Скара за фурна от серия SOG52

! "

# $

%
& '

( ( ' ) ) *”

) + ,-

% "

).

/

,-

-

„-,-“0&++/& + 123&++ 20 1
3

,-

"4
"

5-5
- 1

2
%2
-
-
- ”

"
„5-

- 1
"
*
-5

-

"
- 1
"

%
"
%
% %”

-

4%
,-

&/+ 3+”-

$

555-“”-

"-
%%

5-

%

2

-
5-5

%

6

7

8 ″ 9
/

%
"
*
"

: „-
%%
2

- ”

-

-
"
-
;

%%%

<
-$

$4% –

*
„5-
%%

"

0

%%

-
4
"
"%"

-
-%”

%

-
% "
"-
%%
=
"-
% "
-

$

- ”
,-

% "
4

%%”
-
2
"
"
%

"

"

"
%

-
%%

5-

2%

”,-“””-
> "

4
2
$

%

,-
“,-“%

%
„%%

- ”

"-
%%

"
2-

-

-
,-”
%

-,-” %
5- —

5
-,-”
2

4%,-

5

-%”

„%-

"
4
-

92%

-,-”

%

"
– %
! "

'-8-
“-?7 0&++0& +

13&++

0%

-” ;

"
-

“-?2%

# $

%

%
8

"-
%%
'-8-% 5–
%%
5
,-

%7
<
%%”5-”

+8@”-

%

A

"

@

5А -5

-

"-
-
%%

-5
-%

SOG700/750 & SOV700
8 7
6

3*

5

4

9

3 1 2
3*

3

3

7
B+?++ &
+

#
"
-

"-
7 ?@+A? & )& ( & ) )+ + )+
@CA3

-%

10

3*

3*

SOG52 & SOV52
3
2 4

&+

&

<
2 + 2

4 ″ -
%%

"-

"

1

#

)2 4″-
%

%

„5-

"
-

#2 4″-

%%

"

5-
"

-

3

1 6
5
,-
%%

%
""
-
25-
“”-

%

-
5% -

"

,-
%%

8- /8-

-

-5D$0
%%

"5

> 5-

-5 -

*

?

%

"-

2

2
%

"

-
%%

%”<–

2

,-

"

5-
-
5
%

„# E“

%
2

%” -+

5-
"-
*

-

-

8% 5
"-
%%

#

,-%
"-

"

"-
-

-
%%
'-8-
5
%
"-

"-

"

-
-4
„+2 ))2# 2##2#&
& >?-
%%
%

-“?
5%

-
"-"
8
-
%%

-
%%”
"?
A
,
%
-

5"?-
"
5 -
-:

-” “-

%
"-
%
"

-
%%

%
-@*A2

5
„-,
%

% -

%

""
%%
% "
2-
%%

"?
"

5-
?
-

9
” 2-
-

%
-

&

<-
-
- ”
2
8
-
-

-
,-

?
%-5-
7

$
"

%

1

-

$
"
2
- -

5

!
85

2
AB
& '

'-

-F(

;

%%

5-4
"))

,-
-

"?
/”?<-
%%
2-”

4 5-

5
-%<-
2-”

-
5%
,-5″-”

-

- -

% (

('
' -3:'5
"-
%%
–3:'
%%,-
%%

-
-

5

5
"-
%%

-

:
5-5
-

-5%

) *”

-

%
8

-
>?
5

?- –

-4
„&2* ?* >?
5
?-

%
-25–?7
G;

-

%
-
,

%%

8
-
8 '-8-%

"-

5-

%%

,-

%

"
-

-

+ ,-

% "

0&++/& +

0

%

9

3&++

0

%

9

0,

8<

/-

8<

/-

#

+)

#

+)

+(

+#

#

#

)

0

0

%

9

3

0

%

9

8<

0

#

,

#

:

*%%
5-
3%
8

:

*%%
5-
3%
8

! "

#
"

*%%
'*,I@(+/&A !;,*@0+A(J+
$$*@0A&

/-

8<

/-

&

+

&

+

+(

+#

+(

&

0&++/& +13&++

H

<

:

#

+

0&++/& +

7 8 3&++

7 8

#D

3:'

0 13

H

<

:

#)

(+

0

7 8 3

78

D

3:'

'*,!/$@+A !;,*@0+A+
$$*@0A+

;
-%”

-%

% "

+

*

%%% %
! "

58

2-
%%

-
"

"-

%%
* "
-
-
%%

-8 ″

”>
2%

-
"

"-

-

%
„%-

G30 G31
Qn

Име на модела и сериен номер

CAT I3+(28-30/37) БУТАН 28-30mbar
ПРОПАН 37mbar

CAT I3B/P(30) БУТАН 30mbar
ПРОПАН 30mbar

Мощност kW (g/hr)

Номер на модела

ПИН номер

Сериен номер

Кодове на държави 1

Кодове на държави 2

Искрово запалване

Voltage ~ 50 Hz

Мощност kW

QC пропуск

Поръчка Номер

.

/

3
555-” '
"
,-” –

-
8

Документи / Ресурси

Скара за фурна от серията THETFORD SOG52 [pdf] Ръководство за инсталиране
SOG700, SOG52, SOG52 Серия Скара за фурна, Серия SOG52, Скара за фурна

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *