Ръководство за експлоатация на резервоар под налягане VONROC GP530AC

Ръководство за експлоатация на резервоар под налягане VONROC GP530AC

VONROC GP530AC Резервоар под налягане Модул Ръководство с инструкции - Продуктът е свършилview VONROC GP530AC Резервоар под налягане Модул Ръководство с инструкции - Продуктът е свършилview VONROC GP530AC Резервоар под налягане Модул Ръководство с инструкции - Продуктът е свършилview VONROC GP530AC Резервоар под налягане Модул Ръководство с инструкции - Продуктът е свършилview

1. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете приложените предупреждения за безопасност, допълнителните предупреждения за безопасност и инструкциите. Неспазването на предупрежденията за безопасност и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване. Запазете предупрежденията за безопасност и инструкциите за бъдещи справки.
Следните символи се използват в ръководството за потребителя или върху продукта:

Ръководство за експлоатация на резервоар под налягане VONROC GP530AC - ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТОЗИ УРЕД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 8 ГОДИНИ И ПО-ГОЛЕМ И ЛИЦА С НАМАЛЕНИ ФИЗИЧЕСКИ, СЕТИВНИ ИЛИ УМСТВЕННИ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ЛИПСА НА ОПИТ И ЗНАНИЯ, АКО СА БИЛИ ПОД НАДЗОР ИЛИ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА И ПО-БЕЗОПАСЕН НАЧИН УЧАСТВАЩИ. ДЕЦАТА НЕ ТРЯБВА ДА ИГРАЯТ С УРЕДА. ПОЧИСТВАНЕТО И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПОДДРЪЖКА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ДЕЦА БЕЗ НАДЗОР. АКО ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ Е ПОВРЕДЕН, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЕНЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НЕГОВ СЕРВИЗЕН АГЕНТ ИЛИ ПОДОБНО КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ. Щепселът ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗВАДЕН ОТ КОНТЕКСА ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА.
Моля, прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции преди да използвате този уред и ги запазете за бъдещи справки. Много е важно да разберете как да използвате този уред безопасно, така че отделете време да се запознаете с изискванията, посочени в тези инструкции.

 • Ако имате някакви съмнения относно използването на този уред, горещо ви препоръчваме да използвате услугите на подходящо квалифицирано лице.
 • Електрическото свързване трябва да бъде защитено с устройство за остатъчен ток (RCD) в контакта на захранването с номинален ток на изключване от 30 mA (макс.).
 • Дръжте децата и домашните любимци далеч от работната зона и никога не позволявайте на деца да използват този уред или да докосват удължителя по всяко време. Когато не се използва, съхранявайте този уред на безопасно място, недостъпно за деца.
 • Никога не оставяйте уреда без надзор, когато го използвате.
 • Никога не дърпайте уреда за захранващия кабел. Носете го с помощта на дръжката за носене.
 • Не позволявайте на захранващия кабел да лежи върху или върху остри предмети, които могат да пробият външната изолация. Извършете визуална проверка на захранващия кабел преди употреба и ако е повреден, запишете го в специализиран сервизен център. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
 • Дръжте захранващия кабел далеч от топлина, замръзване, масло, разтворители или всякакви остри предмети или ръбове.
 • Електрическите връзки, напр. удължителен кабел, трябва да бъдат защитени от влага през цялото време.
 • Проверете дали номиналната мощност на вашия уред съответства на номиналната мощност на вашата електрическа мрежа. Обемът на предлаганетоtage трябва да е 230VAC.
 • Никога не пускайте този уред на сухо – извън водата. Ако уредът прегрее, термичният прекъсвач ще го изключи. Ако това се случи, изчакайте 5 минути, преди да използвате уреда отново.
 • Включете отново захранването само със сухи ръце.
 • Никога не използвайте този уред в езерце или плувен басейн, докато хората присъстват във водата!
 • Не използвайте помпата за питейна вода.
 • Корозивни, запалими или експлозивни вещества, мазнини, масла, солена вода и отпадни води не трябва да се транспортират от помпата.
 • pH на водата трябва да бъде между 6.5 и 8.5.
 • Температурата на пренасяната течност не може да надвишава 35 °C.

Електрическа безопасност
Когато използвате електрически машини, винаги спазвайте правилата за безопасност, приложими във вашата страна, за да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване. Прочетете следните инструкции за безопасност, както и приложените инструкции за безопасност.

VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - Икона за предупреждение Риск от токов ударВинаги проверявайте дали захранването отговаря на обtage на табелката с данни.

Свързване към захранването Проверете дали захранването и щепселът, използвани в съответствие с вашето устройство. Погледнете табелката с данни на машината. Всички промени трябва винаги да се извършват от квалифициран електротехник.

VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - Икона за предупреждение Риск от токов ударВнимание! Тази машина трябва да бъде заземена. Ако не е правилно заземена, тази машина може да причини токов удар. Уверете се, че контактът на захранването е заземен. Ако има някакви съмнения, проверете го от квалифициран електротехник.
VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - Икона за предупреждение Риск от токов ударВнимание! Избягвайте контакт с клемите на щепсела, когато монтирате (отстранявате) щепсела към (от) контакта на захранването. Контактът ще причини силен токов удар.

Подмяна на кабели или щепсели
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Незабавно изхвърлете старите кабели или щепсели, когато са сменени с нови. Опасно е да поставите щепсела на разхлабен кабел в контакта.

Използване на удължителни кабели
Използвайте само одобрен удължителен кабел, подходящ за захранването на машината. Минималният размер на проводника е 1.5 mm². Когато използвате макара с кабел, винаги развивайте макарата напълно.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАШИНАТА

Резервоарът под налягане е предназначен за лична употреба за битово водоснабдяване и напояване на градини, не е предназначен за търговска употреба. Експлозивни, корозивни, запалими вещества, канализация, солена вода, грес и масло не трябва да се транспортират от помпата. Предназначен е единствено за изпомпване на бистра и дъждовна вода. Размерът на твърдите частици във водата не трябва да надвишава максималния размер на частиците, посочен в техническите данни.

Тази помпа не е проектирана за непрекъсната работа (напр. като циркулационна помпа за плувен басейн или езерце).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Ръководство за експлоатация на резервоар под налягане VONROC GP530AC - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Ръководство за експлоатация на резервоар под налягане VONROC GP530AC - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПИСАНИЕ
Цифрите в текста се отнасят до диаграмите на страница 2-5.

 1. Превключвател ON / OFF
 2. Изпускателна тапа
 3. Подаване на вода
 4. Крачен клапан / предпазител на обратния поток (не е включен)
 5. Тапа за пълнене
 6. Изход за вода
 7. Резервоар за налягане
 8. Смукателен маркуч (не е включен)
 9. Клапан за налягане
 10. Манометър
 11. Клапан на резервоара под налягане
 12. Капачка на вентила на резервоара за налягане
 13. Крака (с пробити отвори)

3. МОНТАЖ

Преди да извършите каквато и да е работа по помпата, изключете щепсела от захранването.
Инсталиране на помпата (фиг. A, D) Помпата трябва да се монтира във вентилирана и суха среда. Може да се монтира навън, при условие че има подходящо покритие за предотвратяване на дъжд и вятър. Уверете се, че помпата е поставена на хоризонтална и стабилна основа. Винаги поставяйте помпата на място, по-високо от водната повърхност, както е показано на фигура D.

За постоянен монтаж, краката (13) на устройството могат да бъдат завинтени към земята.

Свързване на смукателния маркуч (фиг. A, C, D)
⚠ Не използвайте фитинги за система за свързване на маркучи или стандартни маркучи за вода от страната на засмукване! Трябва да се използва комплект смукателен маркуч (8) с подходящ съединител (G1″ външна резба) и крачен кран (4). Долният клапан (4) предотвратява връщането на водата в края на процеса на изпомпване.

⚠ Трябва да се използва смукателен маркуч (25) с 32 mm, 38 mm или 8 mm (вътрешен диаметър), за да се постигне максимален дебит.

⚠ Смукателният маркуч (8) трябва да е възможно най-къс.

 1. Отстранете предпазната капачка от входната връзка за вода.
 2. Напълнете смукателния маркуч (8) с чиста чешмяна вода, както е показано на фигура C.
 3. Нанесете лента за уплътняване на резбата (тефлонова лента) върху съединителя на смукателния маркуч с резба.
 4. Завийте херметически съединителя на смукателния маркуч във входа за вода (3).
 5. Крачният клапан (4) трябва да бъде поставен вертикално и на поне 30 см от дъното на водата, за да се предотврати засмукването на пясък и камъни, както е показано на фигура D.

Закрепване на изходния маркуч (фиг. A)
⚠ Колкото по-голям е диаметърът на маркуча и съединителя на маркуча, толкова по-голям е потокът.
⚠ Колкото по-ниска е височината на подаване, толкова по-голям е потокът.

 1. Отстранете защитната капачка от връзката на изхода за вода (6).
 2. Решете кой диаметър на маркуча и фитинги на системата за свързване на маркуча ще използвате.
 3. Нанесете лента за уплътнение на резбата (тефлонова лента) върху избрания резбован съединител.
 4. Завийте съединителя (не е включен) в изхода за вода (6).
 5. Свържете маркуча (не е включен) към съединителя. 6. Проверете дали маркучът няма прегъвания.

Пълнене на помпата с вода (фиг. A, E)

 1. Развийте и извадете пробката за пълнене (5).
 2. Напълнете помпата с чиста чешмяна вода, както е показано на фигура E. Не препълвайте помпата.
 3. Поставете обратно тапата за пълнене (5), не затягайте.

4. ОПЕРАЦИЯ

⚠ Никога не използвайте тази помпа в езеро или плувен басейн, докато във водата има хора!
⚠ Включвайте и изключвайте захранването само със сухи ръце.
⚠ Никога не пускайте тази помпа преди помпата и смукателният маркуч (8) да са напълнени с вода.
⚠ Почиствайте крачния клапан (не е включен) и предфилтъра (не е включен) на редовни интервали и ги проверявайте за повреди. В противен случай неговата функция може да бъде нарушена.

Включване/изключване (фиг. A)

 1. Проверете дали превключвателят за ВКЛ./ИЗКЛ. (1) на помпата е в положение „O“, преди да свържете превключвателя за налягане към захранването.
 2. Преместете превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. (1) на помпата в положение „I“, за да включите помпата. Отворете свързания кран или пистолет за пръскане. Когато стартирате помпата, първо ще има много въздух във водата. Това не е дефект на вашата помпа, а служи за отстраняване на въздуха от помпата. Може да отнеме няколко минути, докато въздухът излезе, когато помпата се използва за първи път.
 3. Когато затворите свързания кран или пистолета за пръскане, помпата автоматично спира да изпомпва. Сега помпата е готова за употреба.
 4. С превключвателя за налягане (9) можете автоматично да контролирате работата на помпата. Когато отворите свързания кран или пистолета за пръскане, помпата автоматично започва да изпомпва. Налягането при включване е 1.4 бара.
 5. Когато затворите свързания кран или пистолета за пръскане, помпата автоматично спира да изпомпва. Налягането на изключване е 2.8 бара.

Отчитане на налягането (фиг. A)
Налягането в тръбата може да се отчете на манометъра (10). Черната скала показва налягането в барове.

Завършете операцията (фиг. A, F)
⚠ Не докосвайте помпата, освен ако захранването й не е било прекъснато за поне 5 минути.
⚠ Когато има риск от замръзване или ако не използвате помпата си дълго време, моля, съхранявайте помпата правилно.

 1. Проверете дали превключвателят ВКЛ./ИЗКЛ. (1) е в положение „O“.
 2. Извадете щепсела от мрежата.
 3. Развийте и извадете тапата за източване (2). Оставете водата да се отцеди.
 4. Издърпайте смукателния маркуч (имайте предвид, че е пълен с вода).
 5. Развийте смукателния маркуч (8) от входа за вода (3).
 6. Извадете филтъра и крачния клапан (4), след което изплакнете с чиста вода. Уверете се, че в смукателния маркуч (8) не е останала вода.
 7. Извадете маркуча за вода от изхода за вода (6). Развийте съединителя от изхода за вода (6).
 8. Поставете обратно тапата за източване (2), не затягайте прекалено.
 9. Почистете и съхранявайте устройството (вижте „Поддръжка“)

5. ПОДДРЪЖКА

Преди почистване и поддръжка винаги изключвайте машината и изваждайте щепсела от електрическата мрежа.
Почиствайте корпусите на машината редовно с мека кърпа, за предпочитане след всяка употреба. Отстранете много устойчивите замърсявания с помощта на мека кърпа, навлажнена със сапунена пяна. Не използвайте никакви разтворители като бензин, алкохол, амоняк и др. Химикали като тези ще повредят синтетичните компоненти.
Ако изглежда, че уредът е запушен, изключете електрическата мрежа, извадете щепсела от контакта и проверете уреда за запушвания. Почистете смукателния маркуч, крачния клапан, предфилтъра и помпата.

Резервоар за въздушно налягане (фиг. G)

 1. Проверете дали превключвателят ВКЛ./ИЗКЛ. (1) е в положение „O“.
 2. Извадете щепсела от мрежата.
 3. Отворете свързания кран или пистолета за пръскане, за да намалите налягането.
 4. Развийте капачката на клапана на резервоара за налягане (12) от клапана на резервоара за налягане (11).
 5. Използвайте въздушна възглавница, за да проверите налягането на въздуха, както е показано на фигура E. То трябва да бъде от 1.5 до 1.8 бара.
 6. Ако е необходимо, изпомпване или изпускане на въздух.
 7. Поставете обратно капачката на клапана на резервоара за налягане (12).

СЪХРАНЕНИЕ И ПРОТИВОЗАМЪРЗВАНЕ
Градинската помпа и аксесоарите, които не са напълно източени, могат да бъдат унищожени от замръзване. Изпразнете напълно градинската помпа и аксесоарите и ги предпазете от замръзване. Съхранявайте този уред в добре проветриви сухи помещения с температура не по-ниска от +5°C.
Когато не се използва, съхранявайте този уред на безопасно място, недостъпно за деца.

РЪКОВОДСТВО ЗА СНИМАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ОКОЛНА СРЕДА

VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - Икона за изхвърлянеНеизправните и / или изхвърлените електрически или електронни апарати трябва да се събират на подходящите места за рециклиране.

Само за страните от ЕС Не изхвърляйте електрическите инструменти в битовите отпадъци. Съгласно Европейските насоки 2012/19/ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и тяхното прилагане в национално право, електрическите инструменти, които вече не могат да се използват, трябва да се събират отделно и да се изхвърлят по щадящ околната среда начин.

ГАРАНЦИЯ
Продуктите на VONROC са разработени според най -високите стандарти за качество и са гарантирани без дефекти както в материалите, така и в изработката за законоустановения период, считано от датата на първоначалната покупка. Ако през този период продуктът получи някаква повреда поради дефектен материал и/или изработка, свържете се директно с VONROC.
Следните обстоятелства са изключени от тази гаранция:

 • Ремонти и/или промени са извършени или опити на машината от неоторизирани сервизни центрове;
 • Нормално износване;
 • Инструментът е злоупотребяван, неправилно използван или неправилно поддържан;
 • Използвани са неоригинални резервни части.

Това представлява единствената гаранция, предоставена от компанията, изрична или подразбираща се. Няма други изразени или подразбиращи се гаранции, които да се простират отвъд облика на настоящия документ, включително подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за конкретна цел. В никакъв случай VONROC не носи отговорност за случайни или последващи щети.

Средствата за защита на дилъра се ограничават до ремонт или подмяна на несъответстващи възли или части.
Продуктът и ръководството за потребителя подлежат на промяна. Спецификациите могат да бъдат променяни без допълнително уведомление.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
GP529AC / GP530AC – РЕЗЕРВОАР ЗА НАЛЯГАНЕ

Декларираме на наша отговорност, че този продукт е в съответствие с Директива 2011/65 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни относно ограничаването на употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:

GP529AC:
Измерено ниво на звукова мощност: 74.5 dB(A)
Гарантирано ниво на звукова мощност: 77 dB(A)

GP530AC:
Измерено ниво на звукова мощност: 78.1 dB(A)
Гарантирано ниво на звукова мощност: 81 dB(A)

Метод за оценка на съответствието с приложение V Директива 2000/14/ЕО, изменена с 2005/88/ЕО.
Участващият нотифициран орган: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, сертифициращ орган на нотифицирания орган 0036

EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 62233, EN 55014-1, EN55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, 2006/42/EC,
2014/30/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863, 2012/19/EU, 2000/14/EC, 2005/88/EC

VONROC GP530AC Резервоар под налягане Ръководство за експлоатация - Подпис

Лого на VONROC

© 2021 VONROC
WWW.VONROC.COM
2112-17

Документи / Ресурси

VONROC GP530AC Резервоар под налягане [pdf] Инструкция за употреба
GP529AC, GP530AC, модул за резервоар под налягане, модул за резервоар под налягане GP530AC, модул за резервоар

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *