HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Ръководство за употреба

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. ОПАСНОСТ – ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР: Винаги изключвайте този уред от електрическия контакт веднага след употреба и преди почистване. НИКОГА не използвайте карфици или други...