъпките (както са посочени в раздела относно предупрежденията) не са спазени, напр. претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари
  • ако уредът не е бил поддържан правилно, ако е използвана сила срещу него или ако е бил повреден по друг начин
  • щети, причинени от неспазване на ръководството за потребителя или неспазване на инструкциите за монтаж
  • грешки или неизправности, дължащи се на дефекти в разпределителната система
  • ако уредът е бил ремонтиран, модифициран или променен по какъвто и да е начин или от лице, което не е надлежно упълномощено

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 • МОДЕЛ: IF7850
 • VOLTAGE: 220-240V ~ 50 / 60Hz
 • ВАТОВЕ (W): 65W

ЗА КОМПАНИЯТА

Документи / Ресурси

PowerPac IF7850 изпарителен въздушен охладител [pdf] Инструкция за употреба
IF7850, Evaporative Air Cooler, IF7850 Evaporative Air Cooler, Air Cooler, Cooler

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *