teco-лого

Чилър за аквариум TECO TANK TK-3000

TECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-PRODUCT

ВНИМАНИЕ: Този продукт не е подходящ за деца под осем години. Важно е да се гарантира, че децата не си играят с устройството. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и ноу-хау, освен ако лицето, отговорно за тяхната безопасност, не е под надзора или инструкциите за използване на устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

РЪКОВОДСТВО ЗА УКАЗАНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Важни бележки
Всички права за възпроизвеждане на това ръководство са запазени от TECO Srl. Това ръководство не може да бъде проверявано от трета страна без предварително писмено разрешение от TECO Srl. Текстът на това ръководство не може да се използва в други печатни материали без писмено разрешение от TECO Srl. Описанията и илюстрациите в тази публикация не са обвързващи, докато основните характеристики на охладителя и климатика остават същите. Производителят си запазва правото да прави всякакви модификации, които счита за подходящи за подобряване на продукта или за изисквания от конструктивно или търговско естество, по всяко време и без да се ангажира незабавно да актуализира тази публикация. Моля, посетете webсайт “www.tecoonline.eu/resources” за актуализирана версия на това ръководство. ТОВА РЪКОВОДСТВО Е СОБСТВЕНОСТ НА TECO Srl ВСЯКАКВО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ДОРИ ЧАСТИЧНО, Е ЗАБРАНЕНО. ©TECO Srl

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, запазете тези инструкции за бъдещи справки.

 • За да избегнете възможността от нараняване от въртящите се перки на вентилатора, никога не пъхайте пръстите си или каквито и да е чужди тела в решетката на изходящия въздух.
 • Не режете, прихващайте, повреждайте и не дърпайте захранващия кабел.
 • Ако откриете някакви аномалии (като миризма на изгоряло и т.н.), изключете щепсела и се свържете с вашия дилър. Може да възникне пожар или счупване, ако продължите да работите с уреда в повредено състояние.
 • Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, търговеца или квалифициран техник, за да се избегне рискът от повреда или лично нараняване.
 • Ремонтите трябва да се извършват само от квалифицирани лица, за да се предотврати риск от токови удари, изгаряния и пожари.
 • Уверете се, че устройството е изключено от захранването, преди да извършите каквато и да е поддръжка на аквариума.
 • Не излагайте устройството на атмосферни агенти или на директни източници на топлина. Устройството може да се използва в температурен диапазон на околната среда от 5°C до 38°C (41°F – 100°F). Уверете се, че изискванията за захранване отговарят на тези, посочени на етикета „технически данни“, залепен на устройството (вижте съответния параграф).

ВНИМАНИЕ: Неупълномощени модификации или ремонти, извършени от потребителя без писмено разрешение от TECO Srl, ще анулират гаранцията и ще освободят TECO Srl от отговорност за щети, причинени от дефектни продукти. Същите съображения важат, ако използвате неоригинални резервни части или различни от изрично посочените от TECO Srl.
ВНИМАНИЕ: Осигурете адекватна вентилация на охладителя и не възпрепятствайте свободния поток на въздух около охладителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте веригата на хладилния агент.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че операторът може да провери от всяка точка, до която има достъп, дали щепселът остава изключен.

ГАРАНЦИЯ
Уредът, произведен от TECO Srl, се покрива от гаранция от търговеца, чрез който е закупен продуктът, както е предвидено в законите на страната, в която се продават. Ако по време на гаранционния период възникне неизправност или повреда на оборудването, както е посочено в гаранционните условия, оторизираният дилър ще инспектира уреда и ще поправи или замени всички дефектни части. За да бъде призната гаранцията е необходимо да се представи документация съгласно изискванията на законодателството на страната, в която се продава устройството и съгласно условията на търговеца или оторизирания сервиз на TECO.

ОПИСАНИЕ
Уредът е подходящ за водно кондициониране на водата, съдържаща се в домашни и/или търговски аквариуми, като рибен магазин/пазар и ресторант и др. Съвместим е с прясна или солена вода и с животни като риби, растения, живи камъни и т.н. Балсамът не трябва да се използва за цели, различни от предвидените и посочени по-горе. Всяка употреба, различна от тази, за която е предназначен продуктът, може да причини повреда или нараняване.
Съдържание на пакета
Отворете кутията и проверете дали има следните аксесоари (фиг. 5):
Ръководство за употреба 1
Фитинги за опашка (включително уплътнения) 2
Проверете техническата табела на уреда (Реф. E), за да се уверите, че устройството в опаковката съответства на закупения модел.
РЪЧНО ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
РЪЧНА СТРУКТУРА
Ръководството е разделено на глави, всяка от които съответства на основни теми, които предоставят необходимата информация за използване на продукта без риск.
ОПИСАНИЕ НА ПИКТОГРАФИИТЕ
В това ръководство следните символи се използват за подчертаване на специфична информация и предупреждения:
ВНИМАНИЕ: Този символ показва правилата за безопасност за оператора и/или за хората, които могат да бъдат изложени на въздействие.
ВНИМАНИЕ: Този символ показва, че има възможност за повреда на продукта и/или неговите компоненти.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Този символ показва полезна информация.
МОНТАЖ И РАБОТА
 РАЗОПАКОВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
ВНИМАНИЕ: Не обръщайте кутията или уреда наопаки. Запазете опаковъчната кутия и материалите, в случай че устройството трябва да бъде преместено или транспортирано.

 1. Отворете опаковката, като издърпате кутията нагоре и извадете чантата, съдържаща аксесоарите
 2. Отстранете страничните защити от полистирол
 3. Отстранете пластмасовата торбичка

ИНСТАЛИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

 1. Не инсталирайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта, ако е бил повреден по време на транспортирането.
 2. Не свързвайте захранващия кабел към захранването, освен ако не е изрично необходимо.
 3. За да се осигури правилната работа на устройството при безопасни условия, е абсолютно забранено излагането на продукта на атмосферни агенти и на директни източници на топлина. Температурата на инсталацията
  околната среда трябва да бъде между 5 °C и 38 °C (41 °F – 100 °F).
 4. Изберете мястото, предвидено за монтаж на устройството. Трябва да има следните характеристики:
  • Трябва да има отвори, позволяващи смяна на въздуха с външния.
  • Смяната на въздуха трябва да бъде такава, че да разсейва топлината на устройството.
  • Уверете се, че стайната температура не надвишава 38 °C (100 °F) по време на работа.
 5. Поставете устройството, като вземете предвид минималните препоръчителни разстояния TECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG1
  Раздел. 1-1
  Страна на изхода на въздуха (реф. B) >500 мм – 19.7 инча
  Филтърна страна (реф. A) >300 мм – 11.8 инча
  Страна на захранващия кабел (реф. F) >60 мм – 2.3 инча
 6. Поставете тръбите, както следва:
  • Поставете фитинга (доставен в опаковката, включително уплътнение и пръстен) вътре в тръбата, завийте фитинга по посока на часовниковата стрелка, като го ориентирате, както е необходимо, и затегнете здраво.
  • При свързване на тръбите проверете дали тръбата, идваща от помпата и/или от филтърната група (не се доставя стандартно) е свързана в позицията, посочена с INLET (Ref.C) и дали връщащата тръба към аквариума е свързана в позицията, обозначена с OUTLET (Ref.D).
 7. Инсталирайте уреда на избраното място, което позволява достъп до управлението и поддръжката на въздушния филтър.
 8. Стартирайте помпата и се уверете, че водата циркулира редовно във веригата без никакви течове. В случай на аномалии на хидравличната верига или течове от нея, проверете връзките.
 9. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че водата, която достига до устройството, е филтрирана.
 10. Уверете се, че изискванията за електрическо захранване отговарят на тези, показани на табелата с технически данни, поставена на гърба на устройството.
 11. Когато помпата работи, вкарайте захранващия кабел в електрическия контакт и като преместите електрическия превключвател в позиция „1“, вашето устройство ще започне да работи. Температурата на водата се показва на дисплея. Да се view температурата, която трябва да се достигне, натиснете бутона SET; за да се върнете към температурата на водата, натиснете отново бутона SET или изчакайте 5 секунди.
 12. ВНИМАНИЕ: Добавено е 2-минутно забавяне, за да се предотврати повреда на компресора при първото стартиране.
 13. За да спрете устройството, преместете електрическия превключвател в позиция “0”.

ВНИМАНИЕ: Уредът трябва да се монтира на по-ниско ниво от нивото на водата.
ВНИМАНИЕ: За да се предотвратят повреди, уредът не може да работи без воден поток (помпата е изключена).
ВНИМАНИЕ: Не поставяйте уреда върху резервоара или на място, което позволява засмукване на солен въздух в кондензатора. ВНИМАНИЕ: Само TK9000 и TK9000H. Свържете към електрическата мрежа, като използвате прекъсвач, както се изисква от действащите приложими стандарти. Оборудването трябва да бъде свързано към захранване със системен импеданс по-нисък от 0,24 Ω.
ВНИМАНИЕ: Когато позиционирате уреда, уверете се, че захранващият кабел не е захванат или повреден.
ВНИМАНИЕ: Не намирайте множество преносими контакти или преносими захранвания в задната част на уреда.

Информация на дисплея

 • "Зелена светлина"TECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG2 На уреда в режим на охлаждане
 • "Червена светлина"TECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG3 На уреда в режим на отопление
 • "Зелена светлина"TECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG2 Мигаща светлина: модулът е готов за охлаждане
 • "Червена светлина"TECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG3 Мигаща светлина: модулът е готов за отопление

Настройки на термостата
Вижте фигура 15 за откриване на бутони.

 1. За да промените температурата на водата:
  • Натиснете бутона SET, показва се текущо зададената стойност. Стойността започва да мига
  • Променете стойността, като използватеTECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG4 иTECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG5 ключове
  • Натиснете бутона SET, за да потвърдите зададената стойност или изчакайте 5 секунди, стойността се запаметява
 2. Промяна на стойността на хистерезис на работа
  • Натиснете за 10 секунди бутона SET
  • На дисплея ще се появи текущо зададената стойност на хистерезис. Стойността ще започне да мига. Препоръчително е да не променяте тази стойност
  • Променете стойността, като използватеTECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG4 иTECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG5 ключове
  • Натиснете бутона SET, за да потвърдите зададената стойност или изчакайте 5 секунди, стойността се запаметява
 3. Регулиране на температурата viewed на дисплея В случай, че температурата viewed на дисплея е различен от този в аквариума, продължете както следва:
  • Натиснете за 10 секунди бутона SET
  • На дисплея ще се появи текущо зададената стойност на хистерезис. Стойността ще започне да мига
  • Натиснете отново бутона SET
  • На дисплея ще се появи стойността на температурата, отчетена в момента от сондата. Стойността ще започне да мига
  • Променете стойността, като използватеTECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG4 иTECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG5 ключове
  • Натиснете бутона SET, за да потвърдите зададената стойност или като изчакате 5 секунди, стойността се запаметява
 4. Промяна на единицата за измерване на температурата viewed на дисплея
  • Натиснете едновременно клавишите и
  • На дисплея ще се появи надпис C – F (от градуси по Целзий до градуси по Фаренхайт) или F – C (от градуси по Фаренхайт до градуси по Целзий). Температурата ще се покаже с новата мерна единица

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
С балсама трябва да се работи внимателно във вертикално положение, като се използват дръжките. Препоръчително е да го поставите върху равна повърхност.

КЪРТИНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ
Етикетът със зачеркнат кош за боклук, който можете да намерите на вашите продукти, показва, че продуктът не може да се третира като домашен отпадък. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на тези продукти. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или търговеца, от който сте закупили този продукт. Тази информация се отнася само за клиенти в Европейския съюз, съгласно Директивата на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и законодателството, което я транспонира и прилага в различните национални правни системи. За други страни, моля, свържете се с местното правителство, за да проучите възможността за рециклиране на вашия продукт.

ПОДДРЪЖКА

РУТИННА ПОДДРЪЖКА
Почистването на филтъра се извършва най-малко веднъж месечно в зависимост от степента на запрашеност на инсталационната среда. Отстранете металната решетка, разположена в предната част (Реф. A), като завъртите винта с една четвърт от оборота обратно на часовниковата стрелка и издърпайте филтъра. Почистете филтъра, като го измиете с хладка вода.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте твърди четки или тъпи инструменти, за да не повредите филтъра. Преместете филтъра и затворете металната решетка, като завъртите винта обратно на часовниковата стрелка с една четвърт от оборота.

ДИСАДВАНTAGES, ТАБЛИЦА ЗА ПРИЧИНИ И РЕШЕНИЯ

Проблем Причина За Здраве
Дисплеят светва не  

Липса на електричество

 

снабдяване

Проверете дали щепселът е вкаран докрай в електрическия контакт.

Проверете дали превключвателят е в позиция "1"

 

 

 

 

 

Недостатъчно охлаждане

 

 

 

 

 

вода

Недостатъчен воден поток. Проверете правилната работа на помпата (не се доставя)
Недостатъчна изолация. Изолирайте стените на аквариума и тръбите, за да намалите топлината

от

Мръсен въздушен филтър Почистете въздушния филтър, като следвате инструкциите (глава Поддръжка)
Температурата на околната среда също

Високо

Установете отново оптималните условия на околната среда

Максималната разрешена температура на околната среда е 38°C (100°F)

Изходящият въздух от

вентилационна решетка при стайна температура

Липса на газ в компресора, свържете се с местния търговец или дистрибутор на TECO Srl
Възпрепятствани

решетка

вентилация Освободете решетката или поставете модула в подходяща среда
Счупена вентилационна система Свържете се с местния търговец или дистрибутор на TECO Srl
Недостатъчно отопление вода Недостатъчен воден поток Проверете правилната работа на помпата (не се доставя)
Дефектен нагревател Свържете се с местния търговец или дистрибутор на TECO Srl
На дисплея ап-

показва съобщението „E1“

Повреда на сондата за температура на водата  

Свържете се с местния търговец или дистрибутор на TECO Srl

На дисплея се появява съобщението

„E2“

Повреда на температурната сонда за прегряване  

Свържете се с местния търговец или дистрибутор на TECO Srl

 

На дисплея се появява съобщението “AL1”

Мръсен въздушен филтър Почистете филтъра, както е посочено в Глава 6, Поддръжка
Стайната температура също

Високо

Възстановете оптималните условия на околната среда. Максималният ал-

ниската стайна температура е 38 °C (100 °F)

Възпрепятствани

скара

вентилация Освободете вентилационната решетка или поставете климатика в костюм-

способна среда

Неизправна вентилационна система Свържете се с местния търговец или дистрибутор на TECO Srl
 

 

Показаната температура не е реалната

Водата не циркулира правилно вътре

хидравлична верига

В крайна сметка проверете препятствията на тръбите
Проверете ефикасността на помпата на аквариума (не е включена в комплекта)
Дълъг и без изолация

тръби

Намалете дължината на тръбата колкото е възможно повече и ги изолирайте
Температурен сензор не

калибриран правилно

Калибрирайте температурния сензор, както е описано в параграф

1.5.4 Настройки на термостата

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Характеристики Модел
TK 3000 TK 3000H TK 6000 TK 6000H TK 9000 TK 9000H
 

Доставка¹

230V - 50Hz

230V - 60Hz

115V - 60Hz

230V - 50Hz

230V - 60Hz

115V - 60Hz

230V - 50Hz

230V - 60Hz

115V - 60Hz

230V - 50Hz

230V - 60Hz

115V - 60Hz

230V - 50Hz

230V - 60Hz

115V - 60Hz

230V - 50Hz

230V - 60Hz

115V - 60Hz

Консумирана мощност (охлаждане) 750 W 750 W 900 W 900 W 1200 W 1200 W
Консумирана мощност (отопление) - 800 W - 1200 W - 1200 W
Вход / изход за вода 25 мм – 1 инча
Минимален / максимален дебит² 3000 l/h – 780 gal/h / 4000 l/h – 1057 gal/h
Максимално налягане 1 бар 14,5 PSI
Тегло 39 кг – 86 фунта 40 кг – 88 фунта 47 кг – 104 фунта
Размери 395 x 600 x 565 (h) mm

15.55 x 23.62 x 22.24 (h) инча

Газ вътре в хладилника/климатика Проверете какъв газ има в закупения модел (вижте табелата) Реф. д

Всички данни са приблизителни и могат да бъдат променяни без предизвестие от TECO.
¹Вижте етикета с технически данни Ref.E, за да проверите характеристиките. Моля, свържете се с TECO за други захранвания.
²Посоченият воден дебит е действителната стойност, а не максималния дебит, който помпата може да генерира. Свържете се с дистрибутора, за да изберете дебита на помпата.
Раздел. 3-1
Устройството може да съдържа флуорирани парникови газове, обхванати от Протокола от Киото.
Тип газ R410A, стойност GWP: 2088

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ
TECO SRL – ХЛАДИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Юридически, административни и търговски помещения: Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Fornace Zarattini, РАВЕНА – Данъчен кодекс и ДДС номер. 01075610392 декларира, като поеме пълната отговорност, че новият продукт: Mod.: TK3000, TK3000H, TK6000, TK6000H, TK9000, TK9000H към тази декларация се отнася до следните разпоредби: - Електромагнитна Директива за съчетание 2014/30TAGE ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 2014/35/ЕО ТОЙ Е ПРОИЗВЕДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРТИ:

Безопасност
EN 60335 – 1 / EN 60335 – 2 – 55 И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ
Електромагнитна съвместимост
Код на използвания стандарт:
EN 55014-1 / EN 61000-3-2 И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ
Лицето, упълномощено да изготви този протокол:
Име: Bubani Stelio Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Fornace Zarattini, РАВЕНА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

TECO Srl
Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Fornace Zarattini, Равена – ИТАЛИЯ
Тел. + 39 0544 408333

TECO-TANK-TK-3000-Quarium-Chiller-FIG7
www.tecoonline.com - www.tekous.com

Документи / Ресурси

Чилър за аквариум TECO TANK TK-3000 [pdf] Инструкция за употреба
TANK TK-3000 Quarium Chiller, TANK TK-3000, Quarium Chiller

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *